9. ประเภททักษะพื้นฐาน
     9.1. การแข่งขันทักษะพื้นฐาน
         9.1.17. การประกวดสุนทรพจน์ภาษาไทย ระดับ ปวช./ปวส. ประเภท เดี่ยว
         กติกา / เอกสารที่เกี่ยวข้อง
              -ไม่มีข้อมูล-
         สอบถามข้อมูลการแข่งขัน
              -ไม่มีข้อมูล-
         กรรมการจัดการแข่งขัน
              นายพิทักษ์ ธรรมา    ประธานกรรมการจัดการแข่งขัน    ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคบางนรา
              ว่าที่ร้อยตรีธานี ศรีทอง    รองประธานกรรมการจัดการแข่งขัน    ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพสุไหงโกลก
         กรรมการตัดสิน
              นายปกรณ์ เจ๊ะมะ    กรรมการตัดสิน    วิทยาลัยการอาชีพสุไหงโกลก
              นางสาวปิยธิดา วงค์สุวรรณ    กรรมการตัดสิน    วิทยาลัยเทคนิคบางนรา
              นางสาวรวิวรรณ เงินเนียม    กรรมการตัดสิน    วิทยาลัยการอาชีพสุไหงโกลก
         สถานที่จัดการแข่งขัน
              -ไม่มีข้อมูล-
         เวลาจัดการแข่งขัน
              -ไม่มีข้อมูล-
         ผู้เข้าร่วมการแข่งขัน
   1. อศจ.นราธิวาส    วิทยาลัยเทคนิคบางนรา
   นักศึกษา    1. นายฟิกรี เจ๊ะอีซอ
   ครูผู้ควบคุม    2. นางสาวปิยธิดา วงค์สุวรรณ
   2. อศจ.นราธิวาส    วิทยาลัยการอาชีพสุไหงโก-ลก
   ครูผู้ควบคุม    1. นายปกรณ์ เจ๊ะมะ