พิมพ์แบบประกาศผลรายงาน อศจ. , พิมพ์แบบประกาศผลรายงานภาค(นักเรียน) , พิมพ์แบบประกาศผลรายงานภาค(นักเรียน+ตรู)
1. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม 39 รายการ
ผู้รับผิดชอบ
1.1 สาขาวิชาช่างยนต์
1.1.1. ทักษะงานจักรยานยนต์ ระดับ ปวช. ประเภท ทีม
โดย วิทยาลัยเทคนิคยโสธร
อันดับ สถานศึกษา ชื่อ-สกุล คะแนน เหรียญ
1 วิทยาลัยเทคนิคยโสธร นายธีรวัสส์ เนตรหาร (นักศึกษา)
นายก้องนรินทร์ อุตอามาตย์ (นักศึกษา)
นายนันทวัฒน์ ไชยรักษ์ (นักศึกษา)
100 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
2 วิทยาลัยเทคนิคเลิงนกทา นายเก่งเฮง อึ้ง (นักศึกษา)
นายสิทธิพงษ์ สามารถ (นักศึกษา)
90 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
3 วิทยาลัยอาชีวศึกษายโสธร นายเทพทัต นิสวัน (นักศึกษา)
นายธีรชัย ยอดสุข (นักศึกษา)
นายปวรปรัชญ์ ดียิ่ง (นักศึกษา)
87 มาตรฐานระดับเหรียญทอง

1.1.2. ทักษะงานเครื่องยนต์เล็กดีเซลและเครื่องยนต์เล็กแก๊สโซลีน ระดับ ปวช. ประเภท ทีม
โดย วิทยาลัยเทคนิคยโสธร
อันดับ สถานศึกษา ชื่อ-สกุล คะแนน เหรียญ
1 วิทยาลัยเทคนิคยโสธร นายพูนทรัพย์ เถาว์แสน (นักศึกษา)
นายวายุ ไกรยะสินธ์ (นักศึกษา)
83 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
2 วิทยาลัยเทคนิคเลิงนกทา นายจิตรเทพ ปัญญะสา (นักศึกษา)
นายฤทธ์อิทธิราห์ วรโยธา (นักศึกษา)
นายคฑาวุธ คำศรี (นักศึกษา)
71.6 มาตรฐานระดับเหรียญเงิน
3 วิทยาลัยอาชีวศึกษายโสธร นายปิยะพัฒน์ อัตตะมุง (นักศึกษา)
นายโกวิทย์ ภูสีดิน (นักศึกษา)
นายวัชรากร นามบุญลือ (นักศึกษา)
42

1.1.3. ทักษะงานตัวถังและสีรถยนต์ ระดับ ปวช./ปวส. ประเภท ทีม
โดย วิทยาลัยเทคนิคยโสธร
อันดับ สถานศึกษา ชื่อ-สกุล คะแนน เหรียญ
1 วิทยาลัยเทคนิคเลิงนกทา นายชัยชนะ อาจวิชัย (นักศึกษา)
นายไกรสิทธิ แสงชาติ (นักศึกษา)
นายกิตติศักดิ์ มากระจันทร์ (นักศึกษา)
93 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
2 วิทยาลัยเทคโนโลยีเอกวรรณยโสธร นายสิรภัทร บุญเหลือ (นักศึกษา)
นายกิจการ กลิ่นใกล้ (นักศึกษา)
นายภูมินทร์ พรรณวงศ์ (นักศึกษา)
75 มาตรฐานระดับเหรียญเงิน

1.2 สาขาวิชาเทคนิคเครื่องกล
1.2.1. ทักษะงานยานยนต์แก๊สโซลีน ระดับ ปวส. ประเภท ทีม
โดย วิทยาลัยเทคนิคยโสธร
อันดับ สถานศึกษา ชื่อ-สกุล คะแนน เหรียญ
1 วิทยาลัยเทคนิคยโสธร นายวิทวัส นาคยิ้ม (นักศึกษา)
นายพลาดร วิรุณพันธ์ (นักศึกษา)
นายสุรเชษฐ์ กาพวง (นักศึกษา)
87 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
2 วิทยาลัยเทคนิคเลิงนกทา นายชนาธิป สะอาดเอี่ยม (นักศึกษา)
นายทักษ์พงษ์ สว่างโปธา (นักศึกษา)
80 มาตรฐานระดับเหรียญทอง

1.2.2. ทักษะงานยานยนต์ดีเซล ระดับ ปวส. ประเภท ทีม
โดย วิทยาลัยเทคนิคยโสธร
อันดับ สถานศึกษา ชื่อ-สกุล คะแนน เหรียญ
1 วิทยาลัยเทคนิคยโสธร นายยงยุทธ บุญทศ (นักศึกษา)
นายสุธีกานต์ อุทสาร (นักศึกษา)
นายณัฐรัตน์ ภัยแคล้ว (นักศึกษา)
92 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
2 วิทยาลัยเทคนิคเลิงนกทา นายเจษฎาภรณ์ อินทร์หา (นักศึกษา)
นายวรเทพ สอนพงษ์ (นักศึกษา)
83 มาตรฐานระดับเหรียญทอง

1.2.3. ทักษะงานจักรยานยนต์ไฟฟ้า ระดับ ปวช./ปวส. ประเภท ทีม
โดย วิทยาลัยเทคนิคยโสธร
อันดับ สถานศึกษา ชื่อ-สกุล คะแนน เหรียญ
1 วิทยาลัยเทคนิคยโสธร นายศุภกิจ ถาวร (นักศึกษา)
นายปิยวัฒน์ นุ้ยเพ็ง (นักศึกษา)
นางสาวณัฐวดี บรรณาลัย (นักศึกษา)
นายวีรภัทร ผึ้งหลวง (นักศึกษา)
90 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
2 วิทยาลัยเทคนิคเลิงนกทา นายภัคพล สีคุณ (นักศึกษา)
นายเกียรติ์ศักดิ์ ไชยมี (นักศึกษา)
นายทักษ์ดนัย ภัยแคล้ว (นักศึกษา)
นายวุฒินันท์ มหิศยา (นักศึกษา)
82 มาตรฐานระดับเหรียญทอง

1.3 สาขาวิชาช่างอากาศยาน
1.3.1. ทักษะช่างอากาศยาน ระดับ ปวส. ประเภท ทีม
โดย วิทยาลัยเทคนิคยโสธร

1.4 สาขาวิชาระบบขนส่งทางราง/สาขาวิชาเทคนิคควบคุมและซ่อมบำรุงระบบขนส่งทางราง/สาขางานเทคนิคเครื่องกลระบบขนส่งทางราง/สาขางานบำรุงรักษาระบบไฟในระบบขนส่งทางราง/สาขางานรถไฟความเร็วสูง
1.4.1. ทักษะเทคนิคควบคุมและซ่อมบำรุงระบบขนส่งทางราง ระดับ ปวส. ประเภท ทีม
โดย วิทยาลัยเทคนิคยโสธร

1.5 สาขาวิชาช่างกลโรงงาน/สาขาวิชาช่างซ่อมบำรุง/สาขาวิชาเขียนแบบเครื่องกล
1.5.1. ทักษะงานกลึงชิ้นงาน ระดับ ปวช. ประเภท เดี่ยว
โดย วิทยาลัยเทคนิคยโสธร
อันดับ สถานศึกษา ชื่อ-สกุล คะแนน เหรียญ
1 วิทยาลัยเทคนิคยโสธร นายณัฐวุฒิ กองคำ (นักศึกษา)
85 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
2 วิทยาลัยเทคนิคเลิงนกทา นายกฤษดา กระแสงสิงห์ (นักศึกษา)
76 มาตรฐานระดับเหรียญเงิน

1.5.2. ทักษะงานวัดละเอียด ระดับ ปวช. ประเภท ทีม
โดย วิทยาลัยเทคนิคยโสธร
อันดับ สถานศึกษา ชื่อ-สกุล คะแนน เหรียญ
1 วิทยาลัยเทคนิคยโสธร นายณัฐกรณ์ โพธิชา (นักศึกษา)
นายอมล พรหมชัยศรี (นักศึกษา)
93 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
2 วิทยาลัยเทคนิคเลิงนกทา นายอภินันท์ ขันทอง (นักศึกษา)
นายธนพนธ์ เนตรวงศ์ (นักศึกษา)
85 มาตรฐานระดับเหรียญทอง

1.5.3. ทักษะเขียนแบบเครื่องกลด้วยคอมพิวเตอร์ ระดับ ปวช. ประเภท เดี่ยว
โดย วิทยาลัยเทคนิคยโสธร
อันดับ สถานศึกษา ชื่อ-สกุล คะแนน เหรียญ
1 วิทยาลัยเทคนิคยโสธร นายศรายุธ ชมภูวิเศษ (นักศึกษา)
89 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
2 วิทยาลัยเทคนิคเลิงนกทา นายสุรศักดิ์ บุญขาว (นักศึกษา)
75 มาตรฐานระดับเหรียญเงิน

1.6 สาขาวิชาเทคนิคการผลิต, สาขาวิชาเทคนิคอุตสาหกรรม, สาขาวิชาเขียนแบบเครื่องกล
1.6.1. ทักษะมาตรวิทยามิติ ระดับ ปวส. ประเภท ทีม
โดย วิทยาลัยเทคนิคยโสธร
อันดับ สถานศึกษา ชื่อ-สกุล คะแนน เหรียญ
1 วิทยาลัยเทคนิคยโสธร นายชินวัตร เต็มรักษ์ (นักศึกษา)
นายณัฐวุฒิ ใจเอื้อ (นักศึกษา)
92 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
2 วิทยาลัยเทคนิคเลิงนกทา นายปิยะ สุขศรี (นักศึกษา)
นายจิรวัฒน์ ประครองสุข (นักศึกษา)
81 มาตรฐานระดับเหรียญทอง

1.6.2. ทักษะออกแบบและเขียนแบบเครื่องกลด้วยคอมพิวเตอร์ ระดับ ปวส. ประเภท เดี่ยว
โดย วิทยาลัยเทคนิคยโสธร
อันดับ สถานศึกษา ชื่อ-สกุล คะแนน เหรียญ
1 วิทยาลัยเทคนิคยโสธร นางสาวธนัญชนก ลิลา (นักศึกษา)
94 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
2 วิทยาลัยเทคนิคเลิงนกทา นายธวัชชัย ทารขะจัด (นักศึกษา)
78 มาตรฐานระดับเหรียญเงิน

1.6.3. ทักษะออกแบบและผลิตด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (CAD-CAM) ระดับ ปวส. ประเภท เดี่ยว
โดย วิทยาลัยเทคนิคยโสธร
อันดับ สถานศึกษา ชื่อ-สกุล คะแนน เหรียญ
1 วิทยาลัยเทคนิคยโสธร นายอดิเทพ สายศรี (นักศึกษา)
85 มาตรฐานระดับเหรียญทอง

1.7 สาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะ
1.7.1. ทักษะการเชื่อม SMAW & GTAW ระดับ ปวช. ประเภท ทีม
โดย วิทยาลัยเทคนิคยโสธร
อันดับ สถานศึกษา ชื่อ-สกุล คะแนน เหรียญ
1 วิทยาลัยเทคนิคยโสธร นายธนกร วังระหา (นักศึกษา)
นายนายอัคคเดช ไชยพรม (นักศึกษา)
นายศุภกร เต้าทอง (นักศึกษา)
90 มาตรฐานระดับเหรียญทอง

1.7.2. ทักษะงานตรวจสอบและทดสอบวัสดุงานเชื่อม ระดับ ปวช. ประเภท ทีม
โดย วิทยาลัยเทคนิคยโสธร
อันดับ สถานศึกษา ชื่อ-สกุล คะแนน เหรียญ
1 วิทยาลัยเทคนิคยโสธร นางสาวณปภา กล้าหาญ (นักศึกษา)
นางสาวปิยกรณ์ วอทอง (นักศึกษา)
นายสุรศักดิ์ เอนกนวล (นักศึกษา)
94 มาตรฐานระดับเหรียญทอง

1.8 สาขาวิชาเทคนิคโลหะ
1.8.1. ทักษะการเชื่อม SMAW & GTAW & GMAW ระดับ ปวส. ประเภท ทีม
โดย วิทยาลัยเทคนิคยโสธร
อันดับ สถานศึกษา ชื่อ-สกุล คะแนน เหรียญ
1 วิทยาลัยเทคนิคยโสธร นายธงชัย ชูรัตน์ (นักศึกษา)
นายกฤษดา สุนาอาจ (นักศึกษา)
92 มาตรฐานระดับเหรียญทอง

1.8.2. ทักษะงานตรวจสอบและทดสอบวัสดุงานเชื่อม ระดับ ปวส. ประเภท ทีม
โดย วิทยาลัยเทคนิคยโสธร
อันดับ สถานศึกษา ชื่อ-สกุล คะแนน เหรียญ
1 วิทยาลัยเทคนิคยโสธร นายศุภชัย พุทไทยสงฆ์ (นักศึกษา)
นายวรากร ทองทา (นักศึกษา)
88 มาตรฐานระดับเหรียญทอง

1.9 สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
1.9.1. ทักษะการติดตั้งไฟฟ้าและควบคุมไฟฟ้า ระดับ ปวช. ประเภท ทีม
โดย วิทยาลัยเทคนิคยโสธร
อันดับ สถานศึกษา ชื่อ-สกุล คะแนน เหรียญ
1 วิทยาลัยเทคนิคยโสธร นายธนกฤต สินโสภา (นักศึกษา)
นายธนโชติ เศิกศิริ (นักศึกษา)
นายรังสิพล นิลแท้ (นักศึกษา)
85 มาตรฐานระดับเหรียญทอง

1.9.2. ทักษะการติดตั้งเครื่องปรับอากาศ ระดับ ปวช. ประเภท เดี่ยว
โดย วิทยาลัยเทคนิคยโสธร
อันดับ สถานศึกษา ชื่อ-สกุล คะแนน เหรียญ
1 วิทยาลัยเทคนิคเลิงนกทา นายนรภัทร คูณสว่าง (นักศึกษา)
นายวสันต์ ศรีมันตระ (นักศึกษา)
85.67 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
2 วิทยาลัยเทคนิคยโสธร นายกิตติศักดิ์ นามจันทร์ (นักศึกษา)
80.13 มาตรฐานระดับเหรียญทอง

1.10 สาขาวิชาไฟฟ้า
1.10.1. ทักษะการออกแบบระบบไฟฟ้าและเขียนแบบไฟฟ้าด้วยคอมพิวเตอร์ ระดับ ปวส. ประเภท ทีม
โดย วิทยาลัยเทคนิคยโสธร
อันดับ สถานศึกษา ชื่อ-สกุล คะแนน เหรียญ
1 วิทยาลัยเทคนิคยโสธร นายพรพิพัฒน์ โยคะสิงห์ (นักศึกษา)
นายกษิเดช หาไชย (นักศึกษา)
นายสุรศักดิ์ ไชยรักษ์ (นักศึกษา)
86 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
2 วิทยาลัยเทคนิคเลิงนกทา นายอลงกรณ์ ช้างดำ (นักศึกษา)
นายวีรวัฒน์ หงษ์นคร (นักศึกษา)
นายสุทธิพงษ์ ยืนยง (นักศึกษา)
83 มาตรฐานระดับเหรียญทอง

1.11 สาขาวิชาไฟฟ้า/ สาขาวิชาเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์
1.11.1. ทักษะช่างควบคุมด้วยระบบโปรแกรมเมเบิ้ลลอจิกคอนโทรลเลอร์(PLC) ระดับ ปวส. ประเภท ทีม
โดย วิทยาลัยเทคนิคยโสธร
อันดับ สถานศึกษา ชื่อ-สกุล คะแนน เหรียญ
1 วิทยาลัยเทคนิคยโสธร นายนิพัธิ กกแก้ว (นักศึกษา)
นายณัฐวุฒิ พรมน้อย (นักศึกษา)
นายภูริพัฒน์ กุมารสิทธิ์ (นักศึกษา)
85 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
2 วิทยาลัยเทคนิคเลิงนกทา นายไชยราช เจริญตา (นักศึกษา)
นายจีรวุฒิ คามินโชคอนันท์ (นักศึกษา)
นายกิตติศักดิ์ อาจผักปัง (นักศึกษา)
80 มาตรฐานระดับเหรียญทอง

1.12 สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์/สาขาวิชาโทรคมนาคม/สาขาวิชาเทคโนโลยีคมนาคม
1.12.1. ทักษะการประกอบและตรวจซ่อมเครื่องขยายเสียง Integrate Amplifier ขนาด 30 x 30 Watt ระดับ ปวช. ประเภท ทีม
โดย วิทยาลัยเทคนิคยโสธร
อันดับ สถานศึกษา ชื่อ-สกุล คะแนน เหรียญ
1 วิทยาลัยเทคนิคยโสธร นายพงศธร ดีขุนทด (นักศึกษา)
นายวีระชัย เจริญ (นักศึกษา)
นายธนากร แก้วมะไฟ (นักศึกษา)
81 มาตรฐานระดับเหรียญทอง

1.12.2. ทักษะการออกแบบพัฒนาโปรแกรมควบคุมอุปกรณ์ ระดับ ปวช. ประเภท ทีม
โดย วิทยาลัยเทคนิคยโสธร
อันดับ สถานศึกษา ชื่อ-สกุล คะแนน เหรียญ
1 วิทยาลัยเทคนิคยโสธร นายเกริกฤทธ แก้วเกาะ (นักศึกษา)
นายสุรชัย บุญทศ (นักศึกษา)
82 มาตรฐานระดับเหรียญทอง

1.12.3. ทักษะการออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์ ระดับ ปวส. ประเภท ทีม
โดย วิทยาลัยเทคนิคยโสธร
อันดับ สถานศึกษา ชื่อ-สกุล คะแนน เหรียญ
1 วิทยาลัยเทคนิคเลิงนกทา นายฤทธิไกร อบเชย (นักศึกษา)
นายจิรวัฒน์ ไตรยพันธ์ (นักศึกษา)
81 มาตรฐานระดับเหรียญทอง

1.13 สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์/สาขาวิชาโทรคมนาคม/สาขาวิชาเมคคาทรอนิกส์/ สาขาวิชาเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์
1.13.1. ทักษะไมโครคอนโทรลเลอร์ ระดับ ปวส. ประเภท ทีม
โดย วิทยาลัยเทคนิคยโสธร
อันดับ สถานศึกษา ชื่อ-สกุล คะแนน เหรียญ
1 วิทยาลัยเทคนิคยโสธร นายกิตติพงษ์ อรกุล (นักศึกษา)
นายชเยศรา พาสุข (นักศึกษา)
นายพงศธร สายรัตน์ (นักศึกษา)
84 มาตรฐานระดับเหรียญทอง

1.14 สาขาวิชาเมคคาทรอนิกส์/ สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์/ สาขาวิชาเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์
1.14.1. ทักษะเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ ระดับ ปวช. ประเภท ทีม
โดย วิทยาลัยเทคนิคยโสธร

1.14.2. ทักษะเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ ระดับ ปวส. ประเภท ทีม
โดย วิทยาลัยเทคนิคยโสธร

1.15 สาขาวิชาเทคนิคคอมพิวเตอร์/ สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
1.15.1. ทักษะการเขียนโปรแกรมควบคุมอุปกรณ์ IoT ระดับ ปวช. ประเภท ทีม
โดย วิทยาลัยเทคนิคยโสธร
อันดับ สถานศึกษา ชื่อ-สกุล คะแนน เหรียญ
1 วิทยาลัยเทคนิคยโสธร นายธนากร อัมพุนันท์ (นักศึกษา)
นายพิชัยภูษิต คำประเสริฐ (นักศึกษา)
95 มาตรฐานระดับเหรียญทอง

1.16 สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์/สาขาวิชาเทคนิคคอมพิวเตอร์
1.16.1. ทักษะการจัดการ Cloud Computing ระดับ ปวส. ประเภท ทีม
โดย วิทยาลัยเทคนิคยโสธร
อันดับ สถานศึกษา ชื่อ-สกุล คะแนน เหรียญ
1 วิทยาลัยเทคนิคยโสธร นายเมฆา ใจสัตย์ (นักศึกษา)
นายทิวากรณ์ ทองลา (นักศึกษา)
94.5 มาตรฐานระดับเหรียญทอง

1.16.2. ทักษะการพัฒนาสื่อมัลติมีเดีย ระดับ ปวช./ปวส. ประเภท ทีม
โดย วิทยาลัยเทคนิคยโสธร
อันดับ สถานศึกษา ชื่อ-สกุล คะแนน เหรียญ
1 วิทยาลัยเทคนิคยโสธร นายอธิชัย มณีสัย (นักศึกษา)
นายวรเมธ ขุมรัตน์ (นักศึกษา)
97 มาตรฐานระดับเหรียญทอง

1.17 สาขาวิชาช่างก่อสร้าง
1.17.1. ทักษะงานปูน ระดับ ปวช. ประเภท ทีม
โดย วิทยาลัยเทคนิคยโสธร

1.17.2. ทักษะงานไม้และงานสี ระดับ ปวช. ประเภท ทีม
โดย วิทยาลัยเทคนิคยโสธร

1.17.3. ทักษะประมาณราคางานก่อสร้าง ระดับ ปวช.และปวส ประเภท ทีม
โดย วิทยาลัยเทคนิคยโสธร
อันดับ สถานศึกษา ชื่อ-สกุล คะแนน เหรียญ
1 วิทยาลัยเทคนิคเลิงนกทา นายพิชญะ ชูแก้ว (นักศึกษา)
นายยศกร สว่างบ้าน (นักศึกษา)
นายเทิดธนา แก้วโมรี (นักศึกษา)
นายยศพล สมหมาย (นักศึกษา)
90 มาตรฐานระดับเหรียญทอง

1.18 สาขาวิชาช่างก่อสร้าง/ สาขาวิชาช่างสำรวจ/ สาขาวิชาช่างโยธา
1.18.1. ทักษะการสำรวจ ระดับ ปวช. ประเภท ทีม
โดย วิทยาลัยเทคนิคยโสธร

1.18.2. ทักษะการสำรวจเพื่อการก่อสร้าง ระดับ ปวส. ประเภท ทีม
โดย วิทยาลัยเทคนิคยโสธร
อันดับ สถานศึกษา ชื่อ-สกุล คะแนน เหรียญ
1 วิทยาลัยเทคนิคยโสธร นายทองแท้ หลักแก้ว (นักศึกษา)
นายณัฐกรณ์ โพธิ์ทอง (นักศึกษา)
นายสาโรช สุดแสน (นักศึกษา)
95 มาตรฐานระดับเหรียญทอง

1.19 สาขาวิชาสถาปัตยกรรม/ สาขาวิชาเทคนิคสถาปัตยกรรม
1.19.1. ทักษะสถาปัตยกรรม ระดับ ปวช. ประเภท ทีม
โดย วิทยาลัยเทคนิคยโสธร
อันดับ สถานศึกษา ชื่อ-สกุล คะแนน เหรียญ
1 วิทยาลัยเทคนิคยโสธร นางสาวธิดารัตน์ ยาวะโนภาส (นักศึกษา)
นางสาวพรรณทิภา คำจันดี (นักศึกษา)
นางสาวชนันภรณ์ สุระขันธ์ (นักศึกษา)
นางสาวศิรพัชร อินตะมะ (นักศึกษา)
94 มาตรฐานระดับเหรียญทอง

1.19.2. ทักษะสถาปัตยกรรม ระดับ ปวส. ประเภท ทีม
โดย วิทยาลัยเทคนิคยโสธร
อันดับ สถานศึกษา ชื่อ-สกุล คะแนน เหรียญ
1 วิทยาลัยเทคนิคยโสธร นายชยางกูร คดเกี้ยว (นักศึกษา)
นายอนุชา แสงสุวรรณ (นักศึกษา)
นางสาวกังสดาร ไชยสิม (นักศึกษา)
นายวรากรณ์ เข็มเพชร (นักศึกษา)
94 มาตรฐานระดับเหรียญทอง

1.20 สาขาวิชาช่างโยธา/ สาขาวิชาช่างก่อสร้าง
1.20.1. ทักษะงานคอนกรีต ระดับ ปวส. ประเภท ทีม
โดย วิทยาลัยเทคนิคยโสธร

2. วิชาเทคนิคพื้นฐาน 1 รายการ
ผู้รับผิดชอบ
2.1 ทักษะงานฝึกฝีมือ
2.1.1. ทักษะงานฝึกฝีมือ ระดับ ปวช. ประเภท เดี่ยว
โดย วิทยาลัยเทคนิคยโสธร
อันดับ สถานศึกษา ชื่อ-สกุล คะแนน เหรียญ
1 วิทยาลัยเทคนิคเลิงนกทา นายสิทธา สายอุตส่าห์ (นักศึกษา)
94 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
2 วิทยาลัยเทคนิคยโสธร นายเจษฎากร ทองวิสุทธิ (นักศึกษา)
91 มาตรฐานระดับเหรียญทอง

3. ประเภทวิชาพาณิชยกรรม/ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ 14 รายการ
ผู้รับผิดชอบ
3.1 สาขาวิชาการบัญชี
3.1.1. ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ในงานบัญชี ระดับ ปวช. ประเภท ทีม
โดย วิทยาลัยเทคนิคยโสธร
อันดับ สถานศึกษา ชื่อ-สกุล คะแนน เหรียญ
1 วิทยาลัยเทคนิคยโสธร นายปัญญา สมงาม (นักศึกษา)
นางสาวยศยา วงษ์เตียวตระกูล (นักศึกษา)
นางสาวปลายฟ้า เยี่ยมสันเทียะ (นักศึกษา)
97 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
2 วิทยาลัยเทคนิคเลิงนกทา นางสาวรุจิภาส ผ่านจังหาร (นักศึกษา)
นางสาวณัฏฐนิช ศรีสุข (นักศึกษา)
70 มาตรฐานระดับเหรียญเงิน
3 วิทยาลัยอาชีวศึกษายโสธร นางสาวหทัยชนก เศษสุวรรณ์ (นักศึกษา)
นางสาวณัฎฐณิชา ดีจันทร์จ้อย (นักศึกษา)
62 มาตรฐานระดับเหรียญทองแดง

3.1.2. ทักษะโปรแกรมสำเร็จรูปเพื่องานบัญชี ระดับ ปวส. ประเภท ทีม
โดย วิทยาลัยเทคนิคยโสธร
อันดับ สถานศึกษา ชื่อ-สกุล คะแนน เหรียญ
1 วิทยาลัยเทคนิคยโสธร นางสาววรรณรัตน์ ยาวะโนภาส (นักศึกษา)
นางสาววัลภา เวชกามา (นักศึกษา)
98.86 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
2 วิทยาลัยเทคนิคเลิงนกทา นางสาวพจนันท์ พิจารณ์ (นักศึกษา)
นางสาวกรรณิกา ยาเคน (นักศึกษา)
70.63 มาตรฐานระดับเหรียญเงิน

3.2 สาขาวิชาการเลขานุการ/ สาขาวิชาการจัดการสำนักงาน/ สาขาการจัดการทั่วไป
3.2.1. ทักษะพิมพ์ไทยด้วยคอมพิวเตอร์ ระดับ ปวช. ประเภท เดี่ยว
โดย วิทยาลัยเทคนิคยโสธร
อันดับ สถานศึกษา ชื่อ-สกุล คะแนน เหรียญ
1 วิทยาลัยเทคนิคยโสธร นางสาวศิวพร นพพิบูลย์ (นักศึกษา)
87 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
2 วิทยาลัยเทคโนโลยีเอกวรรณยโสธร นายวีรภัทร ควรชม (นักศึกษา)
0

3.2.2. ทักษะพิมพ์อังกฤษด้วยคอมพิวเตอร์ ระดับ ปวช. ประเภท เดี่ยว
โดย วิทยาลัยเทคนิคยโสธร
อันดับ สถานศึกษา ชื่อ-สกุล คะแนน เหรียญ
1 วิทยาลัยเทคนิคยโสธร นางสาววรัญญา สมงามดี (นักศึกษา)
89 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
2 วิทยาลัยเทคโนโลยีเอกวรรณยโสธร นายนายกวี แก้วเก่ง (นักศึกษา)
0

3.2.3. ทักษะการใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ผลิตหนังสือราชการภายนอก ระดับ ปวส. ประเภท เดี่ยว
โดย วิทยาลัยเทคนิคยโสธร
อันดับ สถานศึกษา ชื่อ-สกุล คะแนน เหรียญ
1 วิทยาลัยเทคนิคยโสธร นางสาวนิติณี สีสมัคร (นักศึกษา)
85 มาตรฐานระดับเหรียญทอง

3.3 สาขาวิชาการตลาด
3.3.1. ทักษะการนำเสนอขายสินค้า (The Marketing Challenge) ระดับ ปวช. ประเภท ทีม
โดย วิทยาลัยเทคนิคยโสธร
อันดับ สถานศึกษา ชื่อ-สกุล คะแนน เหรียญ
1 วิทยาลัยเทคนิคยโสธร นางสาวประภัสสร แสนุวงศ์ (นักศึกษา)
นางสาวศิริขวัญ ตีตา (นักศึกษา)
นางสาววิไลพรรณ ประทุมวัน (นักศึกษา)
98 มาตรฐานระดับเหรียญทอง

3.3.2. ทักษะกลยุทธ์การตลาดเชิงสร้างสรรค์ (Creative Marketing Strategy) ระดับ ปวส. ประเภท ทีม
โดย วิทยาลัยเทคนิคยโสธร
อันดับ สถานศึกษา ชื่อ-สกุล คะแนน เหรียญ
1 วิทยาลัยเทคนิคยโสธร นางสาวดุสิตา นักพรรษา (นักศึกษา)
นางสาวฐิตาพร เรืองศรี (นักศึกษา)
นางสาวบุญฑริก ขันติจิตร (นักศึกษา)
98 มาตรฐานระดับเหรียญทอง

3.4 สาขาวิชาการตลาด/ทุกสาขาวิชา
3.4.1. ทักษะการเขียนแผนธุรกิจ ระดับ ปวส. ประเภท ทีม
โดย วิทยาลัยเทคนิคยโสธร

3.5 สาขาวิชาธุรกิจค้าปลีก/สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก
3.5.1. ทักษะการจัดแสดงสินค้าและบริการลูกค้า ระดับ ปวช. ประเภท ทีม
โดย วิทยาลัยเทคนิคยโสธร

3.6 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ/สาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล
3.6.1. ทักษะพัฒนาสื่อประชาสัมพันธ์ โมชันกราฟิก ระดับ ปวช. ประเภท ทีม
โดย วิทยาลัยเทคนิคยโสธร
อันดับ สถานศึกษา ชื่อ-สกุล คะแนน เหรียญ
1 วิทยาลัยเทคนิคยโสธร นายจักรพรรดิ์ คำพวง (นักศึกษา)
นายนันทวัฒน์ ศรีใส (นักศึกษา)
89 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
2 วิทยาลัยเทคนิคเลิงนกทา นายสุทธินันท์ ทรงสังขาร (นักศึกษา)
นายอิศร อยู่เย็น (นักศึกษา)
78 มาตรฐานระดับเหรียญเงิน
3 วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีพิพัฒน์อินเตอร์ นางสาวฐิติภา ทองใบ (นักศึกษา)
นางสาวปณิดา พันธ์เพชร (นักศึกษา)
65 มาตรฐานระดับเหรียญทองแดง

3.6.2. ทักษะการพัฒนานวัตกรรมธุรกิจดิจิทัล ระดับ ปวส. ประเภท ทีม
โดย วิทยาลัยเทคนิคยโสธร
อันดับ สถานศึกษา ชื่อ-สกุล คะแนน เหรียญ
1 วิทยาลัยเทคนิคยโสธร นายสิรธีร์ โสมณวัฒน์ (นักศึกษา)
นายณัฐพล ขันเงิน (นักศึกษา)
นางสาวกนกอร รัตนะวงษ์ (นักศึกษา)
81 มาตรฐานระดับเหรียญทอง

3.7 สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์/สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
3.7.1. ทักษะโลจิสติกส์ (การแก้ปัญหากระบวนการโลจิสติกส์ผ่านแบบจำลองสถานการณ์เบียร์เกมและการตอบปัญหาโลจิสติกส์) ระดับ ปวช. ประเภท ทีม
โดย วิทยาลัยเทคนิคยโสธร

3.7.2. ทักษะการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน แบบจำลองสถานการณ์เบียร์เกม ระดับ ปวส. ประเภท ทีม
โดย วิทยาลัยเทคนิคยโสธร
อันดับ สถานศึกษา ชื่อ-สกุล คะแนน เหรียญ
1 วิทยาลัยเทคนิคยโสธร นางสาวอริษา บัวใหญ่ (นักศึกษา)
นางสาวกรรณิการ์ เจริญยศ (นักศึกษา)
นายธีรวัฒน์ ชำนิ (นักศึกษา)
นางสาวเอทินน่า ลีโอนาร์โด (นักศึกษา)
นางสาวอโนทัย เลนไธสง (นักศึกษา)
97 มาตรฐานระดับเหรียญทอง

3.8 ทักษะความรู้ทางการเงิน
3.8.1. ทักษะความรู้ทางการเงิน ( Fin. ดี We Can Do!!! ) ระดับ ปวช./ปวส. ประเภท ทีม
โดย วิทยาลัยเทคนิคยโสธร

4. ประเภทวิชาคหกรรม 6 รายการ
ผู้รับผิดชอบ
4.1 สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ
4.1.1. ทักษะการประกอบอาหารไทยเชิงธุรกิจ ประเภท ชุดอาหารว่างบรรจุกล่อง(Food Box set) ระดับ ปวช. ประเภท ทีม
โดย วิทยาลัยเทคนิคยโสธร
อันดับ สถานศึกษา ชื่อ-สกุล คะแนน เหรียญ
1 วิทยาลัยเทคนิคยโสธร นางสาวศรัณย์พร เศษสุวรรณ์ (นักศึกษา)
นายเจตพิพัทธ ชาติมนตรี (นักศึกษา)
นางสาวจิรภิญญา ขันแก้ว (นักศึกษา)
95 มาตรฐานระดับเหรียญทอง

4.1.2. ทักษะการออกแบบและประกอบอาหารเชิงธุรกิจ ระดับ ปวส. ประเภท ทีม
โดย วิทยาลัยเทคนิคยโสธร
อันดับ สถานศึกษา ชื่อ-สกุล คะแนน เหรียญ
1 วิทยาลัยเทคนิคยโสธร นายสมพล บุญสาร (นักศึกษา)
นางสาวธีราภรณ์ ผิวทน (นักศึกษา)
นางสาวปารวี ลี้ลับ (นักศึกษา)
95 มาตรฐานระดับเหรียญทอง

4.2 สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์/สาขาวิชาการบริหารงานคหกรรมศาสตร์
4.2.1. ทักษะการประดิษฐ์ดอกไม้เพื่อแสดงความยินดี ระดับ ปวช. ประเภท ทีม
โดย วิทยาลัยเทคนิคยโสธร

4.2.2. ทักษะการประยุกต์งานดอกไม้สด ระดับ ปวส. ประเภท ทีม
โดย วิทยาลัยเทคนิคยโสธร

4.3 สาขาวิชาแฟชั่นและสิ่งทอ/ สาขาวิชาเทคโนโลยีแฟชั่นและสิ่งทอ/ สาขาเทคโนโลยีการออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ
4.3.1. ทักษะการออกแบบและตัดเย็บชุดเด็กหญิงวัย 3-5 ขวบ ระดับ ปวช. ประเภท ทีม
โดย วิทยาลัยเทคนิคยโสธร

4.3.2. ทักษะการออกแบบและตัดเย็บเสื้อสูทสตรีแฟชั่น ระดับ ปวส. ประเภท ทีม
โดย วิทยาลัยเทคนิคยโสธร

5. ประเภทวิชาศิลปกรรม 9 รายการ
ผู้รับผิดชอบ
5.1 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก/ สาขาวิชาเทคโนโลยีศิลปกรรม/สาขาวิชาดิจิทัลกราฟิก
5.1.1. ทักษะการออกแบบบรรจุภัณฑ์เป็นชุดเซ็ต (Package Uniform) ชุดผลิตภัณฑ์สินค้าเครื่องสำอาง ระดับ ปวช. ประเภท ทีม
โดย วิทยาลัยเทคนิคยโสธร

5.1.2. ทักษะ วิดีโอคอนเทนท์ ประชาสัมพันธ์สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟฟิก (Mix media) ระดับ ปวส. ประเภท ทีม
โดย วิทยาลัยเทคนิคยโสธร

5.2 สาขาวิชาวิจิตรศิลป์
5.2.1. ทักษะประติมากรรมคนเหมือนผู้ชาย (Portrait) ระดับ ปวช. ประเภท เดี่ยว
โดย วิทยาลัยเทคนิคยโสธร

5.2.2. ทักษะการวาดภาพสีน้ำหุ่นนิ่ง ระดับ ปวช. ประเภท เดี่ยว
โดย วิทยาลัยเทคนิคยโสธร

5.2.3. ทักษะองค์ประกอบศิลป์ (Composition Art) ระดับ ปวช./ปวส. ประเภท ทีม
โดย วิทยาลัยเทคนิคยโสธร

5.3 สาขาวิชาการออกแบบ/เทคโนโลยีศิลปกรรม
5.3.1. ทักษะการออกแบบเขียนแบบตกแต่ง หัวข้อออกแบบ เขียนแบบห้องครัวมาตรฐานสไตล์วินเทจ (Vintage style) ระดับ ปวช. ประเภท เดี่ยว
โดย วิทยาลัยเทคนิคยโสธร

5.3.2. ทักษะชุดการออกแบบเอกลักษณ์ ผลิตภัณฑ์ประเภทเครื่องดื่ม ระดับ ปวช./ปวส. ประเภท ทีม
โดย วิทยาลัยเทคนิคยโสธร

5.4 สาขาวิชาช่างทองหลวง/ เครื่องประดับอัญมณี/ ศิลปหัตกรรมรูปพรรณและเครื่องประดับ
5.4.1. ทักษะงานเครื่องประดับและอัญมณี (แข่งขันระดับชาติ) ระดับ ปวช. ประเภท เดี่ยว
โดย วิทยาลัยเทคนิคยโสธร

5.5 สาขาวิชาช่างทองหลวง/ เครื่องประดับอัญมณี/ ศิลปหัตกรรมรูปพรรณและเครื่องประดับ/ การออกแบบ/ออกแบบนิเทศศิลป์/คอมพิวเตอร์กราฟิก/เทคโนโลยีศิลปกรรม
5.5.1. ทักษะการออกแบบเครื่องประดับ ระดับ ปวช. ประเภท เดี่ยว
โดย วิทยาลัยเทคนิคยโสธร

6. ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว 5 รายการ
ผู้รับผิดชอบ
6.1 สาขาวิชาการโรงแรม
6.1.1. ทักษะการผสมเครื่องดื่ม ประเภท Classic Bartender ระดับ ปวช./ปวส. ประเภท เดี่ยว
โดย วิทยาลัยเทคนิคยโสธร
อันดับ สถานศึกษา ชื่อ-สกุล คะแนน เหรียญ
1 วิทยาลัยเทคนิคยโสธร นางสาวสุรางคณางค์ เหลืองแก่ (นักศึกษา)
นายนิรภัฏ มูลสาร (นักศึกษา)
85 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
2 วิทยาลัยเทคนิคเลิงนกทา นายกิตติวงษ์ เรืองรังสรรค์ (นักศึกษา)
นายเศรษฐวุฒิ เถาว์ชาลี (นักศึกษา)
78 มาตรฐานระดับเหรียญเงิน
3 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเลิงนกทา นางสาวอทิตยา ชามะลิ (นักศึกษา)
75 มาตรฐานระดับเหรียญเงิน

6.1.2. ทักษะการผสมเครื่องดื่ม ประเภท Flair Bartender ระดับ ปวช./ปวส. ประเภท เดี่ยว
โดย วิทยาลัยเทคนิคยโสธร

6.1.3. ทักษะการบริการอาหารและเครื่องดื่ม ระดับ ปวช./ปวส. ประเภท ทีม
โดย วิทยาลัยเทคนิคยโสธร
อันดับ สถานศึกษา ชื่อ-สกุล คะแนน เหรียญ
1 วิทยาลัยเทคนิคยโสธร นายวัชรพงษ์ ยาวะโนภาส (นักศึกษา)
นางสาวกนกวรรณ บุญเทพ (นักศึกษา)
นางสาวศรีสุดา บัวศรี (นักศึกษา)
91 มาตรฐานระดับเหรียญทอง

6.2 สาขาวิชาการท่องเที่ยว
6.2.1. ทักษะการนำเที่ยวในฐานะมัคคุเทศก์ท้องถิ่น ระดับ ปวช. ประเภท เดี่ยว
โดย วิทยาลัยเทคนิคยโสธร

6.2.2. ทักษะการนำเที่ยว สุดยอดมัคคุเทศก์ (Tour Guiding Skill Contest) ระดับ ปวส. ประเภท เดี่ยว
โดย วิทยาลัยเทคนิคยโสธร

7. ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 2 รายการ
ผู้รับผิดชอบ
7.1 สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
7.1.1. ทักษะการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ระดับ ปวช. ประเภท ทีม
โดย วิทยาลัยเทคนิคยโสธร
อันดับ สถานศึกษา ชื่อ-สกุล คะแนน เหรียญ
1 วิทยาลัยเทคนิคยโสธร นายนายพรเทพ กำไมล์ (นักศึกษา)
นายกรวิทย์ บัวคำ (นักศึกษา)
นายธัชพล ถาหล้า (นักศึกษา)
89 มาตรฐานระดับเหรียญทอง

7.1.2. ทักษะเทคโนโลยีเครือข่าย ระดับ ปวส. ประเภท ทีม
โดย วิทยาลัยเทคนิคยโสธร
อันดับ สถานศึกษา ชื่อ-สกุล คะแนน เหรียญ
1 วิทยาลัยเทคนิคยโสธร นางสาวเเพรไหม สุวรรณนาค (นักศึกษา)
นางสาวฐิติมาภรณ์ สว่างวงค์ (นักศึกษา)
นายธีระพล ชูรัตน์ (นักศึกษา)
85 มาตรฐานระดับเหรียญทอง

8. หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 5 รายการ
ผู้รับผิดชอบ
8.1 ทักษะการตัดแต่งทรงผมสุภาพสตรี
8.1.1. ทักษะการตัดผมบ๊อบเท-ทุยสไตล์แฟชั่น ระดับ วิชาชีพระยะสั้น ประเภท เดี่ยว
โดย วิทยาลัยเทคนิคยโสธร

8.2 ทักษะการตัดแต่งทรงผมสุภาพบุรุษ
8.2.1. ทักษะการตัดผมสุภาพบุรุษ (ทรงรองทรงสูงมาตรฐาน) ระดับ วิชาชีพระยะสั้น ประเภท บุคคล
โดย วิทยาลัยเทคนิคยโสธร

8.3 ทักษะการแต่งหน้าและเกล้าผมเจ้าสาว
8.3.1. ทักษะการแต่งหน้าและเกล้าผมเจ้าสาว ระดับ วิชาชีพระยะสั้น ประเภท เดี่ยว
โดย วิทยาลัยเทคนิคยโสธร

8.4 ทักษะการประกอบอาหารจานเดียว
8.4.1. ทักษะการประกอบอาหารจานเดียว ผัดไทยกุ้งสด ระดับ วิชาชีพระยะสั้น ประเภท ทีม
โดย วิทยาลัยเทคนิคยโสธร

9. ประเภททักษะพื้นฐาน 28 รายการ
ผู้รับผิดชอบ
9.1 การแข่งขันทักษะพื้นฐาน
9.1.1. การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ระดับ ปวช./ปวส. ประเภท เดี่ยว
โดย วิทยาลัยเทคนิคยโสธร
อันดับ สถานศึกษา ชื่อ-สกุล คะแนน เหรียญ
1 วิทยาลัยเทคนิคเลิงนกทา นายสรายุทธ บุญรอดดี (นักศึกษา)
93.28 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
2 วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรรมยโสธร นายเตชินท์ พรมพิลา (นักศึกษา)
91.15 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
3 วิทยาลัยเทคนิคยโสธร นายนาวิน ผลชื่น (นักศึกษา)
89 มาตรฐานระดับเหรียญทอง

9.1.2. การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ระดับ ปวช./ปวส. ประเภท เดี่ยว
โดย วิทยาลัยเทคนิคยโสธร
อันดับ สถานศึกษา ชื่อ-สกุล คะแนน เหรียญ
1 วิทยาลัยเทคนิคยโสธร นางสาวฐาปนี เตชินวิศิษฐ์ (นักศึกษา)
91.58 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
2 วิทยาลัยเทคโนโลยีมหาชนะชัย นางสาวชาลิสา สวามิไชย (นักศึกษา)
83.72 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
3 วิทยาลัยเทคโนโลยียโสธรอินเตอร์เนชั่นแนล นางสาวจุฑารัตน์ สุทธิโสม (นักศึกษา)
83.29 มาตรฐานระดับเหรียญทอง

9.1.3. การประกวดร้องเพลงไทยสากล ชาย ระดับ ปวช./ปวส. ประเภท เดี่ยว
โดย วิทยาลัยเทคนิคยโสธร
อันดับ สถานศึกษา ชื่อ-สกุล คะแนน เหรียญ
1 วิทยาลัยเทคนิคยโสธร นายเจษฎา ยาวโนภาส (นักศึกษา)
88.86 มาตรฐานระดับเหรียญทอง

9.1.4. การประกวดร้องเพลงไทยสากล หญิง ระดับ ปวช./ปวส. ประเภท เดี่ยว
โดย วิทยาลัยเทคนิคยโสธร
อันดับ สถานศึกษา ชื่อ-สกุล คะแนน เหรียญ
1 วิทยาลัยเทคนิคยโสธร นางสาวสุชาดา อุตอามาตย์ (นักศึกษา)
92.28 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
2 วิทยาลัยอาชีวศึกษายโสธร นางสาวปาณิตา พรชัย (นักศึกษา)
88.86 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
3 วิทยาลัยเทคโนโลยียโสธรอินเตอร์เนชั่นแนล นางสาวฐิติมา บุญเกิด (นักศึกษา)
87.5 มาตรฐานระดับเหรียญทอง

9.1.5. การประกวดร้องเพลงสากล ชาย ระดับ ปวช./ปวส. ประเภท เดี่ยว
โดย วิทยาลัยเทคนิคยโสธร
อันดับ สถานศึกษา ชื่อ-สกุล คะแนน เหรียญ
1 วิทยาลัยเทคนิคยโสธร นายวชิรวิทย์ ชอบศิลป์ (นักศึกษา)
89.58 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
2 วิทยาลัยเทคโนโลยีมหาชนะชัย นายจักรพรรณ ลุนพิลา (นักศึกษา)
82.57 มาตรฐานระดับเหรียญทอง

9.1.6. การประกวดร้องเพลงสากล หญิง ระดับ ปวช./ปวส. ประเภท เดี่ยว
โดย วิทยาลัยเทคนิคยโสธร
อันดับ สถานศึกษา ชื่อ-สกุล คะแนน เหรียญ
1 วิทยาลัยเทคนิคยโสธร นางสาววิลาสินี นิ่มรัตนสิงห์ (นักศึกษา)
89.58 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
2 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเลิงนกทา นางสาวปนัดดา ไสยโคต (นักศึกษา)
89.28 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
3 วิทยาลัยเทคโนโลยีมหาชนะชัย นางสาวศิรประภา หวังทะกลาง (นักศึกษา)
84.57 มาตรฐานระดับเหรียญทอง

9.1.7. การประกวดวงดนตรีโฟล์คซอง ระดับ ปวช./ปวส. ประเภท ทีม
โดย วิทยาลัยเทคนิคยโสธร

9.1.8. การประกวดวงดนตรีสากล ระดับ ปวช./ปวส. ประเภท ทีม
โดย วิทยาลัยเทคนิคยโสธร
อันดับ สถานศึกษา ชื่อ-สกุล คะแนน เหรียญ
1 วิทยาลัยเทคนิคยโสธร นางสาวปนัดดา เพ็ชร์ไทย (นักศึกษา)
นายธนกฤต หูตาชัย (นักศึกษา)
นายเลิศปัญญา โสมนาวัตร (นักศึกษา)
นายพิณ แสนวงษ์ (นักศึกษา)
นายวงษกร หมื่นสุข (นักศึกษา)
นายโชคสิริ หีบทอง (นักศึกษา)
นายปฏิภาณ เคนสิงห์ (นักศึกษา)
99.9 มาตรฐานระดับเหรียญทอง

9.1.9. การประกวดดนตรีไทย จะเข้ ระดับ ปวช./ปวส. ประเภท เดี่ยว
โดย วิทยาลัยเทคนิคยโสธร

9.1.10. การประกวดดนตรีไทย ซอด้วง ระดับ ปวช./ปวส. ประเภท เดี่ยว
โดย วิทยาลัยเทคนิคยโสธร

9.1.11. การประกวดดนตรีไทย ซออู้ ระดับ ปวช./ปวส. ประเภท เดี่ยว
โดย วิทยาลัยเทคนิคยโสธร

9.1.12. การประกวดดนตรีไทย ขิมสาย ระดับ ปวช./ปวส. ประเภท เดี่ยว
โดย วิทยาลัยเทคนิคยโสธร

9.1.13. การประกวดดนตรีไทย ขลุ่ยเพียงออ ระดับ ปวช./ปวส. ประเภท เดี่ยว
โดย วิทยาลัยเทคนิคยโสธร

9.1.14. การประกวดดนตรีไทย ระนาดเอก(ไม้แข็ง) ระดับ ปวช./ปวส. ประเภท เดี่ยว
โดย วิทยาลัยเทคนิคยโสธร

9.1.15. การประกวดพูดในที่สาธารณะเป็นภาษาอังกฤษ(English Public Speaking Contest) ระดับ ปวช./ปวส. ประเภท เดี่ยว
โดย วิทยาลัยเทคนิคยโสธร
อันดับ สถานศึกษา ชื่อ-สกุล คะแนน เหรียญ
1 วิทยาลัยเทคนิคเลิงนกทา นายฐานันดร์ ลงเย (นักศึกษา)
86 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
2 วิทยาลัยเทคนิคยโสธร นางสาวพิมพ์ยดา ปัถพี (นักศึกษา)
80 มาตรฐานระดับเหรียญทอง

9.1.16. การประกวดสุนทรพจน์ภาษาจีนกลาง ระดับ ปวช./ปวส. ประเภท เดี่ยว
โดย วิทยาลัยเทคนิคยโสธร
อันดับ สถานศึกษา ชื่อ-สกุล คะแนน เหรียญ
1 วิทยาลัยเทคนิคยโสธร นายชยางกูร อ่ำพูล (นักศึกษา)
87 มาตรฐานระดับเหรียญทอง

9.1.17. การประกวดสุนทรพจน์ภาษาไทย ระดับ ปวช./ปวส. ประเภท เดี่ยว
โดย วิทยาลัยเทคนิคยโสธร
อันดับ สถานศึกษา ชื่อ-สกุล คะแนน เหรียญ
1 วิทยาลัยเทคนิคยโสธร นายนนทชัย ลำพุทธา (นักศึกษา)
97 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
2 วิทยาลัยเทคนิคเลิงนกทา นายจักรกรี อุทิตสาร (นักศึกษา)
91 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
3 วิทยาลัยเทคโนโลยีมหาชนะชัย นางสาวสมปรารถนา สมขลัง (นักศึกษา)
79.6 มาตรฐานระดับเหรียญเงิน

9.1.18. การประกวดรักการอ่านภาษาไทย ระดับ ปวช./ปวส. ประเภท เดี่ยว
โดย วิทยาลัยเทคนิคยโสธร
อันดับ สถานศึกษา ชื่อ-สกุล คะแนน เหรียญ
1 วิทยาลัยเทคนิคเลิงนกทา นายพีรพัฒน์ สุพล (นักศึกษา)
95.6 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
2 วิทยาลัยเทคนิคยโสธร นางสาวธิดารัตน์ สุตะคาน (นักศึกษา)
92.3 มาตรฐานระดับเหรียญทอง

9.1.19. การประกวดการพูดสาธิตเป็นภาษาอังกฤษ (English Demonstration Contest) ระดับ ปวช./ปวส. ประเภท เดี่ยว
โดย วิทยาลัยเทคนิคยโสธร
อันดับ สถานศึกษา ชื่อ-สกุล คะแนน เหรียญ
1 วิทยาลัยเทคนิคยโสธร นายวรวุฒิ ยีรัมย์ (นักศึกษา)
89 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
2 วิทยาลัยเทคนิคเลิงนกทา นางสาวศิวพร ทองเหลา (นักศึกษา)
81 มาตรฐานระดับเหรียญทอง

9.1.20. การแข่งขันตอบปัญหาวิชาหน้าที่พลเมือง และ ประวัติศาสตร์ชาติไทย ระดับ ปวช. ประเภท ทีม
โดย วิทยาลัยเทคนิคยโสธร
อันดับ สถานศึกษา ชื่อ-สกุล คะแนน เหรียญ
1 วิทยาลัยเทคนิคเลิงนกทา นายไพศาล ส่องแก้ว (นักศึกษา)
นางสาวชลดา ดีดวงพันธ์ (นักศึกษา)
85 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
2 วิทยาลัยเทคนิคยโสธร นายรวีโรจน์ ทิพยเนตร (นักศึกษา)
นายธนายุต ชูรัตน์ (นักศึกษา)
83 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
3 วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรรมยโสธร นายเกียรติศักดิ์ นนทภา (นักศึกษา)
นายยุทธศาสตร์ ศรีปัญญา (นักศึกษา)
75 มาตรฐานระดับเหรียญเงิน

9.1.21. การประกวดมารยาทไทย ระดับ ปวช./ปวส. ประเภท ทีม
โดย วิทยาลัยเทคนิคยโสธร
อันดับ สถานศึกษา ชื่อ-สกุล คะแนน เหรียญ
1 วิทยาลัยเทคนิคยโสธร นายฐิติศักดิ์ สายรัตน์ (นักศึกษา)
นางสาวอัจฉราพร ศรีจันทร์สุข (นักศึกษา)
96 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
2 วิทยาลัยเทคโนโลยีมหาชนะชัย นางสาวภัคธีมา อิ่มอุรัง (นักศึกษา)
นางสาวธิพาดา แหลมคม (นักศึกษา)
86 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
3 วิทยาลัยอาชีวศึกษายโสธร นางสาวกวินทิพย์ เศษสุวรรณ์ (นักศึกษา)
นายเกษมสันต์ เศษสุวรรณ์ (นักศึกษา)
80 มาตรฐานระดับเหรียญทอง

9.1.22. การประกวดเล่านิทานพื้นบ้าน ระดับ ปวช./ปวส. ประเภท เดี่ยว
โดย วิทยาลัยเทคนิคยโสธร
อันดับ สถานศึกษา ชื่อ-สกุล คะแนน เหรียญ
1 วิทยาลัยเทคนิคยโสธร นายธีรเทพ ตาทิน (นักศึกษา)
95 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
2 วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีพิพัฒน์อินเตอร์ นายนนณพัฒน์ วิลัยรัก (นักศึกษา)
78.3 มาตรฐานระดับเหรียญเงิน

9.1.23. การประกวดผลงานสะเต็มศึกษา (STEM Education) ระดับ ปวช. ประเภท ทีม
โดย วิทยาลัยเทคนิคยโสธร
อันดับ สถานศึกษา ชื่อ-สกุล คะแนน เหรียญ
1 วิทยาลัยเทคนิคเลิงนกทา นางสาวนิติกาล ผิวทอง (นักศึกษา)
นายเชษฐา บริบูรณ์ (นักศึกษา)
นายปราโมท โคตุโร (นักศึกษา)
นางสาวรุ่งทิวา ทานะสิงห์ (นักศึกษา)
นางสาวณัฐกานต์ วงษ์นรินทร์ (นักศึกษา)
84 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
2 วิทยาลัยเทคนิคยโสธร นายภูมิภัทร แหวนแก้ว (นักศึกษา)
นางสาวกมลวรรณ สร้อยนอก (นักศึกษา)
นางสาวพัชรภา พุทพงษ์ (นักศึกษา)
นางสาวธารารัตน์ สายทอง (นักศึกษา)
นางสาววิลาสิณี ประเสริฐ (นักศึกษา)
80 มาตรฐานระดับเหรียญทอง

9.1.24. การประกวดผลงานสะเต็มศึกษา (STEM Education) ระดับ ปวส. ประเภท ทีม
โดย วิทยาลัยเทคนิคยโสธร
อันดับ สถานศึกษา ชื่อ-สกุล คะแนน เหรียญ
1 วิทยาลัยเทคนิคยโสธร นายคงเพชร์ ธงชาย (นักศึกษา)
นายธีรภัทร พลอยเสนา (นักศึกษา)
นายปรมัตถ์ เจนเชี่ยวชาญ (นักศึกษา)
นายศักดิ์สิทธิ์ ศิริ (นักศึกษา)
83 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
2 วิทยาลัยเทคนิคเลิงนกทา นางสาววรรณพร ปัญญาใส (นักศึกษา)
นางสาวสุภัทรา เปรมทา (นักศึกษา)
นางสาวอักษิกา ช่วยรักษา (นักศึกษา)
นายคมสันต์ ภาคน้อย (นักศึกษา)
นายบริพัตร์ บรรจงชาติ (นักศึกษา)
81 มาตรฐานระดับเหรียญทอง

9.1.25. การประกวดแข่งขันดนตรีพื้นเมือง พิน ระดับ ปวช./ปวส. ประเภท เดี่ยว
โดย วิทยาลัยเทคนิคยโสธร

9.1.26. การประกวดแข่งขันดนตรีพื้นเมือง โหวต ระดับ ปวช./ปวส. ประเภท เดี่ยว
โดย วิทยาลัยเทคนิคยโสธร

9.1.27. การประกวดแข่งขันดนตรีพื้นเมือง แคน ระดับ ปวช./ปวส. ประเภท เดี่ยว
โดย วิทยาลัยเทคนิคยโสธร

9.1.28. การประกวดแข่งขันดนตรีพื้นเมือง โปงลาง ระดับ ปวช./ปวส. ประเภท ทีม
โดย วิทยาลัยเทคนิคยโสธร

10. ทักษะขับขี่ปลอดภัย 2 รายการ
ผู้รับผิดชอบ
10.1 ทักษะขับขี่ปลอดภัย
10.1.1. ทักษะขับขี่ปลอดภัย ประเภทบุคคล ชาย ระดับ ปวช./ปวส. ประเภท บุคคล
โดย วิทยาลัยเทคนิคยโสธร
อันดับ สถานศึกษา ชื่อ-สกุล คะแนน เหรียญ
1 วิทยาลัยเทคนิคยโสธร นายกฤตยชญ์ ทะวะดี
95 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
2 วิทยาลัยเทคนิคยโสธร นายพิพัฒน์ภูมิ ไชยเสริฐ
92 มาตรฐานระดับเหรียญทอง

10.1.2. ทักษะขับขี่ปลอดภัย ประเภทบุคคล หญิง ระดับ ปวช./ปวส. ประเภท บุคคล
โดย วิทยาลัยเทคนิคยโสธร
อันดับ สถานศึกษา ชื่อ-สกุล คะแนน เหรียญ
1 วิทยาลัยเทคนิคยโสธร นางสาวบุษบา เวชกามา
96 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
2 วิทยาลัยเทคนิคยโสธร นางสาวศิริพร สมหวัง
91 มาตรฐานระดับเหรียญทอง

15. ทักษะสาธิต 0 รายการ
ผู้รับผิดชอบ
15.1 ทักษะความรู้ทางการเงิน
--หมดรายการ--