1. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
     1.12. สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์/สาขาวิชาโทรคมนาคม/สาขาวิชาเทคโนโลยีคมนาคม
         1.12.2. ทักษะการออกแบบพัฒนาโปรแกรมควบคุมอุปกรณ์ ระดับ ปวช. ประเภท ทีม
         กติกา / เอกสารที่เกี่ยวข้อง
              download เกณฑ์ กติกา การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะการออกแบบพัฒนาโปรแกรมควบคุมอุปกรณ์
              download 2. ใบเสนอราคาทักษะการออกแบบพัฒนาโปรแกรมควบคุมอุปกรณ์
         สอบถามข้อมูลการแข่งขัน
              นายทวนทอง การุณ     0849679204
              นายสุวัฒน์ เจริญวรรณ     0867014799
         กรรมการจัดการแข่งขัน
              นายเยี่ยมศักดิ์ รัตนมหันต์    ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพนาทวี    ประธานกรรมการจัดการแข่งขัน
              นายนรินทร์ รัตน์แก้ว    รองผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพนาทวี    รองประธานกรรมการจัดการแข่งขัน
              นายชนันท์ธิพัฒน์ สุวรรณพจมาน    ครู วิทยาลัยเทคนิคสงขลา    กรรมการจัดการแข่งขัน
              นางกัลยา ราชเล็ก    รองผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพสิงหนคร    กรรมการจัดการแข่งขัน
              นายอาทิตย์ ปิ่นทองพันธุ์    ครู วิทยาลัยการอาชีพนาทวี    กรรมการจัดการแข่งขัน
              นายสุวัฒน์ เจริญวรรณ    ครู วิทยาลัยการอาชีพนาทวี    กรรมการจัดการแข่งขัน
              นายจรินทร์ เมืองหนู    ครู วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง    กรรมการจัดการแข่งขัน
              นายสวัสดิ์ หนูแดง    ครู วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง    กรรมการจัดการแข่งขัน
              นายศักดิ์ดา วงศ์อัจญริน    ครู วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่    กรรมการจัดการแข่งขัน
              นางสาวณัฐธิดา ทองนิมิตร    ครู วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่    กรรมการจัดการแข่งขัน
              นายพีระพงษ์ จันเขียว    ครู วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่    กรรมการจัดการแข่งขัน
              นายธนโชติ ศรีภักดี    วิศวกร ผู้ทรงคุณวุฒิ    กรรมการจัดการแข่งขัน
              นายคมสัน สุวรรณกาศ    ครู วิทยาลัยการอาชีพนาทวี    กรรมการจัดการแข่งขัน
              นายทวนทอง การุณ    ครู วิทยาลัยการอาชีพนาทวี    กรรมการและเลขานุการจัดการแข่งขัน
              นายณภรรทร อินอุทัย    ครู วิทยาลัยการอาชีพนาทวี    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการจัดการแข่งขัน
         กรรมการตัดสิน
              นายธีรวุธ จิตพรมมา    วิศวกร ผู้ทรงคุณวุฒิ    ประธานกรรมการตัดสิน
              นายวรเทพ หลงขาว    ครู วิทยาลัยกาเทคนิคหาดใหญ่    รองประธานกรรมการตัดสิน
              ว่าที่รต.ฐานิสร์ เลาหภักดี    วิศวกร ผู้ทรงคุณวุฒิ    กรรมการตัดสิน
              นายธีรวัฒน์ เดชอรัญ    ครู วิทยาลัยเทคนิคตรัง    กรรมการตัดสิน
              นายทวนทอง การุณ    ครู วิทยาลัยการอาชีพนาทวี    กรรมการและเลขานุการตัดสิน
         สถานที่จัดการแข่งขัน
           Google Maps ห้อง 1633 ชั้น 3 แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง
         เวลาจัดการแข่งขัน
   3 ธันวาคม 2566
   13:00น. - 15:30น.    ลงทะเบียนพร้อมชำระเงินค่าอุปกรณ์ แผนกอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนิคพัทลุงประชุมชี้แจงกติกาการแข่งขัน
   4 ธันวาคม 2566
   08:00น. - 10:30น.    รายงานตัว พิธีเปิด
   10:30น. - 12:00น.    อบรมภาคทฤษฎี โดยวิทยากรจาก บริษัท อินโนเวทีฟเอ๊ก เพอริเมนต์ จำกัด
   13:00น. - 15:30น.    แข่งขันภาคทฤษฎี
   5 ธันวาคม 2566
   08:00น. - 08:30น.    รายงานตัว ตรวจสอบเครื่องมือ เบิกอุปกรณ์ที่ใช้ในการแข่งขัน
   08:30น. - 16:30น.    แข่งขันภาคปฏิบัติ
   6 ธันวาคม 2566
   08:00น. - 12:00น.    ประกาศผล / มอบรางวัล และพิธีปิดการแข่งขัน
         ผู้เข้าร่วมการแข่งขัน
   1. อศจ.ชุมพร    วิทยาลัยเทคนิคชุมพร
   นักศึกษา    1. นายภาณุรุจ เกวิรัตน์
   นักศึกษา    2. นางสาวปณาลี อ่อนรู้ที่
   นักศึกษา    3. นายภูริทัศน์ พิพัฒนพงษ์
   ครูผู้ควบคุม    4. นายยศพล เจียรนัย
   2. อศจ.ตรัง    วิทยาลัยเทคนิคตรัง
   นักศึกษา    1. นายชัยเลิศ เบญจวัติ
   นักศึกษา    2. นายกิตติศักดิ์ พงษ์ประดิษฐ์
   นักศึกษา    3. นายกรวิชญ์ รอดทุกข์
   ครูผู้ควบคุม    4. นางณัฐชยา อมรลักษณ์
   3. อศจ.นครศรีธรรมราช    วิทยาลัยเทคนิคสิชล
   นักศึกษา    1. นายภานุพงศ์ เกื้อชู
   นักศึกษา    2. นายกฤติพงศ์ พินิจ
   นักศึกษา    3. นายชนะชนม์ ไชยชนะ
   ครูผู้ควบคุม    4. นายภูบดี พันธุ์เจริญ
   4. อศจ.พังงา    วิทยาลัยเทคนิคพังงา
   นักศึกษา    1. นางสาวอรินรัตน์ ริ้วทอง
   นักศึกษา    2. นายวรศักดิ์ ช่วยชู
   นักศึกษา    3. นายเรวัติ แซ่จิว
   ครูผู้ควบคุม    4. นายปริญญา หมายดี
   5. อศจ.พัทลุง    วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง
   นักศึกษา    1. นายนนทพัทธ์ หนูมาก
   นักศึกษา    2. นายพอเพียง บุญวิสูตร
   นักศึกษา    3. นายธำรงค์ศักดิ์ ชูแสง
   ครูผู้ควบคุม    4. นายกัณฑ์อเนก ศรีชุมพวง
   6. อศจ.ภูเก็ต    วิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต
   นักศึกษา    1. นายนาวารักษ์ ชโลธร
   นักศึกษา    2. นายพลภูมิ โพธิกุล
   นักศึกษา    3. นายศักดิพัฒน์ ลิ่มศิลา
   ครูผู้ควบคุม    4. นางสาวพรสุดา ประกายทอง
   7. อศจ.ยะลา    วิทยาลัยการอาชีพเบตง
   นักศึกษา    1. นายบุษกล แซ่เตียว
   นักศึกษา    2. นายวรบดี ธีระธนานนท์
   ครูผู้ควบคุม    3. นายณัฐชา ไชยหมาน
   8. อศจ.ระนอง    วิทยาลัยเทคนิคระนอง
   นักศึกษา    1. นายกฤษอนันต์ สมใจมั่น
   นักศึกษา    2. นางสาวจิราภา สงค์รักษ์
   ครูผู้ควบคุม    3. นายปรีชา มั่นคง
   9. อศจ.สงขลา    วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่
   นักศึกษา    1. นายพงศธร บำรุงภักดิ์
   นักศึกษา    2. นายปาณัทพงษ์ หยดย้อย
   นักศึกษา    3. นายจิรเมธ ขวัญนิมิตร
   ครูผู้ควบคุม    4. นางสาวณัฐกาน สุดยอด
   10. อศจ.สตูล    วิทยาลัยการอาชีพละงู
   นักศึกษา    1. นางสาวมนัสนันท์ ศิริอักษร
   นักศึกษา    2. นางสาวนะดา นาคสง่า
   นักศึกษา    3. นายกิตตินันท์ มุลชะรัตน์
   ครูผู้ควบคุม    4. นายจารุบุตร ศรีสนิท
   11. อศจ.สุราษฎร์ธานี    วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี
   นักศึกษา    1. นายณัฐกิตติ์ แก้วมูล
   นักศึกษา    2. นายพงศธร อมรลักษณ์
   ครูผู้ควบคุม    3. นางสาวสุภาพร คงประพันธุ์