3. ประเภทวิชาพาณิชยกรรม/ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ
3.8 ทักษะความรู้ทางการเงิน
3.8.1. ทักษะความรู้ทางการเงิน ( Fin. ดี We Can Do!!! ) ระดับ ปวช./ปวส. ประเภท ทีม

ระดับจังหวัด

1. ภาคกลาง ร่วมการแข่งขัน 3 วิทยาลัย
1.ประจวบคีรีขันธ์ ผู้เข้าร่วม 1/6 วิทยาลัย
ลำดับ ชื่อวิทยาลัย ตำแหน่ง รายชื่อ เบอร์โทร
1 วิทยาลัยเทคโนโลยีประจวบคีรีขันธ์ ครูผู้ควบคุม 1.นางสาวอรสา เอี่ยมสอาด 0989983708
1 วิทยาลัยเทคโนโลยีประจวบคีรีขันธ์ นักศึกษา 2.นายพีรภัทร วะโรรส 0625896160
1 วิทยาลัยเทคโนโลยีประจวบคีรีขันธ์ นักศึกษา 3.นางสาวมาลิสา ขาวสะอาด 0650356316
1 วิทยาลัยเทคโนโลยีประจวบคีรีขันธ์ นักศึกษา 4.นางสาวกนกวรรณ เอกม่วง 0806250393
1 วิทยาลัยเทคโนโลยีประจวบคีรีขันธ์ นักศึกษา 5.นางสาวศิริพรรษา เทพกร 0829276539
1 วิทยาลัยเทคโนโลยีประจวบคีรีขันธ์ นักศึกษา 6.นายปุญญพัฒน์ บุญทอง 0992181604
2.สระบุรี ผู้เข้าร่วม 1/9 วิทยาลัย
ลำดับ ชื่อวิทยาลัย ตำแหน่ง รายชื่อ เบอร์โทร
1 วิทยาลัยการอาชีพสระบุรี ครูผู้ควบคุม 1.นางสาวพิมพิกา กุลไทย 0864510895
1 วิทยาลัยการอาชีพสระบุรี นักศึกษา 2.นางสาวอรอุมา นามวงษา 0933554687
1 วิทยาลัยการอาชีพสระบุรี นักศึกษา 3.นางสาวพรทิพา แจ้งไพร 0817584173
1 วิทยาลัยการอาชีพสระบุรี นักศึกษา 4.นางสาววรัสยา จันทรักษา 0948673531
1 วิทยาลัยการอาชีพสระบุรี นักศึกษา 5.นางสาวพรรณนิสา กินไธสง 0929844824
3.เพชรบุรี ผู้เข้าร่วม 1/8 วิทยาลัย
ลำดับ ชื่อวิทยาลัย ตำแหน่ง รายชื่อ เบอร์โทร
1 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี ครูผู้ควบคุม 1.นางสาวทักษพร จรลอง 0994646944
1 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี นักศึกษา 2.นางสาวกรกมล กลั่นปรุง 084-0346257
1 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี นักศึกษา 3.นางสาวธนัชชา น้อยมนตรี 0958478496
1 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี นักศึกษา 4.นางสาวอนัญญา สุกสว่าง 0622237554
1 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี นักศึกษา 5.นายนันธการ เจริญศักดิ์สิริกุล 0945985274
2. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ร่วมการแข่งขัน 11 วิทยาลัย
1.ขอนแก่น ผู้เข้าร่วม 1/30 วิทยาลัย
ลำดับ ชื่อวิทยาลัย ตำแหน่ง รายชื่อ เบอร์โทร
1 วิทยาลัยการอาชีพพล ครูผู้ควบคุม 1.นางศิริวรรณ รูปสูง 0615981216
1 วิทยาลัยการอาชีพพล นักศึกษา 2.นางสาวณิชนันท์ พลซ้าย 0820386380
1 วิทยาลัยการอาชีพพล นักศึกษา 3.นางสาวดวงเพ็ญ คำสมัย 0984695738
1 วิทยาลัยการอาชีพพล นักศึกษา 4.นางสาวธันย์ชนก ศรีภา 0982348434
1 วิทยาลัยการอาชีพพล นักศึกษา 5.นางสาวศิรินทิพย์ อ่อนศรี 0928846156
1 วิทยาลัยการอาชีพพล นักศึกษา 6.นางสาวรุ่งรัตตการณ์ ราศรี 0615603394
2.นครราชสีมา ผู้เข้าร่วม 2/24 วิทยาลัย
ลำดับ ชื่อวิทยาลัย ตำแหน่ง รายชื่อ เบอร์โทร
1 วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา ครูผู้ควบคุม 1.นางสาวยุพาภรณ์ ยิ้มนอก 0937928649
2 วิทยาลัยเทคนิคบัวใหญ่ ครูผู้ควบคุม 1.นางจรรยา สุดพูล 0895794724
2 วิทยาลัยเทคนิคบัวใหญ่ นักศึกษา 2.นางสาวณัฐชา ภัทรภาคย์พงษ์ 0943658384
2 วิทยาลัยเทคนิคบัวใหญ่ นักศึกษา 3.นางสาวพรชิตา ชาวสวน 0611195731
2 วิทยาลัยเทคนิคบัวใหญ่ นักศึกษา 4.นางสาวประวีณา ไพเราะ 0659107078
2 วิทยาลัยเทคนิคบัวใหญ่ นักศึกษา 5.นางสาวพิชามญธุ์ ศรีนาค 0658385154
3.บุรีรัมย์ ผู้เข้าร่วม 2/14 วิทยาลัย
ลำดับ ชื่อวิทยาลัย ตำแหน่ง รายชื่อ เบอร์โทร
1 วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์ ครูผู้ควบคุม 1.นายวัฒนโชค เฉิดฉาย 0848321100
1 วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์ นักศึกษา 2.นายโสภณ วรรัมย์ 0615405613
1 วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์ นักศึกษา 3.นายสิทธิพร ศรีทอง 0624413171
1 วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์ นักศึกษา 4.นางสาวชนาภัทร รุ่งโรจน์ 0943572044
1 วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์ นักศึกษา 5.นางสาวณภัทร เทินทองหลาง 0981245056
1 วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์ นักศึกษา 6.นางสาวเกศุฎา คะทดรัมย์ 0966856099
2 วิทยาลัยเทคนิคนางรอง ครูผู้ควบคุม 1.นางสาวปาริชาติ ชัยสุนทร 0834241979
2 วิทยาลัยเทคนิคนางรอง นักศึกษา 2.นางสาวสุชาดา ไทยยินดี 0648092604
2 วิทยาลัยเทคนิคนางรอง นักศึกษา 3.นางสาวสุนิสา ยอดอ่อน 0622057697
2 วิทยาลัยเทคนิคนางรอง นักศึกษา 4.นางสาวไปรยาพร เรืองประคำ 0623988509
2 วิทยาลัยเทคนิคนางรอง นักศึกษา 5.นางสาววราพร ไชยเนียม 0612816133
2 วิทยาลัยเทคนิคนางรอง นักศึกษา 6.นางสาวณัฐนรี แซ่เซียว 0981389273
4.ศรีสะเกษ ผู้เข้าร่วม 2/21 วิทยาลัย
ลำดับ ชื่อวิทยาลัย ตำแหน่ง รายชื่อ เบอร์โทร
1 วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ ครูผู้ควบคุม 1.นางนงลักษณ์ ปุณยศรัณย์ 0984864609
1 วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ นักศึกษา 2.นางสาววนัสนันท์ ศิริวัฒนอนันต์ 0952930412
1 วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ นักศึกษา 3.นายนางสาวไหมฟ้า มาหัวเขา 0641098434
1 วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ นักศึกษา 4.นางสาวสุพิชยา หอมจิตร์ 0627267001
1 วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ นักศึกษา 5.นางสาวกนกอร ธรรมทะ 0626866018
1 วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ นักศึกษา 6.นางสาวณัฏฐณิชา ประกอบสุข 0986958316
2 วิทยาลัยเทคนิคกันทรารมย์ ครูผู้ควบคุม 1.นางนิศารัตน์ คำผุย 0943546691
2 วิทยาลัยเทคนิคกันทรารมย์ นักศึกษา 2.นางสาวภรณ์นภัส นามพรม 0612643732
2 วิทยาลัยเทคนิคกันทรารมย์ นักศึกษา 3.นายณัฐวิทย์ อารีย์ 0957953163
2 วิทยาลัยเทคนิคกันทรารมย์ นักศึกษา 4.นางสาวทิพพรัตน์ แดนขนาน 0961514137
2 วิทยาลัยเทคนิคกันทรารมย์ นักศึกษา 5.นายวีระยุทธ มุขขันธ์ 0989182037
2 วิทยาลัยเทคนิคกันทรารมย์ นักศึกษา 6.นางสาวลลิตา แหวนเพ็ชร 0654027126
5.สุรินทร์ ผู้เข้าร่วม 1/8 วิทยาลัย
ลำดับ ชื่อวิทยาลัย ตำแหน่ง รายชื่อ เบอร์โทร
1 วิทยาลัยการอาชีพท่าตูม ครูผู้ควบคุม 1.นางสาวจุฬาลักษณ์ ชะเนติยัง 0611103914
1 วิทยาลัยการอาชีพท่าตูม นักศึกษา 2.นางสาวสุมิตรา คงงาม 0932629684
1 วิทยาลัยการอาชีพท่าตูม นักศึกษา 3.นางสาวอรทัย สุภาพ 0917806537
1 วิทยาลัยการอาชีพท่าตูม นักศึกษา 4.นางสาวภัคจิรา จันทร์สีดา 0640893399
1 วิทยาลัยการอาชีพท่าตูม นักศึกษา 5.นางสาวแพรวา แสนกล้า 0621188465
1 วิทยาลัยการอาชีพท่าตูม นักศึกษา 6.นางสาวศิรินาถ มียิ่ง 0646028427
6.อำนาจเจริญ ผู้เข้าร่วม 2/8 วิทยาลัย
ลำดับ ชื่อวิทยาลัย ตำแหน่ง รายชื่อ เบอร์โทร
1 วิทยาลัยเทคโนโลยีอำนาจเจริญ ครูผู้ควบคุม 1.นางสาววิภาพร คณาสาร 0990363520
1 วิทยาลัยเทคโนโลยีอำนาจเจริญ นักศึกษา 2.นายธนกร พิมพลา 0633354014
1 วิทยาลัยเทคโนโลยีอำนาจเจริญ นักศึกษา 3.นางสาวสุดาวัลย์ นีระวงษ์ 0650230856
1 วิทยาลัยเทคโนโลยีอำนาจเจริญ นักศึกษา 4.นางสาวอภิญญา ระติเดช 0969093967
1 วิทยาลัยเทคโนโลยีอำนาจเจริญ นักศึกษา 5.นางสาวสุทธิกานต์ อักษรพิมพ์ 0649294764
1 วิทยาลัยเทคโนโลยีอำนาจเจริญ นักศึกษา 6.นางสาวอนงนาฎ เหลาเคน 0650375810
2 วิทยาลัยเทคโนโลยีปทุมราชวงศา ครูผู้ควบคุม 1.นางไพลิน มุทาพร 0902354803
2 วิทยาลัยเทคโนโลยีปทุมราชวงศา นักศึกษา 2.นางสาวดวงกัลยา นันทวงค์ 0991350375
2 วิทยาลัยเทคโนโลยีปทุมราชวงศา นักศึกษา 3.นางสาวพัชรพร ประกอบกิจ 0807636281
2 วิทยาลัยเทคโนโลยีปทุมราชวงศา นักศึกษา 4.นางสาวมนัสพร ประสาร 0611016728
2 วิทยาลัยเทคโนโลยีปทุมราชวงศา นักศึกษา 5.นางสาวรัตน์ติกา สุทาศิริ 0830465380
2 วิทยาลัยเทคโนโลยีปทุมราชวงศา นักศึกษา 6.นางสาวลัทธวิตา ทาแก้ว 0967971309
7.อุดรธานี ผู้เข้าร่วม 1/27 วิทยาลัย
ลำดับ ชื่อวิทยาลัย ตำแหน่ง รายชื่อ เบอร์โทร
1 วิทยาลัยการอาชีพกุมภวาปี ครูผู้ควบคุม 1.นายวิชัย หนองยาง 0616909669
1 วิทยาลัยการอาชีพกุมภวาปี นักศึกษา 2.นายศักดิ์สิทธิ์ วงเวียน 0991470182
1 วิทยาลัยการอาชีพกุมภวาปี นักศึกษา 3.นางสาวพิลดา แซมกระโทก 0963936223
1 วิทยาลัยการอาชีพกุมภวาปี นักศึกษา 4.นางสาวสุภาวดี จอมทะรักษ์ 0982907461
1 วิทยาลัยการอาชีพกุมภวาปี นักศึกษา 5.นางสาวสุวนันท์ ชัยคำภา 0647430992
1 วิทยาลัยการอาชีพกุมภวาปี นักศึกษา 6.นางสาวชัญญานุช ศรีอุดม 0638032543
1 วิทยาลัยการอาชีพกุมภวาปี นักศึกษา 7.นางสาวสิริวิมล บุษดี 0654768515
1 วิทยาลัยการอาชีพกุมภวาปี นักศึกษา 8.นางสาวพิยดา จันปิดตา 0975458088
3. ภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร ร่วมการแข่งขัน 5 วิทยาลัย
1.กรุงเทพมหานคร ผู้เข้าร่วม 2/102 วิทยาลัย
ลำดับ ชื่อวิทยาลัย ตำแหน่ง รายชื่อ เบอร์โทร
1 วิทยาลัยจรัลสนิทวงศ์บริหารธุรกิจ ครูผู้ควบคุม 1.นางสาวญาดา ดีสุคนธ์ 0897923809
1 วิทยาลัยจรัลสนิทวงศ์บริหารธุรกิจ นักศึกษา 2.นางสาวพาขวัญ กิ่งสวัสดิ์ 0922494500
1 วิทยาลัยจรัลสนิทวงศ์บริหารธุรกิจ นักศึกษา 3.นางสาวศิรภัสสร ศรีเพียงจันทร์ 0984483716
1 วิทยาลัยจรัลสนิทวงศ์บริหารธุรกิจ นักศึกษา 4.นางสาวดวงฤทัย ช้างร้อง 0985473037
1 วิทยาลัยจรัลสนิทวงศ์บริหารธุรกิจ นักศึกษา 5.นางสาวปัทมา แก้วดวงดี 0627718478
1 วิทยาลัยจรัลสนิทวงศ์บริหารธุรกิจ นักศึกษา 6.นางสาวศิริประภา เสนีวงศ์ ณ อยุธยา 0650521549
2 วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพ ครูผู้ควบคุม 1.นางสาวพัชชนก พรมจาด 0870625771
2 วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพ นักศึกษา 2.นายธีรพงษ์ พุ่มประพาล 0945711977
2 วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพ นักศึกษา 3.นายทินกร มลัยทอง 0824021738
2 วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพ นักศึกษา 4.นางสาวธิดารัตน์ เจริญรัมย์ 0932527126
2 วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพ นักศึกษา 5.นายบารมี ศรีบุญมา 0816630447
2 วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพ นักศึกษา 6.นางสาวปราริตา หมุดทอง 0909195388
2.ฉะเชิงเทรา ผู้เข้าร่วม 1/13 วิทยาลัย
ลำดับ ชื่อวิทยาลัย ตำแหน่ง รายชื่อ เบอร์โทร
1 วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีวรการ ครูผู้ควบคุม 1.นางอรวรรณ ทองเจริญ 0855500430
1 วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีวรการ นักศึกษา 2.นางสาวผกามาศ วรนุช 0855577702
1 วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีวรการ นักศึกษา 3.นายธาวิน บุญแตง 0804377754
1 วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีวรการ นักศึกษา 4.นางสาวชนิภา รุ่งแสงทอง 0970684539
1 วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีวรการ นักศึกษา 5.นายธนวัฒน์ แสงทอง 0625502616
1 วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีวรการ นักศึกษา 6.นางสาวพาทินธิดา หน่อจันทร์ 0926280249
3.ระยอง ผู้เข้าร่วม 1/12 วิทยาลัย
ลำดับ ชื่อวิทยาลัย ตำแหน่ง รายชื่อ เบอร์โทร
1 วิทยาลัยเทคนิคระยอง ครูผู้ควบคุม 1.นางสาวนางสาวกรรณิการ์ ผิวสะอาด 0988824119
1 วิทยาลัยเทคนิคระยอง นักศึกษา 2.นางสาวอังคณา จันทร์ภักดี 0641249673
1 วิทยาลัยเทคนิคระยอง นักศึกษา 3.นางสาวอารยา สมหานึก 0941714047
1 วิทยาลัยเทคนิคระยอง นักศึกษา 4.นางสาวอังคณา พ่วงกลิ่น​ 0616768202
4.สมุทรปราการ ผู้เข้าร่วม 1/11 วิทยาลัย
ลำดับ ชื่อวิทยาลัย ตำแหน่ง รายชื่อ เบอร์โทร
1 วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ ครูผู้ควบคุม 1.นางสาวอุลารัตน์ การัตน์ 0899944901
1 วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ นักศึกษา 2.นายธนพงศ์ เกตุโชติ 0991311684
1 วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ นักศึกษา 3.นางสาววาสนา วงษ์ชื่น 0660934114
1 วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ นักศึกษา 4.นางสาวชลธิชา ภูมั่นนา 0633477920
1 วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ นักศึกษา 5.นางสาวชลธิชา ต่างศรี 0924424904
1 วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ นักศึกษา 6.นางสาวอภิญญา อ้อมนอก 0808474362
4. ภาคเหนือ ร่วมการแข่งขัน 6 วิทยาลัย
1.น่าน ผู้เข้าร่วม 1/4 วิทยาลัย
ลำดับ ชื่อวิทยาลัย ตำแหน่ง รายชื่อ เบอร์โทร
1 วิทยาลัยเทคนิคปัว ครูผู้ควบคุม 1.นางสาวสุดาทิพย์ ไชยยะ 0899991590
1 วิทยาลัยเทคนิคปัว นักศึกษา 2.นายสรายุทธ์ อัคธรรม 0624806290
1 วิทยาลัยเทคนิคปัว นักศึกษา 3.นางสาวธัญสินี เสารางทอย 0970016771
1 วิทยาลัยเทคนิคปัว นักศึกษา 4.นางสาวศรุตา อินทะสอน 0625617651
1 วิทยาลัยเทคนิคปัว นักศึกษา 5.นางสาวพิชชาพร สุโรพันธ์ 0613257213
1 วิทยาลัยเทคนิคปัว นักศึกษา 6.นายชิษณุพงษ์ เนตรทิพย์ 0988547189
2.พะเยา ผู้เข้าร่วม 1/8 วิทยาลัย
ลำดับ ชื่อวิทยาลัย ตำแหน่ง รายชื่อ เบอร์โทร
1 วิทยาลัยเทคนิคพะเยา ครูผู้ควบคุม 1.นายบัญชา สิทธิตัน 0990268534
1 วิทยาลัยเทคนิคพะเยา นักศึกษา 2.นายพงศกร ปันแก้ว 0929416930
1 วิทยาลัยเทคนิคพะเยา นักศึกษา 3.นายพีรพัฒน์ แก้วก้อน 0926366348
1 วิทยาลัยเทคนิคพะเยา นักศึกษา 4.นางสาวหทัยรัตน์ พงศ์ทองผาสุข 0953848278
1 วิทยาลัยเทคนิคพะเยา นักศึกษา 5.นางสาวณัฐพัชร์ ทำทอง 093-2428490
3.พิจิตร ผู้เข้าร่วม 1/5 วิทยาลัย
ลำดับ ชื่อวิทยาลัย ตำแหน่ง รายชื่อ เบอร์โทร
1 วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิจิตร ครูผู้ควบคุม 1.นายสุรเดช กลิ่นพยอม 0847897017
1 วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิจิตร นักศึกษา 2.นางสาวกวินนารา พุทธา 0654290292
1 วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิจิตร นักศึกษา 3.นางสาวมัญชุนันท์ ใยทา 0843514156
1 วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิจิตร นักศึกษา 4.นางสาวณภัทร มะรางกูล 0834371143
1 วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิจิตร นักศึกษา 5.นางสาววิภาดา สุขสันติดิลก 0821147277
1 วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิจิตร นักศึกษา 6.นางสาววารินทร์รัตน์ ทสพงษ์ 0951642872
4.อุตรดิตถ์ ผู้เข้าร่วม 2/6 วิทยาลัย
ลำดับ ชื่อวิทยาลัย ตำแหน่ง รายชื่อ เบอร์โทร
1 วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ ครูผู้ควบคุม 1.นางสาวสุภาพร ธนะขว้าง 0902914924
1 วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ นักศึกษา 2.นางสาวกชนิภา บุญม่วง 0943724010
1 วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ นักศึกษา 3.นางสาวนฤพร มีสุข 0622485669
1 วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ นักศึกษา 4.นางสาวรัตติกัลยา ทานะขันธ์ 0964757791
1 วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ นักศึกษา 5.นางสาวสิริณัฐญ์ ศรีทน 0659264781
2 วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตรดิตถ์ ครูผู้ควบคุม 1.นางสายฝน โม่มาลา 0875444379
2 วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตรดิตถ์ นักศึกษา 2.นางสาวพิมพ์ลภัส รุ่งเชตุ 0640234263
2 วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตรดิตถ์ นักศึกษา 3.นายเดชอุดม ใจคำ 0630082765
2 วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตรดิตถ์ นักศึกษา 4.นางสาวเกวลิน โฮ่ทอง 0926948777
2 วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตรดิตถ์ นักศึกษา 5.นายณัฐชัย นาคเหล็ก 0926524158
5.เชียงใหม่ ผู้เข้าร่วม 1/15 วิทยาลัย
ลำดับ ชื่อวิทยาลัย ตำแหน่ง รายชื่อ เบอร์โทร
1 วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการเชียงใหม่ ครูผู้ควบคุม 1.นางสาวสิฏฐิณิศา ขามะวัน 0642647156
1 วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการเชียงใหม่ นักศึกษา 2.นางสาวภวมัย คำมาวัง 0931401916
1 วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการเชียงใหม่ นักศึกษา 3.นางสาวทิชาภรณ์ ทาประเสริฐ 0959404267
1 วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการเชียงใหม่ นักศึกษา 4.นายธีรเดช วัฒนาอนุรักษ์ 0909132500
5. ภาคใต้ ร่วมการแข่งขัน 4 วิทยาลัย
1.ชุมพร ผู้เข้าร่วม 1/7 วิทยาลัย
ลำดับ ชื่อวิทยาลัย ตำแหน่ง รายชื่อ เบอร์โทร
1 วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร ครูผู้ควบคุม 1.นางจิตรวรรณ แก้วสิงห์ 0855704791
1 วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร นักศึกษา 2.นางสาวนันทิชา สงตะไล 0927637745
1 วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร นักศึกษา 3.นางสาวพิไลพร ศรีสมุทร 0927681743
1 วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร นักศึกษา 4.นายกันตินันท์ กาละสังข์ 0943893321
1 วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร นักศึกษา 5.นางสาวผกาวรรณ รักบ้านดอน 0805387422
1 วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร นักศึกษา 6.นางสาวลักษณ์นารา พึ่งแย้ม 0934391013
2.นครศรีธรรมราช ผู้เข้าร่วม 1/23 วิทยาลัย
ลำดับ ชื่อวิทยาลัย ตำแหน่ง รายชื่อ เบอร์โทร
1 วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช ครูผู้ควบคุม 1.นางสาวสาวิตรี ศรีประศาสตร์ 0955835952
1 วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช นักศึกษา 2.นางสาวสุปราณี แก้ววิมล 0945834666
1 วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช นักศึกษา 3.นางสาวนิสรีน โต๊ะยี 0638743102
1 วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช นักศึกษา 4.นางสาวนีรนาท จริงใจ 0984014518
1 วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช นักศึกษา 5.นางสาวชนัชชา เมฆาวัน 0963034808
1 วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช นักศึกษา 6.นางสาวปาลิตา อิทฤทธิ์ 0849989721
3.พังงา ผู้เข้าร่วม 1/3 วิทยาลัย
ลำดับ ชื่อวิทยาลัย ตำแหน่ง รายชื่อ เบอร์โทร
1 วิทยาลัยการอาชีพตะกั่วป่า ครูผู้ควบคุม 1.นางสาวอรุณวรรณ สิทธิชัย 0641615153
1 วิทยาลัยการอาชีพตะกั่วป่า นักศึกษา 2.นางสาวฐิตินาถ ธานีเจ็ด 0855818983
1 วิทยาลัยการอาชีพตะกั่วป่า นักศึกษา 3.นางสาวเมธาวินี อติสิงห์ 0980291080
1 วิทยาลัยการอาชีพตะกั่วป่า นักศึกษา 4.นางสาวอาทิตยา ขำเครือ 0926194927
1 วิทยาลัยการอาชีพตะกั่วป่า นักศึกษา 5.นางสาวสุกัญญา เดชานนท์ 0620818622
1 วิทยาลัยการอาชีพตะกั่วป่า นักศึกษา 6.นางสาวปราณปรียา กล่ำนคร 0981184398
4.สงขลา ผู้เข้าร่วม 1/24 วิทยาลัย
ลำดับ ชื่อวิทยาลัย ตำแหน่ง รายชื่อ เบอร์โทร
1 วิทยาลัยเทคโนโลยีหาดใหญ่อำนวยวิทย์ ครูผู้ควบคุม 1.นางวันดี ศรีเจริญ 0849637961
1 วิทยาลัยเทคโนโลยีหาดใหญ่อำนวยวิทย์ นักศึกษา 2.นางสาววรรณษา วังสปราบ 0953362144
1 วิทยาลัยเทคโนโลยีหาดใหญ่อำนวยวิทย์ นักศึกษา 3.นางสาวเกศิณี คำบ้านเนิน 0630814100
1 วิทยาลัยเทคโนโลยีหาดใหญ่อำนวยวิทย์ นักศึกษา 4.นางสาวณพัฐธิกา รัตนชล 0993597853
1 วิทยาลัยเทคโนโลยีหาดใหญ่อำนวยวิทย์ นักศึกษา 5.นายธนกฤต สวนทอง 0988140861
1 วิทยาลัยเทคโนโลยีหาดใหญ่อำนวยวิทย์ นักศึกษา 6.นางสาวทิฆัมพร เจริญ 0617459731
--หมดรายการ--