5. ประเภทวิชาศิลปกรรม
     5.2. สาขาวิชาวิจิตรศิลป์
         5.2.2. ทักษะการวาดภาพสีน้ำหุ่นนิ่ง ระดับ ปวช. ประเภท เดี่ยว
         กติกา / เอกสารที่เกี่ยวข้อง
              download เกณฑ์การแข่งขัน
         สอบถามข้อมูลการแข่งขัน
              นายสมชาย เปลี่ยวจิตร์     0812709078
              นายอำนาจ เดชพรหม     086-268-4966
              นายสราวุธ อนุศิลป์     0841896860
         กรรมการจัดการแข่งขัน
              นายพิมนศิลป์ ทัพนันตกุล    ผู้อำนายการ วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมนครศรีธรรมราช    ประธานกรรมการจัดการแข่งขัน
              นายอำนาจ เดชพรหม    รองผู้อำนวยการ วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมนครศรีธรรมราช    รองประธานกรรมการจัดการแข่งขัน
              นายเศกศักดิ์ ยอดศรี    ครู วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมนครศรีธรรมราช    กรรมการจัดการแข่งขัน
              นายขวัญชัย เสียงกะโทก    ครู วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมนครศรีธรรมราช    กรรมการจัดการแข่งขัน
              นางมัสลิน ไพรบึง    พนักงานราชการ วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมนครศรีธรรมราช    กรรมการจัดการแข่งขัน
              นายสราวุธ อนุศิลป์    ครู วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมนครศรีธรรมราช    กรรมการจัดการแข่งขัน
              นางกรุณา บุญธรรม    ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี    กรรมการจัดการแข่งขัน
              นายเอกฉัตร จู่วาที    จนท. วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมนครศรีธรรมราช    กรรมการจัดการแข่งขัน
              นายศิริพงศ์ ริยาพันธ์    ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต    กรรมการจัดการแข่งขัน
              นางสาวจิราภรณ์ สุดสิน    ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี    กรรมการจัดการแข่งขัน
              นางสาวพรณัฐชา รักษารักษ์    ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต    กรรมการจัดการแข่งขัน
              นายสิทธิโชค อุดมผุย    ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต    กรรมการจัดการแข่งขัน
              นายธนาวุฒิ กล้าเวช    ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี    กรรมการจัดการแข่งขัน
              นายสมชาย เปลี่ยวจิตร์    ครู วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมนครศรีธรรมราช    กรรมการและเลขานุการจัดการแข่งขัน
              นายพยุงศักดิ์ วันอุดม    ครู วิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุง    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการจัดการแข่งขัน
         กรรมการตัดสิน
              นายพิมนศิลป์ ทัพนันตกุล    ผู้อำนวยการ วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมนครศรีธรรมราช    ประธานกรรมการตัดสิน
              นายอำนาจ เดชพรหม    รองผู้อำนวยการ วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมนครศรีธรรมราช    รองประธานกรรมการตัดสิน
              นายบูชา ผกากรอง    อาจารย์ มทร.ศรีวิชย สงขลา    กรรมการตัดสิน
              นางสาวพรสวรรค์ จันทร์สุข    อาจารย์ มทร.ศรีวิชย สงขลา    กรรมการตัดสิน
              นายกิตติ พิมเสน    อาจารย์ มทร.ศรีวิชย สงขลา    กรรมการตัดสิน
              นายสมชาย เปลี่ยวจิตร์    ครู วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมนครศรีธรรมราช    กรรมการและเลขานุการตัดสิน
         สถานที่จัดการแข่งขัน
           Google Maps ห้องวิชาวิจิตรศิลป์ วิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุง
         เวลาจัดการแข่งขัน
   4 ธันวาคม 2566
   13:00น. - 16:00น.    ประชุม
   5 ธันวาคม 2566
   08:00น. - 09:00น.    ผู้เข้าแข่งขันรายงานตัว (จับฉลากเลือกมุม)
   09:00น. - 12:00น.    ดำเนินการแข่งขัน
   12:00น. - 13:00น.    พักรับประทานอาหารกลางวัน
   13:00น. - 16:00น.    ดำเนินการแข่งขันต่อ-สิ้นสุดการแข่งขัน
         ผู้เข้าร่วมการแข่งขัน
   1. อศจ.นครศรีธรรมราช    วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมนครศรีธรรมราช
   นักศึกษา    1. นายพงศ์อมร ศิริวัฒน์
   ครูผู้ควบคุม    2. นายสมชาย เปลี่ยวจิตร์
   2. อศจ.ภูเก็ต    วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต
   นักศึกษา    1. นางสาวศศินา หัสรังษี
   ครูผู้ควบคุม    2. นายศิริพงศ์ ริยาพันธ์
   3. อศจ.สงขลา    วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา
   นักศึกษา    1. นายกิตติพงษ์ สุวลักษณ์
   ครูผู้ควบคุม    2. นายสันติ ทองมี
   4. อศจ.สุราษฎร์ธานี    วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี
   นักศึกษา    1. นายวรวิทย์ ฤทธิวงศ์
   ครูผู้ควบคุม    2. นางสาวจิราภรณ์ สุดสิน