3. ประเภทวิชาพาณิชยกรรม/ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ
3.8 ทักษะความรู้ทางการเงิน
3.8.1. ทักษะความรู้ทางการเงิน ( Fin. ดี We Can Do!!! ) ระดับ ปวช./ปวส. ประเภท ทีม

ระดับจังหวัด

1. ภาคกลาง ร่วมการแข่งขัน 23 วิทยาลัย
1.กาญจนบุรี ผู้เข้าร่วม 2/12 วิทยาลัย
ลำดับ ชื่อวิทยาลัย ตำแหน่ง รายชื่อ เบอร์โทร
1 วิทยาลัยเทคนิคกาญจนบุรี ครูผู้ควบคุม 1.นางสาวทัศพร แสงทิตย์ 0619641939
1 วิทยาลัยเทคนิคกาญจนบุรี นักศึกษา 2.นางสาวอมรสิริ นุรักษ์ 0656579034
1 วิทยาลัยเทคนิคกาญจนบุรี นักศึกษา 3.นายพิชิตชัย บุญธรรม 0637325062
1 วิทยาลัยเทคนิคกาญจนบุรี นักศึกษา 4.นายพัชรดนัย ครูทอง 0631761050
1 วิทยาลัยเทคนิคกาญจนบุรี นักศึกษา 5.นางสาวอณิษฐา ปลอดโปร่ง 0632484203
2 วิทยาลัยการอาชีพพนมทวน ครูผู้ควบคุม 1.นางรุ่งฤดี พรายมณี 0822310927
2 วิทยาลัยการอาชีพพนมทวน นักศึกษา 2.นางสาวกมลชนก อ่อนเที่ยง 0629863302
2 วิทยาลัยการอาชีพพนมทวน นักศึกษา 3.นายสมชาย ไม่มีนามสกุล 0831544001
2 วิทยาลัยการอาชีพพนมทวน นักศึกษา 4.นางสาวปนัดดา กล่ำฉวี 0652712021
2 วิทยาลัยการอาชีพพนมทวน นักศึกษา 5.นายธวัชชัย รุนรู้รอบ 0926680792
2.ชัยนาท ผู้เข้าร่วม 1/2 วิทยาลัย
ลำดับ ชื่อวิทยาลัย ตำแหน่ง รายชื่อ เบอร์โทร
1 วิทยาลัยการอาชีพเนินขาม ครูผู้ควบคุม 1.นางสาวชลิตา โพธิ์เทศ 0810589461
1 วิทยาลัยการอาชีพเนินขาม นักศึกษา 2.นางสาวธิดารัตน์ แสงสาคร 0953912779
1 วิทยาลัยการอาชีพเนินขาม นักศึกษา 3.นางสาวณัฐนันท์ ศรีเมือง 0620098767
1 วิทยาลัยการอาชีพเนินขาม นักศึกษา 4.นางสาววิราวรรณ บุญอินทร์ 0644858821
1 วิทยาลัยการอาชีพเนินขาม นักศึกษา 5.นางสาวณิชาพัช คงทัด 0969824690
3.นครปฐม ผู้เข้าร่วม 3/11 วิทยาลัย
ลำดับ ชื่อวิทยาลัย ตำแหน่ง รายชื่อ เบอร์โทร
1 วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม ครูผู้ควบคุม 1.นางสาววรัญญา พลขันธ์ 0824223790
1 วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม นักศึกษา 2.นางสาวอธิชา มินาบูรณ์ 0886727987
1 วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม นักศึกษา 3.นางสาวเกวลิน บุปผาโรจน์ 0957306218
1 วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม นักศึกษา 4.นางสาวอรพรรณ รัตนสิทธิ์ 0957505678
2 วิทยาลัยการอาชีพนครปฐม ครูผู้ควบคุม 1.นางสาวนภาพร คงวิจิตร 081-2040560
2 วิทยาลัยการอาชีพนครปฐม นักศึกษา 2.นางสาวพัชราภา ทับเลี้ยง 095-2804191
2 วิทยาลัยการอาชีพนครปฐม นักศึกษา 3.นางสาวณัฐชิชา ชินวงษ์ 092-8568453
2 วิทยาลัยการอาชีพนครปฐม นักศึกษา 4.นางสาวเวรุวรรณ เมยแล 087-3422023
2 วิทยาลัยการอาชีพนครปฐม นักศึกษา 5.นางสาวอมรรัตน์ อัครธรรมมากุล 093-4687698
3 วิทยาลัยเทคโนโลยีพัฒนบริหารธุรกิจ ครูผู้ควบคุม 1.นายรังสรรค์ อรุณสิทธิ์ 0818932516
3 วิทยาลัยเทคโนโลยีพัฒนบริหารธุรกิจ นักศึกษา 2.นายพงศกร เครือพลับ 0818932516
3 วิทยาลัยเทคโนโลยีพัฒนบริหารธุรกิจ นักศึกษา 3.นางสาวภคณี สระทองเดช 0818932516
3 วิทยาลัยเทคโนโลยีพัฒนบริหารธุรกิจ นักศึกษา 4.นางสาวสุธาทิพย์ จันทร์บาง 0818932516
3 วิทยาลัยเทคโนโลยีพัฒนบริหารธุรกิจ นักศึกษา 5.นายธนกร แซ่จัง 0818932516
4.ประจวบคีรีขันธ์ ผู้เข้าร่วม 2/6 วิทยาลัย
ลำดับ ชื่อวิทยาลัย ตำแหน่ง รายชื่อ เบอร์โทร
1 วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน ครูผู้ควบคุม 1.นางสาวอรภชา กฤชเอกศิลป์ 0919454298
1 วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน นักศึกษา 2.นายสัณหณัฐ อุบลวรรณี 0623799808
1 วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน นักศึกษา 3.นางสาวเยาวลักษณ์ แก้วล้อม 0655321739
1 วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน นักศึกษา 4.นายณัฐวุฒิ แดงเลือด 0807976584
1 วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน นักศึกษา 5.นายภราดร ดอกรักอ่อน 0843545016
2 วิทยาลัยเทคโนโลยีประจวบคีรีขันธ์ ครูผู้ควบคุม 1.นางสาวนันทพร มาอยู่ดี 0926489411
2 วิทยาลัยเทคโนโลยีประจวบคีรีขันธ์ นักศึกษา 2.นางสาวอารยา โลหะเวช 0924183743
2 วิทยาลัยเทคโนโลยีประจวบคีรีขันธ์ นักศึกษา 3.นางสาวสุนีรัตน์ บุญสุวัต 0649819088
2 วิทยาลัยเทคโนโลยีประจวบคีรีขันธ์ นักศึกษา 4.นางสาวพิชญาวีร์ วงศ์เรือง 0805879462
2 วิทยาลัยเทคโนโลยีประจวบคีรีขันธ์ นักศึกษา 5.นางสาวพุธิตา หนองมีทรัพย์ 0928210215
5.พระนครศรีอยุธยา ผู้เข้าร่วม 3/15 วิทยาลัย
ลำดับ ชื่อวิทยาลัย ตำแหน่ง รายชื่อ เบอร์โทร
1 วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการอยุธยา ครูผู้ควบคุม 1.นางสาวบัวหลวง มุ่งเกี้ยวกลาง 0817581693
1 วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการอยุธยา นักศึกษา 2.นายนายศิลาชัย เมาะราษี 0627785682
1 วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการอยุธยา นักศึกษา 3.นางสาวชนัญชิดา มีบุญ 0924053546
1 วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการอยุธยา นักศึกษา 4.นายทักษ์ดนัย กลิ่นจันทร์ 0659137477
1 วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการอยุธยา นักศึกษา 5.นางสาวณฐิกา จินดารัตน์ 0629853253
2 วิทยาลัยเทคโนโลยีไทยอโยธยาบริหารธุรกิจ ครูผู้ควบคุม 1.นางวันเพ็ญ แก้วไสว 0917843772
2 วิทยาลัยเทคโนโลยีไทยอโยธยาบริหารธุรกิจ นักศึกษา 2.นางสาวชมพูนุช นิ่มเชียง 0924219434
2 วิทยาลัยเทคโนโลยีไทยอโยธยาบริหารธุรกิจ นักศึกษา 3.นางสาวนพรัตน์ บางโม้ 0925134089
2 วิทยาลัยเทคโนโลยีไทยอโยธยาบริหารธุรกิจ นักศึกษา 4.นางสาวสุภัคณิตา สมบุญ 0931194631
2 วิทยาลัยเทคโนโลยีไทยอโยธยาบริหารธุรกิจ นักศึกษา 5.นางสาวพรนภัส ศิรินัย 0640703608
3 วิทยาลัยการอาชีพมหาราช ครูผู้ควบคุม 1.นางสาวรัชนี แก้วนาเหนือ 0639313839
3 วิทยาลัยการอาชีพมหาราช นักศึกษา 2.นางสาวกรสุมา ปู่แก้ว 0831252630
3 วิทยาลัยการอาชีพมหาราช นักศึกษา 3.นายศุกลวัฒน์ เพ็ชรเย็น 0942580464
3 วิทยาลัยการอาชีพมหาราช นักศึกษา 4.นางสาวพัชราภา วงษ์ว่องไว 0960129811
3 วิทยาลัยการอาชีพมหาราช นักศึกษา 5.นางสาวอรพรรณ อินทร์เสวก 0828344935
6.ลพบุรี ผู้เข้าร่วม 4/14 วิทยาลัย
ลำดับ ชื่อวิทยาลัย ตำแหน่ง รายชื่อ เบอร์โทร
1 วิทยาลัยอาชีวศึกษาลพบุรี ครูผู้ควบคุม 1.นางสาวธนารินทร์ ศรีพัฒ 080071248
1 วิทยาลัยอาชีวศึกษาลพบุรี นักศึกษา 2.นางสาวแพรวา เข็มทอง 0991099720
1 วิทยาลัยอาชีวศึกษาลพบุรี นักศึกษา 3.นางสาวเกวลิน ชัยศรี 0610185320
1 วิทยาลัยอาชีวศึกษาลพบุรี นักศึกษา 4.นางสาวสุนันทา ดนตรีเสนาะ 080071248
1 วิทยาลัยอาชีวศึกษาลพบุรี นักศึกษา 5.นางสาวนาตยา อาทรสุพอคู 0656727513
2 วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี แห่งที่ 2 ครูผู้ควบคุม 1.นางสาวเนตรนภา ชิ้วบุตร 0641564639
2 วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี แห่งที่ 2 นักศึกษา 2.นายตะวัน ประสงค์ 0806469072
2 วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี แห่งที่ 2 นักศึกษา 3.นางสาวชลธิชา บุญช่วย 0657395013
2 วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี แห่งที่ 2 นักศึกษา 4.นางสาวนิชาดา เอี่ยมสะอาด 0640310787
2 วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี แห่งที่ 2 นักศึกษา 5.นางสาวพัชราพร ขำพิมพ์ 0633253847
3 วิทยาลัยการอาชีพชัยบาดาล ครูผู้ควบคุม 1.นางธนิดา แก้วอ้น 0852812626
3 วิทยาลัยการอาชีพชัยบาดาล นักศึกษา 2.นางสาวฐิติมา ธรรมมา 0636871047
3 วิทยาลัยการอาชีพชัยบาดาล นักศึกษา 3.นางสาวจีรนันท์ ชัยมาตย์ 0928092517
3 วิทยาลัยการอาชีพชัยบาดาล นักศึกษา 4.นางสาวปานทิพย์ นิสสะ 0925389021
3 วิทยาลัยการอาชีพชัยบาดาล นักศึกษา 5.นางสาวเกวลิน ศิริบุตร 0988705976
4 วิทยาลัยเทคโนโลยีเอเชียลพบุรี ครูผู้ควบคุม 1.นางสาวณิรัชญา นิธิลาภ 0982155508
4 วิทยาลัยเทคโนโลยีเอเชียลพบุรี นักศึกษา 2.นางสาวพรณัชชา เอี่ยมบาง 0925128292
4 วิทยาลัยเทคโนโลยีเอเชียลพบุรี นักศึกษา 3.นางสาวแก้วมณี มุ้มมณี 0826813734
4 วิทยาลัยเทคโนโลยีเอเชียลพบุรี นักศึกษา 4.นางสาวบุษกร หาญพะยุติ 0987231428
4 วิทยาลัยเทคโนโลยีเอเชียลพบุรี นักศึกษา 5.นายศุภกฤต ศิริ 0625686293
7.สมุทรสงคราม ผู้เข้าร่วม 1/3 วิทยาลัย
ลำดับ ชื่อวิทยาลัย ตำแหน่ง รายชื่อ เบอร์โทร
1 วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม ครูผู้ควบคุม 1.นางสาวภาสวรรณ กลิ่นสุคนธ์ 0649967812
1 วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม นักศึกษา 2.นางสาวภัควลัญชน์ แพทย์จะเกร็ง 0957602590
1 วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม นักศึกษา 3.นางสาวอธิสินี ขุนนุช 0945871925
1 วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม นักศึกษา 4.นายศศิวงศ์ เทียนทอง 0990478534
1 วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม นักศึกษา 5.นายวรพล เทพศิริ 0633987851
8.สมุทรสาคร ผู้เข้าร่วม 1/4 วิทยาลัย
ลำดับ ชื่อวิทยาลัย ตำแหน่ง รายชื่อ เบอร์โทร
1 วิทยาลัยการอาชีพบ้านแพ้ว ครูผู้ควบคุม 1.นางสาวสุภิตา หมั่นการ 0860531355
1 วิทยาลัยการอาชีพบ้านแพ้ว นักศึกษา 2.นางสาวขวัญจิรา มีแฟง 0944248338
1 วิทยาลัยการอาชีพบ้านแพ้ว นักศึกษา 3.นางสาวจีณณ์ นำทำ 0633588912
1 วิทยาลัยการอาชีพบ้านแพ้ว นักศึกษา 4.นางสาวภัณฑิรา ด้วงสงค์ 0994289980
1 วิทยาลัยการอาชีพบ้านแพ้ว นักศึกษา 5.นางสาวญาตา วิมานจันทร์ 0983024566
9.สระบุรี ผู้เข้าร่วม 3/9 วิทยาลัย
ลำดับ ชื่อวิทยาลัย ตำแหน่ง รายชื่อ เบอร์โทร
1 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสระบุรี ครูผู้ควบคุม 1.นางชนิดาพร บุนนาค 0873676235
1 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสระบุรี นักศึกษา 2.นางสาวกิ่งอักษร อิ่มนิรันต์ 0806671779
1 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสระบุรี นักศึกษา 3.นางสาวกชกร เกตุจันทร์ 0822030628
1 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสระบุรี นักศึกษา 4.นางสาวนิภาพร อิ่มใจจิตร์ 0647739231
1 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสระบุรี นักศึกษา 5.นางสาวรุ้งพราย เทียมทอง 0982482912
2 วิทยาลัยการอาชีพสระบุรี ครูผู้ควบคุม 1.นางสาวปาฏลี วงษ์ละคร 0962756642
2 วิทยาลัยการอาชีพสระบุรี นักศึกษา 2.นางสาวนันตาชา อิ่มม่วง 0962756642
2 วิทยาลัยการอาชีพสระบุรี นักศึกษา 3.นายพลอยไพลิน ลิ้นทองคำ 0962756642
2 วิทยาลัยการอาชีพสระบุรี นักศึกษา 4.นางสาวสุชัญญา แซ่ซ้ง 0832083102
2 วิทยาลัยการอาชีพสระบุรี นักศึกษา 5.นางสาวธิดา แซ่ซ้ง 0937132725
3 วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก ครูผู้ควบคุม 1.นางสาววรางคณา พรมบรรดิษฐ์ 0982289196
3 วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก นักศึกษา 2.นางสาวพิมพ์ณดา กรภิบาล 0630403390
3 วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก นักศึกษา 3.นางสาวกัลยาณี เถื่อนประดิษฐ์ 0929064964
3 วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก นักศึกษา 4.นางสาวรัตติกาล ดวงมณี 0902458821
3 วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก นักศึกษา 5.นางสาวอภิชชยา กุลสุวรรณ 0927646699
10.สิงห์บุรี ผู้เข้าร่วม 1/7 วิทยาลัย
ลำดับ ชื่อวิทยาลัย ตำแหน่ง รายชื่อ เบอร์โทร
1 วิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี ครูผู้ควบคุม 1.นางสาวกมลชนก เดชผดุง 061-6312157
1 วิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี นักศึกษา 2.นางสาวปัทมา ทิพย์จ้อย 095-0313680
1 วิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี นักศึกษา 3.นายนิธิวัฒน์ พ่วงชมภู 062-4041006
1 วิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี นักศึกษา 4.นางสาวอาทิตยา คล้ายนิ่ม 064-8276137
1 วิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี นักศึกษา 5.นางสาวกชพร บางทราย 095-9080154
11.สุพรรณบุรี ผู้เข้าร่วม 1/8 วิทยาลัย
ลำดับ ชื่อวิทยาลัย ตำแหน่ง รายชื่อ เบอร์โทร
1 วิทยาลัยการอาชีพสองพี่น้อง ครูผู้ควบคุม 1.นางสาวรุ่งนภา ศรีทองแท้ 0983156608
1 วิทยาลัยการอาชีพสองพี่น้อง นักศึกษา 2.นางสาวจิดาภา ภูตะวัน 0618309012
1 วิทยาลัยการอาชีพสองพี่น้อง นักศึกษา 3.นางสาวมนัสพร คำหอมกุล 0988284140
1 วิทยาลัยการอาชีพสองพี่น้อง นักศึกษา 4.นางสาวอารดา โพธิ์ทอง 0983985536
1 วิทยาลัยการอาชีพสองพี่น้อง นักศึกษา 5.นางสาวเจนจิรา แซ่ตัน 0831103357
12.เพชรบุรี ผู้เข้าร่วม 1/8 วิทยาลัย
ลำดับ ชื่อวิทยาลัย ตำแหน่ง รายชื่อ เบอร์โทร
1 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี ครูผู้ควบคุม 1.นางสาวทักษพร จรลอง 099-4646944
1 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี นักศึกษา 2.นางสาวกรกมล กลั่นปรุง 084-0346257
1 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี นักศึกษา 3.นางสาวกาญจนา ช้างพลาย 090-2887439
1 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี นักศึกษา 4.นายอิทธิพัทธ์ แดงโชติ 080-2036625
1 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี นักศึกษา 5.นายชนินทร์ สมศักดิ์ 080-3354929
2. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ร่วมการแข่งขัน 49 วิทยาลัย
1.กาฬสินธุ์ ผู้เข้าร่วม 2/19 วิทยาลัย
ลำดับ ชื่อวิทยาลัย ตำแหน่ง รายชื่อ เบอร์โทร
1 วิทยาลัยอาชีวศึกษากาฬสินธุ์ ครูผู้ควบคุม 1.นายกิติศักดิ์ เรืองวชิรปัญญา 0951941986
1 วิทยาลัยอาชีวศึกษากาฬสินธุ์ นักศึกษา 2.นายคมนภัค จุทะแสง 0989539571
1 วิทยาลัยอาชีวศึกษากาฬสินธุ์ นักศึกษา 3.นางสาวกาญจนา บุญชุม 0637945902
1 วิทยาลัยอาชีวศึกษากาฬสินธุ์ นักศึกษา 4.นายพงษธร หอไชย 0610501283
1 วิทยาลัยอาชีวศึกษากาฬสินธุ์ นักศึกษา 5.นางสาวธันชนก โทนุบล 0858707309
2 วิทยาลัยอาชีวศึกษาไทยเทคเอเชีย ครูผู้ควบคุม 1.นางสาวอริญธร พรชัย 095-6592901
2 วิทยาลัยอาชีวศึกษาไทยเทคเอเชีย นักศึกษา 2.นางสาวกนกภรณ์​ ศรี​ประมาณ 0985783576
2 วิทยาลัยอาชีวศึกษาไทยเทคเอเชีย นักศึกษา 3.นายเพชรวิทูรย์ โคตรุชัย 0869078759
2 วิทยาลัยอาชีวศึกษาไทยเทคเอเชีย นักศึกษา 4.นายทักษ์ดนัย กัมมะโน 0903315197
2 วิทยาลัยอาชีวศึกษาไทยเทคเอเชีย นักศึกษา 5.นางสาวนลินนิภา ทองตัน 0621543151
2.ขอนแก่น ผู้เข้าร่วม 6/29 วิทยาลัย
ลำดับ ชื่อวิทยาลัย ตำแหน่ง รายชื่อ เบอร์โทร
1 วิทยาลัยเทคนิคนครขอนแก่น ครูผู้ควบคุม 1.นางสาวอุลัมภีร์ แก้วพัตร 0823274743
1 วิทยาลัยเทคนิคนครขอนแก่น นักศึกษา 2.นายวิทวัส ปัตถามา 0903162328
1 วิทยาลัยเทคนิคนครขอนแก่น นักศึกษา 3.นางสาวนวนันท์ พระวิเศษ 0835303572
1 วิทยาลัยเทคนิคนครขอนแก่น นักศึกษา 4.นางสาววิภาพร แสนแก้ว 0992199609
1 วิทยาลัยเทคนิคนครขอนแก่น นักศึกษา 5.นางสาวอรอนงค์ ขุนจาด 0626709410
2 วิทยาลัยเทคนิคชุมแพ ครูผู้ควบคุม 1.นางสาวลลิดา ศรีเมือง 0619899561
2 วิทยาลัยเทคนิคชุมแพ นักศึกษา 2.นายชวโรจน์ ดลราษี 0927092845
2 วิทยาลัยเทคนิคชุมแพ นักศึกษา 3.นายสิรภพ วรรณศรี 0642356202
2 วิทยาลัยเทคนิคชุมแพ นักศึกษา 4.นางสาวกัลยรัตน์ ทึงสร้างแป้น 0619899561
2 วิทยาลัยเทคนิคชุมแพ นักศึกษา 5.นางสาววิไลภรณ์ เกียรติสุดาเกื้อกูล 0619899561
3 วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครูผู้ควบคุม 1.นายนณิพงษ์ สีแดง 0630096164 , 043222781
3 วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นักศึกษา 2.นางสาววรัทยา ศิริขันแสง 0630579231
3 วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นักศึกษา 3.นางสาว ฐิติมา หายโศรก 0818511066
3 วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นักศึกษา 4.นายภาสกร ศิลปรายะ 0934791231
3 วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นักศึกษา 5.นายณัฐครินทร์ ชาดาเม็ก 0622592071
4 วิทยาลัยเทคโนโลยีอมตะ ครูผู้ควบคุม 1.นางสาวสุเนตร สกุลสิทธิวัฒน์ 0825965166
4 วิทยาลัยเทคโนโลยีอมตะ นักศึกษา 2.นางสาวฟ้าใส หมวดไธสง 065-1068607
4 วิทยาลัยเทคโนโลยีอมตะ นักศึกษา 3.นางสาวอริศรา ขามประไพ 061-5089907
4 วิทยาลัยเทคโนโลยีอมตะ นักศึกษา 4.นางสาวกัญญาพัชร บัวศรี 065-5743424
4 วิทยาลัยเทคโนโลยีอมตะ นักศึกษา 5.นางสาวชรินรัตน์ ภูมิลุน 062-1234216
5 วิทยาลัยการอาชีพพล ครูผู้ควบคุม 1.นางศิริวรรณ รูปสูง 0615981216
5 วิทยาลัยการอาชีพพล นักศึกษา 2.นางสาวสุชิชาดา โพธิ์พรม 0828300661
5 วิทยาลัยการอาชีพพล นักศึกษา 3.นางสาวจิตสุภา แทนโนนงิ้ว 0924718117
6 วิทยาลัยการอาชีพหนองสองห้อง ครูผู้ควบคุม 1.นางสาวรัตติยา สนธิรักษ์ 0966644564
6 วิทยาลัยการอาชีพหนองสองห้อง นักศึกษา 2.นางสาวสิรินทิพย์ ดวงเกตุ 0966644564
6 วิทยาลัยการอาชีพหนองสองห้อง นักศึกษา 3.นางสาวประภาสิริ หนองนา 0966644564
6 วิทยาลัยการอาชีพหนองสองห้อง นักศึกษา 4.นางสาวณริศรา พลขัดซ้าย 0966644564
6 วิทยาลัยการอาชีพหนองสองห้อง นักศึกษา 5.นางสาวกมลวรรณ ประทุมวิง 0966644564
3.ชัยภูมิ ผู้เข้าร่วม 3/17 วิทยาลัย
ลำดับ ชื่อวิทยาลัย ตำแหน่ง รายชื่อ เบอร์โทร
1 วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ ครูผู้ควบคุม 1.นายกิตติพงษ์ เขิมขันธ์ 0639208465
1 วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ นักศึกษา 2.นางสาวสรัสวดี ทองทิพย์ 0902576983
1 วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ นักศึกษา 3.นางสาวสุกัญญา ปังชัยภูมิ 0933194913
1 วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ นักศึกษา 4.นางสาวกัญญาพัชร์ ดีกุดตุ้ม 0650915778
1 วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ นักศึกษา 5.นางสาวชุติมา แสนผาบ 0952652910
2 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเมืองชัยภูมิ ครูผู้ควบคุม 1.นางสาวพลอยไพลิน กรมขุนทด 0649915165
2 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเมืองชัยภูมิ นักศึกษา 2.นางสาวบุษรา อาสาสู้ 0644805307
2 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเมืองชัยภูมิ นักศึกษา 3.นางสาวปภาดา คำเรืองศรี 0800974127
2 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเมืองชัยภูมิ นักศึกษา 4.นายบวร เกษรดอกจันทร์ 0935812013
2 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเมืองชัยภูมิ นักศึกษา 5.นางสาวมนัสขวัญ สุขสมกริต 0955368661
3 วิทยาลัยเทคโนโลยีบ้านแท่น ครูผู้ควบคุม 1.นางสาวเกษมณี ทวีขวัญ 0629022329
3 วิทยาลัยเทคโนโลยีบ้านแท่น นักศึกษา 2.นางสาววราภรณ์ ชำนาญพล 0902130193
3 วิทยาลัยเทคโนโลยีบ้านแท่น นักศึกษา 3.นายอรรถชัย คางชัยภูมิ 0982198540
3 วิทยาลัยเทคโนโลยีบ้านแท่น นักศึกษา 4.นางสาวธนวรรณ ชำนาญ 0801053053
4.นครพนม ผู้เข้าร่วม 2/13 วิทยาลัย
ลำดับ ชื่อวิทยาลัย ตำแหน่ง รายชื่อ เบอร์โทร
1 วิทยาลัยเทคนิคนครพนม ครูผู้ควบคุม 1. ว่าที่ร้อยตรีอุทัย ชินอ่อน 0936451694
1 วิทยาลัยเทคนิคนครพนม นักศึกษา 2.นางสาวเพชรฤดี ชนะพจน์ 0648534977
1 วิทยาลัยเทคนิคนครพนม นักศึกษา 3.นางสาวฐิติรัตน์ แท่นอ่อน 0890448305
1 วิทยาลัยเทคนิคนครพนม นักศึกษา 4.นางสาวขวัญพิชชา หนันอ้าย 0618420682
1 วิทยาลัยเทคนิคนครพนม นักศึกษา 5.นางสาวสุภัสสรา ไชยโพธิ์ 0630361912
2 วิทยาลัยการอาชีพนาแก ครูผู้ควบคุม 1.นายณัฐพงษ์ ศรีโยวงศ์ 0810538369
2 วิทยาลัยการอาชีพนาแก นักศึกษา 2.นางสาวธนิษฐา โกพลรัตน์ 0635738985
2 วิทยาลัยการอาชีพนาแก นักศึกษา 3.นางสาวลักขณา วงค์ตาทำ 0632124266
5.นครราชสีมา ผู้เข้าร่วม 6/24 วิทยาลัย
ลำดับ ชื่อวิทยาลัย ตำแหน่ง รายชื่อ เบอร์โทร
1 วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา ครูผู้ควบคุม 1.นางสาวยุพาภรณ์ ยิ้มนอก 0933483558
1 วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา นักศึกษา 2.นางสาวรัญชิดา เวินเสียง 0622016885
1 วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา นักศึกษา 3.นางสาวธัญมาส งามเนตร 0639950035
1 วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา นักศึกษา 4.นางสาวสุชาวดี มะลิทา 0646026670
2 วิทยาลัยเทคนิคหลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ ครูผู้ควบคุม 1.นางศุตานันท์ คุขุนทด 0897199284
2 วิทยาลัยเทคนิคหลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ นักศึกษา 2.นางสาวณัฐวรรณ แนมขุนทด 0655754232
2 วิทยาลัยเทคนิคหลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ นักศึกษา 3.นางสาวบัณฑิตา เหิกขุนทด 0839970493
2 วิทยาลัยเทคนิคหลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ นักศึกษา 4.นางสาวขวัญฤทัย ธงสันเทียะ 0803984485
2 วิทยาลัยเทคนิคหลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ นักศึกษา 5.นางสาวสุพิชญา ชิดขุนทด 0988153010
3 วิทยาลัยเทคโนโลยีชนะพลขันธ์ นครราชสีมา ครูผู้ควบคุม 1.นางสาวสุมิตรา จันทร์แสง 0838931981
3 วิทยาลัยเทคโนโลยีชนะพลขันธ์ นครราชสีมา นักศึกษา 2.นางสาวปิยะฉัตร กิจวรรณี 0656078164
3 วิทยาลัยเทคโนโลยีชนะพลขันธ์ นครราชสีมา นักศึกษา 3.นางสาวอนงค์นาฏ โปสยะบุตร 0992209926
3 วิทยาลัยเทคโนโลยีชนะพลขันธ์ นครราชสีมา นักศึกษา 4.นางสาวพัชรินทร์ สีมาฤทธิ์ 0991670543
3 วิทยาลัยเทคโนโลยีชนะพลขันธ์ นครราชสีมา นักศึกษา 5.นายวิทวัฒน์ เพียงใหม่ 0986083996
4 วิทยาลัยเทคโนโลยีช่างกลพณิชยการนครราชสีมา ครูผู้ควบคุม 1.นางสาวเนตรดาว พจน์พิสิทธิ์ 0886598244
4 วิทยาลัยเทคโนโลยีช่างกลพณิชยการนครราชสีมา นักศึกษา 2.นายชิษณุชา บุญบุตร 0630263500
4 วิทยาลัยเทคโนโลยีช่างกลพณิชยการนครราชสีมา นักศึกษา 3.นางสาวรุ่งไพลิน แน่กลาง 0630740822
4 วิทยาลัยเทคโนโลยีช่างกลพณิชยการนครราชสีมา นักศึกษา 4.นางสาวเมทินี สุขแสงแก้ว 0909829750
4 วิทยาลัยเทคโนโลยีช่างกลพณิชยการนครราชสีมา นักศึกษา 5.นางสาวดวงกมล แซ่เซียว 0620875539
5 วิทยาลัยเทคนิคบัวใหญ่ ครูผู้ควบคุม 1.นางจรรยา สุดพูล 0895794724
5 วิทยาลัยเทคนิคบัวใหญ่ นักศึกษา 2.นางสาวณัฐชา ภัทรภาคย์พงษ์ 0943652384
5 วิทยาลัยเทคนิคบัวใหญ่ นักศึกษา 3.นางสาวพรชิตา ชาวสวน 0616756372
5 วิทยาลัยเทคนิคบัวใหญ่ นักศึกษา 4.นางสาวประภาภรณ์ ศรีนอก 0994628520
5 วิทยาลัยเทคนิคบัวใหญ่ นักศึกษา 5.นางสาวนันทิกร นากุดนอก 0954869428
6 วิทยาลัยเทคนิคปักธงชัย ครูผู้ควบคุม 1.นางสาวกนกวรรณ โชติกิ่ง 0924828009
6 วิทยาลัยเทคนิคปักธงชัย นักศึกษา 2.นางสาวชนาภา ชมกิ่ง 0806350290
6 วิทยาลัยเทคนิคปักธงชัย นักศึกษา 3.นางสาวเขมิกา นราสูงเนิน 0933401034
6 วิทยาลัยเทคนิคปักธงชัย นักศึกษา 4.นางสาวอาจารีย์ จาดบรรเทิง 0979747392
6 วิทยาลัยเทคนิคปักธงชัย นักศึกษา 5.นายรัชชานนท์ มาสัย 0836843542
6.บุรีรัมย์ ผู้เข้าร่วม 2/14 วิทยาลัย
ลำดับ ชื่อวิทยาลัย ตำแหน่ง รายชื่อ เบอร์โทร
1 วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์ ครูผู้ควบคุม 1.นายวัฒนโชค เฉิดฉาย 0848321100
1 วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์ นักศึกษา 2.นายณัฐชัย ไตรโสม 0934717315
1 วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์ นักศึกษา 3.นายภควัต อุไรรักษ์ 0957616330
1 วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์ นักศึกษา 4.นางสาวกัลญา บุญเขื่อง 0935384232
1 วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์ นักศึกษา 5.นางสาวชนาภัทร รุ่งโรจน์ 0943572044
2 วิทยาลัยการอาชีพบุรีรัมย์ ครูผู้ควบคุม 1.นางสาวณัฐมล สมัครประโคน 0921647747
2 วิทยาลัยการอาชีพบุรีรัมย์ นักศึกษา 2.นางสาวสิริวรรณ จินดาศรี 0649804472
2 วิทยาลัยการอาชีพบุรีรัมย์ นักศึกษา 3.นางสาวจินดาเนตร จินดาศรี 0636422984
2 วิทยาลัยการอาชีพบุรีรัมย์ นักศึกษา 4.นางสาวยุพา คะตะวงษ์ 0927208596
2 วิทยาลัยการอาชีพบุรีรัมย์ นักศึกษา 5.นางสาวกัญญารัตน์ ระวังตน 0931744871
7.มหาสารคาม ผู้เข้าร่วม 2/8 วิทยาลัย
ลำดับ ชื่อวิทยาลัย ตำแหน่ง รายชื่อ เบอร์โทร
1 วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม ครูผู้ควบคุม 1.นายนราธิป วิมูลอาจ 0994519296
1 วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม นักศึกษา 2.นางสาวนภาภรณ์ ชูตรี 0876381182
1 วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม นักศึกษา 3.นางสาวสุพัตรา บานเพียร 0849969489
1 วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม นักศึกษา 4.นางสาวโชติกา โททำ 0617143348
1 วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม นักศึกษา 5.นางสาวปิยะวรรณ เอี่ยมสาตร์ 0982458125
2 วิทยาลัยเทคนิควาปีปทุม ครูผู้ควบคุม 1.นางสาววรรณภา แจระโว 0804150507
2 วิทยาลัยเทคนิควาปีปทุม นักศึกษา 2.นายวัชรากร อักษรพิมพ์ 0630125326
2 วิทยาลัยเทคนิควาปีปทุม นักศึกษา 3.นางสาววรรณภา ไวมงคุณ 0631385059
2 วิทยาลัยเทคนิควาปีปทุม นักศึกษา 4.นางสาวชาลิสา สุขประทัง 0624806965
2 วิทยาลัยเทคนิควาปีปทุม นักศึกษา 5.นางสาวธัชพรรณ หงษ์ประสิทธิ์ 0624264780
8.มุกดาหาร ผู้เข้าร่วม 2/8 วิทยาลัย
ลำดับ ชื่อวิทยาลัย ตำแหน่ง รายชื่อ เบอร์โทร
1 วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีมุกดาหาร ครูผู้ควบคุม 1.นางกุสุมา แข็งแรง 0885051773
1 วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีมุกดาหาร นักศึกษา 2.นางสาวณัฐสุดา ชาธิพา 0610748835
1 วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีมุกดาหาร นักศึกษา 3.นางสาวกรรณิการ์ มงคลสุภา 0986988424
1 วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีมุกดาหาร นักศึกษา 4.นางสาวธิดารัตน์ ไชยโย 0629924797
1 วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีมุกดาหาร นักศึกษา 5.นางสาวศศิประภา ว่องไว 0652763839
2 วิทยาลัยการอาชีพนิคมคำสร้อย ครูผู้ควบคุม 1.นางสาวเกศกนก สุปัญญา 0821164991
2 วิทยาลัยการอาชีพนิคมคำสร้อย นักศึกษา 2.นางสาวธัญญารัตน์ หลักโสม 0922381086
2 วิทยาลัยการอาชีพนิคมคำสร้อย นักศึกษา 3.นางสาววิภาภรณ์ พรมพินิจ 0980597466
2 วิทยาลัยการอาชีพนิคมคำสร้อย นักศึกษา 4.นางสาวพัชรพร คำแก้ว 0994608420
2 วิทยาลัยการอาชีพนิคมคำสร้อย นักศึกษา 5.นายวัชรพงฒ์ เสียงหวาน 0821080575
9.ร้อยเอ็ด ผู้เข้าร่วม 1/21 วิทยาลัย
ลำดับ ชื่อวิทยาลัย ตำแหน่ง รายชื่อ เบอร์โทร
1 วิทยาลัยเทคนิคเกษตรวิสัย ครูผู้ควบคุม 1.นางสาวณัฐนันท์ อันสังหาร 0653366931
1 วิทยาลัยเทคนิคเกษตรวิสัย นักศึกษา 2.นางสาวรติกานต์ พึ่งจิตร 0656192560
1 วิทยาลัยเทคนิคเกษตรวิสัย นักศึกษา 3.นางสาวศุภสิรา ฟันไร่ 0807327283
1 วิทยาลัยเทคนิคเกษตรวิสัย นักศึกษา 4.นางสาวนัทธ์ชนัน คงอยู่ 0822359448
1 วิทยาลัยเทคนิคเกษตรวิสัย นักศึกษา 5.นายไพรินทร์ คงประเวศ 0886262104
10.ศรีสะเกษ ผู้เข้าร่วม 5/21 วิทยาลัย
ลำดับ ชื่อวิทยาลัย ตำแหน่ง รายชื่อ เบอร์โทร
1 วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ ครูผู้ควบคุม 1.นางสาวทิวารัตน์ ชาลี 0943934336
1 วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ นักศึกษา 2.นางสาวปนัดดา ศรีจำปา 0971150944
1 วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ นักศึกษา 3.นางสาววรรณวิภา อ่อนอก 0957109589
1 วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ นักศึกษา 4.นางสาวมุจรินทร์ งามแสง 0930927305
1 วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ นักศึกษา 5.นางสาววชิรดา ถาจันทา 065-1058961
2 วิทยาลัยเทคนิคกันทรารมย์ ครูผู้ควบคุม 1.นางสาวสิริยากร มะณูธรรม 0993696596
2 วิทยาลัยเทคนิคกันทรารมย์ นักศึกษา 2.นางสาวพิชชากร จันทร์เขียว 0966499735
2 วิทยาลัยเทคนิคกันทรารมย์ นักศึกษา 3.นางสาวอรปรียา จันทร์ทองทิพย์ 0657535040
2 วิทยาลัยเทคนิคกันทรารมย์ นักศึกษา 4.นางสาวทิพพรัตน์ แดนขนาน 0946021727
2 วิทยาลัยเทคนิคกันทรารมย์ นักศึกษา 5.นางสาวลลิตา แหวนเพ็ชร 0654027126
3 วิทยาลัยการอาชีพขุขันธ์ ครูผู้ควบคุม 1.นางสาวนุสรา ไชยนะรา 0831087840
3 วิทยาลัยการอาชีพขุขันธ์ นักศึกษา 2.นางสาววนิดา ตะเคียนเกลี้ยง 0641814641
3 วิทยาลัยการอาชีพขุขันธ์ นักศึกษา 3.นางสาวกมลรัตน์ พรมสุภะ 0936090520
3 วิทยาลัยการอาชีพขุขันธ์ นักศึกษา 4.นางสาวพิมพ์พา พลคำ 0936090471
3 วิทยาลัยการอาชีพขุขันธ์ นักศึกษา 5.นายเจษฎาภรณ์ เลขลบ 0938181830
4 วิทยาลัยการอาชีพขุนหาญ ครูผู้ควบคุม 1.นางสาวปรียานุช ปราบวงษา 0914766037
4 วิทยาลัยการอาชีพขุนหาญ นักศึกษา 2.นางสาวอรพิมล งอนสวรรค์ 0610758846
4 วิทยาลัยการอาชีพขุนหาญ นักศึกษา 3.นางสาวศยามล พันธ์ชนะ 0969570574
4 วิทยาลัยการอาชีพขุนหาญ นักศึกษา 4.นางสาวมณฑิรา ไชยกา 0805080401
4 วิทยาลัยการอาชีพขุนหาญ นักศึกษา 5.นางสาวสโรชา โคสิตา 0647416583
5 วิทยาลัยเทคนิคราษีไศล ครูผู้ควบคุม 1.นางสุภาพร จัตุศรี 0839098253
5 วิทยาลัยเทคนิคราษีไศล นักศึกษา 2.นางสาวอรอนงค์ เวชวัน 0926656225
5 วิทยาลัยเทคนิคราษีไศล นักศึกษา 3.นางสาวสลิษา กุลาเทศ 0821298712
5 วิทยาลัยเทคนิคราษีไศล นักศึกษา 4.นายกฤษณพล ห้วยจันทร์ 0959488621
5 วิทยาลัยเทคนิคราษีไศล นักศึกษา 5.นางสาวกรณิกา เนียมหอม 0943042688
11.สกลนคร ผู้เข้าร่วม 1/26 วิทยาลัย
ลำดับ ชื่อวิทยาลัย ตำแหน่ง รายชื่อ เบอร์โทร
1 วิทยาลัยเทคนิคสว่างแดนดิน ครูผู้ควบคุม 1.นางชาลิสา พระราช 0956482808
1 วิทยาลัยเทคนิคสว่างแดนดิน นักศึกษา 2.นางสาวอภิสรา ขุนนาม 0993405052
1 วิทยาลัยเทคนิคสว่างแดนดิน นักศึกษา 3.นายพนศกร มาติกา 0806192848
1 วิทยาลัยเทคนิคสว่างแดนดิน นักศึกษา 4.นายพลากร กึกก้อง 0924781855
1 วิทยาลัยเทคนิคสว่างแดนดิน นักศึกษา 5.นางสาวณิชารัตน์ อนุไทย 0623211753
12.สุรินทร์ ผู้เข้าร่วม 4/8 วิทยาลัย
ลำดับ ชื่อวิทยาลัย ตำแหน่ง รายชื่อ เบอร์โทร
1 วิทยาลัยการอาชีพท่าตูม ครูผู้ควบคุม 1.นางวาสนา มัดยารัมย์ 0868698097
1 วิทยาลัยการอาชีพท่าตูม นักศึกษา 2.นางสาวธิติสุดา ชาญสูงเนิน 0987057643
1 วิทยาลัยการอาชีพท่าตูม นักศึกษา 3.นางสาวสิรินทราภรณ์ จันสีดา 0985274967
1 วิทยาลัยการอาชีพท่าตูม นักศึกษา 4.นายนันธวุฒิ ศรีบุญฮุง 0963824164
1 วิทยาลัยการอาชีพท่าตูม นักศึกษา 5.นางสาวศศิธร สิทธิกุล 0935329080
2 วิทยาลัยการอาชีพปราสาท ครูผู้ควบคุม 1.นางสาวจันทรา กลีพัด 0630492609
2 วิทยาลัยการอาชีพปราสาท นักศึกษา 2.นางสาวปนัดดา ยิ่งเชิดดี 0968623143
2 วิทยาลัยการอาชีพปราสาท นักศึกษา 3.นางสาวศิริกุล นิลดำ 0968623143
2 วิทยาลัยการอาชีพปราสาท นักศึกษา 4.นางสาวสุพิญญา รสสุขหอม 0616710578
2 วิทยาลัยการอาชีพปราสาท นักศึกษา 5.นางสาวสุภัสสร นาคะสุภา 0649472974
3 วิทยาลัยเทคนิครัตนบุรี ครูผู้ควบคุม 1.นางสาวอรุณรัศมี ทรัพย์มาก 0807367343
3 วิทยาลัยเทคนิครัตนบุรี นักศึกษา 2.นางสาวสุธาสินี บรมฤทธิ์ 0950185341
3 วิทยาลัยเทคนิครัตนบุรี นักศึกษา 3.นางสาววรณัน ล้วนขาว 0653314057
3 วิทยาลัยเทคนิครัตนบุรี นักศึกษา 4.นางสาวรัตนกร โคตรสุวรรณ 0935424091
3 วิทยาลัยเทคนิครัตนบุรี นักศึกษา 5.นางสาวอังสนา นิยมวงศ์ 0990694857
4 วิทยาลัยการอาชีพสังขะ ครูผู้ควบคุม 1.นายวรินธร พร้อมเพรียง 0979742989
4 วิทยาลัยการอาชีพสังขะ นักศึกษา 2.นางสาวอรปรียา แกมรัมย์ 0837948299
4 วิทยาลัยการอาชีพสังขะ นักศึกษา 3.นางสาวปณิตา โพธิ์ศรี 0625067436
4 วิทยาลัยการอาชีพสังขะ นักศึกษา 4.นางสาวจิราภรณ์ ยอดเลา 0644535620
4 วิทยาลัยการอาชีพสังขะ นักศึกษา 5.นางสาวปิ่นมณี อุกอาจ 0621485006
13.หนองคาย ผู้เข้าร่วม 1/13 วิทยาลัย
ลำดับ ชื่อวิทยาลัย ตำแหน่ง รายชื่อ เบอร์โทร
1 วิทยาลัยเทคโนโลยีอาเซียน ครูผู้ควบคุม 1.นางเอมอร วิเศษหลง 0890061588
1 วิทยาลัยเทคโนโลยีอาเซียน นักศึกษา 2.นายกิตติพัฒน์ จริงวาจา 0890061588
1 วิทยาลัยเทคโนโลยีอาเซียน นักศึกษา 3.นางสาวจิตรทิพย์ แวงคำ 0890061588
1 วิทยาลัยเทคโนโลยีอาเซียน นักศึกษา 4.นางสาวสุชาวดี ผาระนัตร 0890061588
1 วิทยาลัยเทคโนโลยีอาเซียน นักศึกษา 5.นางสาวภัทราพร ธรรมดาชัย 0890061588
14.หนองบัวลำภู ผู้เข้าร่วม 1/6 วิทยาลัย
ลำดับ ชื่อวิทยาลัย ตำแหน่ง รายชื่อ เบอร์โทร
1 วิทยาลัยเทคนิคหนองบัวลำภู ครูผู้ควบคุม 1.นางสมปรารถนา แสงมุกดา 0804013778
1 วิทยาลัยเทคนิคหนองบัวลำภู นักศึกษา 2.นางสาวอรพรรณ ทานัง 0961616021
1 วิทยาลัยเทคนิคหนองบัวลำภู นักศึกษา 3.นางสาวพรรณธร พิบูลย์วัฒนวงษ์ 0820265878
1 วิทยาลัยเทคนิคหนองบัวลำภู นักศึกษา 4.นางสาวอนิศา สมันกิจ 0936286715
1 วิทยาลัยเทคนิคหนองบัวลำภู นักศึกษา 5.นางสาวพิมพ์พร อินเลี้ยง 0654308132
15.อำนาจเจริญ ผู้เข้าร่วม 2/8 วิทยาลัย
ลำดับ ชื่อวิทยาลัย ตำแหน่ง รายชื่อ เบอร์โทร
1 วิทยาลัยเทคนิคหัวตะพาน ครูผู้ควบคุม 1.นางคัทลียา โคนพันธ์ 0817607785
1 วิทยาลัยเทคนิคหัวตะพาน นักศึกษา 2.นางสาวปวีณา บัวสระ 0934642260
1 วิทยาลัยเทคนิคหัวตะพาน นักศึกษา 3.นางสาวกัลยา อักษรพิมพ์ 0835322175
1 วิทยาลัยเทคนิคหัวตะพาน นักศึกษา 4.นางสาวภัทรวรรณ จันทร์เทศ 0982471165
1 วิทยาลัยเทคนิคหัวตะพาน นักศึกษา 5.นางสาวปณิดา ทองเรือง 0987353211
2 วิทยาลัยเทคโนโลยีอำนาจเจริญ ครูผู้ควบคุม 1.นางสาววิภาพร คณาสาร 0990363520
2 วิทยาลัยเทคโนโลยีอำนาจเจริญ นักศึกษา 2.นางสาวสุดาวัลย์ นีระวงษ์ 0650230856
2 วิทยาลัยเทคโนโลยีอำนาจเจริญ นักศึกษา 3.นางสาวสุทธิกานต์ อักษรพิมพ์ 0649294764
2 วิทยาลัยเทคโนโลยีอำนาจเจริญ นักศึกษา 4.นายธนกร พิมพลา 0633354014
2 วิทยาลัยเทคโนโลยีอำนาจเจริญ นักศึกษา 5.นางสาวอภิญญา ระติเดช 0969093967
16.อุดรธานี ผู้เข้าร่วม 2/27 วิทยาลัย
ลำดับ ชื่อวิทยาลัย ตำแหน่ง รายชื่อ เบอร์โทร
1 วิทยาลัยการอาชีพหนองหาน ครูผู้ควบคุม 1.นางสาวนุชรินทร์ คำมะนารถ 0960193584
1 วิทยาลัยการอาชีพหนองหาน นักศึกษา 2.นางสาววรัญญา พิลาแสน 0649061274
1 วิทยาลัยการอาชีพหนองหาน นักศึกษา 3.นางสาวสุภัสสร แสงขาว 0950899483
1 วิทยาลัยการอาชีพหนองหาน นักศึกษา 4.นายชญาณ์นนท์ ไชยวรรณ 0953437990
1 วิทยาลัยการอาชีพหนองหาน นักศึกษา 5.นางสาวจีระพร ตรีภักดี 0988957125
2 วิทยาลัยเทคโนโลยีสันตพล ครูผู้ควบคุม 1.นายฤทธิชัย จำปาเรือง 0632080479
2 วิทยาลัยเทคโนโลยีสันตพล นักศึกษา 2.นางสาวธวัลหทัย พลีศักดิ์ 0990404191
2 วิทยาลัยเทคโนโลยีสันตพล นักศึกษา 3.นายจักรพรรดิ์ มหาเสนา 0986106698
2 วิทยาลัยเทคโนโลยีสันตพล นักศึกษา 4.นางสาวธนภัทร อภิรมยานนท์ 0803967912
2 วิทยาลัยเทคโนโลยีสันตพล นักศึกษา 5.นายอำนาจ อุ่นเจริญ 0985612343
17.อุบลราชธานี ผู้เข้าร่วม 7/28 วิทยาลัย
ลำดับ ชื่อวิทยาลัย ตำแหน่ง รายชื่อ เบอร์โทร
1 วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ครูผู้ควบคุม 1.นางสาวณภัสภรณ์ บุตรเงิน 0897163426
1 วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี นักศึกษา 2.นางสาวปัณณิกา อุ่นแพทย์ 0610648918
1 วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี นักศึกษา 3.นางสาวอธิตญา ครั้งพิบูลย์ 0628973341
1 วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี นักศึกษา 4.นางสาวพิมพ์วรัญช์ ศิริบูรณ์ 0828044571
2 วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี ครูผู้ควบคุม 1.นายสิรภพ อินทอร 094-2687611
2 วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี นักศึกษา 2.นางสาวชนกวนันท์ จันทะแจ่ม 097-2626492
2 วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี นักศึกษา 3.นางสาววริยา พามา 066-1178054
2 วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี นักศึกษา 4.นางสาวนันฒิพร รัตนะพิบูลย์ 065-0658913
2 วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี นักศึกษา 5.นางสาวชนาพร จาระสาย 063-4613162
3 วิทยาลัยเทคนิคนครอุบลราชธานี ครูผู้ควบคุม 1.นางนิชกานต์ ไอครรัมย์ 0849253404
3 วิทยาลัยเทคนิคนครอุบลราชธานี นักศึกษา 2.นางสาวเกษมณี นิยมชาติ 0979260501
3 วิทยาลัยเทคนิคนครอุบลราชธานี นักศึกษา 3.นางสาวนันทิดา อ่อนแช่ม 0949795643
3 วิทยาลัยเทคนิคนครอุบลราชธานี นักศึกษา 4.นางสาวนลินี ชูไทย 0656412012
3 วิทยาลัยเทคนิคนครอุบลราชธานี นักศึกษา 5.นางสาวสุกัญญา โคตรบูรณ์ 0933929008
4 วิทยาลัยเทคนิคเขมราฐ ครูผู้ควบคุม 1.นางสาวจารุวรรณ สิมาพันธ์ 085-7668031
4 วิทยาลัยเทคนิคเขมราฐ นักศึกษา 2.นางสาววันวิสา จันเพ็ญ 0982066961
4 วิทยาลัยเทคนิคเขมราฐ นักศึกษา 3.นางสาววริศรา วรรณพฤติ 098-5900179
4 วิทยาลัยเทคนิคเขมราฐ นักศึกษา 4.นางสาวรัตนาวี พันธุลาวัณย์ 095-6126246
4 วิทยาลัยเทคนิคเขมราฐ นักศึกษา 5.นายวรรธนะ มีคำ 097-0370202
5 วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม ครูผู้ควบคุม 1.นางสุนิฌานันท์ ประสานพันธ์ 0864932545
5 วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม นักศึกษา 2.นางสาววีระวรรณ อ่อนวรรณะ 0629037608
5 วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม นักศึกษา 3.นางสาววิไล บุตรคำดี 0616907843
5 วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม นักศึกษา 4.นางสาวศิรินภา ศรีจันทอง 0818398071
5 วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม นักศึกษา 5.นางสาวรัตนธิดา สุโพธิ์ 0980831853
6 วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล ครูผู้ควบคุม 1.นางสุภาวดี ทวีแสง 0804772561
6 วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล นักศึกษา 2.นายพัชรพล รัตนะวัล 0610350328
6 วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล นักศึกษา 3.นางสาวอริสรา สายเนตร 0624311662
6 วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล นักศึกษา 4.นางสาวนิภาวรรณ พันธ์เดช 0642539126
6 วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล นักศึกษา 5.นางสาวมินตรา พรมสวัสดิ์ 0827172574
7 วิทยาลัยเทคนิคพิบูลมังสาหาร ครูผู้ควบคุม 1.นางสาวอรอนงค์ อำมะ 0814939382
7 วิทยาลัยเทคนิคพิบูลมังสาหาร นักศึกษา 2.นางสาวจันทร์จิรา คำสวัสดิ์ 0804316468
7 วิทยาลัยเทคนิคพิบูลมังสาหาร นักศึกษา 3.นางสาวบัวตอง นนท์ศิริ 0942561106
7 วิทยาลัยเทคนิคพิบูลมังสาหาร นักศึกษา 4.นายรวีโรจน์ ลมทอง 0646907709
7 วิทยาลัยเทคนิคพิบูลมังสาหาร นักศึกษา 5.นางสาวณัฎฐกานต์ ฝางคำ 0933766800
3. ภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร ร่วมการแข่งขัน 36 วิทยาลัย
1.กรุงเทพมหานคร ผู้เข้าร่วม 16/102 วิทยาลัย
ลำดับ ชื่อวิทยาลัย ตำแหน่ง รายชื่อ เบอร์โทร
1 วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ ครูผู้ควบคุม 1.นายศราวิน ราชานิกรณ์ 0936526550
1 วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ นักศึกษา 2.นายพิสิฐ พงษ์ลภัสวรชัย 0912550569
1 วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ นักศึกษา 3.นายทัศน์พล ชัยยันต์ 082505141
1 วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ นักศึกษา 4.นางสาวโชติกา มณีโชติ 0618356564
1 วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ นักศึกษา 5.นางสาวกฤติกา ขัติยะ 0966781750
2 วิทยาลัยพณิชยการบางนา ครูผู้ควบคุม 1.นางสาวกันฑรัตน์ การิยา 0857110004
2 วิทยาลัยพณิชยการบางนา นักศึกษา 2.นายพรรณปราการ เหล่าชนะภิญโญ 0626566607
2 วิทยาลัยพณิชยการบางนา นักศึกษา 3.นางสาวอรอนงค์ งามระหงษ์ 096-1932312
2 วิทยาลัยพณิชยการบางนา นักศึกษา 4.นางสาวสุเพ็ญพร กิจสมบูรณ์สุข 099-6239117
2 วิทยาลัยพณิชยการบางนา นักศึกษา 5.นางสาววันวิสาข์ ทิพยานนท์ 0889016697
3 วิทยาลัยเทคโนโลยีตั้งตรงจิตรพณิชยการ ครูผู้ควบคุม 1.นางสาวน้ำทิพย์ สินสวัสดิ์ 0970793510
3 วิทยาลัยเทคโนโลยีตั้งตรงจิตรพณิชยการ นักศึกษา 2.นางสาวภคพร สายชัยภูมิ 08803010699
3 วิทยาลัยเทคโนโลยีตั้งตรงจิตรพณิชยการ นักศึกษา 3.นายสรวิชญ์ ทิพย์นุช 0947810375
3 วิทยาลัยเทคโนโลยีตั้งตรงจิตรพณิชยการ นักศึกษา 4.นางสาวอาริยา โกยดุลย์ 0625873399
3 วิทยาลัยเทคโนโลยีตั้งตรงจิตรพณิชยการ นักศึกษา 5.นางสาวเมธาวี ตันเรือง 0960283526
4 วิทยาลัยเทคโนโลยีพระนครพณิชยการ ครูผู้ควบคุม 1.นางสาววรัญญา รื่นเริงกลิ่น 0838133367
4 วิทยาลัยเทคโนโลยีพระนครพณิชยการ นักศึกษา 2.นางสาวสุกัญญา นิลนารถ 0658541374
4 วิทยาลัยเทคโนโลยีพระนครพณิชยการ นักศึกษา 3.นางสาวอัญญาณี ขอสวัสดิ์ 0930637318
4 วิทยาลัยเทคโนโลยีพระนครพณิชยการ นักศึกษา 4.นางสาวธิดารัตน์ เผือกน้อย 0842755662
4 วิทยาลัยเทคโนโลยีพระนครพณิชยการ นักศึกษา 5.นางสาวธนภร ชิวปรัชา 0855799137
5 วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการราชดำเนิน ครูผู้ควบคุม 1.นางสาวพรทิพย์ รัตนประสิทธิ์ 0816144524
5 วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการราชดำเนิน นักศึกษา 2.นางสาวเพชรแพรว วรเมท 0876935414
5 วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการราชดำเนิน นักศึกษา 3.นางสาววรัญญา สุราลัย 0955594535
5 วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการราชดำเนิน นักศึกษา 4.นางสาวเจตสุภา เทศเทียน 0953236821
5 วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการราชดำเนิน นักศึกษา 5.นางสาวภคพร พัวพันธ์ 0965052789
6 วิทยาลัยจรัลสนิทวงศ์บริหารธุรกิจ ครูผู้ควบคุม 1.นางอุษา กิ่งชา 0860183757
6 วิทยาลัยจรัลสนิทวงศ์บริหารธุรกิจ นักศึกษา 2.นายจิรายุส สิทธาคม 0614453632
6 วิทยาลัยจรัลสนิทวงศ์บริหารธุรกิจ นักศึกษา 3.นายจิรากรณ์ รัดที 0951128584
6 วิทยาลัยจรัลสนิทวงศ์บริหารธุรกิจ นักศึกษา 4.นางสาวนิรชา บัวแก้ว 0826092414
6 วิทยาลัยจรัลสนิทวงศ์บริหารธุรกิจ นักศึกษา 5.นางสาวเนตรดาว พักพา 0926616225
7 วิทยาลัยเทคโนโลยีสารสาสน์ ครูผู้ควบคุม 1.นางสาวภาพตะวัน สกุลเต็ม 0944939956
7 วิทยาลัยเทคโนโลยีสารสาสน์ นักศึกษา 2.นายฐิฒาธร สรรพกิจไพบูลย์ 0917366039
7 วิทยาลัยเทคโนโลยีสารสาสน์ นักศึกษา 3.นายกิตติพงษ์ คิดการ 0823722996
7 วิทยาลัยเทคโนโลยีสารสาสน์ นักศึกษา 4.นายภูริภัทร กองกัน 0932568024
7 วิทยาลัยเทคโนโลยีสารสาสน์ นักศึกษา 5.นางสาวอริสรา แซ่เฮ้ง 0949920598
8 วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมลบริหารธุรกิจ ครูผู้ควบคุม 1.นางสาววาทินี หมื่นปทุม 0858334550
8 วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมลบริหารธุรกิจ นักศึกษา 2.นางสาวมินา ไพรเทศ 0625951102
8 วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมลบริหารธุรกิจ นักศึกษา 3.นางสาวศิริพร ลาสม 0619890701
8 วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมลบริหารธุรกิจ นักศึกษา 4.นางสาวศศิตา ประสาวะเท 0934163814
8 วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมลบริหารธุรกิจ นักศึกษา 5.นางสาวอริสรา สาธร 0802088120
9 วิทยาลัยอาชีวศึกษาดุสิตพณิชยการ ครูผู้ควบคุม 1.นายยิ่งเจริญ บุญยัง 0837598344
9 วิทยาลัยอาชีวศึกษาดุสิตพณิชยการ นักศึกษา 2.นายธนวัฒน์ เรืองภู่ 0639085908
9 วิทยาลัยอาชีวศึกษาดุสิตพณิชยการ นักศึกษา 3.นางสาวภควดี ชัยพฤกษ์ 0954466948
9 วิทยาลัยอาชีวศึกษาดุสิตพณิชยการ นักศึกษา 4.นายณัฐนันท์ มีอำนาจ 0964020160
9 วิทยาลัยอาชีวศึกษาดุสิตพณิชยการ นักศึกษา 5.นางสาววรากร วัฒนวิจารณ์ 0952962595
10 วิทยาลัยเทคโนโลยีรัตนโกสินทร์ ครูผู้ควบคุม 1.นางสาวพรนภา ใจเที่ยงแท้ 0970709756
10 วิทยาลัยเทคโนโลยีรัตนโกสินทร์ นักศึกษา 2.นางสาวภาสินี อ้วนสะอาด 0647568654
10 วิทยาลัยเทคโนโลยีรัตนโกสินทร์ นักศึกษา 3.นางสาววรรณา ดำดี 0947648413
10 วิทยาลัยเทคโนโลยีรัตนโกสินทร์ นักศึกษา 4.นายนันทพัทธ์ ชุ่มชาติ 0929714591
10 วิทยาลัยเทคโนโลยีรัตนโกสินทร์ นักศึกษา 5.นางสาวพรชิตา โตมา 0838216483
11 วิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรี ครูผู้ควบคุม 1.นางฌัชชฎาพร อินทรพฤกษา 0812714888
11 วิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรี นักศึกษา 2.นางสาวพิชชานันท์ เเดนขนบ 0987464394
11 วิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรี นักศึกษา 3.นางสาวอนัญลักษณ์ เล็กอิ่มผล 0964977050
11 วิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรี นักศึกษา 4.นางสาวขวัญใจ สายธารจิตต์ 0633810280
11 วิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรี นักศึกษา 5.นางสาวปรีชญา ปิ่นวิถี 0648927556
12 วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจยานนาวา ครูผู้ควบคุม 1.นางสาวกนกลักษณ์ พลพวก 0988275465
12 วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจยานนาวา นักศึกษา 2.นายชัยชนะ ราชธานี 0661090924
12 วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจยานนาวา นักศึกษา 3.นางสาวพลอยชมพู ประเสริฐ 0971648536
12 วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจยานนาวา นักศึกษา 4.นางสาวอพิณญา เพชรคนชม 0616463757
12 วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจยานนาวา นักศึกษา 5.นางสาววาสนา ไวน้อย 0989560681
13 วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี ครูผู้ควบคุม 1.นางสาวนันทพร ธานีกุล 0938702898
13 วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี นักศึกษา 2.นางสาวบุญฐิตา อ่อนสว่าง 0917261382
13 วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี นักศึกษา 3.นางสาวกรรณิการ์ อังกุลานนท์ 0656301928
13 วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี นักศึกษา 4.นางสาวอรณิชา แสงคำ 0917549368
13 วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี นักศึกษา 5.นางสาวสุวรรณา สุธีพิเชษฐพงศ์ 0947768699
14 วิทยาลัยพณิชยการเชตุพน ครูผู้ควบคุม 1.นางสาวนุชจานี กล้าลอด 0934866468
14 วิทยาลัยพณิชยการเชตุพน นักศึกษา 2.นางสาวปนัดดา พนมศักดิ์ 0826040295
14 วิทยาลัยพณิชยการเชตุพน นักศึกษา 3.นางสาวพิมพ์ญดา บุญมาลา 0959977649
14 วิทยาลัยพณิชยการเชตุพน นักศึกษา 4.นางสาวขวัญกมล ชาติกังวานสนธิ์ 0983633064
14 วิทยาลัยพณิชยการเชตุพน นักศึกษา 5.นางสาวปาริชาติ เต็งวิริยะกุล 0970875671
15 วิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง ครูผู้ควบคุม 1.นางสาวอังศุวี หาญประโคน 0811453915
15 วิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง นักศึกษา 2.นางสาวพลอยชมพู เก่งรักษา 0822158263
15 วิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง นักศึกษา 3.นางสาวปวีณรัตน์ สุทธิเวชชัยศรี 0992262112
15 วิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง นักศึกษา 4.นางสาวสิริลักษณ์ ขำดี 0924738427
16 วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพ ครูผู้ควบคุม 1.นางสาวพัชชนก พรมจาด 0870625771
16 วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพ นักศึกษา 2.นางสาวกนกวรรณ เงินพวง 0963325742
16 วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพ นักศึกษา 3.นางสาวธัญชนก เรียงน้อย 0962876988
16 วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพ นักศึกษา 4.นายทินกร มลัยทอง 0824021738
16 วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพ นักศึกษา 5.นายธีรพงษ์ พุ่มประพาล 0945711977
2.จันทบุรี ผู้เข้าร่วม 2/7 วิทยาลัย
ลำดับ ชื่อวิทยาลัย ตำแหน่ง รายชื่อ เบอร์โทร
1 วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี ครูผู้ควบคุม 1.นางสาวพัทธมน พีระชัยรัตน์ 0860097346
1 วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี นักศึกษา 2.นายณัฐวุฒิ ไตรทิพย์ 0841865091
1 วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี นักศึกษา 3.นางสาวชมพู่ บงษา 0987295603
1 วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี นักศึกษา 4.นางสาวศิริลักษณ์ บุญโกย 0972309167
1 วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี นักศึกษา 5.นายธนวัตร อัทโน 0800850588
2 วิทยาลัยการอาชีพสอยดาว ครูผู้ควบคุม 1.นางสาวกนิษฐา โกอินต๊ะ 0907796372
2 วิทยาลัยการอาชีพสอยดาว นักศึกษา 2.นางสาวนริศรา ธรรมเนียม 0984088842
2 วิทยาลัยการอาชีพสอยดาว นักศึกษา 3.นางสาวสิรินาถ ทีเป้า 0612305062
2 วิทยาลัยการอาชีพสอยดาว นักศึกษา 4.นางสาวจิตรานุช เชิงสะอาด 0624275832
2 วิทยาลัยการอาชีพสอยดาว นักศึกษา 5.นางสาวนลินทิพย์ มลคงศิลป์ 0934122426
3.ฉะเชิงเทรา ผู้เข้าร่วม 1/13 วิทยาลัย
ลำดับ ชื่อวิทยาลัย ตำแหน่ง รายชื่อ เบอร์โทร
1 วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีวรการ ครูผู้ควบคุม 1.นางสาวอรวรรณ ทองเจริญ 0855500430
1 วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีวรการ นักศึกษา 2.นางสาวขจรภัทร จันทมาศ 0643138173
1 วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีวรการ นักศึกษา 3.นางสาวธนิษฐา ปุนหาวงษ์ 0617210688
1 วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีวรการ นักศึกษา 4.นางสาวนภัสสร เทศกุล 0953140783
1 วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีวรการ นักศึกษา 5.นายสรัณชัย เปลี่ยนทับ 0994541061
4.ชลบุรี ผู้เข้าร่วม 4/33 วิทยาลัย
ลำดับ ชื่อวิทยาลัย ตำแหน่ง รายชื่อ เบอร์โทร
1 วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ ครูผู้ควบคุม 1.นางสาวกัณฐิกา บรรจงจัด 0875460168
1 วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ นักศึกษา 2.นางสาวสุธาสินี อุดมสินธุ์ 0864323992
1 วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ นักศึกษา 3.นางสาวเกวลิน ฤกษ์มงคล 0641260629
1 วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ นักศึกษา 4.นางสาวปิยธิดา ปรางศ์ศร 0842954681
1 วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ นักศึกษา 5.นางสาววรรษมน มงคลเอก 0628671166
2 วิทยาลัยเทคโนโลยีชลบุรี ครูผู้ควบคุม 1.นางสาววิชชุตา สกุณาเรืองศรี 0846298991
2 วิทยาลัยเทคโนโลยีชลบุรี นักศึกษา 2.นางสาวพิมพิกา มุกดา 0831524287
2 วิทยาลัยเทคโนโลยีชลบุรี นักศึกษา 3.นายชนายุส ชยุตม์ธนะ 0632285919
2 วิทยาลัยเทคโนโลยีชลบุรี นักศึกษา 4.นายวิชญะ ศศิธรวัณณ์ 0639953051
2 วิทยาลัยเทคโนโลยีชลบุรี นักศึกษา 5.นายชายชล ศรีพระนคร 098-7145501
3 วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยา ครูผู้ควบคุม 1.นางสาวรัตนาวดี สองกิติ 0959565596
3 วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยา นักศึกษา 2.นางสาววาริพร เคล้าพิมาย 0629736386
3 วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยา นักศึกษา 3.นางสาวรฎา ทองสา 0802847256
3 วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยา นักศึกษา 4.นางสาวปวีนา แก้วเปียง 0949817164
3 วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยา นักศึกษา 5.นายชาคริส คาวเลย์ 0800977078
4 วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อีเทค) ครูผู้ควบคุม 1.นางวันวิสาข์ พัฒนวิบูลย์ 0848691919
4 วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อีเทค) นักศึกษา 2.นายชัชภูมิ สิทธิเวช 0611866996
4 วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อีเทค) นักศึกษา 3.นายณัฐวุฒิ เรืองยง 0983126146
4 วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อีเทค) นักศึกษา 4.นางสาวสุภาวดี แซ่เบ้ 0658958945
4 วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อีเทค) นักศึกษา 5.นางสาวธัญชนก ตะไลชั่ง 0928107042
5.นครนายก ผู้เข้าร่วม 3/6 วิทยาลัย
ลำดับ ชื่อวิทยาลัย ตำแหน่ง รายชื่อ เบอร์โทร
1 วิทยาลัยเทคนิคนครนายก ครูผู้ควบคุม 1.นางสาวเสาวลักษณ์ รัฐวิรุฬห์ 0810473889
1 วิทยาลัยเทคนิคนครนายก นักศึกษา 2.นางสาวสาริศา เวชสิทธิ์ 0627729405
1 วิทยาลัยเทคนิคนครนายก นักศึกษา 3.นางสาวนิรดาพร เพียรงาม 0909543382
1 วิทยาลัยเทคนิคนครนายก นักศึกษา 4.นางสาวเกษราวดี ปาจันทร์ 0984040150
1 วิทยาลัยเทคนิคนครนายก นักศึกษา 5.นางสาวภัทรียา ฮานาฟี 0646731557
2 วิทยาลัยการอาชีพนครนายก ครูผู้ควบคุม 1.นางสาวบัณฑิตา รอดตุ้ม 0890916871
2 วิทยาลัยการอาชีพนครนายก นักศึกษา 2.นางสาวศิริยากร เกตุสุนทร 0637687962
2 วิทยาลัยการอาชีพนครนายก นักศึกษา 3.นางสาวอาทิตยา จันทร์บก 0656602456
2 วิทยาลัยการอาชีพนครนายก นักศึกษา 4.นางสาวนฤมล นามลายทอง 0983692366
2 วิทยาลัยการอาชีพนครนายก นักศึกษา 5.นายปฏิภาณ สมคงเจริญ 0821983236
3 วิทยาลัยการอาชีพองครักษ์ ครูผู้ควบคุม 1.นางสาวนัยทิพย์ ดำดิน 0893264159
3 วิทยาลัยการอาชีพองครักษ์ นักศึกษา 2.นายอดิเทพ ประดิษฐเจริญ 0893264159
3 วิทยาลัยการอาชีพองครักษ์ นักศึกษา 3.นางสาวกัลยา บุญยังประเสริฐ 0893264159
3 วิทยาลัยการอาชีพองครักษ์ นักศึกษา 4.นางสาวศุภาพิชญ์ รัตนบุรี 0893264159
3 วิทยาลัยการอาชีพองครักษ์ นักศึกษา 5.นางสาววริศรา ธงโทน 0636517564
6.นนทบุรี ผู้เข้าร่วม 1/13 วิทยาลัย
ลำดับ ชื่อวิทยาลัย ตำแหน่ง รายชื่อ เบอร์โทร
1 วิทยาลัยเทคโนโลยีพงษ์สวัสดิ์ ครูผู้ควบคุม 1.นางสาวกมลฉัตร มหาณรงค์ ณ ราชสีมา 0876997633
1 วิทยาลัยเทคโนโลยีพงษ์สวัสดิ์ นักศึกษา 2.นางสาวสุวิชญา ศรีเย็น 0970896692
1 วิทยาลัยเทคโนโลยีพงษ์สวัสดิ์ นักศึกษา 3.นางสาวสุธิตา เกิดฤทธิ์ 0615521404
1 วิทยาลัยเทคโนโลยีพงษ์สวัสดิ์ นักศึกษา 4.นางสาวจิราวรรณ ศรีสุพัฒ 0657248780
1 วิทยาลัยเทคโนโลยีพงษ์สวัสดิ์ นักศึกษา 5.นางสาวรสมัย แท่นอันทา 0650529356
7.ปทุมธานี ผู้เข้าร่วม 1/7 วิทยาลัย
ลำดับ ชื่อวิทยาลัย ตำแหน่ง รายชื่อ เบอร์โทร
1 วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี ครูผู้ควบคุม 1.นางสาวณิชชารีย์ สุทธิพงษ์วรโชติ 0652384858
1 วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี นักศึกษา 2.นางสาวอภิชนา กันธรส 0657062647
1 วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี นักศึกษา 3.นายจันทกร ทักษิณ 0937298310
1 วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี นักศึกษา 4.นายรัชชานนท์ บุญตัน 0654305421
1 วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี นักศึกษา 5.นายปวรปรัชญ์ เกิดจันอัด 0655415342
8.ปราจีนบุรี ผู้เข้าร่วม 1/8 วิทยาลัย
ลำดับ ชื่อวิทยาลัย ตำแหน่ง รายชื่อ เบอร์โทร
1 วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี ครูผู้ควบคุม 1.นายศิววิชญ์ สวนอินทรชิต 0922480269
1 วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี นักศึกษา 2.นางสาวจุฑารัตน์ ศิริรัตน์ 0961872314
1 วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี นักศึกษา 3.นางสาวนันทกานต์ แสงสกุล 0613366843
1 วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี นักศึกษา 4.นางสาวเกศสุดา ทับทิมโต 0952460958
1 วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี นักศึกษา 5.นางสาวกนกกาญจน์ สิงห์ทองทราย 0642465407
9.ระยอง ผู้เข้าร่วม 3/12 วิทยาลัย
ลำดับ ชื่อวิทยาลัย ตำแหน่ง รายชื่อ เบอร์โทร
1 วิทยาลัยเทคนิคระยอง ครูผู้ควบคุม 1.นางสาวกรรณิการ์ ผิวสะอาด 098-8824119
1 วิทยาลัยเทคนิคระยอง นักศึกษา 2.นางสาวอังคณา จันทร์ภักดี 064-1249673
1 วิทยาลัยเทคนิคระยอง นักศึกษา 3.นางสาวรฐา พงษ์แพทย์ 062-9158426
1 วิทยาลัยเทคนิคระยอง นักศึกษา 4.นางสาวกมลฉัตร พ่านเจริญ 080-8076944
1 วิทยาลัยเทคนิคระยอง นักศึกษา 5.นางสาวฐิตาภรณ์ ประเสริฐศรี 063-2304615
2 วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรบริหารธุรกิจ ครูผู้ควบคุม 1.นางสาวเมธาวี ทองสี 0906834946
2 วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรบริหารธุรกิจ นักศึกษา 2.นายณัฐพงศ์ พันเพ็ชร์ 0616323784
2 วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรบริหารธุรกิจ นักศึกษา 3.นายการิน สร้อยระย้า 0990293294
2 วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรบริหารธุรกิจ นักศึกษา 4.นางสาวผัสสพร คำสอน 0973681034
2 วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรบริหารธุรกิจ นักศึกษา 5.นายกฤษณะ กันแก้ว 0869194479
3 วิทยาลัยเทคโนโลยีอาเซียนบริหารธุรกิจ ครูผู้ควบคุม 1.นางสาวพิมพร โสภา 0833766560
3 วิทยาลัยเทคโนโลยีอาเซียนบริหารธุรกิจ นักศึกษา 2.นางสาวปริยาภรณ์ สินธูรัตนะ 0991415391
3 วิทยาลัยเทคโนโลยีอาเซียนบริหารธุรกิจ นักศึกษา 3.นางสาวมินตรา วิสมล 0968686383
3 วิทยาลัยเทคโนโลยีอาเซียนบริหารธุรกิจ นักศึกษา 4.นางสาวอริสรา เย็นฉ่ำ 0623216566
3 วิทยาลัยเทคโนโลยีอาเซียนบริหารธุรกิจ นักศึกษา 5.นางสาวสุภัทตรา ชอบค้า 0660268255
10.สมุทรปราการ ผู้เข้าร่วม 3/11 วิทยาลัย
ลำดับ ชื่อวิทยาลัย ตำแหน่ง รายชื่อ เบอร์โทร
1 วิทยาลัยเทคโนโลยีสมุทรปราการ (ช.เทค) ครูผู้ควบคุม 1.นางสาวรัตติยาภรณ์ จันทร์ชู 0850765857
1 วิทยาลัยเทคโนโลยีสมุทรปราการ (ช.เทค) นักศึกษา 2.นางสาวเขมนิจ วรชาติวัฒน 0933195978
1 วิทยาลัยเทคโนโลยีสมุทรปราการ (ช.เทค) นักศึกษา 3.นางสาวณัฐนิชา อินทะนา 0649533472
1 วิทยาลัยเทคโนโลยีสมุทรปราการ (ช.เทค) นักศึกษา 4.นางสาวกัญญ์ชิสา ธนาบุญสิริวรโชติ 0633153216
1 วิทยาลัยเทคโนโลยีสมุทรปราการ (ช.เทค) นักศึกษา 5.นางสาวอัจฉรา เจือจันทร์ 0648300839
2 วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจสมุทรปราการ ครูผู้ควบคุม 1.นายยุทธนา แช่มชูกุล 0994282693
2 วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจสมุทรปราการ นักศึกษา 2.นางสาวกชพร สุกดิษฐ์ 0959161511
2 วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจสมุทรปราการ นักศึกษา 3.นางสาวสุวิษา สมจิต 0931090193
2 วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจสมุทรปราการ นักศึกษา 4.นางสาวพัชราวดี ไชยนา 0619101421
2 วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจสมุทรปราการ นักศึกษา 5.นางสาวธัญพร ศรีอินทร์จันทร์ 0926866783
3 วิทยาลัยเทคโนโลยีเกวลินบริหารธุรกิจ ครูผู้ควบคุม 1.นางสาวอัจฉรา โพธิ์รัตน์ 0867956621
3 วิทยาลัยเทคโนโลยีเกวลินบริหารธุรกิจ นักศึกษา 2.นางสาวสิริวิมล น้อยหว้า 0653468165
3 วิทยาลัยเทคโนโลยีเกวลินบริหารธุรกิจ นักศึกษา 3.นางสาวพัชรพร อินเสนา 0839836731
3 วิทยาลัยเทคโนโลยีเกวลินบริหารธุรกิจ นักศึกษา 4.นางสาวภัทรานิษฐ์ จันทร์ดีศรี 0990139087
3 วิทยาลัยเทคโนโลยีเกวลินบริหารธุรกิจ นักศึกษา 5.นายอภิชาติ ดีแก้ว 0809264913
11.สระแก้ว ผู้เข้าร่วม 1/5 วิทยาลัย
ลำดับ ชื่อวิทยาลัย ตำแหน่ง รายชื่อ เบอร์โทร
1 วิทยาลัยเทคนิควังน้ำเย็น ครูผู้ควบคุม 1.นางอัญชลี ปัญญามัง 0922682338
1 วิทยาลัยเทคนิควังน้ำเย็น นักศึกษา 2.นายสุทธิชัย นะวันทา 0928742386
1 วิทยาลัยเทคนิควังน้ำเย็น นักศึกษา 3.นางสาวสุนิดา ภูมิอ่อน 0650131084
1 วิทยาลัยเทคนิควังน้ำเย็น นักศึกษา 4.นางสาวณัฐธยาน์ ศรีพรม 0943400635
1 วิทยาลัยเทคนิควังน้ำเย็น นักศึกษา 5.นางสาวอริสา สาพัสดี 0655833783
4. ภาคเหนือ ร่วมการแข่งขัน 36 วิทยาลัย
1.กำแพงเพชร ผู้เข้าร่วม 2/5 วิทยาลัย
ลำดับ ชื่อวิทยาลัย ตำแหน่ง รายชื่อ เบอร์โทร
1 วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร ครูผู้ควบคุม 1.นางสาวพิมพ์สุรีย์ พงษ์เสือ 0815338732
1 วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร นักศึกษา 2.นายบูรพา บุญมาก 0968099183
1 วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร นักศึกษา 3.นายธรรมนูญ เรืองไธสง 0631046914
1 วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร นักศึกษา 4.นายนพวรรณ แก้วบัวดี 0821508997
1 วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร นักศึกษา 5.นายสุธิตา ต่ายมา 0968629431
2 วิทยาลัยการอาชีพขาณุวรลักษบุรี ครูผู้ควบคุม 1.นางสาวชัญญภัทร สุวรรณกูล 0951455755
2 วิทยาลัยการอาชีพขาณุวรลักษบุรี นักศึกษา 2.นางสาวปนัทตา สุขชวลิต 0953163902
2 วิทยาลัยการอาชีพขาณุวรลักษบุรี นักศึกษา 3.นางสาวพัชราภา ปัตวงษ์ 0825059219
2 วิทยาลัยการอาชีพขาณุวรลักษบุรี นักศึกษา 4.นางสาวขวัญจิรา เดชด่าน 0991367291
2 วิทยาลัยการอาชีพขาณุวรลักษบุรี นักศึกษา 5.นางสาวกฤติมา ทากันมา 0987848540
2.ตาก ผู้เข้าร่วม 2/5 วิทยาลัย
ลำดับ ชื่อวิทยาลัย ตำแหน่ง รายชื่อ เบอร์โทร
1 วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก ครูผู้ควบคุม 1.นางสาวกัณชราพร ยกยิ่ง 0869334015
1 วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก นักศึกษา 2.นางสาวฟ้าใส พุ่มสลิด 0962076673
1 วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก นักศึกษา 3.นางสาวทิพยาพร คำไหว 0623066598
1 วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก นักศึกษา 4.นางสาววิภาดา ภู่เรือน 099281950
1 วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก นักศึกษา 5.นางสาวชิดชนก บางสำรวจ 0615974641
2 วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด ครูผู้ควบคุม 1.นางสาวสมใจ ปาละสอน 0983058123
2 วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด นักศึกษา 2.นายเปรมปรีดา ปริมล 0864027743
2 วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด นักศึกษา 3.นางสาวกันต์ฤทัย ธรรมะใจ 0630912725
2 วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด นักศึกษา 4.นายศักดิ์สิทธิ์ มะโนเมือง 0930540062
2 วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด นักศึกษา 5.นางสาวชมธิณีย์ ชมจันทร์ 0801268308
3.นครสวรรค์ ผู้เข้าร่วม 2/16 วิทยาลัย
ลำดับ ชื่อวิทยาลัย ตำแหน่ง รายชื่อ เบอร์โทร
1 วิทยาลัยการอาชีพนครสวรรค์ ครูผู้ควบคุม 1.นางสาวดวงใจ จันทรัตน์ 0836290595
1 วิทยาลัยการอาชีพนครสวรรค์ นักศึกษา 2.นางสาวมะลิวัลย์ ดวงแก้ว 0829588750
1 วิทยาลัยการอาชีพนครสวรรค์ นักศึกษา 3.นางสาววิชาดา คูหาทอง 0631071431
1 วิทยาลัยการอาชีพนครสวรรค์ นักศึกษา 4.นางสาวณัฐกานต์ อินทรชูฤทธิ์ 0937769048
1 วิทยาลัยการอาชีพนครสวรรค์ นักศึกษา 5.นางสาวกัญญาภัค กราดกระโทก 0966860141
2 วิทยาลัยการอาชีพตากฟ้า ครูผู้ควบคุม 1.นางสาวพจนา จันทร์คำ 0915993897
2 วิทยาลัยการอาชีพตากฟ้า นักศึกษา 2.นางสาวเณศรา จมรัมย์ 0945692742
2 วิทยาลัยการอาชีพตากฟ้า นักศึกษา 3.นางสาวสุนิสา ศิริสุข 0997579086
2 วิทยาลัยการอาชีพตากฟ้า นักศึกษา 4.นางสาวบัณฑิตา เอี่ยมทวี 0660536989
2 วิทยาลัยการอาชีพตากฟ้า นักศึกษา 5.นางสาวปัญจารีย์ ภู่ระหงษ์ 0985509275
4.น่าน ผู้เข้าร่วม 4/4 วิทยาลัย
ลำดับ ชื่อวิทยาลัย ตำแหน่ง รายชื่อ เบอร์โทร
1 วิทยาลัยเทคนิคน่าน ครูผู้ควบคุม 1.นางณพัชติมนท์ อนันท์อัครเดชา 0847650590
1 วิทยาลัยเทคนิคน่าน นักศึกษา 2.นางสาวอรุโนทัย คมสระน้อย 0631067553
1 วิทยาลัยเทคนิคน่าน นักศึกษา 3.นายสมบัติ กานต์วรเดช 0646800787
1 วิทยาลัยเทคนิคน่าน นักศึกษา 4.นางสาวแพรวา ศิริรัตน์ 0615052240
1 วิทยาลัยเทคนิคน่าน นักศึกษา 5.นางสาวกัลยรัตน์ ก้อนพรหม 0643306297
2 วิทยาลัยสารพัดช่างน่าน ครูผู้ควบคุม 1.นางพิมพ์ทนาถ ณ น่าน 0951148959
2 วิทยาลัยสารพัดช่างน่าน นักศึกษา 2.นายเขมราช สวนสม 0635789237
2 วิทยาลัยสารพัดช่างน่าน นักศึกษา 3.นางสาวอิศริยา มหายศนันท์ 0910720501
2 วิทยาลัยสารพัดช่างน่าน นักศึกษา 4.นางสาวชลธิชา เงินปัญญา 0612672855
2 วิทยาลัยสารพัดช่างน่าน นักศึกษา 5.นายธีรัช มาระวิชัย 0821524973
3 วิทยาลัยเทคนิคปัว ครูผู้ควบคุม 1.นางสาวสุดาทิพย์ ไชยยะ 0899991590
3 วิทยาลัยเทคนิคปัว นักศึกษา 2.นางสาวอนันตญา ปัญญาภู 0924125281
3 วิทยาลัยเทคนิคปัว นักศึกษา 3.นางสาวอภิญญา บริคุต 0928650782
3 วิทยาลัยเทคนิคปัว นักศึกษา 4.นางสาวพรนิภา สุมทุม 0656896610
4 วิทยาลัยการอาชีพเวียงสา ครูผู้ควบคุม 1.นางสาวมัทรี เชื้อหมอ 0963424942
4 วิทยาลัยการอาชีพเวียงสา นักศึกษา 2.นายสิรภัทร เตอะอำภา 0984326199
4 วิทยาลัยการอาชีพเวียงสา นักศึกษา 3.นางสาวศุภกร นวลดั้ว 0937514320
4 วิทยาลัยการอาชีพเวียงสา นักศึกษา 4.นายวงศธร อินทะเสน 0924705212
4 วิทยาลัยการอาชีพเวียงสา นักศึกษา 5.นางสาวพัณณิตา ล้อมน้ำ 0817823428
5.พะเยา ผู้เข้าร่วม 2/8 วิทยาลัย
ลำดับ ชื่อวิทยาลัย ตำแหน่ง รายชื่อ เบอร์โทร
1 วิทยาลัยเทคนิคพะเยา ครูผู้ควบคุม 1.นายบัญชา สิทธิตัน 0990268594
1 วิทยาลัยเทคนิคพะเยา นักศึกษา 2.นางสาวกัญญาณัฐ นันทชัย 0903264874
1 วิทยาลัยเทคนิคพะเยา นักศึกษา 3.นางสาวกัญญาณัฐ เฉพาะธรรม 0864104820
1 วิทยาลัยเทคนิคพะเยา นักศึกษา 4.นางสาวนภสร เชื้อถิ่นภู 0855783935
1 วิทยาลัยเทคนิคพะเยา นักศึกษา 5.นางสาวนฤมล สุริวงค์ 0903248514
2 วิทยาลัยเทคนิคดอกคำใต้ ครูผู้ควบคุม 1.นางสาวอัจฉราพินท์ มะลิวงค์ 0848034156
2 วิทยาลัยเทคนิคดอกคำใต้ นักศึกษา 2.นางสาวศิริพร สมศรี 0937218398
2 วิทยาลัยเทคนิคดอกคำใต้ นักศึกษา 3.นางสาวหญิง กองมณีวงศ์ 0633705079
2 วิทยาลัยเทคนิคดอกคำใต้ นักศึกษา 4.นางสาวกุลณัฐ วัชรประเสริฐผล 0637302063
2 วิทยาลัยเทคนิคดอกคำใต้ นักศึกษา 5.นางสาวศุภภัค ปัญญาวงค์ 0931686176
6.พิจิตร ผู้เข้าร่วม 1/5 วิทยาลัย
ลำดับ ชื่อวิทยาลัย ตำแหน่ง รายชื่อ เบอร์โทร
1 วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิจิตร ครูผู้ควบคุม 1.นายสุรเดช กลิ่นพยอม 0847897017
1 วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิจิตร นักศึกษา 2.นางสาวเบญจพรรณ ทองบุญลิ 0909055125
1 วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิจิตร นักศึกษา 3.นางสาวชญานันท์ หวังดี 0823148174
1 วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิจิตร นักศึกษา 4.นางสาวกวินนารา พุทธา 0654290292
1 วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิจิตร นักศึกษา 5.นางสาวอภิญญา หอมชื่น 0921803106
7.พิษณุโลก ผู้เข้าร่วม 2/9 วิทยาลัย
ลำดับ ชื่อวิทยาลัย ตำแหน่ง รายชื่อ เบอร์โทร
1 วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก ครูผู้ควบคุม 1.นางนิธิวดี ทับทิมศรี 0947619762
1 วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก นักศึกษา 2.นางสาวกุลปริยา ตุ่นป้อม 0946399889
1 วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก นักศึกษา 3.นางสาวจิรัฐิวรรณ แก้ววงษ์ 0906872060
1 วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก นักศึกษา 4.นางสาวณัฎฐณิชา พรพินิจนันท์ 0624393003
1 วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก นักศึกษา 5.นางสาวกันยา ชื่นชาวนา 0805154826
2 วิทยาลัยพณิชยการบึงพระพิษณุโลก ครูผู้ควบคุม 1.นางสาวอัญชุลี ทวีบุญ 0861863547
2 วิทยาลัยพณิชยการบึงพระพิษณุโลก นักศึกษา 2.นายปธานิน โพธิ์ปั้น 0864772349
2 วิทยาลัยพณิชยการบึงพระพิษณุโลก นักศึกษา 3.นางสาวพัทราวดี จิตรพิมาย 0955084911
2 วิทยาลัยพณิชยการบึงพระพิษณุโลก นักศึกษา 4.นางสาวปริยาภัทร ถิ่นเก๊า 0804029992
2 วิทยาลัยพณิชยการบึงพระพิษณุโลก นักศึกษา 5.นางสาววรัญญา อินทุภูติ 0620973332
8.ลำปาง ผู้เข้าร่วม 3/10 วิทยาลัย
ลำดับ ชื่อวิทยาลัย ตำแหน่ง รายชื่อ เบอร์โทร
1 วิทยาลัยเทคนิคลำปาง ครูผู้ควบคุม 1.นายวราวุธ วงค์สืบ 0986497555
1 วิทยาลัยเทคนิคลำปาง นักศึกษา 2.นางสาวนภัสสร คำป่าแลว 0642181254
1 วิทยาลัยเทคนิคลำปาง นักศึกษา 3.นายธนัตถ์ สมพงษ์ 0927963242
1 วิทยาลัยเทคนิคลำปาง นักศึกษา 4.นายปารเมศ ชูเชิดรัตนา 0962971454
1 วิทยาลัยเทคนิคลำปาง นักศึกษา 5.นายนนทกร แชใจ 0637933859
2 วิทยาลัยการอาชีพแจ้ห่ม ครูผู้ควบคุม 1.นางสาวนางมรกต จุมปาลี 0895553044
2 วิทยาลัยการอาชีพแจ้ห่ม นักศึกษา 2.นางสาวพนิตพิชา บัวเขียว 0620926511
2 วิทยาลัยการอาชีพแจ้ห่ม นักศึกษา 3.นางสาวพิชชาภรณ์ จันทรา 0960082616
2 วิทยาลัยการอาชีพแจ้ห่ม นักศึกษา 4.นายรภีภัทร อินต๊ะ 0933401917
2 วิทยาลัยการอาชีพแจ้ห่ม นักศึกษา 5.นางสาวสุพรรษา สมร่าง 0861972174
3 วิทยาลัยการอาชีพเถิน ครูผู้ควบคุม 1.นายนรากร หลักนาราม 0984376207
3 วิทยาลัยการอาชีพเถิน นักศึกษา 2.นางสาวพิชญ์นาฏ ทิพย์แก้ว -
3 วิทยาลัยการอาชีพเถิน นักศึกษา 3.นางสาวกฤติยา อินเรือน -
3 วิทยาลัยการอาชีพเถิน นักศึกษา 4.นางสาวธนัชพร ชัยอ้าย -
3 วิทยาลัยการอาชีพเถิน นักศึกษา 5.นายอนุเทพ สุขแก่นจันทร์ -
9.ลำพูน ผู้เข้าร่วม 4/7 วิทยาลัย
ลำดับ ชื่อวิทยาลัย ตำแหน่ง รายชื่อ เบอร์โทร
1 วิทยาลัยการอาชีพบ้านโฮ่ง ครูผู้ควบคุม 1.นางสาวเพียงตะวัน เทียนฤกษ์ 0654437899
1 วิทยาลัยการอาชีพบ้านโฮ่ง นักศึกษา 2.นางสาวพันธ์วิรา ใจรักยุติธรรม 0953321602
1 วิทยาลัยการอาชีพบ้านโฮ่ง นักศึกษา 3.นางสาวอริยา ซื่อสัตย์กตัญญู 0637601468
1 วิทยาลัยการอาชีพบ้านโฮ่ง นักศึกษา 4.นายปฏิภาณ วงค์ฝั้น 0953918843
1 วิทยาลัยการอาชีพบ้านโฮ่ง นักศึกษา 5.นายอภิชาติ วัฒนาสกุลคีรี 0645714489
2 วิทยาลัยการอาชีพป่าซาง ครูผู้ควบคุม 1.นางสาวบุษราภรณ์ ญาณมงคลศิลป์ 0883567452
2 วิทยาลัยการอาชีพป่าซาง นักศึกษา 2.นางสาวเจนจิรา แซ่ม้า 0826403848
2 วิทยาลัยการอาชีพป่าซาง นักศึกษา 3.นางสาวอัยรดา เมฆแสน 0970056245
2 วิทยาลัยการอาชีพป่าซาง นักศึกษา 4.นางสาวกรรณิการ์ ใจหวาน 0957922697
2 วิทยาลัยการอาชีพป่าซาง นักศึกษา 5.นางสาวดวงจันทร์ กติกาธรรม 0893832743
3 เทคโนโลยีหมู่บ้านครู ภาคเหนือ ครูผู้ควบคุม 1.นายจรัญ แก้วอู๋ 0948507472
3 เทคโนโลยีหมู่บ้านครู ภาคเหนือ นักศึกษา 2.นางสาวหลาว ลุงสม 0943475535
3 เทคโนโลยีหมู่บ้านครู ภาคเหนือ นักศึกษา 3.นางสาวสุภัสสรา สมสงวน 0842616471
3 เทคโนโลยีหมู่บ้านครู ภาคเหนือ นักศึกษา 4.นายนภัสส์กมล ทนันศรี 0648029017
3 เทคโนโลยีหมู่บ้านครู ภาคเหนือ นักศึกษา 5.นางสาวพิมพ์อร แสงนาง 0951733554
4 วิทยาลัยเทคโนโลยีชรินรัตน์ลำพูน ครูผู้ควบคุม 1.นางสาววรรณกานต์ แสนรินทร์ 0844813641
4 วิทยาลัยเทคโนโลยีชรินรัตน์ลำพูน นักศึกษา 2.นางสาวอัมภิกา ศรีสกุล 0621327845
4 วิทยาลัยเทคโนโลยีชรินรัตน์ลำพูน นักศึกษา 3.นางสาวรตนมน พรมพิงค์ 0617389679
4 วิทยาลัยเทคโนโลยีชรินรัตน์ลำพูน นักศึกษา 4.นายสมชาย ทองแท้ 0813408221
4 วิทยาลัยเทคโนโลยีชรินรัตน์ลำพูน นักศึกษา 5.นายพุธ - 0962138788
10.สุโขทัย ผู้เข้าร่วม 2/7 วิทยาลัย
ลำดับ ชื่อวิทยาลัย ตำแหน่ง รายชื่อ เบอร์โทร
1 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ครูผู้ควบคุม 1.นางกนกวรรณ หาญกำธร 0897043682
1 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย นักศึกษา 2.นายธนพนธ์ ประเวชไพร 0960693518
1 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย นักศึกษา 3.นางสาวกานต์ธิดา นุ่มเกลี้ยง 0829204286
1 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย นักศึกษา 4.นางสาวพรรณวษา เกลี้ยงโท้ 0656568126
1 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย นักศึกษา 5.นางสาวนันทพร คล้ายบุญ 0637768588
2 วิทยาลัยการอาชีพศรีสำโรง ครูผู้ควบคุม 1.นางสาวธนาภรณ์ บำเพ็ญ 0888972798
2 วิทยาลัยการอาชีพศรีสำโรง นักศึกษา 2.นางสาววัชราภรณ์ บุญสว่าง 0991272867
2 วิทยาลัยการอาชีพศรีสำโรง นักศึกษา 3.นางสาวสุนิศา คุ้งวารี 0612653837
2 วิทยาลัยการอาชีพศรีสำโรง นักศึกษา 4.นางสาวรัญธิดา ดอกสน 0987574450
2 วิทยาลัยการอาชีพศรีสำโรง นักศึกษา 5.นางสาวณัฐนรี ศิริเวช 0901883194
11.อุตรดิตถ์ ผู้เข้าร่วม 2/6 วิทยาลัย
ลำดับ ชื่อวิทยาลัย ตำแหน่ง รายชื่อ เบอร์โทร
1 วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ ครูผู้ควบคุม 1.นายสิงห์คม วุฒิชาติ 0997287987
1 วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ นักศึกษา 2.นายกิตติพงษ์ นันติ 0987109630
1 วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ นักศึกษา 3.นางสาวพิมพ์ชนก อ่อนวงษ์ 0943430742
1 วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ นักศึกษา 4.นายศุภโชค ใจสุบรรณ 0825802366
1 วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ นักศึกษา 5.นางสาวธัญรดา นวลบุญ 0971190759
2 วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตรดิตถ์ ครูผู้ควบคุม 1.นางขวัญดาว จันมลฑา 0810463741
2 วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตรดิตถ์ นักศึกษา 2.นายพลาธิป พิมพ์สุวรรณ์ 0973127497
2 วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตรดิตถ์ นักศึกษา 3.นางสาวนัทธ์วิภาวรรณ์ สีสะบัด 0969164089
2 วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตรดิตถ์ นักศึกษา 4.นายวรเมธ มูลแก่น 0953504062
2 วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตรดิตถ์ นักศึกษา 5.นายนพดล หลักฐาน 0638927393
12.เชียงราย ผู้เข้าร่วม 3/12 วิทยาลัย
ลำดับ ชื่อวิทยาลัย ตำแหน่ง รายชื่อ เบอร์โทร
1 วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย ครูผู้ควบคุม 1.นางสาวสิรินทร มงคลสาร 0918517150
1 วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย นักศึกษา 2.นายธีราพัฒน์ โชคศรีอำนวย 0823690385
1 วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย นักศึกษา 3.นายฉัตรณรงค์ อุทธิยา 0864503190
1 วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย นักศึกษา 4.นายภาคิน ดังสท้าน 0903316472
1 วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย นักศึกษา 5.นายศิริวัฒน์ ประพฤติธรรม 0654130990
2 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย ครูผู้ควบคุม 1.นางสาวเปมิกา เทพวงค์ 0882240237
2 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย นักศึกษา 2.นายบัณฑิต เผ่าเครื่อง 0838301664
2 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย นักศึกษา 3.นางสาวพิชชานันท์ วิชัย 0956087050
2 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย นักศึกษา 4.นางสาวเขมจิรา พฤกษพลาศัย 0964238879
2 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย นักศึกษา 5.นางสาวพลอยชมพู สลีสองสม 0806709646
3 วิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการเชียงราย ครูผู้ควบคุม 1.นางสาวอมรรัตน์ เด่นดอกไม้ 0903307111
3 วิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการเชียงราย นักศึกษา 2.นายธนกร คำมา 0962978433
3 วิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการเชียงราย นักศึกษา 3.นางสาวสุทธิดา วิชัยเลิศ 0637522949
3 วิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการเชียงราย นักศึกษา 4.นางสาวศศิกานต์ ทายะนา 0956861103
3 วิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการเชียงราย นักศึกษา 5.นางสาววนิดา แก้วสุข 0660236806
13.เชียงใหม่ ผู้เข้าร่วม 5/15 วิทยาลัย
ลำดับ ชื่อวิทยาลัย ตำแหน่ง รายชื่อ เบอร์โทร
1 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ ครูผู้ควบคุม 1.นางสาวอริชาภัสร์ อินต๊ะจักร์ 0812887841
1 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ นักศึกษา 2.นางสาวพรพิรุณ ยศประสิทธิ์ 0983464462
1 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ นักศึกษา 3.นางสาวกัณฐมณี พงษ์ก๋าแก้ว 0981898643
1 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ นักศึกษา 4.นางสาวจิดาภา ลุงนาวัส 0831291206
1 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ นักศึกษา 5.นางสาวนภัสวรรณ จุมภูคำ 0985012429
2 วิทยาลัยการอาชีพฝาง ครูผู้ควบคุม 1.นางสาวภิราภัทร์ แซ่อึ้ง 0615595465
2 วิทยาลัยการอาชีพฝาง นักศึกษา 2.นางสาวหวานใจ วงสุทิพ 0942813301
2 วิทยาลัยการอาชีพฝาง นักศึกษา 3.นางสาวปิยพร เตจ๊ะแก้ว 0987575600
2 วิทยาลัยการอาชีพฝาง นักศึกษา 4.นายวุฒิกานต์ ใจชุ่ม 0962824259
2 วิทยาลัยการอาชีพฝาง นักศึกษา 5.นางสาวสาริกา อินคำ 0887731821
3 วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการเชียงใหม่ ครูผู้ควบคุม 1.นางสาวสิฏฐิณิศา ขามะวัน 0642647156
3 วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการเชียงใหม่ นักศึกษา 2.นางสาวณัฐรินีย์ แสนคำ 0620715841
3 วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการเชียงใหม่ นักศึกษา 3.นายสัชฌุกร ลุงกอ 0804607734
3 วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการเชียงใหม่ นักศึกษา 4.นางสาวณัฐณิชา สุธรรมวิจิตร 0986621879
3 วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการเชียงใหม่ นักศึกษา 5.นางสาวประสิตา วงษา 0863124717
4 วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจ ครูผู้ควบคุม 1.นางสาวเตือนใจ อารีโรจนนุกุล 0841691283
4 วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจ นักศึกษา 2.นายเกริกพล คำปัน 0972296794
4 วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจ นักศึกษา 3.นางสาวมานิตา ศรีบูชา 0631148223
4 วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจ นักศึกษา 4.นางสาวศุภิสรา เซี่ยงเห็น 0987495892
4 วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจ นักศึกษา 5.นางสาวพอลล่า - 0927034850
5 วิทยาลัยเทคนิคสารภี ครูผู้ควบคุม 1.นางสาวบุญรักษา รุ่งทอง 0924261497
5 วิทยาลัยเทคนิคสารภี นักศึกษา 2.นางสาวขวัญชนก ปู่มน 0948603488
5 วิทยาลัยเทคนิคสารภี นักศึกษา 3.นางสาวนันทวรรณ ลุงอิน 00000000000
5 วิทยาลัยเทคนิคสารภี นักศึกษา 4.นายทศพร ลิ้มพูล 0924786444
5 วิทยาลัยเทคนิคสารภี นักศึกษา 5.นางสาวณภัทร์ ลุงอุ่ง 0987643067
14.เพชรบูรณ์ ผู้เข้าร่วม 1/14 วิทยาลัย
ลำดับ ชื่อวิทยาลัย ตำแหน่ง รายชื่อ เบอร์โทร
1 วิทยาลัยการอาชีพชนแดน ครูผู้ควบคุม 1.นางพวรรณตรี คูทอง 0618851516
1 วิทยาลัยการอาชีพชนแดน นักศึกษา 2.นายบวรวิทย์ คำผง 0960923951
1 วิทยาลัยการอาชีพชนแดน นักศึกษา 3.นางสาวณัฐกมล เพ็งอ่วม 0641194745
1 วิทยาลัยการอาชีพชนแดน นักศึกษา 4.นางสาวสุวิมล จันเมือง 0614459106
1 วิทยาลัยการอาชีพชนแดน นักศึกษา 5.นางสาวธาวินี แหยมนุช 0958019630
15.แพร่ ผู้เข้าร่วม 1/8 วิทยาลัย
ลำดับ ชื่อวิทยาลัย ตำแหน่ง รายชื่อ เบอร์โทร
1 วิทยาลัยการอาชีพสอง ครูผู้ควบคุม 1.นางนฤมล ใบยา 0635792129
1 วิทยาลัยการอาชีพสอง นักศึกษา 2.นางสาวเจนนิเฟอร์ พิลาบิสสัน 0892659804
1 วิทยาลัยการอาชีพสอง นักศึกษา 3.นายจิตติพัฒน์ ทองประไพ 0805580442
1 วิทยาลัยการอาชีพสอง นักศึกษา 4.นางสาวกนกพิชญ์ อิ่นคำ 0618038681
1 วิทยาลัยการอาชีพสอง นักศึกษา 5.นายธนวัตน์ สุขเสมอ 0636808219
5. ภาคใต้ ร่วมการแข่งขัน 25 วิทยาลัย
1.กระบี่ ผู้เข้าร่วม 1/4 วิทยาลัย
ลำดับ ชื่อวิทยาลัย ตำแหน่ง รายชื่อ เบอร์โทร
1 วิทยาลัยเทคนิคกระบี่ ครูผู้ควบคุม 1.นางสาวอำพาภรณ์ เกิดทรัพย์ 0628496256
1 วิทยาลัยเทคนิคกระบี่ นักศึกษา 2.นายสิทธิพงษ์ สีหมุ่น 0631039656
1 วิทยาลัยเทคนิคกระบี่ นักศึกษา 3.นายอดิศักดิ์ ปลอดวงศ์ 0886322088
1 วิทยาลัยเทคนิคกระบี่ นักศึกษา 4.นายวีรภัทร ภูมิภัทร 0617414387
1 วิทยาลัยเทคนิคกระบี่ นักศึกษา 5.นายก้องภพ บุตรเมือง 0951192847
2.ชุมพร ผู้เข้าร่วม 2/7 วิทยาลัย
ลำดับ ชื่อวิทยาลัย ตำแหน่ง รายชื่อ เบอร์โทร
1 วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร ครูผู้ควบคุม 1.นางสาวจีรา แกล้วกล้า 0813263920
1 วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร นักศึกษา 2.นางสาวทิพวัลย์ จันทเณร 0987035811
1 วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร นักศึกษา 3.นางสาวกานต์พิชชา มีแสง 0937696757
1 วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร นักศึกษา 4.นายพงศพัศ สมสมัย 0623813247
1 วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร นักศึกษา 5.นายวีระศักดิ์ พิกุลทอง 0611724093
2 วิทยาลัยการอาชีพชุมพร ครูผู้ควบคุม 1.นางสาวสุภาภรณ์ เดชมณี 0895259367
2 วิทยาลัยการอาชีพชุมพร นักศึกษา 2.นางสาวกัญญารัตน์ บัวมาต 0960546593
2 วิทยาลัยการอาชีพชุมพร นักศึกษา 3.นางสาวพัชราภรณ์ ฮ้อบุตร 0615097010
2 วิทยาลัยการอาชีพชุมพร นักศึกษา 4.นายบุญญฤทธิ์ สุขแก้ว 0907885821
2 วิทยาลัยการอาชีพชุมพร นักศึกษา 5.นางสาวณัฎฐพร ศรีศักดา 0947628069
3.ตรัง ผู้เข้าร่วม 2/8 วิทยาลัย
ลำดับ ชื่อวิทยาลัย ตำแหน่ง รายชื่อ เบอร์โทร
1 วิทยาลัยการอาชีพตรัง ครูผู้ควบคุม 1.นางพิมพ์พิมล งามแข 081-6934084
1 วิทยาลัยการอาชีพตรัง นักศึกษา 2.นางสาวแพรพลอย แสนจำเริญ 094-6976239
1 วิทยาลัยการอาชีพตรัง นักศึกษา 3.นางสาวปภานัน หนูผัน 093-6386272
1 วิทยาลัยการอาชีพตรัง นักศึกษา 4.นางสาวปวีณา ฟางหนองดู่ 097-0321397
1 วิทยาลัยการอาชีพตรัง นักศึกษา 5.นางสาวสุทธญาณ์ คงเพ็ง 080-0094812
2 วิทยาลัยการอาชีพกันตัง ครูผู้ควบคุม 1.นางสาวปริยากร ไชยชาญยุทธ์ 0980733488
2 วิทยาลัยการอาชีพกันตัง นักศึกษา 2.นางสาวสุนิสา แพเพชร 0992580023
2 วิทยาลัยการอาชีพกันตัง นักศึกษา 3.นางสาวพัชรี คำอาบ 0620543450
2 วิทยาลัยการอาชีพกันตัง นักศึกษา 4.นางสาวสรญา ประยงค์หอม 0935875076
2 วิทยาลัยการอาชีพกันตัง นักศึกษา 5.นางสาวกนกรดา หาดเด็น 0645619053
4.นครศรีธรรมราช ผู้เข้าร่วม 3/23 วิทยาลัย
ลำดับ ชื่อวิทยาลัย ตำแหน่ง รายชื่อ เบอร์โทร
1 วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช ครูผู้ควบคุม 1.นางสาวสาวิตรี ศรีประศาสตร์ 0955835952
1 วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช นักศึกษา 2.นางสาวรุตินา เรืองรุก 0808815725
1 วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช นักศึกษา 3.นางสาวนีรนาท จริงใจ 0984014518
1 วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช นักศึกษา 4.นางสาวนภัสสร มนต์แก้ว 0987380647
1 วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช นักศึกษา 5.นายศักรินทร์ เพชรชำลิ 0822374698
2 วิทยาลัยเทคโนโลยีทักษิณอาชีวศึกษา ครูผู้ควบคุม 1.นางสาวนันทวรรณ สร้อยสน 0808635317
2 วิทยาลัยเทคโนโลยีทักษิณอาชีวศึกษา นักศึกษา 2.นางสาวสาวิตรี ส่องแก้ว 0809049928
2 วิทยาลัยเทคโนโลยีทักษิณอาชีวศึกษา นักศึกษา 3.นายภาคภูมิ เขียวเทโพธิ์ 0804605917
2 วิทยาลัยเทคโนโลยีทักษิณอาชีวศึกษา นักศึกษา 4.นางสาวอนุสรา นามเหลา 0635853227
2 วิทยาลัยเทคโนโลยีทักษิณอาชีวศึกษา นักศึกษา 5.นายทวีชัย ทองสุข 0991815304
3 วิทยาลัยการอาชีพนครศรีธรรมราช ครูผู้ควบคุม 1.นางสาวโซฟียา เหมรา 0935794610
3 วิทยาลัยการอาชีพนครศรีธรรมราช นักศึกษา 2.นางสาวศิรินภา จิตรนิรัตน์ 0610683269
3 วิทยาลัยการอาชีพนครศรีธรรมราช นักศึกษา 3.นางสาวพรภิรมณ์ รัตนะ 0821462150
3 วิทยาลัยการอาชีพนครศรีธรรมราช นักศึกษา 4.นางสาววิมลสิริ เงินยวง 0997467922
3 วิทยาลัยการอาชีพนครศรีธรรมราช นักศึกษา 5.นางสาวพิชญาพร สว่างศรี 0820932704
5.ปัตตานี ผู้เข้าร่วม 1/7 วิทยาลัย
ลำดับ ชื่อวิทยาลัย ตำแหน่ง รายชื่อ เบอร์โทร
1 วิทยาลัยการอาชีพปัตตานี ครูผู้ควบคุม 1.นางสาวซากีนา สุหลง 0988718026
1 วิทยาลัยการอาชีพปัตตานี นักศึกษา 2.นายอับดุลฟาดีล นาวานิ 0824387064
1 วิทยาลัยการอาชีพปัตตานี นักศึกษา 3.นางสาวซูเฟีย ดอเลาะ 0616652320
1 วิทยาลัยการอาชีพปัตตานี นักศึกษา 4.นายอามีน ล่าหวัง 0949690397
1 วิทยาลัยการอาชีพปัตตานี นักศึกษา 5.นางสาวซานูรี เตะหมัดหมะ 0936391027
6.พังงา ผู้เข้าร่วม 1/3 วิทยาลัย
ลำดับ ชื่อวิทยาลัย ตำแหน่ง รายชื่อ เบอร์โทร
1 วิทยาลัยการอาชีพตะกั่วป่า ครูผู้ควบคุม 1.นางสาวอรุณวรรณ สิทธิชัย 0641615153
1 วิทยาลัยการอาชีพตะกั่วป่า นักศึกษา 2.นางสาวฐิตินันทา พรมไชย 0612065549
1 วิทยาลัยการอาชีพตะกั่วป่า นักศึกษา 3.นางสาววัลลภา นารีรัตน์ 0864764327
1 วิทยาลัยการอาชีพตะกั่วป่า นักศึกษา 4.นางสาวปราณปรียา กล่ำนคร 0838748930
1 วิทยาลัยการอาชีพตะกั่วป่า นักศึกษา 5.นางสาวสุกัญญา เดชานนท์ 0620818622
7.พัทลุง ผู้เข้าร่วม 1/6 วิทยาลัย
ลำดับ ชื่อวิทยาลัย ตำแหน่ง รายชื่อ เบอร์โทร
1 วิทยาลัยการอาชีพบางแก้ว ครูผู้ควบคุม 1.นางสาวอิษฎาอร แก้วน้อย 0954180005
1 วิทยาลัยการอาชีพบางแก้ว นักศึกษา 2.นางสาวนภสร อินทนุพัฒน์ 0621766320
1 วิทยาลัยการอาชีพบางแก้ว นักศึกษา 3.นางสาวนาเดีย หมานทอง 0807255287
1 วิทยาลัยการอาชีพบางแก้ว นักศึกษา 4.นางสาววิลาวัณย์ แก้วหนู 0615536890
1 วิทยาลัยการอาชีพบางแก้ว นักศึกษา 5.นางสาวณัฐณิชา พานิชกุล 0988817636
8.ภูเก็ต ผู้เข้าร่วม 2/5 วิทยาลัย
ลำดับ ชื่อวิทยาลัย ตำแหน่ง รายชื่อ เบอร์โทร
1 วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต ครูผู้ควบคุม 1.นางสาววิไลรัตน์ เพ็ชรหึง 0908799490
1 วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต นักศึกษา 2.นางสาวทิพวรรณ แก้วพรหม 0831050797
1 วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต นักศึกษา 3.นางสาวมนัสวดี คงเพชร 0869470836
1 วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต นักศึกษา 4.นางสาวอรวี ระวิโชติ 0952876247
1 วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต นักศึกษา 5.นางสาวอัยนา ห่วงผล 0826456948
2 วิทยาลัยเทคโนโลยีภูเก็ต ครูผู้ควบคุม 1.นางสาวอธิติญาภรณ์ ศรีแก้วกุล 0897289681
2 วิทยาลัยเทคโนโลยีภูเก็ต นักศึกษา 2.นางสาวลิยานา คนึงการ 0937086966
2 วิทยาลัยเทคโนโลยีภูเก็ต นักศึกษา 3.นายรุจฮาน แขกปาทาน 0897289681
2 วิทยาลัยเทคโนโลยีภูเก็ต นักศึกษา 4.นายสุรดิษ รองเมือง 0622176726
2 วิทยาลัยเทคโนโลยีภูเก็ต นักศึกษา 5.นางสาวสุภัทรภรณ์ อาชญาทา 0925315819
9.ยะลา ผู้เข้าร่วม 1/7 วิทยาลัย
ลำดับ ชื่อวิทยาลัย ตำแหน่ง รายชื่อ เบอร์โทร
1 วิทยาลัยอาชีวศึกษาผดุงประชายะลา ครูผู้ควบคุม 1.นางมลศิการณ์ นงรัตน์ 0898706407
1 วิทยาลัยอาชีวศึกษาผดุงประชายะลา นักศึกษา 2.นายอาริฟ สาบา 0825271550
1 วิทยาลัยอาชีวศึกษาผดุงประชายะลา นักศึกษา 3.นางสาวศุพิชฌาญ์ ส่องรส 0824929093
1 วิทยาลัยอาชีวศึกษาผดุงประชายะลา นักศึกษา 4.นางสาววีอาม มะลาเฮง 0829186136
1 วิทยาลัยอาชีวศึกษาผดุงประชายะลา นักศึกษา 5.นางสาวปาริชาติ จันทร์ทอง 0933166956
10.ระนอง ผู้เข้าร่วม 1/2 วิทยาลัย
ลำดับ ชื่อวิทยาลัย ตำแหน่ง รายชื่อ เบอร์โทร
1 วิทยาลัยการอาชีพกระบุรี ครูผู้ควบคุม 1.นางยุพารัตน์ พรหมศรียา 0937903149
1 วิทยาลัยการอาชีพกระบุรี นักศึกษา 2.นางสาววิชญาพร ใจดี 0987305556
1 วิทยาลัยการอาชีพกระบุรี นักศึกษา 3.นางสาวอริสา ภู่ทอง 0622901833
1 วิทยาลัยการอาชีพกระบุรี นักศึกษา 4.นางสาวณัฐวดี กิ่งแก้ว 0980578231
1 วิทยาลัยการอาชีพกระบุรี นักศึกษา 5.นายจักรธร แสงมณี 0937090806
11.สงขลา ผู้เข้าร่วม 7/24 วิทยาลัย
ลำดับ ชื่อวิทยาลัย ตำแหน่ง รายชื่อ เบอร์โทร
1 วิทยาลัยอาชีวศึกษาบริหารธุรกิจวิทยาสงขลา ครูผู้ควบคุม 1.นางนพรัตน์ สุวรรณโณ 0872945549
1 วิทยาลัยอาชีวศึกษาบริหารธุรกิจวิทยาสงขลา นักศึกษา 2.นางสาวประกายวรรณ เบ็ญโต๊ะหนุด 0902675304
1 วิทยาลัยอาชีวศึกษาบริหารธุรกิจวิทยาสงขลา นักศึกษา 3.นางสาวปนัดดา แก้วมณี 0943149625
1 วิทยาลัยอาชีวศึกษาบริหารธุรกิจวิทยาสงขลา นักศึกษา 4.นางสาวชฎาภา แสงประสิทธิ์ 0654609152
1 วิทยาลัยอาชีวศึกษาบริหารธุรกิจวิทยาสงขลา นักศึกษา 5.นายธนภัทร นิตย์จรัล 0615272811
2 วิทยาลัยเทคโนโลยีหาดใหญ่อำนวยวิทย์ ครูผู้ควบคุม 1.นางวันดี ศรีเจริญ 0849637961
2 วิทยาลัยเทคโนโลยีหาดใหญ่อำนวยวิทย์ นักศึกษา 2.นางสาววรรณษา วังสปราบ 0953362144
2 วิทยาลัยเทคโนโลยีหาดใหญ่อำนวยวิทย์ นักศึกษา 3.นางสาวณพัฐธิกา รัตนชล 0993597853
2 วิทยาลัยเทคโนโลยีหาดใหญ่อำนวยวิทย์ นักศึกษา 4.นางสาวมาดีน่า มณีรัตน์ 0622029656
2 วิทยาลัยเทคโนโลยีหาดใหญ่อำนวยวิทย์ นักศึกษา 5.นางสาวอรจิรา พุทธังกุโร 0950374440
3 วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการหาดใหญ่ ครูผู้ควบคุม 1.นายพศวัต เกตศรัทธา 0950732666
3 วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการหาดใหญ่ นักศึกษา 2.นางสาวอาภัสรา ศิริบูรณ์ 0987288434
3 วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการหาดใหญ่ นักศึกษา 3.นางสาวปรียานุช แก้วมณี 0625279592
3 วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการหาดใหญ่ นักศึกษา 4.นายอำมรัน เบิกบาล 0935956759
3 วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการหาดใหญ่ นักศึกษา 5.นายพิรชัช แก้วสว่าง 0935956759
4 วิทยาลัยเทคโนโลยีอุดมศึกษาพณิชยการ ครูผู้ควบคุม 1.นางสาวพรสุดา เพ็งอุดม 0954382665
4 วิทยาลัยเทคโนโลยีอุดมศึกษาพณิชยการ นักศึกษา 2.นางสาวสิริวิมล อโนทัย 0618784110
4 วิทยาลัยเทคโนโลยีอุดมศึกษาพณิชยการ นักศึกษา 3.นางสาวนัสริน ดิงลูกา 0937538739
4 วิทยาลัยเทคโนโลยีอุดมศึกษาพณิชยการ นักศึกษา 4.นายมานัส อ่อนทอง 0994089654
4 วิทยาลัยเทคโนโลยีอุดมศึกษาพณิชยการ นักศึกษา 5.นางสาวอินทิรา สกูลหรัง 0635467833
5 วิทยาลัยเทคโนโลยีสันติวิทย์สงขลา ครูผู้ควบคุม 1.นางสาวสุรดา มูสอ 0616722443
5 วิทยาลัยเทคโนโลยีสันติวิทย์สงขลา นักศึกษา 2.นางสาวนูรูลอัสมาวาตี อีซอ 0822735197
5 วิทยาลัยเทคโนโลยีสันติวิทย์สงขลา นักศึกษา 3.นางสาวกัสมีรา เสะ 0627085587
5 วิทยาลัยเทคโนโลยีสันติวิทย์สงขลา นักศึกษา 4.นางสาวรุสมีนา โตะมิง 0987765188
5 วิทยาลัยเทคโนโลยีสันติวิทย์สงขลา นักศึกษา 5.นายฮารน กาซอ 0808065067
6 วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ ครูผู้ควบคุม 1.นางวิลาวัลย์ เพชรกาศ 0628650009
6 วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ นักศึกษา 2.นางสาวสุทิสา จันทร์สุวรรณ 0934142570
6 วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ นักศึกษา 3.นายจิรภัทร แก้วรัตน์ 0964050833
6 วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ นักศึกษา 4.นางสาวณัฐริกา คล้ายแก้ว 0809325478
6 วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ นักศึกษา 5.นางสาวศศิประภา ขำคม 0616518261
7 วิทยาลัยการอาชีพหลวงประธานราษฎร์นิกร ครูผู้ควบคุม 1.นางจุไรรัตน์ ทองบัว 0819592276
7 วิทยาลัยการอาชีพหลวงประธานราษฎร์นิกร นักศึกษา 2.นางสาววรรัตน์ แซ่ตัน 0625348406
7 วิทยาลัยการอาชีพหลวงประธานราษฎร์นิกร นักศึกษา 3.นางสาวมลธิชา อนันตะภูมิ 0612078155
7 วิทยาลัยการอาชีพหลวงประธานราษฎร์นิกร นักศึกษา 4.นางสาวณัฐริญา เทียมเมือง 0925930160
7 วิทยาลัยการอาชีพหลวงประธานราษฎร์นิกร นักศึกษา 5.นางสาวนิศารัตน์ ศรีธรรม 0934273106
12.สตูล ผู้เข้าร่วม 1/2 วิทยาลัย
ลำดับ ชื่อวิทยาลัย ตำแหน่ง รายชื่อ เบอร์โทร
1 วิทยาลัยเทคนิคสตูล ครูผู้ควบคุม 1.นางสาวสถาพร คิญชกวัฒน์ 0842674167
1 วิทยาลัยเทคนิคสตูล นักศึกษา 2.นายอภิสิทธิ์ มะอะหมีน 0841976051
1 วิทยาลัยเทคนิคสตูล นักศึกษา 3.นายยูซุป ปฏิมินทร์ 0661120437
1 วิทยาลัยเทคนิคสตูล นักศึกษา 4.นางสาวณัฐริกา ชูแก้ว 0625589073
1 วิทยาลัยเทคนิคสตูล นักศึกษา 5.นางสาวปัณยวีร์ สะอาด 0801127633
13.สุราษฎร์ธานี ผู้เข้าร่วม 2/9 วิทยาลัย
ลำดับ ชื่อวิทยาลัย ตำแหน่ง รายชื่อ เบอร์โทร
1 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี ครูผู้ควบคุม 1.นางเพียงใจ ทองสาลี 0805382994
1 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี นักศึกษา 2.นางสาวพัฒน์นรี สามเสาร์ 0813683062
1 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี นักศึกษา 3.นายขจรศักดิ เจริญกุล 0988760163
1 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี นักศึกษา 4.นางสาวณัฐณิชา ช่วยนุสนธ์ 0612601897
1 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี นักศึกษา 5.นางสาวจุฑามาศ ช่วยซ้าย 0618126811
2 วิทยาลัยการอาชีพไชยา ครูผู้ควบคุม 1.นางจารุวรรณ์ มีธรรม 0952821436
2 วิทยาลัยการอาชีพไชยา นักศึกษา 2.นางสาวฐิดารัตน์ โกละกะ 0927796110
2 วิทยาลัยการอาชีพไชยา นักศึกษา 3.นางสาวนริศรา เขียวปลอด 0840292443
2 วิทยาลัยการอาชีพไชยา นักศึกษา 4.นางสาวลลิตภัทร หมันหลิน 0620673337
2 วิทยาลัยการอาชีพไชยา นักศึกษา 5.นางสาววิภารัตน์ ปฏิสา 0822710957
--หมดรายการ--