6. ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
     6.1. สาขาวิชาการโรงแรม
         6.1.3. ทักษะการบริการอาหารและเครื่องดื่ม ระดับ ปวช./ปวส. ประเภท ทีม
         กติกา / เอกสารที่เกี่ยวข้อง
              -ไม่มีข้อมูล-
         สอบถามข้อมูลการแข่งขัน
              นางนิชุดา ยุดรัมย์     07806996392
         กรรมการจัดการแข่งขัน
              นางนิชุดา ยุดรัมย์    ประธานกรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยกรอาชีพสุไหงโก-ลก
              นางสาวจุฑามาศ ทวีพล    รองประธานกรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยกรอาชีพสุไหงโก-ลก
              นายพัชนก กาญจนันต์    กรรมการและเลขานุการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยกรอาชีพสุไหงโก-ลก
         กรรมการตัดสิน
              นางนิชุดา ยุดรัมย์    ประธานกรรมการตัดสิน    วิทยาลัยกรอาชีพสุไหงโก-ลก
              นางสาวจุฑามาศ ทวีพล    รองประธานกรรมการตัดสิน    วิทยาลัยกรอาชีพสุไหงโก-ลก
              นายพัชนก กาญจนันต์    กรรมการและเลขานุการตัดสิน    วิทยาลัยกรอาชีพสุไหงโก-ลก
         สถานที่จัดการแข่งขัน
              -ไม่มีข้อมูล-
         เวลาจัดการแข่งขัน
              -ไม่มีข้อมูล-
         ผู้เข้าร่วมการแข่งขัน
   1. อศจ.นราธิวาส    วิทยาลัยการอาชีพสุไหงโก-ลก
   นักศึกษา    1. นางสาวศศินิภา โฉมอุภัย
   นักศึกษา    2. นางสาวต่วนมูรณีย์ ตูวันลอเซ็ง
   นักศึกษา    3. นางสาวสุกัญญา นอรอเอ
   ครูผู้ควบคุม    4. นางนิชุดา ยุดรัมย์