4. ประเภทวิชาคหกรรม
     4.3. สาขาวิชาแฟชั่นและสิ่งทอ/ สาขาวิชาเทคโนโลยีแฟชั่นและสิ่งทอ/ สาขาเทคโนโลยีการออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ
         4.3.2. ทักษะการออกแบบและตัดเย็บเสื้อสูทสตรีแฟชั่น ระดับ ปวส. ประเภท ทีม
         กติกา / เอกสารที่เกี่ยวข้อง
              download เกณฑ์การแข่งขัน
         สอบถามข้อมูลการแข่งขัน
              นางสุชาดา นิลสาขา     087-8870958
         กรรมการจัดการแข่งขัน
              นายสายันต์ แสงสุริยันต์    ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช    ประธานกรรมการจัดการแข่งขัน
              นางสมพิศ โยมา    รองผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช    รองประธานกรรมการจัดการแข่งขัน
              นางสาวสุภาภรณ์ รักษามั่น    ครูผู้ช่วย วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร    กรรมการจัดการแข่งขัน
              นางสาวสุภาวณี ภูมิประไพ    ครูผู้ช่วย วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต    กรรมการจัดการแข่งขัน
              นางสาวแวไมซาเราะ ราเหม    ครู คศ.1 วิทยาลัยอาชีวศึกษายะลา    กรรมการจัดการแข่งขัน
              นางเพ็ญจิรา ธรรมใจ    ครูผู้ช่วย วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง    กรรมการจัดการแข่งขัน
              นางสาวปจารีย์ ศรีสุข    ครูพิเศษสอน วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง    กรรมการจัดการแข่งขัน
              นางสาวเมธาวี ค้ำชู    ครูพิเศษสอน วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี    กรรมการจัดการแข่งขัน
              นางสาวทัศณีย์ อามิตร    ครูพิเศษสอน วิทยาลัยสารพัดช่างนครศรีธรรมราช    กรรมการจัดการแข่งขัน
              นางสาวยุหงษ์ บัวสกุล    ครูพิเศษสอน วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช    กรรมการจัดการแข่งขัน
              นางสาวกัตติกา แก้วขาว    ครู คศ.1 วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช    กรรมการจัดการแข่งขัน
              นายณัฏฐพันธ์ หิรัญเรือง    ครูผู้ช่วย วิทยาลัยการอาชีพหลวงประธานราษฎร์นิกร    กรรมการจัดการแข่งขัน
              นางอารี มีบุญมาก    ครู คศ.3 วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช    กรรมการและเลขานุการจัดการแข่งขัน
              นางสุชาดา นิลสาขา    ครู คศ.1 วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการจัดการแข่งขัน
         กรรมการตัดสิน
              นางจิตติมา บุญรอด    รองผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรี    ประธานกรรมการตัดสิน
              นางจรวยรัตน์ บุญชูวงศ์    ครูชำนาญการพิเศษ (ข้าราชการบำนาญ)    กรรมการตัดสิน
              ผศ. อารีนา อีสามะ    อาจารย์หลักสูตรสาขาวิชาแฟชั่นและสิ่งทอ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย    กรรมการและเลขานุการตัดสิน
         สถานที่จัดการแข่งขัน
           Google Maps ห้องปฏิบัติผ้า 1 แผนกวิชาแฟชันและสิ่งทอ วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง
         เวลาจัดการแข่งขัน
   5 ธันวาคม 2566
   13:00น. - 16:00น.    ประชุมชี้แจง/แนะแนวการแข่งขันคณะกรรมการดำเนินงาน กรรมการตัดสิน และครูผู้ควบคุม
   6 ธันวาคม 2566
   07:00น. - 08:00น.    ลงทะเบียน คณะกรรมการดำเนินงาน กรรมการตัดสินครู ครูผู้ควบคุม นักเรียนที่แข่งขัน
   08:00น. - 12:00น.    เริ่มการแข่งขัน ช่วงเช้า
   12:00น. - 13:00น.    พักรับประทานอาหาร
   13:00น. - 17:00น.    เริ่มแข่งขันต่อ ช่วงบ่าย
   17:00น. - 19:00น.    เตรียมแสดงแฟชั่นโชว์
   19:00น. - 21:00น.    นำเสนอผลงานต่อกรรมการตัดสิน เดินแฟชั่นโชว์และประกาศผลการแข่งขัน
         ผู้เข้าร่วมการแข่งขัน
   1. อศจ.นครศรีธรรมราช    วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช
   นักศึกษา    1. นายอภิสิทธิ์ สุทธิรักษ์
   นักศึกษา    2. นายรพีพัทธ์ พรหมอักษร
   นักศึกษา    3. นางสาวอรรัมภา ปาทะกาญจน์
   นักศึกษา    4. นางสาวชนาภา สุขวิเชียร
   นักศึกษา    5. นางสาวอาทิมา ปาสาณพันธุ์
   ครูผู้ควบคุม    6. นางอารี มีบุญมาก
   2. อศจ.ปัตตานี    วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี
   นักศึกษา    1. นายอับดุลมุตอลิพ ดามัน
   นักศึกษา    2. นายอิสมาแอ นิกะจิ
   นักศึกษา    3. นางสาวสุวัยบะห์ ปาแน
   นักศึกษา    4. นางสาวซูไรดา ดือเระ
   ครูผู้ควบคุม    5. นางสาวปิยพร เนาว์ไพร
   3. อศจ.ภูเก็ต    วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต
   นักศึกษา    1. นายอนุพงษ์ เวชรัตน์
   นักศึกษา    2. นางสาวเยาวลักษณ์ กลยะนี
   นักศึกษา    3. นางสาวสุวนันท์ เจ๊ศา
   นักศึกษา    4. นางสาวสุภาวดี พงษ์รักษ์
   ครูผู้ควบคุม    5. นายจักรกฤษณ์ สิวะกุล
   4. อศจ.ยะลา    วิทยาลัยอาชีวศึกษายะลา
   นักศึกษา    1. นางสาวนูรไอนี เจ๊ะอาแซ
   นักศึกษา    2. นางสาวซูไฮลา สะมอรี
   นักศึกษา    3. นางสาวอูมูลซาลมี มะเย๊าะ
   ครูผู้ควบคุม    4. นางสาวแพรวพรรณ โฉมอุไพ
   5. อศจ.สุราษฎร์ธานี    วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี
   นักศึกษา    1. นางสาวศสิกาญณ์ ยอดพงษา
   นักศึกษา    2. นายเสกสรรค์ คงดี
   นักศึกษา    3. นายธนสิทธิ์ สัมฤทธิ์
   นักศึกษา    4. นางสาวณัฏฐนันท์ สาลี
   ครูผู้ควบคุม    5. นายภูสิทธิ์ ใจดี