1.2.1. ทักษะงานยานยนต์แก๊สโซลีน ระดับ ปวส. ประเภท ทีม โดย วิทยาลัยเทคนิคยโสธร
        
   15 พฤศจิกายน 2566
08:30น. - 12:00น.    รายงานตัวลงทะเบียน/ผู้เข้าแขง่ขัน/ผู้ควบคุมทีม/กรรมการ ทักษะงานยานยนต์แก๊สโซลีน
13:30น. - 14:49น.    ชี้แจงระเบียบกติกาการแข่งขัน อธิบายเครื่องมือแต่ละสถานีและจับฉลากแบ่งสาย
   16 พฤศจิกายน 2566
08:30น. - 09:30น.    ลงทะเบียนผู้เข้าแข่งขัน/ ผู้ควบคุมทีม การแข่งขันทักษะ งานยานยนต์แก๊สโซลีน
10:00น. - 12:00น.    สอบภาคปฏิบัติ ทักษะงานยานยนต์แก๊สโซลีน
13:00น. - 16:30น.    สอบภาคปฏิบัติ ทักษะงานยานยนต์แก๊สโซลีน
1.2.2. ทักษะงานยานยนต์ดีเซล ระดับ ปวส. ประเภท ทีม โดย วิทยาลัยเทคนิคยโสธร
        
   15 พฤศจิกายน 2566
08:30น. - 12:00น.    ลงทะเบียนผู้เข้าแข่งขัน / ผู้ควบคุมทีม / คณะกรรมการ การจัดการแข่งขัน
12:00น. - 13:00น.    พักรับประทานอาหารกลางวัน
13:00น. - 16:30น.    ประชุมเตรียมการแข่งขันทักษะงานยานยนต์ดีเซล คณะกรรมการจัดการแข่งขัน โดยคณะกรรมการจัดการแข่งขัน
   16 พฤศจิกายน 2566
07:30น. - 08:30น.    ลงทะเบียนผู้เข้าแข่งขัน / ผู้ควบคุมทีม / คณะกรรมการ การจัดการแข่งขัน
08:30น. - 09:30น.    พิธีเปิดการแข่งขันทักษะงานยานยนต์ดีเซล
09:30น. - 10:00น.    ประชุมชี้แจ้งการแข่งขันทักษะงานยานยนต์ดีเซล , จับสลากลำดับทีมแข่งขัน ผู้แข่งขัน / ผู้ควบคุมทีม โดยคณะกรรมการจัดการแข่งขัน
10:00น. - 12:00น.    สอบภาคทฤษฎีทักษะงานยานยนต์ดีเซล ๑๐๐ ข้อ ( ใช้เวลา ๑๒๐ นาที ) โดยคณะกรรมการจัดการแข่งขัน
12:00น. - 13:00น.    พักรับประทานอาหารกลางวัน
13:00น. - 15:00น.    แข่งขันภาคปฏิบัติทักษะงานยานยนต์ดีเซล โดยคณะกรรมการจัดการแข่งขัน
15:00น. - 16:30น.    ประกาศผลการแข่งขัน พิธีมอบรางวัล / พิธีปิด การแข่งขันทักษะงานยานยนต์ดีเซล
1.9.1. ทักษะการติดตั้งไฟฟ้าและควบคุมไฟฟ้า ระดับ ปวช. ประเภท ทีม โดย วิทยาลัยเทคนิคยโสธร
        
   15 พฤศจิกายน 2566
08:00น. - 16:00น.    ทักษะการติดตั้งไฟฟ้าและควบคุมไฟฟ้า
   16 พฤศจิกายน 2566
08:00น. - 16:00น.    ทักษะการติดตั้งไฟฟ้าและควบคุมไฟฟ้า
1.9.2. ทักษะการติดตั้งเครื่องปรับอากาศ ระดับ ปวช. ประเภท เดี่ยว โดย วิทยาลัยเทคนิคยโสธร
        
   15 พฤศจิกายน 2566
08:00น. - 16:00น.    ทักษะการติดตั้งเครื่องปรับอากาศ
   16 พฤศจิกายน 2566
08:00น. - 16:00น.    ทักษะการติดตั้งเครื่องปรับอากาศ
1.10.1. ทักษะการออกแบบระบบไฟฟ้าและเขียนแบบไฟฟ้าด้วยคอมพิวเตอร์ ระดับ ปวส. ประเภท ทีม โดย วิทยาลัยเทคนิคยโสธร
        
   15 พฤศจิกายน 2566
08:00น. - 16:00น.    แข่งขันทักษะงานออกแบบระบบไฟฟ้าแลเะเขียนแบบไฟฟ้าด้วยคอมพิวเตอร์
   16 พฤศจิกายน 2566
08:00น. - 16:00น.    แข่งขันทักษะงานออกแบบระบบไฟฟ้าแลเะเขียนแบบไฟฟ้าด้วยคอมพิวเตอร์
1.11.1. ทักษะช่างควบคุมด้วยระบบโปรแกรมเมเบิ้ลลอจิกคอนโทรลเลอร์(PLC) ระดับ ปวส. ประเภท ทีม โดย วิทยาลัยเทคนิคยโสธร
        
   15 พฤศจิกายน 2566
08:00น. - 16:00น.    ทักษะช่างควบคุมด้วยระบบโปรแกรมเมเบิ้ลลอจิกคอนโทรลเลอร์(PLC)
   16 พฤศจิกายน 2566
08:00น. - 16:00น.    ทักษะช่างควบคุมด้วยระบบโปรแกรมเมเบิ้ลลอจิกคอนโทรลเลอร์(PLC)
1.15.1. ทักษะการเขียนโปรแกรมควบคุมอุปกรณ์ IoT ระดับ ปวช. ประเภท ทีม โดย วิทยาลัยเทคนิคยโสธร
        
   15 พฤศจิกายน 2566
08:00น. - 17:30น.    การเเข่งขันทักษะการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
1.16.1. ทักษะการจัดการ Cloud Computing ระดับ ปวส. ประเภท ทีม โดย วิทยาลัยเทคนิคยโสธร
        
   15 พฤศจิกายน 2566
10:00น. - 11:00น.    แข่งขันระดับ อศจ.
3.7.2. ทักษะการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน แบบจำลองสถานการณ์เบียร์เกม ระดับ ปวส. ประเภท ทีม โดย วิทยาลัยเทคนิคยโสธร
        
   15 พฤศจิกายน 2566
10:00น. - 17:00น.    ทักษะการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน แบบจำลองสถานการณ์เบียร์เกม
9.1.20. การแข่งขันตอบปัญหาวิชาหน้าที่พลเมือง และ ประวัติศาสตร์ชาติไทย ระดับ ปวช. ประเภท ทีม โดย วิทยาลัยเทคนิคยโสธร
        
   15 พฤศจิกายน 2566
08:30น. - 17:30น.    การแข่งขันตอบปัญหาวิชาหน้าที่พลเมืองและประวัติศาสตร์ชาติไทย (ปวช.)
9.1.21. การประกวดมารยาทไทย ระดับ ปวช./ปวส. ประเภท ทีม โดย วิทยาลัยเทคนิคยโสธร
        
   15 พฤศจิกายน 2566
08:30น. - 17:30น.    การประกวดมารยาทไทย (ปวช. / ปวส.)
--หมดรายการ--