พิมพ์แบบประกาศผลรายงาน อศจ. , พิมพ์แบบประกาศผลรายงานภาค(นักเรียน) , พิมพ์แบบประกาศผลรายงานภาค(นักเรียน+ตรู)
1. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม 39 รายการ
ผู้รับผิดชอบ
1.1 สาขาวิชาช่างยนต์
1.1.1. ทักษะงานจักรยานยนต์ ระดับ ปวช. ประเภท ทีม
โดย วิทยาลัยเทคนิคน่าน
อันดับ สถานศึกษา ชื่อ-สกุล คะแนน เหรียญ
1 วิทยาลัยเทคนิคน่าน นายวรากร วัลลภศิริ (นักศึกษา)
นายพอเพียง จอมมี (นักศึกษา)
90.6 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
2 วิทยาลัยเทคนิคปัว นายสุทธิชาติ สุทธิประภา (นักศึกษา)
นายดนัยนันท์ หอมดอก (นักศึกษา)
88.4 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
3 วิทยาลัยการอาชีพเวียงสา นายต้องรัก วุฒิมาลัย (นักศึกษา)
นายธีรภัทร สมจิตร (นักศึกษา)
84.9 มาตรฐานระดับเหรียญทอง

1.1.2. ทักษะงานเครื่องยนต์เล็กดีเซลและเครื่องยนต์เล็กแก๊สโซลีน ระดับ ปวช. ประเภท ทีม
โดย วิทยาลัยเทคนิคปัว
อันดับ สถานศึกษา ชื่อ-สกุล คะแนน เหรียญ
1 วิทยาลัยเทคนิคปัว นายวุฒิชัย กันธุระ (นักศึกษา)
นายวิชชากร ยศสูงเนิน (นักศึกษา)
89.8 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
2 วิทยาลัยการอาชีพเวียงสา นายวิชยุตม์ แซ่ว่าง (นักศึกษา)
นายยุทธการ สามเสน (นักศึกษา)
79.61 มาตรฐานระดับเหรียญเงิน
3 วิทยาลัยสารพัดช่างน่าน นายพีรัชชัย ยะกิจ (นักศึกษา)
นายนัทธพงศ์ มณีสว่าง (นักศึกษา)
73.65 มาตรฐานระดับเหรียญเงิน

1.1.3. ทักษะงานตัวถังและสีรถยนต์ ระดับ ปวช./ปวส. ประเภท ทีม

1.2 สาขาวิชาเทคนิคเครื่องกล
1.2.1. ทักษะงานยานยนต์แก๊สโซลีน ระดับ ปวส. ประเภท ทีม
โดย วิทยาลัยสารพัดช่างน่าน
อันดับ สถานศึกษา ชื่อ-สกุล คะแนน เหรียญ
1 วิทยาลัยเทคนิคน่าน นายชูเกียรติ ศิริวัฒนโยธิน (นักศึกษา)
นายอภิรัฐ ขำเหมือน (นักศึกษา)
นายธนกฤต สุทธิแสน (นักศึกษา)
82 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
2 วิทยาลัยสารพัดช่างน่าน นายนที พันธุมาตย์ (นักศึกษา)
นายทิชากรณ์ นันต๊ะปิน (นักศึกษา)
77.7 มาตรฐานระดับเหรียญเงิน

1.2.2. ทักษะงานยานยนต์ดีเซล ระดับ ปวส. ประเภท ทีม
โดย วิทยาลัยการอาชีพเวียงสา
อันดับ สถานศึกษา ชื่อ-สกุล คะแนน เหรียญ
1 วิทยาลัยเทคนิคน่าน นายพชธกร กองวี (นักศึกษา)
นายปัฐวิชญ์ คำกันทะ (นักศึกษา)
92.2 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
2 วิทยาลัยเทคนิคปัว นายยุทธศักดิ์ วรรณา (นักศึกษา)
นายธนกร อินปา (นักศึกษา)
78.5 มาตรฐานระดับเหรียญเงิน
3 วิทยาลัยการอาชีพเวียงสา นายกิตติทัต ดาใจคำ (นักศึกษา)
นายณัฐสิทธิ์ แก้วไสย (นักศึกษา)
73.4 มาตรฐานระดับเหรียญเงิน

1.2.3. ทักษะงานจักรยานยนต์ไฟฟ้า ระดับ ปวช./ปวส. ประเภท ทีม
โดย วิทยาลัยเทคนิคปัว
อันดับ สถานศึกษา ชื่อ-สกุล คะแนน เหรียญ
1 วิทยาลัยเทคนิคปัว นายชนาธิป รกไพร (นักศึกษา)
นายชาคร โยธินธรรม (นักศึกษา)
นายภูริศนันท์ จันต๊ะราช (นักศึกษา)
86.28 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
2 วิทยาลัยเทคนิคน่าน นางสาวกนกวรรณ กันทรนิคม (นักศึกษา)
นายชัยพัทธ์ อุปชัย (นักศึกษา)
นายรัฐภูมิ กาฬภักดี (นักศึกษา)
72.1 มาตรฐานระดับเหรียญเงิน
3 วิทยาลัยสารพัดช่างน่าน นายสุวัฒน์ ขัดโน (นักศึกษา)
นายวัชรพงศ์ กาแก้ว (นักศึกษา)
70.12 มาตรฐานระดับเหรียญเงิน

1.3 สาขาวิชาช่างอากาศยาน
1.3.1. ทักษะช่างอากาศยาน ระดับ ปวส. ประเภท ทีม

1.4 สาขาวิชาระบบขนส่งทางราง/สาขาวิชาเทคนิคควบคุมและซ่อมบำรุงระบบขนส่งทางราง/สาขางานเทคนิคเครื่องกลระบบขนส่งทางราง/สาขางานบำรุงรักษาระบบไฟในระบบขนส่งทางราง/สาขางานรถไฟความเร็วสูง
1.4.1. ทักษะเทคนิคควบคุมและซ่อมบำรุงระบบขนส่งทางราง ระดับ ปวส. ประเภท ทีม

1.5 สาขาวิชาช่างกลโรงงาน/สาขาวิชาช่างซ่อมบำรุง/สาขาวิชาเขียนแบบเครื่องกล
1.5.1. ทักษะงานกลึงชิ้นงาน ระดับ ปวช. ประเภท เดี่ยว
โดย วิทยาลัยเทคนิคน่าน
อันดับ สถานศึกษา ชื่อ-สกุล คะแนน เหรียญ
1 วิทยาลัยเทคนิคน่าน นายศิริวิชญ์ ค่าคาม (นักศึกษา)
90 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
2 วิทยาลัยเทคนิคปัว นายสุเทพ แซ่เฮ้อ (นักศึกษา)
86 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
3 วิทยาลัยการอาชีพเวียงสา นายธันวา แซ่ก๊วย (นักศึกษา)
81 มาตรฐานระดับเหรียญทอง

1.5.2. ทักษะงานวัดละเอียด ระดับ ปวช. ประเภท ทีม
โดย วิทยาลัยเทคนิคน่าน
อันดับ สถานศึกษา ชื่อ-สกุล คะแนน เหรียญ
1 วิทยาลัยเทคนิคปัว นายโชคอนันต์ พิพัฒน์วัฒนาพานิช (นักศึกษา)
นายสันติสุข แซ่ท้าว (นักศึกษา)
92 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
2 วิทยาลัยเทคนิคน่าน นางสาวชลธิชา ธนเนตร (นักศึกษา)
นางสาวปภาวดี เทพสยาม (นักศึกษา)
84 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
3 วิทยาลัยการอาชีพเวียงสา นายนิจิต ย่างชัยมงคล (นักศึกษา)
นางสาวสมิตา บังเมฆ (นักศึกษา)
82 มาตรฐานระดับเหรียญทอง

1.5.3. ทักษะเขียนแบบเครื่องกลด้วยคอมพิวเตอร์ ระดับ ปวช. ประเภท เดี่ยว
โดย วิทยาลัยเทคนิคน่าน
อันดับ สถานศึกษา ชื่อ-สกุล คะแนน เหรียญ
1 วิทยาลัยเทคนิคน่าน นายเอกพล พินทา (นักศึกษา)
90 มาตรฐานระดับเหรียญทอง

1.6 สาขาวิชาเทคนิคการผลิต, สาขาวิชาเทคนิคอุตสาหกรรม, สาขาวิชาเขียนแบบเครื่องกล
1.6.1. ทักษะมาตรวิทยามิติ ระดับ ปวส. ประเภท ทีม
โดย วิทยาลัยเทคนิคน่าน
อันดับ สถานศึกษา ชื่อ-สกุล คะแนน เหรียญ
1 วิทยาลัยการอาชีพเวียงสา นายศักรินทร์ พุทธิธาดากุล (นักศึกษา)
นายนัทธพงศ์ ปันคำ (นักศึกษา)
92.5 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
2 วิทยาลัยเทคนิคน่าน นายธนกฤต บุญนำ (นักศึกษา)
นายณัฐวุฒิ พัฒนพูนผล (นักศึกษา)
90.1 มาตรฐานระดับเหรียญทอง

1.6.2. ทักษะออกแบบและเขียนแบบเครื่องกลด้วยคอมพิวเตอร์ ระดับ ปวส. ประเภท เดี่ยว
โดย วิทยาลัยเทคนิคน่าน
อันดับ สถานศึกษา ชื่อ-สกุล คะแนน เหรียญ
1 วิทยาลัยเทคนิคน่าน นายณรงค์วิทย์ ใจมงคล (นักศึกษา)
91 มาตรฐานระดับเหรียญทอง

1.6.3. ทักษะออกแบบและผลิตด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (CAD-CAM) ระดับ ปวส. ประเภท เดี่ยว
โดย วิทยาลัยเทคนิคน่าน
อันดับ สถานศึกษา ชื่อ-สกุล คะแนน เหรียญ
1 วิทยาลัยเทคนิคน่าน นายเดชาวัตร โพธิยะ (นักศึกษา)
92 มาตรฐานระดับเหรียญทอง

1.7 สาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะ
1.7.1. ทักษะการเชื่อม SMAW & GTAW ระดับ ปวช. ประเภท ทีม
โดย วิทยาลัยเทคนิคน่าน
อันดับ สถานศึกษา ชื่อ-สกุล คะแนน เหรียญ
1 วิทยาลัยเทคนิคน่าน นายภาณุพัฒน์ เพชรพล (นักศึกษา)
นายภานุวัฒน์ ภคบดี (นักศึกษา)
65 มาตรฐานระดับเหรียญทองแดง

1.7.2. ทักษะงานตรวจสอบและทดสอบวัสดุงานเชื่อม ระดับ ปวช. ประเภท ทีม
โดย วิทยาลัยเทคนิคน่าน
อันดับ สถานศึกษา ชื่อ-สกุล คะแนน เหรียญ
1 วิทยาลัยเทคนิคน่าน นางสาวอรุณี ไชยวงค์ (นักศึกษา)
นางสาวดลลชา อุดอ้าย (นักศึกษา)
นายจักริน เขื่อนขันธ์ (นักศึกษา)
84 มาตรฐานระดับเหรียญทอง

1.8 สาขาวิชาเทคนิคโลหะ
1.8.1. ทักษะการเชื่อม SMAW & GTAW & GMAW ระดับ ปวส. ประเภท ทีม
โดย วิทยาลัยเทคนิคน่าน
อันดับ สถานศึกษา ชื่อ-สกุล คะแนน เหรียญ
1 วิทยาลัยเทคนิคน่าน นายสุทธิประวัติ ทรงตระกูลวงศ์ (นักศึกษา)
นายวรเชษฐ์ บุญอินทร์ (นักศึกษา)
67 มาตรฐานระดับเหรียญทองแดง

1.8.2. ทักษะงานตรวจสอบและทดสอบวัสดุงานเชื่อม ระดับ ปวส. ประเภท ทีม
โดย วิทยาลัยเทคนิคน่าน
อันดับ สถานศึกษา ชื่อ-สกุล คะแนน เหรียญ
1 วิทยาลัยเทคนิคน่าน นายจักรกฤษณ์ ถาวร (นักศึกษา)
นายพีรพงค์ พิธีการณ์ (นักศึกษา)
นายปิยะวัฒน์ สันทา (นักศึกษา)
82 มาตรฐานระดับเหรียญทอง

1.9 สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
1.9.1. ทักษะการติดตั้งไฟฟ้าและควบคุมไฟฟ้า ระดับ ปวช. ประเภท ทีม
โดย วิทยาลัยเทคนิคน่าน
อันดับ สถานศึกษา ชื่อ-สกุล คะแนน เหรียญ
1 วิทยาลัยเทคนิคปัว นายดอน เลาลี (นักศึกษา)
นายนายถิรวัฒน์ เทพจันตา (นักศึกษา)
98 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
2 วิทยาลัยเทคนิคน่าน นายธีรวุฒิ คำปัน (นักศึกษา)
นายณัฐวุฒิ เกสนา (นักศึกษา)
97 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
3 วิทยาลัยการอาชีพเวียงสา นายยศนันท์ เสนปิน (นักศึกษา)
นายดลภัทร อนุสา (นักศึกษา)
96 มาตรฐานระดับเหรียญทอง

1.9.2. ทักษะการติดตั้งเครื่องปรับอากาศ ระดับ ปวช. ประเภท เดี่ยว
โดย วิทยาลัยเทคนิคน่าน
อันดับ สถานศึกษา ชื่อ-สกุล คะแนน เหรียญ
1 วิทยาลัยเทคนิคน่าน นายพีร์ฐวัฒิ คันธะนาลัย (นักศึกษา)
นายกิตติพัทธ์ ธีรชัยเกื้อกูล (นักศึกษา)
97.5 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
2 วิทยาลัยการอาชีพเวียงสา นายพรพิพัฒน์ คำลี (นักศึกษา)
นายธนชาติ ไฮคำ (นักศึกษา)
91.5 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
3 วิทยาลัยสารพัดช่างน่าน นายเขมราช สวนสม (นักศึกษา)
87.25 มาตรฐานระดับเหรียญทอง

1.10 สาขาวิชาไฟฟ้า
1.10.1. ทักษะการออกแบบระบบไฟฟ้าและเขียนแบบไฟฟ้าด้วยคอมพิวเตอร์ ระดับ ปวส. ประเภท ทีม
โดย วิทยาลัยเทคนิคน่าน
อันดับ สถานศึกษา ชื่อ-สกุล คะแนน เหรียญ
1 วิทยาลัยเทคนิคน่าน นายสรวิศ บำเพ็ญสุข (นักศึกษา)
นายยศพล นิมิตร (นักศึกษา)
นายภูชิต คำวังจันทร์ (นักศึกษา)
99 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
2 วิทยาลัยเทคนิคปัว นายนภสินธุ์ อนุจร (นักศึกษา)
นายศุภวิชญ์ บุญเทพ (นักศึกษา)
97 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
3 วิทยาลัยการอาชีพเวียงสา นายภูบดินทร์ อาวาทย์ (นักศึกษา)
นายพิสุทธิ์ แซ่ย่าง (นักศึกษา)
95 มาตรฐานระดับเหรียญทอง

1.11 สาขาวิชาไฟฟ้า/ สาขาวิชาเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์
1.11.1. ทักษะช่างควบคุมด้วยระบบโปรแกรมเมเบิ้ลลอจิกคอนโทรลเลอร์(PLC) ระดับ ปวส. ประเภท ทีม
โดย วิทยาลัยเทคนิคน่าน
อันดับ สถานศึกษา ชื่อ-สกุล คะแนน เหรียญ
1 วิทยาลัยสารพัดช่างน่าน นายธนวัฒน์ บุญมาหล้า (นักศึกษา)
นายสืบสกุล มูลดี (นักศึกษา)
98 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
2 วิทยาลัยเทคนิคปัว นายชนาธิป เนตรทิพย์ (นักศึกษา)
นายทวีศักดิ์ บูราณ (นักศึกษา)
95 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
3 วิทยาลัยเทคนิคน่าน นายภูวนาท ยะนันท์ (นักศึกษา)
นายรพี ขจรกิตติศักดิ์ (นักศึกษา)
90 มาตรฐานระดับเหรียญทอง

1.12 สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์/สาขาวิชาโทรคมนาคม/สาขาวิชาเทคโนโลยีคมนาคม
1.12.1. ทักษะการประกอบและตรวจซ่อมเครื่องขยายเสียง Integrate Amplifier ขนาด 30 x 30 Watt ระดับ ปวช. ประเภท ทีม
โดย วิทยาลัยเทคนิคน่าน
อันดับ สถานศึกษา ชื่อ-สกุล คะแนน เหรียญ
1 วิทยาลัยสารพัดช่างน่าน นายธีรัช มาระวิชัย (นักศึกษา)
นายเทวรัตน์ แซ่ว่าง (นักศึกษา)
95 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
2 วิทยาลัยเทคนิคปัว นายวีระพัฒน์ ทุนเพิ่ม (นักศึกษา)
นางสาวชัชฎารัชช์ มีบุญ (นักศึกษา)
93 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
3 วิทยาลัยเทคนิคน่าน นายธีรพงศ์ ปัญญาวงค์ (นักศึกษา)
นายธัญชนก สายเสาร์ (นักศึกษา)
90 มาตรฐานระดับเหรียญทอง

1.12.2. ทักษะการออกแบบพัฒนาโปรแกรมควบคุมอุปกรณ์ ระดับ ปวช. ประเภท ทีม
โดย วิทยาลัยเทคนิคน่าน
อันดับ สถานศึกษา ชื่อ-สกุล คะแนน เหรียญ
1 วิทยาลัยสารพัดช่างน่าน นายณัฐนนท์ แซ่เล้า (นักศึกษา)
นายสมชาย แซ่เฮ้อ (นักศึกษา)
95 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
2 วิทยาลัยเทคนิคน่าน นายนิรัช กล้ากลางสมร (นักศึกษา)
นายจิรายุส เรือนอุ่น (นักศึกษา)
92 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
3 วิทยาลัยการอาชีพเวียงสา นายฤทธิชัย บัติปัน (นักศึกษา)
นายวัฒนา จาบทอง (นักศึกษา)
90 มาตรฐานระดับเหรียญทอง

1.12.3. ทักษะการออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์ ระดับ ปวส. ประเภท ทีม
โดย วิทยาลัยเทคนิคน่าน
อันดับ สถานศึกษา ชื่อ-สกุล คะแนน เหรียญ
1 วิทยาลัยเทคนิคน่าน นายพิทวัส เชียงหนุ้น (นักศึกษา)
นายฐานันดร ทาไชย (นักศึกษา)
82 มาตรฐานระดับเหรียญทอง

1.13 สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์/สาขาวิชาโทรคมนาคม/สาขาวิชาเมคคาทรอนิกส์/ สาขาวิชาเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์
1.13.1. ทักษะไมโครคอนโทรลเลอร์ ระดับ ปวส. ประเภท ทีม
โดย วิทยาลัยเทคนิคน่าน
อันดับ สถานศึกษา ชื่อ-สกุล คะแนน เหรียญ
1 วิทยาลัยเทคนิคน่าน นายอนุวัฒน์ แก้วดวงดี (นักศึกษา)
นายพีรดนย์ ตรงประเสริฐศิริ (นักศึกษา)
83 มาตรฐานระดับเหรียญทอง

1.14 สาขาวิชาเมคคาทรอนิกส์/ สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์/ สาขาวิชาเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์
1.14.1. ทักษะเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ ระดับ ปวช. ประเภท ทีม
โดย วิทยาลัยเทคนิคน่าน
อันดับ สถานศึกษา ชื่อ-สกุล คะแนน เหรียญ
1 วิทยาลัยเทคนิคน่าน นายภาณุวิชญ์ กันทะ (นักศึกษา)
นายนายธนกร แซ่ท้าว (นักศึกษา)
นายธนภัทร ขัดโน (นักศึกษา)
92 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
2 วิทยาลัยเทคนิคปัว นายชินวัตร คำวัง (นักศึกษา)
นายวทันยู สุขพัฒนกิจ (นักศึกษา)
88 มาตรฐานระดับเหรียญทอง

1.14.2. ทักษะเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ ระดับ ปวส. ประเภท ทีม
โดย วิทยาลัยเทคนิคน่าน
อันดับ สถานศึกษา ชื่อ-สกุล คะแนน เหรียญ
1 วิทยาลัยเทคนิคน่าน นายปฏิภาณ อินนัน (นักศึกษา)
นายโชคอำนวย ดอนแก้ว (นักศึกษา)
นายกันตภณ ธนูสาร (นักศึกษา)
94 มาตรฐานระดับเหรียญทอง

1.15 สาขาวิชาเทคนิคคอมพิวเตอร์/ สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
1.15.1. ทักษะการเขียนโปรแกรมควบคุมอุปกรณ์ IoT ระดับ ปวช. ประเภท ทีม
โดย วิทยาลัยเทคนิคน่าน
อันดับ สถานศึกษา ชื่อ-สกุล คะแนน เหรียญ
1 วิทยาลัยเทคนิคน่าน นายอนุภัทร รักษาศิริ (นักศึกษา)
นายนารา ปิ่นเพชร (นักศึกษา)
87 มาตรฐานระดับเหรียญทอง

1.16 สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์/สาขาวิชาเทคนิคคอมพิวเตอร์
1.16.1. ทักษะการจัดการ Cloud Computing ระดับ ปวส. ประเภท ทีม
โดย วิทยาลัยเทคนิคน่าน
อันดับ สถานศึกษา ชื่อ-สกุล คะแนน เหรียญ
1 วิทยาลัยเทคนิคน่าน นายไกรฤกษ์ ไชยตัน (นักศึกษา)
นายเมธาสิทธิ์ อินทะรังษี (นักศึกษา)
นายวีรภัทร พงษ์ศรี (นักศึกษา)
94 มาตรฐานระดับเหรียญทอง

1.16.2. ทักษะการพัฒนาสื่อมัลติมีเดีย ระดับ ปวช./ปวส. ประเภท ทีม
โดย วิทยาลัยเทคนิคน่าน
อันดับ สถานศึกษา ชื่อ-สกุล คะแนน เหรียญ
1 วิทยาลัยเทคนิคน่าน นายรพีภัทร ธุระยศ (นักศึกษา)
นายพชรพล สุธรรม (นักศึกษา)
นายพิทวัส สีต๊ะสาร (นักศึกษา)
90 มาตรฐานระดับเหรียญทอง

1.17 สาขาวิชาช่างก่อสร้าง
1.17.1. ทักษะงานปูน ระดับ ปวช. ประเภท ทีม
โดย วิทยาลัยเทคนิคน่าน
อันดับ สถานศึกษา ชื่อ-สกุล คะแนน เหรียญ
1 วิทยาลัยเทคนิคน่าน นายธนกฤต อรรถนุสรณ์ (นักศึกษา)
นายณรงค์เดช ใจปิง (นักศึกษา)
100 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
2 วิทยาลัยเทคนิคปัว นายสุเมฆ แซ่ท้าว (นักศึกษา)
นายสิทธิชัย แซ่ย่าง (นักศึกษา)
81.3 มาตรฐานระดับเหรียญทอง

1.17.2. ทักษะงานไม้และงานสี ระดับ ปวช. ประเภท ทีม
โดย วิทยาลัยเทคนิคปัว
อันดับ สถานศึกษา ชื่อ-สกุล คะแนน เหรียญ
1 วิทยาลัยเทคนิคน่าน นายพชร สีมา (นักศึกษา)
นายกิตติพงศ์ คำจะโป๊ะ (นักศึกษา)
นายไกรวิชญ์ พลหล้า (นักศึกษา)
95 มาตรฐานระดับเหรียญทอง

1.17.3. ทักษะประมาณราคางานก่อสร้าง ระดับ ปวช.และปวส ประเภท ทีม
โดย วิทยาลัยเทคนิคน่าน
อันดับ สถานศึกษา ชื่อ-สกุล คะแนน เหรียญ
1 วิทยาลัยเทคนิคน่าน นายณัฐพงศ์ อินปาว (นักศึกษา)
นายนันทิพัฒน์ ขาเหล็ก (นักศึกษา)
นางสาวจิดาภา ชูสังข์ (นักศึกษา)
นายนภัสดล เบ้าพรม (นักศึกษา)
93.17 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
2 วิทยาลัยเทคนิคปัว นายธีระพัฒน์ เจตมงคล (นักศึกษา)
นายวีรภาพ นันศิริ (นักศึกษา)
นายนภัสกร ไชยวิชู (นักศึกษา)
นายกวินภพ ไชยหาญ (นักศึกษา)
84.82 มาตรฐานระดับเหรียญทอง

1.18 สาขาวิชาช่างก่อสร้าง/ สาขาวิชาช่างสำรวจ/ สาขาวิชาช่างโยธา
1.18.1. ทักษะการสำรวจ ระดับ ปวช. ประเภท ทีม

1.18.2. ทักษะการสำรวจเพื่อการก่อสร้าง ระดับ ปวส. ประเภท ทีม
โดย วิทยาลัยเทคนิคน่าน
อันดับ สถานศึกษา ชื่อ-สกุล คะแนน เหรียญ
1 วิทยาลัยเทคนิคน่าน นายกิตติชัย ปันนิตย์ (นักศึกษา)
นายธีรภัทร กันเสน (นักศึกษา)
นายกิตติธัช พรหมโชติ (นักศึกษา)
นายณัฐพล บังเมฆ (นักศึกษา)
92 มาตรฐานระดับเหรียญทอง

1.19 สาขาวิชาสถาปัตยกรรม/ สาขาวิชาเทคนิคสถาปัตยกรรม
1.19.1. ทักษะสถาปัตยกรรม ระดับ ปวช. ประเภท ทีม

1.19.2. ทักษะสถาปัตยกรรม ระดับ ปวส. ประเภท ทีม

1.20 สาขาวิชาช่างโยธา/ สาขาวิชาช่างก่อสร้าง
1.20.1. ทักษะงานคอนกรีต ระดับ ปวส. ประเภท ทีม
โดย วิทยาลัยเทคนิคน่าน
อันดับ สถานศึกษา ชื่อ-สกุล คะแนน เหรียญ
1 วิทยาลัยเทคนิคปัว นายภูมิเดช มาลารัตน์ (นักศึกษา)
นายวิชชากร ปันทองมา (นักศึกษา)
นายศตวรรษ กาบนันทา (นักศึกษา)
97 มาตรฐานระดับเหรียญทอง

2. วิชาเทคนิคพื้นฐาน 1 รายการ
ผู้รับผิดชอบ
2.1 ทักษะงานฝึกฝีมือ
2.1.1. ทักษะงานฝึกฝีมือ ระดับ ปวช. ประเภท เดี่ยว
โดย วิทยาลัยสารพัดช่างน่าน
อันดับ สถานศึกษา ชื่อ-สกุล คะแนน เหรียญ
1 วิทยาลัยเทคนิคน่าน นายปาฏิหาริย์ สุทธิราช (นักศึกษา)
90.7 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
2 วิทยาลัยสารพัดช่างน่าน นายธีรเมธ ขันทะ (นักศึกษา)
88.9 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
3 วิทยาลัยเทคนิคปัว นายกิตตินันท์ มิ่งมิตรวิบูลย์ (นักศึกษา)
85.7 มาตรฐานระดับเหรียญทอง

3. ประเภทวิชาพาณิชยกรรม/ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ 14 รายการ
ผู้รับผิดชอบ
3.1 สาขาวิชาการบัญชี
3.1.1. ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ในงานบัญชี ระดับ ปวช. ประเภท ทีม
โดย วิทยาลัยเทคนิคน่าน
อันดับ สถานศึกษา ชื่อ-สกุล คะแนน เหรียญ
1 วิทยาลัยเทคนิคน่าน นายธนวัฒน์ ภัทรโยคิน (นักศึกษา)
นางสาวอรปรียา ปาเป็ง (นักศึกษา)
81 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
2 วิทยาลัยการอาชีพเวียงสา นางสาวธัญวรัตน์ อินต๊ะภา (นักศึกษา)
นางสาวนภาพร จันต๊ะมา (นักศึกษา)
73 มาตรฐานระดับเหรียญเงิน
3 วิทยาลัยเทคนิคปัว นางสาวพจมาน แซ่ท้าว (นักศึกษา)
นางสาวจิราภา วรรณศักดิ์เจริญ (นักศึกษา)
62 มาตรฐานระดับเหรียญทองแดง

3.1.2. ทักษะโปรแกรมสำเร็จรูปเพื่องานบัญชี ระดับ ปวส. ประเภท ทีม
โดย วิทยาลัยเทคนิคน่าน
อันดับ สถานศึกษา ชื่อ-สกุล คะแนน เหรียญ
1 วิทยาลัยเทคนิคน่าน นางสาวกาญจนภัทร ดวงมะโน (นักศึกษา)
นางสาวณัฐวิภา เป็งแก้ว (นักศึกษา)
84 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
2 วิทยาลัยเทคนิคปัว นางสาวเกสรา รกไพร (นักศึกษา)
นางสาววริดา รกไพร (นักศึกษา)
71 มาตรฐานระดับเหรียญเงิน

3.2 สาขาวิชาการเลขานุการ/ สาขาวิชาการจัดการสำนักงาน/ สาขาการจัดการทั่วไป
3.2.1. ทักษะพิมพ์ไทยด้วยคอมพิวเตอร์ ระดับ ปวช. ประเภท เดี่ยว
โดย วิทยาลัยเทคนิคน่าน
อันดับ สถานศึกษา ชื่อ-สกุล คะแนน เหรียญ
1 วิทยาลัยเทคนิคน่าน นางสาวปรียาภัทร ธนูสนธิ์ (นักศึกษา)
72 มาตรฐานระดับเหรียญเงิน

3.2.2. ทักษะพิมพ์อังกฤษด้วยคอมพิวเตอร์ ระดับ ปวช. ประเภท เดี่ยว
โดย วิทยาลัยเทคนิคน่าน

3.2.3. ทักษะการใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ผลิตหนังสือราชการภายนอก ระดับ ปวส. ประเภท เดี่ยว
โดย วิทยาลัยเทคนิคน่าน
อันดับ สถานศึกษา ชื่อ-สกุล คะแนน เหรียญ
1 วิทยาลัยเทคนิคน่าน นางสาวณัฐณิชา นวลดั้ว (นักศึกษา)
75 มาตรฐานระดับเหรียญเงิน

3.3 สาขาวิชาการตลาด
3.3.1. ทักษะการนำเสนอขายสินค้า (The Marketing Challenge) ระดับ ปวช. ประเภท ทีม
โดย วิทยาลัยเทคนิคปัว
อันดับ สถานศึกษา ชื่อ-สกุล คะแนน เหรียญ
1 วิทยาลัยเทคนิคน่าน นางสาวพรหมพร แซ่เฮ้อ (นักศึกษา)
นางสาวฐิติวรดา โปรยรุ่งทอง (นักศึกษา)
นายกุลธิดา จันต๊ะขัน (นักศึกษา)
นางสาวกานต์พิชชา มูลฐี (นักศึกษา)
89 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
2 วิทยาลัยสารพัดช่างน่าน นายสุทธินนท์ ติวรรณ์ (นักศึกษา)
นางสาวสุทธินันท์ สุทธิ (นักศึกษา)
นางสาวปริยากร จิไชย (นักศึกษา)
นางสาวสุชาดา เริงอาจ (นักศึกษา)
84 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
3 วิทยาลัยเทคนิคปัว นางสาวอรปรียา อินสองใจ (นักศึกษา)
นางสาวอรปรียา ปันจาด (นักศึกษา)
นางสาวปภาวดี มูลเอ้ย (นักศึกษา)
80 มาตรฐานระดับเหรียญทอง

3.3.2. ทักษะกลยุทธ์การตลาดเชิงสร้างสรรค์ (Creative Marketing Strategy) ระดับ ปวส. ประเภท ทีม
โดย วิทยาลัยเทคนิคปัว
อันดับ สถานศึกษา ชื่อ-สกุล คะแนน เหรียญ
1 วิทยาลัยเทคนิคน่าน นายรัตนชาต สมบูรณ์ (นักศึกษา)
นางสาวอนิศรา แซ่เฮ้อ (นักศึกษา)
นางสาวสุรีรัตน์ แซ่โฟ้ง (นักศึกษา)
นางสาวกาญจนา แซ่เติ๋น (นักศึกษา)
89 มาตรฐานระดับเหรียญทอง

3.4 สาขาวิชาการตลาด/ทุกสาขาวิชา
3.4.1. ทักษะการเขียนแผนธุรกิจ ระดับ ปวส. ประเภท ทีม
โดย วิทยาลัยสารพัดช่างน่าน
อันดับ สถานศึกษา ชื่อ-สกุล คะแนน เหรียญ
1 วิทยาลัยเทคนิคน่าน นางสาวตรีรัตน์ อุปจักร์ (นักศึกษา)
นางสาวธีริศรา นันตา (นักศึกษา)
นางสาวสารินท์ ไชยวงศ์ (นักศึกษา)
นางสาววาสนา ถาวงศ์ (นักศึกษา)
นางสาวรัตนพร จันต๊ะ (นักศึกษา)
นางสาวสุพรรณิกา คำหลาน (นักศึกษา)
86 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
2 วิทยาลัยสารพัดช่างน่าน นางสาวรัตนาวดี บุรวัตรนุกุล (นักศึกษา)
นางสาวศศิประภา รุ่งเจริญ (นักศึกษา)
นางสาวเพ็ญนภา ศิริคาม (นักศึกษา)
นางสาวสุธิมนต์ หาญยุทธ (นักศึกษา)
นางสาวญาณิศา วันต๊ะ (นักศึกษา)
นางสาวบุษบา คำดี (นักศึกษา)
85 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
3 วิทยาลัยเทคนิคปัว นางสาวจิราภรณ์ วัชรศิริการณ์ (นักศึกษา)
นางสาวนรินทิพย์ ดิลกนิธิพันธ์ (นักศึกษา)
นางสาวชุติกาญจน์ รัตนวงศ์ (นักศึกษา)
นางสาววรินธร อุ่นถิ่น (นักศึกษา)
นางสาวกันตยา รกไพร (นักศึกษา)
84 มาตรฐานระดับเหรียญทอง

3.5 สาขาวิชาธุรกิจค้าปลีก/สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก
3.5.1. ทักษะการจัดแสดงสินค้าและบริการลูกค้า ระดับ ปวช. ประเภท ทีม
โดย วิทยาลัยการอาชีพเวียงสา
อันดับ สถานศึกษา ชื่อ-สกุล คะแนน เหรียญ
1 วิทยาลัยการอาชีพเวียงสา นางสาวมนรดา แซ่โย่ง (นักศึกษา)
นางสาวกิรณา แซ่ลี (นักศึกษา)
นายเจริญ เเซ่โซ้ง (นักศึกษา)
80 มาตรฐานระดับเหรียญทอง

3.6 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ/สาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล
3.6.1. ทักษะพัฒนาสื่อประชาสัมพันธ์ โมชันกราฟิก ระดับ ปวช. ประเภท ทีม
โดย วิทยาลัยเทคนิคน่าน
อันดับ สถานศึกษา ชื่อ-สกุล คะแนน เหรียญ
1 วิทยาลัยเทคนิคน่าน นายหนึ่ง สินเสถียรสุข (นักศึกษา)
นางสาวอังคณา อาริยะ (นักศึกษา)
นายธาดา กำธรเดชะ (นักศึกษา)
94 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
2 วิทยาลัยการอาชีพเวียงสา นางสาวขวัญจิรา แป้นนวล (นักศึกษา)
นางสาวสุพรรษา อุ่นเรือน (นักศึกษา)
90 มาตรฐานระดับเหรียญทอง

3.6.2. ทักษะการพัฒนานวัตกรรมธุรกิจดิจิทัล ระดับ ปวส. ประเภท ทีม
โดย วิทยาลัยเทคนิคน่าน
อันดับ สถานศึกษา ชื่อ-สกุล คะแนน เหรียญ
1 วิทยาลัยเทคนิคน่าน นางสาวกานต์ธีรา บุญเรือง (นักศึกษา)
นางสาวฐนิชา สวนวงค์ (นักศึกษา)
นางสาวบุณยาพร เกียรติยศ (นักศึกษา)
85 มาตรฐานระดับเหรียญทอง

3.7 สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์/สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
3.7.1. ทักษะโลจิสติกส์ (การแก้ปัญหากระบวนการโลจิสติกส์ผ่านแบบจำลองสถานการณ์เบียร์เกมและการตอบปัญหาโลจิสติกส์) ระดับ ปวช. ประเภท ทีม

3.7.2. ทักษะการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน แบบจำลองสถานการณ์เบียร์เกม ระดับ ปวส. ประเภท ทีม

3.8 ทักษะความรู้ทางการเงิน
3.8.1. ทักษะความรู้ทางการเงิน ( Fin. ดี We Can Do!!! ) ระดับ ปวช./ปวส. ประเภท ทีม
โดย วิทยาลัยสารพัดช่างน่าน
อันดับ สถานศึกษา ชื่อ-สกุล คะแนน เหรียญ
1 วิทยาลัยเทคนิคน่าน นางสาวอรุโนทัย คมสระน้อย (นักศึกษา)
นายสมบัติ กานต์วรเดช (นักศึกษา)
นางสาวแพรวา ศิริรัตน์ (นักศึกษา)
นางสาวกัลยรัตน์ ก้อนพรหม (นักศึกษา)
90 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
2 วิทยาลัยสารพัดช่างน่าน นายเขมราช สวนสม (นักศึกษา)
นางสาวอิศริยา มหายศนันท์ (นักศึกษา)
นางสาวชลธิชา เงินปัญญา (นักศึกษา)
นายธีรัช มาระวิชัย (นักศึกษา)
85 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
3 วิทยาลัยเทคนิคปัว นางสาวอนันตญา ปัญญาภู (นักศึกษา)
นางสาวอภิญญา บริคุต (นักศึกษา)
นางสาวพรนิภา สุมทุม (นักศึกษา)
83 มาตรฐานระดับเหรียญทอง

4. ประเภทวิชาคหกรรม 6 รายการ
ผู้รับผิดชอบ
4.1 สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ
4.1.1. ทักษะการประกอบอาหารไทยเชิงธุรกิจ ประเภท ชุดอาหารว่างบรรจุกล่อง(Food Box set) ระดับ ปวช. ประเภท ทีม
โดย วิทยาลัยเทคนิคน่าน
อันดับ สถานศึกษา ชื่อ-สกุล คะแนน เหรียญ
1 วิทยาลัยเทคนิคน่าน นางสาวสุดา วิเศษกันทรากร (นักศึกษา)
นายรัฐศาสตร์ วงทะปา (นักศึกษา)
นางสาวณัฐชยา โนจิตร (นักศึกษา)
91 มาตรฐานระดับเหรียญทอง

4.1.2. ทักษะการออกแบบและประกอบอาหารเชิงธุรกิจ ระดับ ปวส. ประเภท ทีม
โดย วิทยาลัยเทคนิคน่าน
อันดับ สถานศึกษา ชื่อ-สกุล คะแนน เหรียญ
1 วิทยาลัยเทคนิคน่าน นายจารุกิตติ์ นวลศรี (นักศึกษา)
นางสาวกนก ต้นศรีนนท์ (นักศึกษา)
นางสาวธัญญารัตน์ เหล็กชาย (นักศึกษา)
90 มาตรฐานระดับเหรียญทอง

4.2 สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์/สาขาวิชาการบริหารงานคหกรรมศาสตร์
4.2.1. ทักษะการประดิษฐ์ดอกไม้เพื่อแสดงความยินดี ระดับ ปวช. ประเภท ทีม

4.2.2. ทักษะการประยุกต์งานดอกไม้สด ระดับ ปวส. ประเภท ทีม

4.3 สาขาวิชาแฟชั่นและสิ่งทอ/ สาขาวิชาเทคโนโลยีแฟชั่นและสิ่งทอ/ สาขาเทคโนโลยีการออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ
4.3.1. ทักษะการออกแบบและตัดเย็บชุดเด็กหญิงวัย 3-5 ขวบ ระดับ ปวช. ประเภท ทีม

4.3.2. ทักษะการออกแบบและตัดเย็บเสื้อสูทสตรีแฟชั่น ระดับ ปวส. ประเภท ทีม

5. ประเภทวิชาศิลปกรรม 9 รายการ
ผู้รับผิดชอบ
5.1 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก/ สาขาวิชาเทคโนโลยีศิลปกรรม/สาขาวิชาดิจิทัลกราฟิก
5.1.1. ทักษะการออกแบบบรรจุภัณฑ์เป็นชุดเซ็ต (Package Uniform) ชุดผลิตภัณฑ์สินค้าเครื่องสำอาง ระดับ ปวช. ประเภท ทีม

5.1.2. ทักษะ วิดีโอคอนเทนท์ ประชาสัมพันธ์สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟฟิก (Mix media) ระดับ ปวส. ประเภท ทีม

5.2 สาขาวิชาวิจิตรศิลป์
5.2.1. ทักษะประติมากรรมคนเหมือนผู้ชาย (Portrait) ระดับ ปวช. ประเภท เดี่ยว

5.2.2. ทักษะการวาดภาพสีน้ำหุ่นนิ่ง ระดับ ปวช. ประเภท เดี่ยว

5.2.3. ทักษะองค์ประกอบศิลป์ (Composition Art) ระดับ ปวช./ปวส. ประเภท ทีม

5.3 สาขาวิชาการออกแบบ/เทคโนโลยีศิลปกรรม
5.3.1. ทักษะการออกแบบเขียนแบบตกแต่ง หัวข้อออกแบบ เขียนแบบห้องครัวมาตรฐานสไตล์วินเทจ (Vintage style) ระดับ ปวช. ประเภท เดี่ยว

5.3.2. ทักษะชุดการออกแบบเอกลักษณ์ ผลิตภัณฑ์ประเภทเครื่องดื่ม ระดับ ปวช./ปวส. ประเภท ทีม

5.4 สาขาวิชาช่างทองหลวง/ เครื่องประดับอัญมณี/ ศิลปหัตกรรมรูปพรรณและเครื่องประดับ
5.4.1. ทักษะงานเครื่องประดับและอัญมณี (แข่งขันระดับชาติ) ระดับ ปวช. ประเภท เดี่ยว

5.5 สาขาวิชาช่างทองหลวง/ เครื่องประดับอัญมณี/ ศิลปหัตกรรมรูปพรรณและเครื่องประดับ/ การออกแบบ/ออกแบบนิเทศศิลป์/คอมพิวเตอร์กราฟิก/เทคโนโลยีศิลปกรรม
5.5.1. ทักษะการออกแบบเครื่องประดับ ระดับ ปวช. ประเภท เดี่ยว

6. ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว 5 รายการ
ผู้รับผิดชอบ
6.1 สาขาวิชาการโรงแรม
6.1.1. ทักษะการผสมเครื่องดื่ม ประเภท Classic Bartender ระดับ ปวช./ปวส. ประเภท เดี่ยว

6.1.2. ทักษะการผสมเครื่องดื่ม ประเภท Flair Bartender ระดับ ปวช./ปวส. ประเภท เดี่ยว

6.1.3. ทักษะการบริการอาหารและเครื่องดื่ม ระดับ ปวช./ปวส. ประเภท ทีม

6.2 สาขาวิชาการท่องเที่ยว
6.2.1. ทักษะการนำเที่ยวในฐานะมัคคุเทศก์ท้องถิ่น ระดับ ปวช. ประเภท เดี่ยว

6.2.2. ทักษะการนำเที่ยว สุดยอดมัคคุเทศก์ (Tour Guiding Skill Contest) ระดับ ปวส. ประเภท เดี่ยว

7. ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 2 รายการ
ผู้รับผิดชอบ
7.1 สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
7.1.1. ทักษะการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ระดับ ปวช. ประเภท ทีม
โดย วิทยาลัยสารพัดช่างน่าน
อันดับ สถานศึกษา ชื่อ-สกุล คะแนน เหรียญ
1 วิทยาลัยเทคนิคปัว นายณัฐวัตร จิตอารี (นักศึกษา)
นายพลพล ชาวงิ้ว (นักศึกษา)
นายกีรติ วงค์คม (นักศึกษา)
87 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
2 วิทยาลัยสารพัดช่างน่าน นายกวิน ธรรมพันธ์ (นักศึกษา)
นายกิตติพงศ์ ยอดทุม (นักศึกษา)
77 มาตรฐานระดับเหรียญเงิน

7.1.2. ทักษะเทคโนโลยีเครือข่าย ระดับ ปวส. ประเภท ทีม
โดย วิทยาลัยสารพัดช่างน่าน
อันดับ สถานศึกษา ชื่อ-สกุล คะแนน เหรียญ
1 วิทยาลัยสารพัดช่างน่าน นางสาวนิศาชล เทียมตา (นักศึกษา)
นางสาวรักชนก ปัญญาพรนิธิ (นักศึกษา)
76 มาตรฐานระดับเหรียญเงิน
2 วิทยาลัยเทคนิคปัว นายโสภณวิชญ์ ชมพูวุฒิกุล (นักศึกษา)
นายภูวนาท สิทธิ (นักศึกษา)
นายบรรณภพ เทพอาจ (นักศึกษา)
74 มาตรฐานระดับเหรียญเงิน

8. หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 5 รายการ
ผู้รับผิดชอบ
8.1 ทักษะการตัดแต่งทรงผมสุภาพสตรี
8.1.1. ทักษะการตัดผมบ๊อบเท-ทุยสไตล์แฟชั่น ระดับ วิชาชีพระยะสั้น ประเภท เดี่ยว
โดย วิทยาลัยสารพัดช่างน่าน

8.2 ทักษะการตัดแต่งทรงผมสุภาพบุรุษ
8.2.1. ทักษะการตัดผมสุภาพบุรุษ (ทรงรองทรงสูงมาตรฐาน) ระดับ วิชาชีพระยะสั้น ประเภท บุคคล
โดย วิทยาลัยสารพัดช่างน่าน
อันดับ สถานศึกษา ชื่อ-สกุล คะแนน เหรียญ
1 วิทยาลัยสารพัดช่างน่าน นายณภัทร ไชยจริม
82 มาตรฐานระดับเหรียญทอง

8.3 ทักษะการแต่งหน้าและเกล้าผมเจ้าสาว
8.3.1. ทักษะการแต่งหน้าและเกล้าผมเจ้าสาว ระดับ วิชาชีพระยะสั้น ประเภท เดี่ยว
โดย วิทยาลัยสารพัดช่างน่าน
อันดับ สถานศึกษา ชื่อ-สกุล คะแนน เหรียญ
1 วิทยาลัยสารพัดช่างน่าน นายฐาภัส ยศฐาธภัส (นักศึกษา)
80 มาตรฐานระดับเหรียญทอง

8.4 ทักษะการประกอบอาหารจานเดียว
8.4.1. ทักษะการประกอบอาหารจานเดียว ผัดไทยกุ้งสด ระดับ วิชาชีพระยะสั้น ประเภท ทีม
โดย วิทยาลัยสารพัดช่างน่าน
อันดับ สถานศึกษา ชื่อ-สกุล คะแนน เหรียญ
1 วิทยาลัยสารพัดช่างน่าน นางสาวรุ้งตะวัน หล้าเรือน (นักศึกษา)
นายชนินทร์ สีก๊ะ (นักศึกษา)
นายวรพงษ์ รังสีโอภาส (นักศึกษา)
90 มาตรฐานระดับเหรียญทอง

9. ประเภททักษะพื้นฐาน 28 รายการ
ผู้รับผิดชอบ
9.1 การแข่งขันทักษะพื้นฐาน
9.1.1. การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ระดับ ปวช./ปวส. ประเภท เดี่ยว
โดย วิทยาลัยการอาชีพเวียงสา
อันดับ สถานศึกษา ชื่อ-สกุล คะแนน เหรียญ
1 วิทยาลัยเทคนิคปัว นายชัชชกร พานรัตตินนท์ (นักศึกษา)
89.5 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
2 วิทยาลัยเทคนิคน่าน นายพันธมิตร นนทโคตร (นักศึกษา)
86.5 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
3 วิทยาลัยสารพัดช่างน่าน นายสรชัช ชัยปาละ (นักศึกษา)
85 มาตรฐานระดับเหรียญทอง

9.1.2. การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ระดับ ปวช./ปวส. ประเภท เดี่ยว
โดย วิทยาลัยการอาชีพเวียงสา
อันดับ สถานศึกษา ชื่อ-สกุล คะแนน เหรียญ
1 วิทยาลัยเทคนิคน่าน นางสาวมนัสนันท์ ทองธวัช (นักศึกษา)
94.75 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
2 วิทยาลัยการอาชีพเวียงสา นางสาวกัญญารัตน์ แก้วเทพ (นักศึกษา)
90.5 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
3 วิทยาลัยสารพัดช่างน่าน นางสาวจิราพรรณ พรมดวงดี (นักศึกษา)
87.75 มาตรฐานระดับเหรียญทอง

9.1.3. การประกวดร้องเพลงไทยสากล ชาย ระดับ ปวช./ปวส. ประเภท เดี่ยว
โดย วิทยาลัยการอาชีพเวียงสา
อันดับ สถานศึกษา ชื่อ-สกุล คะแนน เหรียญ
1 วิทยาลัยเทคนิคน่าน นายชวนากร สุริยศ (นักศึกษา)
96.25 มาตรฐานระดับเหรียญทอง

9.1.4. การประกวดร้องเพลงไทยสากล หญิง ระดับ ปวช./ปวส. ประเภท เดี่ยว
โดย วิทยาลัยการอาชีพเวียงสา
อันดับ สถานศึกษา ชื่อ-สกุล คะแนน เหรียญ
1 วิทยาลัยเทคนิคน่าน นางสาวมนัสนันท์ ทองธวัช (นักศึกษา)
94.3 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
2 วิทยาลัยการอาชีพเวียงสา นางสาวปรารถนา วิสุทโธ (นักศึกษา)
77.7 มาตรฐานระดับเหรียญเงิน
3 วิทยาลัยสารพัดช่างน่าน นางสาวธีราภรณ์ เพชรนิล (นักศึกษา)
0

9.1.5. การประกวดร้องเพลงสากล ชาย ระดับ ปวช./ปวส. ประเภท เดี่ยว
โดย วิทยาลัยการอาชีพเวียงสา

9.1.6. การประกวดร้องเพลงสากล หญิง ระดับ ปวช./ปวส. ประเภท เดี่ยว
โดย วิทยาลัยการอาชีพเวียงสา

9.1.7. การประกวดวงดนตรีโฟล์คซอง ระดับ ปวช./ปวส. ประเภท ทีม
โดย วิทยาลัยเทคนิคน่าน
อันดับ สถานศึกษา ชื่อ-สกุล คะแนน เหรียญ
1 วิทยาลัยเทคนิคน่าน นายแสนทวี แสนย่าง (นักศึกษา)
นายรณชัย ยอดสุภา (นักศึกษา)
นายเกริกชัย หลวงใน (นักศึกษา)
นางสาวมนัสนันท์ ทองธนัช (นักศึกษา)
นายชวนากร สุริยศ (นักศึกษา)
96.5 มาตรฐานระดับเหรียญทอง

9.1.8. การประกวดวงดนตรีสากล ระดับ ปวช./ปวส. ประเภท ทีม
โดย วิทยาลัยเทคนิคน่าน

9.1.9. การประกวดดนตรีไทย จะเข้ ระดับ ปวช./ปวส. ประเภท เดี่ยว

9.1.10. การประกวดดนตรีไทย ซอด้วง ระดับ ปวช./ปวส. ประเภท เดี่ยว

9.1.11. การประกวดดนตรีไทย ซออู้ ระดับ ปวช./ปวส. ประเภท เดี่ยว

9.1.12. การประกวดดนตรีไทย ขิมสาย ระดับ ปวช./ปวส. ประเภท เดี่ยว

9.1.13. การประกวดดนตรีไทย ขลุ่ยเพียงออ ระดับ ปวช./ปวส. ประเภท เดี่ยว

9.1.14. การประกวดดนตรีไทย ระนาดเอก(ไม้แข็ง) ระดับ ปวช./ปวส. ประเภท เดี่ยว

9.1.15. การประกวดพูดในที่สาธารณะเป็นภาษาอังกฤษ(English Public Speaking Contest) ระดับ ปวช./ปวส. ประเภท เดี่ยว
โดย วิทยาลัยสารพัดช่างน่าน
อันดับ สถานศึกษา ชื่อ-สกุล คะแนน เหรียญ
1 วิทยาลัยเทคนิคน่าน นายภาณุวิชญ์ ณะรินทร์ (นักศึกษา)
78.5 มาตรฐานระดับเหรียญเงิน
2 วิทยาลัยเทคนิคปัว นายเอกภพ แซ่ท้าว (นักศึกษา)
56.25
3 วิทยาลัยการอาชีพเวียงสา นางสาวจริยา ศิริคาม (นักศึกษา)
55.5

9.1.16. การประกวดสุนทรพจน์ภาษาจีนกลาง ระดับ ปวช./ปวส. ประเภท เดี่ยว
โดย วิทยาลัยเทคนิคน่าน
อันดับ สถานศึกษา ชื่อ-สกุล คะแนน เหรียญ
1 วิทยาลัยเทคนิคน่าน นางสาวนันทิดา แซ่จ๋าว (นักศึกษา)
82 มาตรฐานระดับเหรียญทอง

9.1.17. การประกวดสุนทรพจน์ภาษาไทย ระดับ ปวช./ปวส. ประเภท เดี่ยว
โดย วิทยาลัยเทคนิคปัว
อันดับ สถานศึกษา ชื่อ-สกุล คะแนน เหรียญ
1 วิทยาลัยการอาชีพเวียงสา นางสาวเยาวเรศ ตุ้ยน้อย (นักศึกษา)
88 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
2 วิทยาลัยเทคนิคน่าน นางสาวหมวงเฝย แซ่เติ๋น (นักศึกษา)
87.67 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
3 วิทยาลัยสารพัดช่างน่าน นางสาวชลธิชา อุทธิยา (นักศึกษา)
82.67 มาตรฐานระดับเหรียญทอง

9.1.18. การประกวดรักการอ่านภาษาไทย ระดับ ปวช./ปวส. ประเภท เดี่ยว
โดย วิทยาลัยเทคนิคปัว
อันดับ สถานศึกษา ชื่อ-สกุล คะแนน เหรียญ
1 วิทยาลัยเทคนิคน่าน นางสาวพิชญ์สินี พลพิชัย (นักศึกษา)
82.66 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
2 วิทยาลัยสารพัดช่างน่าน นางสาวชนกนันท์ แซ่ย่าง (นักศึกษา)
81.33 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
3 วิทยาลัยเทคนิคปัว นายสรายุทธ์ อัคธรรม (นักศึกษา)
77.66 มาตรฐานระดับเหรียญเงิน

9.1.19. การประกวดการพูดสาธิตเป็นภาษาอังกฤษ (English Demonstration Contest) ระดับ ปวช./ปวส. ประเภท เดี่ยว
โดย วิทยาลัยสารพัดช่างน่าน
อันดับ สถานศึกษา ชื่อ-สกุล คะแนน เหรียญ
1 วิทยาลัยเทคนิคน่าน นางสาวปิยธิดา จันทร์ตา (นักศึกษา)
91 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
2 วิทยาลัยการอาชีพเวียงสา นางสาวจิราภรณ์ ศิริคาม (นักศึกษา)
64.75 มาตรฐานระดับเหรียญทองแดง
3 วิทยาลัยเทคนิคปัว นายชิษณุพงษ์ เนตรทิพย์ (นักศึกษา)
58

9.1.20. การแข่งขันตอบปัญหาวิชาหน้าที่พลเมือง และ ประวัติศาสตร์ชาติไทย ระดับ ปวช. ประเภท ทีม
โดย วิทยาลัยเทคนิคน่าน
อันดับ สถานศึกษา ชื่อ-สกุล คะแนน เหรียญ
1 วิทยาลัยสารพัดช่างน่าน นางสาวพิชนาฏ สลางสิงห์ (นักศึกษา)
นางสาวณัฎฐภัสสร ใจปิง (นักศึกษา)
86 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
2 วิทยาลัยเทคนิคน่าน นายนิพิฐพนธ์ ไชยทะมาตร (นักศึกษา)
นายตุลยวัต สำเร็จรัมย์ (นักศึกษา)
78 มาตรฐานระดับเหรียญเงิน
3 วิทยาลัยเทคนิคปัว นางสาวกมลลักษณ์ จิณะไชย (นักศึกษา)
นางสาวภัทรธิดา เตชนันท์ (นักศึกษา)
75 มาตรฐานระดับเหรียญเงิน

9.1.21. การประกวดมารยาทไทย ระดับ ปวช./ปวส. ประเภท ทีม
โดย วิทยาลัยเทคนิคน่าน
อันดับ สถานศึกษา ชื่อ-สกุล คะแนน เหรียญ
1 วิทยาลัยสารพัดช่างน่าน นางสาวกนกรดา แซ่ว่าง (นักศึกษา)
นายธนชัย แซ่เล้า (นักศึกษา)
90 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
2 วิทยาลัยเทคนิคปัว นายพลพร สิงหพันธุ์ (นักศึกษา)
นางสาวสุกัญญา กาญจนกิตติวัฒน์ (นักศึกษา)
88 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
3 วิทยาลัยเทคนิคน่าน นายวีระยุทธ บุญเทพ (นักศึกษา)
นางสาวธนพร แซ่เติ๋น (นักศึกษา)
84 มาตรฐานระดับเหรียญทอง

9.1.22. การประกวดเล่านิทานพื้นบ้าน ระดับ ปวช./ปวส. ประเภท เดี่ยว
โดย วิทยาลัยเทคนิคปัว
อันดับ สถานศึกษา ชื่อ-สกุล คะแนน เหรียญ
1 วิทยาลัยการอาชีพเวียงสา นางสาวพัณณิตา ล้อมน้ำ (นักศึกษา)
93 มาตรฐานระดับเหรียญทอง

9.1.23. การประกวดผลงานสะเต็มศึกษา (STEM Education) ระดับ ปวช. ประเภท ทีม
โดย วิทยาลัยเทคนิคน่าน
อันดับ สถานศึกษา ชื่อ-สกุล คะแนน เหรียญ
1 วิทยาลัยเทคนิคน่าน นายเกียรติประวุฒิ ท่าประสาร (นักศึกษา)
นางสาวบงกช บุญมี (นักศึกษา)
นายธนธรณ์ ศรีมาเหล็ก (นักศึกษา)
นายชัยเดช แซ่เล้า (นักศึกษา)
นางสาวอรวินท์ คำยา (นักศึกษา)
นางสาวภูมิวนารักษ์ เรืองศักดิ์ (นักศึกษา)
93 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
2 วิทยาลัยเทคนิคปัว นายณัฐกรณ์ เนตรทิพย์ (นักศึกษา)
นายพีรภัทร แซ่เฮ่อ (นักศึกษา)
นายมั้ง กิตติชนะกุล (นักศึกษา)
นายวิทวัส คำเขื่อน (นักศึกษา)
นายวีระพัฒธกรณ์ วิพาพรรณ์ (นักศึกษา)
86 มาตรฐานระดับเหรียญทอง

9.1.24. การประกวดผลงานสะเต็มศึกษา (STEM Education) ระดับ ปวส. ประเภท ทีม
โดย วิทยาลัยเทคนิคน่าน
อันดับ สถานศึกษา ชื่อ-สกุล คะแนน เหรียญ
1 วิทยาลัยเทคนิคน่าน นายชลันธร คำมงคล (นักศึกษา)
นายธนภัทร นามวงค์ (นักศึกษา)
นายธนกร ถิ่นนาราม (นักศึกษา)
นายธนาเดช แก้วปัน (นักศึกษา)
นางสาวฐิติชญา ใจเถิ้ม (นักศึกษา)
นายอัครชัย ศิริรัตน์พิริยะ (นักศึกษา)
88.67 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
2 วิทยาลัยเทคนิคปัว นายพิชญุตม์ จันพฤกษ์ (นักศึกษา)
นางสาวกมลพัชร ทรงเจริญกุล (นักศึกษา)
นายชยางกูร แซ่จาง (นักศึกษา)
นายธนากร ศิริรัตน์ (นักศึกษา)
นางสาวกัญญาณัฐ วนาสุวดี (นักศึกษา)
83.33 มาตรฐานระดับเหรียญทอง

9.1.25. การประกวดแข่งขันดนตรีพื้นเมือง พิน ระดับ ปวช./ปวส. ประเภท เดี่ยว

9.1.26. การประกวดแข่งขันดนตรีพื้นเมือง โหวต ระดับ ปวช./ปวส. ประเภท เดี่ยว

9.1.27. การประกวดแข่งขันดนตรีพื้นเมือง แคน ระดับ ปวช./ปวส. ประเภท เดี่ยว

9.1.28. การประกวดแข่งขันดนตรีพื้นเมือง โปงลาง ระดับ ปวช./ปวส. ประเภท ทีม

10. ทักษะขับขี่ปลอดภัย 2 รายการ
ผู้รับผิดชอบ
10.1 ทักษะขับขี่ปลอดภัย
10.1.1. ทักษะขับขี่ปลอดภัย ประเภทบุคคล ชาย ระดับ ปวช./ปวส. ประเภท บุคคล
โดย วิทยาลัยเทคนิคน่าน
อันดับ สถานศึกษา ชื่อ-สกุล คะแนน เหรียญ
1 วิทยาลัยเทคนิคน่าน นายกฤษณพงศ์ แก้วบุญเรือง
นายปรเมษฐ์ ระงับเหตุ
95 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
2 วิทยาลัยเทคนิคปัว นายบุรินทร์ รกไพร
นายพุฒิพงศ์ แซ่รี
94 มาตรฐานระดับเหรียญทอง

10.1.2. ทักษะขับขี่ปลอดภัย ประเภทบุคคล หญิง ระดับ ปวช./ปวส. ประเภท บุคคล
โดย วิทยาลัยเทคนิคน่าน
อันดับ สถานศึกษา ชื่อ-สกุล คะแนน เหรียญ
1 วิทยาลัยเทคนิคน่าน นางสาวเกวลิน เชื้อหมอ
นางสาวศุภัชญา เชื้อหมอ
93 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
2 วิทยาลัยเทคนิคปัว นางสาววันวิสาข์ อนุจร
92 มาตรฐานระดับเหรียญทอง

15. ทักษะสาธิต 0 รายการ
ผู้รับผิดชอบ
15.1 ทักษะความรู้ทางการเงิน
--หมดรายการ--