1. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
     1.11. สาขาวิชาไฟฟ้า/ สาขาวิชาเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์
         1.11.1. ทักษะช่างควบคุมด้วยระบบโปรแกรมเมเบิ้ลลอจิกคอนโทรลเลอร์(PLC) ระดับ ปวส. ประเภท ทีม
         กติกา / เอกสารที่เกี่ยวข้อง
              download เกณฑ์ กติกา การแข่งขัน
         สอบถามข้อมูลการแข่งขัน
              นายปรีชา เกตุเรน     089-7288325
              นายวิรุณ ใส่แว่น     065-0484949
              นางสาวสาวิตตรี ณ มณี     095-7981133
              นายศุภกิจ ศักดิ์ศฤงคาร     086-6974104
              นายจงขจร ศรีเพชรทอง     080-7083934
         กรรมการจัดการแข่งขัน
              นายสุทิน ทองพลับ    ผู้อำนวยการ วิทยาลัยเทคนิคกระบี่    ประธานกรรมการจัดการแข่งขัน
              นางสาวสุเกษร ชุ่มสวัสดิ์    รองผู้อำนวยการ วิทยาลัยเทคนิคกระบี่    รองประธานกรรมการจัดการแข่งขัน
              นายวิรุณ ใส่แว่น    ครู วิทยาลัยเทคนิคกระบี่    กรรมการจัดการแข่งขัน
              นายอายะหลี ประเสริฐดำ    ครู วิทยาลัยเทคนิคกระบี่    กรรมการจัดการแข่งขัน
              นายธเนศ ศรีสวัสดิ์    ครู วิทยาลัยเทคนิคกระบี่    กรรมการจัดการแข่งขัน
              นายพิบูลย์ ศิวายพราหมณ์    ครู วิทยาลัยเทคนิคกระบี่    กรรมการจัดการแข่งขัน
              นายพัฒนา เรืองสง่า    ครู วิทยาลัยเทคนิคกระบี่    กรรมการจัดการแข่งขัน
              นายธนาวุฒิ วีระสิงห์    ครู วิทยาลัยเทคนิคกระบี่    กรรมการจัดการแข่งขัน
              นายราชศักดิ์ เจนสัจวรรณ์    ครู วิทยาลัยเทคนิคกระบี่    กรรมการจัดการแข่งขัน
              นายวิศรุต วรพันธ์    ครู วิทยาลัยเทคนิคกระบี่    กรรมการจัดการแข่งขัน
              นายสิทธิชัย ชำนาญ    ครู วิทยาลัยเทคนิคกระบี่    กรรมการจัดการแข่งขัน
              นายศุภกิจ ศักดิ์ศฤงคาร    ครู วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง    กรรมการจัดการแข่งขัน
              นายจงขจร ศรีเพชรทอง    ครู วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง    กรรมการจัดการแข่งขัน
              นายปรีชา เกตุเรน    ครู วิทยาลัยเทคนิคกระบี่    กรรมการและเลขานุการจัดการแข่งขัน
              นางสาวสาวิตตรี ณ มณี    ครู วิทยาลัยเทคนิคกระบี่    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการจัดการแข่งขัน
         กรรมการตัดสิน
              นางสาวสุเกษร ชุ่มสวัสดิ์    รองผู้อำนวยการ วิทยาลัยเทคนิคกระบี่    ประธานกรรมการตัดสิน
              นางสาวเพ็ญพักตร์ โรจน์พลา    วิศวกรการตลาด บริษัท มิตซูบิชิ อิเล็คทริค แฟคตอรี่ ออโตเมชั่น (ประเทศไทย) จำกัด    กรรมการตัดสิน
              นายเสกสัณฑ์ วัฒนะโชติ    ที่ปรึกษาด้านเทคนิค บริษัท มิตซูบิชิ อิเล็คทริค แฟคตอรี่ ออโตเมชั่น (ประเทศไทย) จำกัด    กรรมการตัดสิน
              นางสาวปภาวี สมศักดิ์    วิศวกรการตลาด บริษัท มิตซูบิชิ อิเล็คทริค แฟคตอรี่ ออโตเมชั่น (ประเทศไทย) จำกัด    กรรมการตัดสิน
              นายสยาม แสนวงค์คำ    วิศวกร บริษัท ออโต ไดแด็กติก จำกัด    กรรมการตัดสิน
              นายทัศน์ถพงษ์ กันคำ    วิศวกรอบรม บริษัท ออโต ไดแด็กติก จำกัด    กรรมการตัดสิน
              นายปรีชา เกตุเรน    ครู วิทยาลัยเทคนิคกระบี่    กรรมการและเลขานุการตัดสิน
         สถานที่จัดการแข่งขัน
           Google Maps ห้องบุญเรียง-ชฎาพร แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง
         เวลาจัดการแข่งขัน
   4 ธันวาคม 2566
   09:00น. - 11:00น.    ประชุมกรรมการผู้จัดการแข่งขัน และกรรมการตัดสิน
   12:00น. - 13:00น.    พักรับประทานอาหารกลางวัน
   13:00น. - 14:00น.    รายงานตัวผู้เข้าแข่งขันและครูผู้ควบคุม
   14:00น. - 16:00น.    ประชุมผู้เข้าร่วมแข่งขันและครูผู้ควบคุม
   5 ธันวาคม 2566
   08:30น. - 09:00น.    ลงทะเบียน/จัดเตรียมเครื่องเขียน เครื่องมือ และอุปกรณ์ที่แจ้งไว้
   09:00น. - 09:45น.    ฝึกปฏิบัติงานย้ำหางปลา จำนวน 4 เส้น
   09:45น. - 10:30น.    ฝึกปฏิบัติงานเดินสาย PLC กับบอร์ดทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน PLC
   10:30น. - 10:45น.    พัก 15 นาที
   10:45น. - 11:15น.    ทดลองโปรแกรม PLC ควบคุมการทำงานของบอร์ดทดสอบ
   11:15น. - 12:00น.    ทดลองโปรแกรม PLC กับ Excel , ต่อ PLC กับคอมพิวเตอร์ 2 เครื่องพร้อมกัน
   12:00น. - 13:00น.    พัก 60 นาที
   13:00น. - 13:30น.    พิธีเปิด
   13:30น. - 16:30น.    แต่ละทีมทดลองเองตามความต้องการ
   6 ธันวาคม 2566
   08:30น. - 09:00น.    ลงทะเบียน/จัดเตรียมเครื่องเขียน เครื่องมือ และอุปกรณ์ที่แจ้งไว้
   08:30น. - 14:30น.    การปฏิบัติงานตลอดการแข่งขัน (5 ส)
   09:00น. - 09:30น.    อธิบายโจทย์โปรแกรม PLC และการต่อ PLC กับ Excel
   09:30น. - 12:00น.    การปฏิบัติงานเดินสายโปรแกรม PLC และการต่อ PLC กับ Excel
   14:00น. - 14:10น.    การปฏิบัติงานย้ำหางปลา จำนวน 2 เส้น
   14:00น. - 14:25น.    การทดสอบความรู้ด้าน PLC ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ที่เกี่ยวข้อง ข้อสอบ 4 ตัวเลือก 25 ข้อ
   14:25น. - 17:00น.    คณะกรรมการตรวจและประเมินผลการแข่งขัน
   7 ธันวาคม 2566
   08:30น. - 12:00น.    ประกาศผลการแข่งขัน และมอบเกียรติบัตรให้กับทุกทีมที่เข้าร่วมการแข่งขัน , มอบรางวัลทีมที่ชนะการแข่งขัน , คณะกรรมการตัดสิน/ พิธีปิดการแข่งขัน
         ผู้เข้าร่วมการแข่งขัน
   1. อศจ.ชุมพร    วิทยาลัยเทคนิคชุมพร
   นักศึกษา    1. นายอนาวิล พังสุบรรณ์
   นักศึกษา    2. นายธวัชชัย มากภิรมย์
   นักศึกษา    3. นายประสาน มันดาเล
   ครูผู้ควบคุม    4. นายสุวิทย์ พรผดุงธรรม
   2. อศจ.ตรัง    วิทยาลัยเทคนิคตรัง
   นักศึกษา    1. นายสิทธิกร สิทธิชัย
   นักศึกษา    2. นายภูเบศวร์ เกิดควน
   ครูผู้ควบคุม    3. นายพีรวัฒน์ การงาน
   3. อศจ.นครศรีธรรมราช    วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช
   นักศึกษา    1. นายชยธวัช ชนะพล
   นักศึกษา    2. นายวชิรวิทย์ โกรัมย์
   นักศึกษา    3. นายธนวัฒน์ แก้วสุขศรี
   ครูผู้ควบคุม    4. นายณภัทร ภิญโญ
   4. อศจ.ปัตตานี    วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกปัตตานี
   นักศึกษา    1. นางสาวฟาตีฮะห์ แดมะ
   นักศึกษา    2. นางสาวรอยหม๊ะ สาและ
   นักศึกษา    3. นายฮารน สะมะ
   ครูผู้ควบคุม    4. นางสาวญาณาธิป พันธุ์แก้ว
   5. อศจ.พัทลุง    วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง
   นักศึกษา    1. นายธิเบต นวลนิรันดร์
   นักศึกษา    2. นายอภิสิทธิ์ เกลาฉีด
   นักศึกษา    3. นายกิตติภูมิ เลิศศิริวิบูลย์
   ครูผู้ควบคุม    4. นายศุภกิจ ศักดิ์ศฤงคาร
   6. อศจ.ภูเก็ต    วิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต
   นักศึกษา    1. นายปิยพนธ์ เป็นสุข
   นักศึกษา    2. นายสนธยา บุญทา
   นักศึกษา    3. นายราเชนทร์ คงจันทร์
   ครูผู้ควบคุม    4. นายวิชัย สุริยมณฑล
   7. อศจ.ยะลา    วิทยาลัยเทคนิคยะลา
   นักศึกษา    1. นายวชิรวิทย์ ตั้งศิริเสถียร
   นักศึกษา    2. นายณัฐพงค์ ลุ่ยจิ๋ว
   นักศึกษา    3. นายปรินทร เจะโมง
   ครูผู้ควบคุม    4. นายปิยะ บุญลอย
   8. อศจ.สงขลา    วิทยาลัยการอาชีพหลวงประธานราษฎร์นิกร
   นักศึกษา    1. นายคมสัน อักษรคง
   นักศึกษา    2. นายกรวิชญ์ ขวดทอง
   นักศึกษา    3. นายศรัณย์ภัทร เพ็ชร์ขาว
   ครูผู้ควบคุม    4. นายจีระยุทธ สุวรรณชาตรี
   9. อศจ.สุราษฎร์ธานี    วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี
   นักศึกษา    1. นายสรวิศ เหมโลหะ
   นักศึกษา    2. นายธีรดนย์ ขุนเสถียร
   นักศึกษา    3. นายธนาวัฒน์ เพชราภรณ์
   ครูผู้ควบคุม    4. นายจรัส จุนเด็น