6. ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
     6.1. สาขาวิชาการโรงแรม
         6.1.1. ทักษะการผสมเครื่องดื่ม ประเภท Classic Bartender ระดับ ปวช./ปวส. ประเภท เดี่ยว
         กติกา / เอกสารที่เกี่ยวข้อง
              -ไม่มีข้อมูล-
         สอบถามข้อมูลการแข่งขัน
              นางนิชุดา ยุดรัมย์     -
         กรรมการจัดการแข่งขัน
              นางนิชุดา ยุดรัมย์    ประธานกรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยกรอาชีพสุไหงโก-ลก
              นางสาวจุฑามาศ ทวีพล    กรรมการและเลขานุการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยกรอาชีพสุไหงโก-ลก
              นายพัชนก กาญจนันต์    กรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยกรอาชีพสุไหงโก-ลก
         กรรมการตัดสิน
              นางนิชุดา ยุดรัมย์    ประธานกรรมการตัดสิน    วิทยาลัยกรอาชีพสุไหงโก-ลก
              นายพัชนก กาญจนันต์    รองประธานกรรมการตัดสิน    วิทยาลัยกรอาชีพสุไหงโก-ลก
              นางสาวจุฑามาศ ทวีพล    กรรมการและเลขานุการตัดสิน    วิทยาลัยกรอาชีพสุไหงโก-ลก
         สถานที่จัดการแข่งขัน
              -ไม่มีข้อมูล-
         เวลาจัดการแข่งขัน
              -ไม่มีข้อมูล-
         ผู้เข้าร่วมการแข่งขัน
   1. อศจ.นราธิวาส    วิทยาลัยการอาชีพสุไหงโก-ลก
   นักศึกษา    1. นางสาวศุภัสรา แซ่เอี้ยว
   นักศึกษา    2. นางสาว65207010003 โฉมอุภัย
   ครูผู้ควบคุม    3. นางสาวจุฑามาศ ทวีพล