4. ประเภทวิชาคหกรรม
     4.1. สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ
         4.1.1. ทักษะการประกอบอาหารไทยเชิงธุรกิจ ประเภท ชุดอาหารว่างบรรจุกล่อง(Food Box set) ระดับ ปวช. ประเภท ทีม
         กติกา / เอกสารที่เกี่ยวข้อง
              download ทักษะการประกอบอาหารเชิงธุรกิจ ประเภท ชุดอาหารว่างบรรจุกล่อง (Food Boox Set)
         สอบถามข้อมูลการแข่งขัน
              นางสาวกิตติมา สุวรรณวงศ์     089-646-3595
         กรรมการจัดการแข่งขัน
              นายพงษ์ศักดิ์ นุ้ยเจริญ    ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี    ประธานกรรมการจัดการแข่งขัน
              นายจักรี เชิดชู    รองผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี    รองประธานกรรมการจัดการแข่งขัน
              นางทิพวรรณ อินทร์เกตุ    ครูวิทยาลัยเทคนิคพัทลุง    กรรมการจัดการแข่งขัน
              นายสมศิลป์ ทองเล็ก    ครูวิทยาลัยการเทคนิคพังงา    กรรมการจัดการแข่งขัน
              นายญาณวัฒน์ แก้วสองดวง    ครูวิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช    กรรมการจัดการแข่งขัน
              นางสาวกมลทิพย์ ทองสุข    ครูวิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี    กรรมการจัดการแข่งขัน
              นางนริศรา ปทะวานิช    ครูวิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร    กรรมการจัดการแข่งขัน
              นางสาวณัฐณี เพชรช่วย    ครูวิทยาลัยการอาชีพอ่าวลึก    กรรมการจัดการแข่งขัน
              นางสาวอาฟียา เจะมามะ    ครูวิทยาลัยเทคนิคสตูล    กรรมการจัดการแข่งขัน
              นางอัสนะฮ์ สายวารี    ครูวิทยาลัยอาชีวศึกษายะลา    กรรมการจัดการแข่งขัน
              นายรชต รัตนวิบูลย์    ครูวิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา    กรรมการจัดการแข่งขัน
              นายองอาจ ศรีทิพย์    ครูวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี    กรรมการจัดการแข่งขัน
              นางกัลยา อินทสมบัติ    พนักงานราชการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี    กรรมการจัดการแข่งขัน
              นางสาวกิตติมา สุวรรณวงศ์    ครูวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี    กรรมการและเลขานุการจัดการแข่งขัน
              นางสาวจุฑามาศ ชาญสมุทร    ครูวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการจัดการแข่งขัน
         กรรมการตัดสิน
              นายพงษ์ศักดิ์ นุ้ยเจริญ    ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี    ประธานกรรมการตัดสิน
              นายจักรี เชิดชู    รองผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี    รองประธานกรรมการตัดสิน
              นายไวภพ แซ่ปึง    Executive Chef    กรรมการตัดสิน
              นายประภวิษณุ์ ตระหง่าน    Executive Chef    กรรมการตัดสิน
              นางจินตนา เจริญเนตรกุล    อาจารย์คณะศิลปะศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย    กรรมการตัดสิน
              นางสาวกิตติมา สุวรรณวงศ์    ครูวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี    กรรมการและเลขานุการตัดสิน
              นางสาวจุฑามาศ ชาญสมุทร    ครูวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการตัดสิน
         สถานที่จัดการแข่งขัน
           Google Maps หน้าอาคารบุนนาค วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง
         เวลาจัดการแข่งขัน
   4 ธันวาคม 2566
   10:00น. - 12:00น.    ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน
   13:00น. - 13:30น.    ลงทะเบียน
   13:30น. - 16:00น.    - ครูผู้ควบคุม นักเรียน นักศึกษาประชุมรายละเอียดและเกณฑ์ทักษะวิชาชีพ ประเภทวิชาคหกรรม สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ ในระดับปวช. และ ระดับปวส. - จับฉลากทีม - ผู้เข้าร่วมแข่งขัน เข้าจัดเตรียมสถานที่ในการแข่งขัน
   5 ธันวาคม 2566
   08:00น. - 08:30น.    ลงทะเบียน/รายงานตัว ระดับ ปวช. ทักษะการประกอบอาหารเชิงธุรกิจ ประเภทชุดอาหารว่างบรรจุกล่อง (Food Box Set) ระดับ ปวช.
   08:30น. - 09:00น.    การเตรียมตัว ตรวจเช็คอุปกรณ์ จัดตกแต่งโต๊ะ
   09:00น. - 12:00น.    เริ่มการแข่งขัน เวลา 3 ชั่วโมง และจัดส่งชิ้นงานที่สำเร็จ
   15:00น. - 16:30น.    นำเสนอผลงานอาหาร เป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษต่อคณะกรรมการ ทีมละไม่ต่ำกว่า ๓ นาที และไม่เกิน ๕ นาที
         ผู้เข้าร่วมการแข่งขัน
   1. อศจ.กระบี่    วิทยาลัยการอาชีพอ่าวลึก
   นักศึกษา    1. นางสาววริศรา ยังทุมิฬ
   นักศึกษา    2. นางสาวณัชชา ลูกเซ็น
   นักศึกษา    3. นางสาวอาทิตติยา ควรสม
   นักศึกษา    4. นางสาวปาลิตา มาตรบุตร
   ครูผู้ควบคุม    5. นายสิริ เวชวัฒนาเศรษฐ
   2. อศจ.ชุมพร    วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร
   นักศึกษา    1. นางสาวณิชาภัทร คงตรีแก้ว
   นักศึกษา    2. นางสาวศิรินภา แซ่อุ่ย
   นักศึกษา    3. นางสาวอาทิตยา ภูมิสุวรรณ
   นักศึกษา    4. นางสาวสายธาร ไพรัตน์
   ครูผู้ควบคุม    5. ว่าที่ ร.ต.หญิง วราภรณ์ ชำนาญการ
   3. อศจ.ตรัง    วิทยาลัยเทคนิคตรัง
   นักศึกษา    1. นางสาวกชกร แสงแก้ว
   นักศึกษา    2. นางสาวจารวี ทองดียิ่ง
   นักศึกษา    3. นางสาวณิชนันท์ อินเรือง
   นักศึกษา    4. นางสาวจันธการติ์ ทองหอม
   ครูผู้ควบคุม    5. นางสาวชลิดา เส้งวุ่น
   4. อศจ.นครศรีธรรมราช    วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช
   นักศึกษา    1. นางสาววรัญญา ขอดเตชะ
   นักศึกษา    2. นางสาววิศรุตา อารีกิจ
   นักศึกษา    3. นายบุญญพัฒน์ บุญมี
   นักศึกษา    4. นายกตัญญู ชูสุข
   ครูผู้ควบคุม    5. นางสาวนาถธิดา พงษ์สวัสดิ์
   5. อศจ.นราธิวาส    วิทยาลัยการอาชีพสุไหงโก-ลก
   นักศึกษา    1. นางสาวนุสรา นามวงษ์
   นักศึกษา    2. นางสาวแวนูรอัคมา แวสาเหาะ
   นักศึกษา    3. นางสาวโชติมา ปลื้มสำราญ
   นักศึกษา    4. นางสาวซูรีตา มะรอนี
   ครูผู้ควบคุม    5. นางสาวฉัตรกมล เดชดวงจันทร์
   6. อศจ.ปัตตานี    วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี
   นักศึกษา    1. นางสาวสาธิมน บุตรเจริญ
   นักศึกษา    2. นางสาวกัลยาณี มุณีแนม
   นักศึกษา    3. นางสาวนูรรายา สารนัย
   นักศึกษา    4. นางสาวอภิชญา เขียวเข้ม
   ครูผู้ควบคุม    5. นางสาวกมลรัตน์ ผ่องใส
   7. อศจ.พังงา    วิทยาลัยเทคนิคพังงา
   นักศึกษา    1. นางสาวชนิกานต์ มีนุชนารถ
   นักศึกษา    2. นางสาวเสาวลักษ์ สุขนาน
   นักศึกษา    3. นายกนกพล อาจกิจ
   ครูผู้ควบคุม    4. นางสาวธมลวรรณ เชื้อช่วยชู
   8. อศจ.พัทลุง    วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง
   นักศึกษา    1. นางสาวรัตนาวดี พูนสุวรรณ์
   นักศึกษา    2. นายกษิดิ์เดช เสนเกตุ
   นักศึกษา    3. นายฉัตรมงคล แซ่โซว
   นักศึกษา    4. นายอรรถกร แต้มแช่ม
   ครูผู้ควบคุม    5. นายปฏิภาณ ทองแก้ว
   9. อศจ.ภูเก็ต    วิทยาลัยเทคนิคถลาง
   นักศึกษา    1. นายชัยธวัช คีรีเขต
   นักศึกษา    2. นางสาวปรางชญานันท์ บุญทะวงค์
   นักศึกษา    3. นายสิรภัทร ลายระย้า
   นักศึกษา    4. นายณัฐนันท์ ชูเมือง
   ครูผู้ควบคุม    5. นายอดิศร ถนิมภรณ์
   10. อศจ.ยะลา    วิทยาลัยอาชีวศึกษายะลา
   นักศึกษา    1. นายฤทธิไกร ศรีสม
   นักศึกษา    2. นางสาวภัทรภร สยมภาค
   นักศึกษา    3. นายฮัจซัน จู
   ครูผู้ควบคุม    4. นายอริส พยายาม
   11. อศจ.สงขลา    วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา
   นักศึกษา    1. นางสาววรารัตน์ เรืองศรี
   นักศึกษา    2. นางสาวปวันรัตน์ อนุพันธ์
   นักศึกษา    3. นางสาวอรไพลิน ศรียารักษ์
   นักศึกษา    4. นางสาวนฤมน พรมโยชน์
   ครูผู้ควบคุม    5. นางสาวสุภาพร รัตนเกตุ
   12. อศจ.สตูล    วิทยาลัยเทคนิคสตูล
   นักศึกษา    1. นายมูฮัมหมัดชาฟรี มะมนัง
   นักศึกษา    2. นางสาวนิตติออน ฮ้องสาย
   นักศึกษา    3. นางสาวสุติมา เหล็มเต๊ะ
   นักศึกษา    4. นางสาวสรัสนันท์ แซ่เหรียญ
   ครูผู้ควบคุม    5. นางสาวปรียาภรณ์ จำนงค์พันธ์
   13. อศจ.สุราษฎร์ธานี    วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี
   นักศึกษา    1. นางสาวณัฐกมล กุลน้อย
   นักศึกษา    2. นางสาวธฤดี ทองแดง
   นักศึกษา    3. นางสาวกัญญ์วรา แดงกัน
   ครูผู้ควบคุม    4. นางสาวจันทิมา ทองสงค์