5. ประเภทวิชาศิลปกรรม
     5.1. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก/ สาขาวิชาเทคโนโลยีศิลปกรรม/สาขาวิชาดิจิทัลกราฟิก
         5.1.1. ทักษะการออกแบบบรรจุภัณฑ์เป็นชุดเซ็ต (Package Uniform) ชุดผลิตภัณฑ์สินค้าเครื่องสำอาง ระดับ ปวช. ประเภท ทีม
         กติกา / เอกสารที่เกี่ยวข้อง
              download ทักษะการออกแบบบรรจุภัณฑ์ (Package Uniform) "ชุดผลิตภัณฑ์สินค้าอุปโภค" ระดับ ปวช.
         สอบถามข้อมูลการแข่งขัน
              นางชนัญญา สุวรรณวงศ์     089-1080168
         กรรมการจัดการแข่งขัน
              นายพงษ์ศักดิ์ นุ้ยเจริญ    ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี    ประธานกรรมการจัดการแข่งขัน
              นายจักรี เชิดชู    รองผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี    รองประธานกรรมการจัดการแข่งขัน
              นางสาวเรณุกา อำไพภักดิ์    ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี    กรรมการจัดการแข่งขัน
              นายธีรพจน์ ลือศิริวัฒนา    ครู วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง    กรรมการจัดการแข่งขัน
              นายฤทธิกร แสงศรีจันทร์    ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา    กรรมการจัดการแข่งขัน
              นายนันทวัฒน์ อิสระ    ครู วิทยาลัยเทคโนโลยีอุดมศึกษาพณิชยการ    กรรมการจัดการแข่งขัน
              นางสาวซาบารียะห์ ปอระ    ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี    กรรมการจัดการแข่งขัน
              นางสาวพาตีเมาะห์ มะมูมิง    ครู วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมนครศรีธรรมราช    กรรมการจัดการแข่งขัน
              นายอนุสรณ์ ผิวผ่อง    ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต    กรรมการจัดการแข่งขัน
              นายชิษณุพงศ์ รักขนาม    ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี    กรรมการจัดการแข่งขัน
              นางกัลยา อินทสมบัติ    เจ้าหน้าที่ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี    กรรมการจัดการแข่งขัน
              นางสาวนภสร ราชธานี    เจ้าหน้าที่ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี    กรรมการจัดการแข่งขัน
              นางสาวกัลยรัตน์ นุกูล    เจ้าหน้าที่ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี    กรรมการจัดการแข่งขัน
              นางชนัญญา สุวรรณวงศ์    ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี    กรรมการและเลขานุการจัดการแข่งขัน
              นางสาวณฐมน หนูชัย    ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการจัดการแข่งขัน
         กรรมการตัดสิน
              นายพงษ์ศักดิ์ นุ้ยเจริญ    ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี    ประธานกรรมการตัดสิน
              นายจักรี เชิดชู    รองผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี    รองประธานกรรมการตัดสิน
              คุณธานินทร์ ทองขโชค    ประชาสัมพันธ์จังหวัดพัทลุง    กรรมการตัดสิน
              คุณมนัทพงค์ เซ่งฮวด    วิทยากรกระจูดวรรณี    กรรมการตัดสิน
              คุณเนติพงศ์ ไล่สาม    วิทยากรลูกปัดมโนราห์    กรรมการตัดสิน
              นางชนัญญา สุวรรณวงศ์    ครูวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี    กรรมการและเลขานุการตัดสิน
              นางสาวณฐมน หนูชัย    ครูวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการตัดสิน
         สถานที่จัดการแข่งขัน
           Google Maps ห้องอินเตอร์เน็ต 1 อาคารราชพฤกษ์ ชั้น 1 วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง
         เวลาจัดการแข่งขัน
   4 ธันวาคม 2566
   08:00น. - 09:00น.    ครูผู้ควบคุม หรือผู้เข้าแข่งขัน ลงทะเบียน จับฉลากที่นั่งและติดตั้งอุปกรณ์พร้อมถ่าย ทำตามเวลาที่กำหนด (ตามที่หมายเหตุระบุ)
   09:00น. - 12:00น.    คณะกรรมการกลาง ตรวจความพร้อมของเครื่องคอมพิวเตอร์
   12:00น. - 13:00น.    พักรับประทานอาหารกลางวัน
   13:00น. - 15:00น.    คณะกรรมการ ครูผู้ควบคุมและผู้เข้าแข่งขัน ตรวจสอบความพร้อมของเครื่อง คอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์อีกครั้งก่อนใช้แข่งขัน
   15:00น. - 17:00น.    ประชุมคณะกรรมการและครูผู้ควบคุมการแข่งขัน หมายเหตุ : การถ่ายทำจะต้องดำเนินการภายหลังจากการลงทะเบียนตั้งแต่เวลา 09.00 - 17.00 น. พร้อมนำกล้องและสื่อบันทึกข้อมูลที่ถ่ายทำเสร็จแล้วนำส่งกรรมการกลางเพื่อเก็บไว้ใน ห้องแข่งขัน
   5 ธันวาคม 2566
   07:30น. - 08:00น.    เข้าแข่งขันรายงานตัว และรับ USB Flash Drive กลาง
   08:00น. - 09:00น.    พิธีเปิด
   09:00น. - 12:00น.    ดำเนินการแข่งขัน
   12:00น. - 13:00น.    พักรับประทานอาหารกลางวัน (ในพื้นที่การแข่งขัน)
   13:00น. - 18:00น.    ดำเนินการแข่งขัน (ต่อ)
   18:00น. - 18:30น.    ออกจากพื้นที่การแข่งขัน ส่งคืน USB Flash Drive กลาง ตรวจไฟล์งานก่อนออกจากห้องแข่งขัน
   6 ธันวาคม 2566
   07:30น. - 08:00น.    ผู้เข้าแข่งขันรายงานตัว รับคืน USB Flash Drive กลาง
   08:00น. - 12:00น.    ดำเนินการแข่งขันต่อ และบันทึกไฟล์งานลง USB Flash Drive กลาง พร้อมส่งคืนคณะกรรมการกลาง
   12:00น. - 12:45น.    พักรับประทานอาหารกลางวัน
   12:45น. - 13:00น.    ประชุมคณะกรรมการตัดสินผลงาน
   13:00น. - 16:00น.    นำเสนอผลงาน (ทีมละ 8-10 นาที)
   16:00น. - 18:00น.    คณะกรรมการรวบรวมคะแนนตัดสิน และประกาศผล พิธีปิด
         ผู้เข้าร่วมการแข่งขัน
   1. อศจ.นครศรีธรรมราช    วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมนครศรีธรรมราช
   นักศึกษา    1. นางสาวนุชณรินทร์ บัวคง
   นักศึกษา    2. นายเพชรไพลิน เพชรอาวุธ
   ครูผู้ควบคุม    3. นางสาวพาตีเมาะห์ มะมูมิง
   2. อศจ.ปัตตานี    วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี
   นักศึกษา    1. นายอับดุลอาซีม นิแม
   นักศึกษา    2. นางสาวธัญชนก เกื้อพิทักษ์
   นักศึกษา    3. นางสาวแพรไหม เจะอามิ
   ครูผู้ควบคุม    4. นางสาวซาบารียะห์ ปอระ
   3. อศจ.ภูเก็ต    วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต
   นักศึกษา    1. นายวายุ แซ่โค้ว
   นักศึกษา    2. นายเจริญพร สุวรรณ
   นักศึกษา    3. นายทรงพล สิงห์โต
   ครูผู้ควบคุม    4. นายอนุสรณ์ ผิวผ่อง
   4. อศจ.สงขลา    วิทยาลัยเทคโนโลยีหาดใหญ่อำนวยวิทย์
   นักศึกษา    1. นางสาวนัทนันต์ อ้อไธสง
   นักศึกษา    2. นางสาวญดาพร ถกเอียด
   ครูผู้ควบคุม    3. นางสาวสมัชญา แก้วจินดา
   5. อศจ.สุราษฎร์ธานี    วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี
   นักศึกษา    1. นางสาววชิรานันท์ บุญสา
   นักศึกษา    2. นายจิตติพัฒน์ นิลวดี
   นักศึกษา    3. นางสาวอารยา สีสด
   ครูผู้ควบคุม    4. นายชิษณุพงศ์ รักขนาม