ผลการแข่งขัน ระดับจังหวัด

     ที่ 1 ที่ 2 ที่ 3 รวม รวม
   1. น่าน    วิทยาลัยเทคนิคน่าน 51 8 3 62 55 5 3 63
   2. น่าน    วิทยาลัยสารพัดช่างน่าน 9 7 7 23 18 5 1 24
   3. น่าน    วิทยาลัยเทคนิคปัว 7 18 8 33 25 6 1 32
   4. น่าน    วิทยาลัยการอาชีพเวียงสา 4 7 8 19 14 5 1 20
--หมดรายการ--