9. ประเภททักษะพื้นฐาน
     9.1. การแข่งขันทักษะพื้นฐาน
         9.1.21. การประกวดมารยาทไทย ระดับ ปวช./ปวส. ประเภท ทีม
         กติกา / เอกสารที่เกี่ยวข้อง
              download เกณฑ์การประกวดมารยาทไทย
         สอบถามข้อมูลการแข่งขัน
              นายศักร์สฤษฏิ์ หนูเอียด     0868696798
         กรรมการจัดการแข่งขัน
              นายอารักษ์ จะรา    ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคระนอง    ประธานกรรมการจัดการแข่งขัน
              นายจิรพงษ์ โลพิส    ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพกระบุรี    รองประธานกรรมการจัดการแข่งขัน
              นางสาวรุ้งลาวรรณ ตันวิวัฒนกุล    ครู วิทยาลัยเทคนิคระนอง    กรรมการจัดการแข่งขัน
              นายกานต์ บุญรัตนัง    ครู วิทยาลัยเทคนิคระนอง    กรรมการจัดการแข่งขัน
              นางสาวเบญจรัตน์ สุทธิธนนท์    ครู วิทยาลัยเทคนิคระนอง    กรรมการจัดการแข่งขัน
              นางนุสสรา พรหมสุวรรณ    ครู วิทยาลัยเทคนิคระนอง    กรรมการจัดการแข่งขัน
              นางสาวจรัญญา บุญส่งแท้    ครูวิทยาลัยการอาชีพกระบุรี    กรรมการจัดการแข่งขัน
              นางสาวรวิภา วิมานทอง    ครูวิทยาลัยการอาชีพกระบุรี    กรรมการจัดการแข่งขัน
              นางสาวสุภาวดี นามนุ    วิทยาลัยการอาชีพกระบุรี    กรรมการจัดการแข่งขัน
              นางอัมไพวรรณ คงศักดิื    วิทยาลัยการอาชีพควนขนุน    กรรมการจัดการแข่งขัน
              นายธีรพงษ์ คชเสน    วิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุง    กรรมการจัดการแข่งขัน
              นางสาวกรรณิกา บรรเทิง    วิทยาลัยการอาชีพกระบุรี    กรรมการจัดการแข่งขัน
              นายศักร์สฤษฏิ์ หนูเอียด    รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคระนอง    กรรมการและเลขานุการจัดการแข่งขัน
              นางสาวปานชนก กองสิน    ครู วิทยาลัยเทคนิคระนอง    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการจัดการแข่งขัน
         กรรมการตัดสิน
              นางพวงน้อย ทิพย์ดนตรี    ข้าราชการบำนาญ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพัทลุง    ประธานกรรมการตัดสิน
              นางสุภาวดี พรมมาก    นักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการ สนงฺวัฒนธรรมจังหวัดพัทลุง    กรรมการตัดสิน
              นางสุรพา. อ่อนศรีแก้ว    ครูเชี่ยวชาญ โรงเรียนอนุบาลพัทลุง    กรรมการและเลขานุการตัดสิน
         สถานที่จัดการแข่งขัน
           Google Maps ห้องโสตทัศนศึกษา วิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุง
         เวลาจัดการแข่งขัน
   6 ธันวาคม 2566
   14:00น. - 17:00น.    รายงานตัวและประชุมชี้แจงการแข่งขัน
   7 ธันวาคม 2566
   08:30น. - 17:00น.    ดำเนินการแข่งขัน
   17:00น. - 18:00น.    รายงานผลการแข่งขัน
         ผู้เข้าร่วมการแข่งขัน
   1. อศจ.กระบี่    วิทยาลัยการอาชีพอ่าวลึก
   นักศึกษา    1. นางสาวอนพัชร ถนอมสิน
   นักศึกษา    2. นายนันตพงศ์ พุ่มนุ่ม
   ครูผู้ควบคุม    3. นายภควรรณ วงษา
   2. อศจ.ชุมพร    วิทยาลัยการอาชีพท่าแซะ
   นักศึกษา    1. นางสาวจิราวรรณ จันทร์ราตรี
   นักศึกษา    2. นายณนทศักดิ์ เจริญสวัสดิ์
   ครูผู้ควบคุม    3. นางสาววาสนา สนองมิตร
   3. อศจ.ตรัง    วิทยาลัยเทคนิคตรัง
   นักศึกษา    1. นายภัทรพล พลเดช
   นักศึกษา    2. นางสาวพัณณิตา นาคพล
   ครูผู้ควบคุม    3. นางเบญจมาศ ศิริรัตน์
   4. อศจ.นครศรีธรรมราช    วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช
   นักศึกษา    1. นางสาวมณธกรรณ์ ปริงทอง
   นักศึกษา    2. นายชโยดม มานะจิตต์
   ครูผู้ควบคุม    3. นางสาวธนาวดี วัฒนสิทธิ์
   5. อศจ.ปัตตานี    วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี
   นักศึกษา    1. นายโชติพล สนขาว
   นักศึกษา    2. นางสาวสุธาวัลย์ รัตนประพันธ์
   ครูผู้ควบคุม    3. นางสาวชลิตา ยอดเพ็ชร
   6. อศจ.พังงา    วิทยาลัยการอาชีพท้ายเหมือง
   นักศึกษา    1. นายประสงค์ เรืองศรี
   นักศึกษา    2. นางสาวปานระพี สุขสอาด
   ครูผู้ควบคุม    3. นายธีรภพ นิจกิจ
   7. อศจ.พัทลุง    วิทยาลัยเทคนิคป่าพะยอม
   นักศึกษา    1. นางสาวธีราวรรณ ดีแป้น
   นักศึกษา    2. นายณภัทร เหลือนุ่นขาบ
   ครูผู้ควบคุม    3. นางสาวอังคณา อินทยาวงศ์
   8. อศจ.ภูเก็ต    วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต
   นักศึกษา    1. นางสาวถิรดา สิทธิบุตร
   นักศึกษา    2. นายธนพรรณ ศรีพนัง
   ครูผู้ควบคุม    3. นางสาวกันย์ชิสา มีนุ่น
   9. อศจ.ยะลา    วิทยาลัยอาชีวศึกษาผดุงประชายะลา
   นักศึกษา    1. นางสาวเสาวนีย์ ใยบัว
   นักศึกษา    2. นายนิยม ทองแก้วศรี
   ครูผู้ควบคุม    3. นางนิพาพร ชุมนุมมณี
   10. อศจ.ระนอง    วิทยาลัยเทคนิคระนอง
   นักศึกษา    1. นายธนวัฒน์ เกื้อกูลส่ง
   นักศึกษา    2. นางสาวลักขณา จันทร์ประสงค์
   ครูผู้ควบคุม    3. นางสาวมนัสนันท์ มณีวิทย์
   11. อศจ.สงขลา    วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่
   นักศึกษา    1. นางสาวธนภรณ์ กุลประโยชน์
   นักศึกษา    2. นายบูรพัฒน์ อารยะมั่นคง
   ครูผู้ควบคุม    3. นางสาววรรณี ยาทรัพย์
   12. อศจ.สตูล    วิทยาลัยการอาชีพละงู
   นักศึกษา    1. นายธนกร ปลอดเหล็ก
   นักศึกษา    2. นางสาวอาทิตยา เกตุทองดี
   ครูผู้ควบคุม    3. นางสาวจิณภัค หยงสตาร์
   13. อศจ.สุราษฎร์ธานี    วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี
   นักศึกษา    1. นายธนิต อำนักมณี
   นักศึกษา    2. นางสาวศศิวิมล รักษาแก้ว
   ครูผู้ควบคุม    3. นางสาวชนิสรา อินทนาจ