9. ประเภททักษะพื้นฐาน
     9.1. การแข่งขันทักษะพื้นฐาน
         9.1.24. การประกวดผลงานสะเต็มศึกษา (STEM Education) ระดับ ปวส. ประเภท ทีม
         กติกา / เอกสารที่เกี่ยวข้อง
              download เกณฑ์ กติกา การแข่งขันทักษะสะเต็มศึกษา ระดับปวส.
         สอบถามข้อมูลการแข่งขัน
              นางสาวพจณิชา บุญเรือน     0910741491
         กรรมการจัดการแข่งขัน
              นายสมศักดิ์ ไชยโสดา    ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคพังงา    ประธานกรรมการจัดการแข่งขัน
              นายขจรยศ ปลอดชูแก้ว    รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคพังงา    รองประธานกรรมการจัดการแข่งขัน
              น.ส.ปรีดารัตน์ แซ่ลิ่ม    ครูวิทยาลัยเทคนิคพังงา    กรรมการจัดการแข่งขัน
              นางธนิดา สังขะทิพย์    ครูวิทยาลัยเทคนิคพังงา    กรรมการจัดการแข่งขัน
              นายณัฐวุฒิ เพ็ชรประสม    ครูวิทยาลัยเทคนิคพังงา    กรรมการจัดการแข่งขัน
              น.ส.กนกวรรณ ศรีงาม    ครูวิทยาลัยเทคนิคพังงา    กรรมการจัดการแข่งขัน
              นายภานุพงศ์ ทิพากรเกียรติ    ครูวิทยาลัยเทคนิคพังงา    กรรมการจัดการแข่งขัน
              น.ส.อรวรรณ ด้วงทอง    ครูวิทยาลัยเทคนิคพัทลุง    กรรมการจัดการแข่งขัน
              น.ส.พจณิชา บุญเรือน    ครูวิทยาลัยเทคนิคพังงา    กรรมการและเลขานุการจัดการแข่งขัน
         กรรมการตัดสิน
              รศ.ดร.ธวัช ชิตตระการ    โรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่    ประธานกรรมการตัดสิน
              ผศ.ว่าที่ ร.ต.ดร.กิตติศักดิ์ เพ็ชรพันธ์    สถาบันเทคโนโลยีพระจอม เกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพร    กรรมการตัดสิน
              นายนพรัตน์ ย้อยพระจันทร์    โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน    กรรมการตัดสิน
         สถานที่จัดการแข่งขัน
           Google Maps ห้องสมุด ชั้น 3 อาคารปัญญานันทะ วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง
         เวลาจัดการแข่งขัน
   5 ธันวาคม 2566
   12:30น. - 14:30น.    ผู้เข้าแข่งขันและครูผุ้ควบคุมรายงานตัว ส่งเอกสารใบสมัคร ลงทะเบียน
   14:45น. - 15:00น.    พิธีเปิดการแข่งขันทักษะสะเต็มศึกษ
   15:00น. - 16:00น.    ประชุมชี้แจงเกณฑ์การแข่งขัน จับฉลากการนำเสนอ
   6 ธันวาคม 2566
   08:00น. - 14:00น.    ทำชิ้นงาน
   14:05น. - 14:10น.    ผู้เข้าแข่งขันส่งชิ้นงานต่อคณะกรรมการ
   14:30น. - 17:30น.    จัดทำสื่อนำเสนอชิ้นงาน
   17:45น. - 19:45น.    นำเสนอผลงานตามลำดับการจับฉลาก
   20:00น. - 21:00น.    ประลองผลลัพธ์ของชิ้นงาน
   7 ธันวาคม 2566
   09:00น. - 10:00น.    - ประกาศผลการแข่งขันทักษะการประกวดผลงาน สะเต็มศึกษา (STEM Education) ระดับปวช. และ ระดับ ปวส
   09:00น. - 10:00น.    พิธีปิดการแข่งขันทักษะสะเต็มครั้งที่ 34
         ผู้เข้าร่วมการแข่งขัน
   1. อศจ.กระบี่    วิทยาลัยเทคนิคกระบี่
   นักศึกษา    1. นายเจตนิพัทธ์ สุวรรณรักษ์
   นักศึกษา    2. นายสุวัฒน์ชัย ภูมิภมร
   นักศึกษา    3. นายพุธธงชัย กุเรค้า
   นักศึกษา    4. นางสาวพิมพ์ชนก ธิบดี
   นักศึกษา    5. นางสาวกมลรัตน์ มณีรัตน์
   ครูผู้ควบคุม    6. นางสาวสุดา จิโสะ
   2. อศจ.ชุมพร    วิทยาลัยการอาชีพท่าแซะ
   นักศึกษา    1. นายศรีวัช บุญจริง
   นักศึกษา    2. นายโยธิน เอี่ยมยิ่ง
   นักศึกษา    3. นายธนกร พรหมมณี
   นักศึกษา    4. นายสรศักดิ์ ทารการ
   นักศึกษา    5. นายกฤษฎา นวมน้อย
   ครูผู้ควบคุม    6. นายอนุชา สุนันต๊ะ
   3. อศจ.ตรัง    วิทยาลัยการอาชีพตรัง
   นักศึกษา    1. นายกิตติณัฐช์ เพชรสวัสดิ์
   นักศึกษา    2. นางสาวรัตนา ทองคำขาว
   นักศึกษา    3. นางสาวปวีณา ฟางหนองดู่
   นักศึกษา    4. นายหนึ่งบุรุษ ทองเครือ
   นักศึกษา    5. นางสาวเกสร บุญเกิด
   ครูผู้ควบคุม    6. นายศิริพล บุญญา
   4. อศจ.นครศรีธรรมราช    วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช
   นักศึกษา    1. นายวิชัยโชค หนูนารถ
   นักศึกษา    2. นายศักณฤทธิ์ ไชยกล
   นักศึกษา    3. นายนนทวัฒน์ คงยืน
   นักศึกษา    4. นายณัฐพล แก้วเมือง
   นักศึกษา    5. นายธีระพงค์ พฤษารัตน์
   ครูผู้ควบคุม    6. นางสาวศิริวรรณ ปานทรัพย์
   5. อศจ.ปัตตานี    วิทยาลัยเทคนิคปัตตานี
   นักศึกษา    1. นายวีรวิชญ์ งามขจรวิวัฒน์
   นักศึกษา    2. นายมุสลิม ลาเตะ
   นักศึกษา    3. นายมะซำซี สะอิ
   นักศึกษา    4. นายอภิสิทธิ์ ขุนภักดี
   นักศึกษา    5. นายมูฮัมหมัดฮัมดี อาลีซุ
   ครูผู้ควบคุม    6. นางสาวปวีณา โก๊ะเห็ม
   6. อศจ.พังงา    วิทยาลัยเทคนิคพังงา
   นักศึกษา    1. นางสาวนันทิศา สโมสร
   นักศึกษา    2. นางสาวธนาภรณ์ ศรีวงค์
   นักศึกษา    3. นายชนจันทร์ แก้วคง
   นักศึกษา    4. นายอดุลศักดิ์ มะหมัด
   นักศึกษา    5. นางสาวจุฑาทิพย์ เกลี้ยงเกลา
   นักศึกษา    6. นายณัฐวุฒิ อินคง
   ครูผู้ควบคุม    7. นายณัฐชนน พลายสิน
   7. อศจ.พัทลุง    วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง
   นักศึกษา    1. นายสหรัฐ ขุนเพชร
   นักศึกษา    2. นายธีรภัทร เพ็ชรามา
   นักศึกษา    3. นายพีรธัช อ้นดำ
   นักศึกษา    4. นายสิทธิโชค ชูช่วย
   นักศึกษา    5. นายศุภณัฐ พวงพวา
   ครูผู้ควบคุม    6. นางสาวฐานันญา นิจจำรูญ
   8. อศจ.ภูเก็ต    วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต
   นักศึกษา    1. นายสุทธิภัทร มูลแปร
   นักศึกษา    2. นายพีระภัทร นิลกาญจน์
   นักศึกษา    3. นายธนาพล สมบัตินา
   นักศึกษา    4. นายสิทธิชัย ทศพรชัยพฤกษ์
   นักศึกษา    5. นายจักรี ประสมแก้ว
   ครูผู้ควบคุม    6. นางสาววิระนันท์ ทิพย์รักษ์
   9. อศจ.ยะลา    วิทยาลัยเทคนิคยะลา
   นักศึกษา    1. นายอามีน อังคะรา
   นักศึกษา    2. นายอับบียาฏ สะกะแย
   นักศึกษา    3. นายมูฮัมหมัดตอริค อุมา
   นักศึกษา    4. นายอามีร์ เจะแต
   นักศึกษา    5. นายอานัส มูเล็ง
   ครูผู้ควบคุม    6. นายอับดุลซาเล็ม อูมูดี
   10. อศจ.ระนอง    วิทยาลัยเทคนิคระนอง
   นักศึกษา    1. นายชาญณรงค์ เสือวิเศษ
   นักศึกษา    2. นายวรวุฒิ ช่อพิพฤกษ์
   นักศึกษา    3. นายจิรายุ โชควัฒนางกูล
   นักศึกษา    4. นายวุฒิศักดิ์ เพชรกำเหนิด
   นักศึกษา    5. นายศุภกานต์ ฐิตินันท์
   ครูผู้ควบคุม    6. นางสาวหนึ่งฤดี ธานีวงษ์
   11. อศจ.สงขลา    วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่
   นักศึกษา    1. นายสิทธิพงศ์ บัวทอง
   นักศึกษา    2. นายทรงวุฒิชัย ทองมาตร
   นักศึกษา    3. นายเทพประทาน ไมตรีจร
   นักศึกษา    4. นายพีรณัฐ โสภณ
   นักศึกษา    5. นายปฏิพล ทองส่งแสง
   นักศึกษา    6. นายอติเทพ เรืองน้อย
   ครูผู้ควบคุม    7. นางสาวกิตติพร สุวรรณชาตรี
   12. อศจ.สตูล    วิทยาลัยเทคนิคสตูล
   นักศึกษา    1. นายภูริทัต โมรา
   นักศึกษา    2. นางสาวมาริษา พูลเพิ่ม
   นักศึกษา    3. นายทินกร กิจตระการสกุล
   นักศึกษา    4. นางสาวธนวรรณ พิทักษ์วงศ์มณี
   นักศึกษา    5. นายทักษิณ บัวทอง
   นักศึกษา    6. นางสาวศศินัดดา วงค์แสงสอน
   ครูผู้ควบคุม    7. นางสาวอัสมา หมอเต๊ะ
   13. อศจ.สุราษฎร์ธานี    วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี
   นักศึกษา    1. นายณัฐกร ทองสมุทร
   นักศึกษา    2. นายธีรชาติ แกล้วกล้า
   นักศึกษา    3. นายปิยเกียรติ นานสลด
   นักศึกษา    4. นายชิวพัทธ์ หงษ์ภิบาลศิริ
   นักศึกษา    5. นายเอกรัตน์ ระย้า
   นักศึกษา    6. นายณัฐพงษ์ ด้วงยิ้ม
   ครูผู้ควบคุม    7. นางสาวบังอร ดำด้วงโรม