3. ประเภทวิชาพาณิชยกรรม/ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ
     3.6. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ/สาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล
         3.6.1. ทักษะพัฒนาสื่อประชาสัมพันธ์ โมชันกราฟิก ระดับ ปวช. ประเภท ทีม
         กติกา / เอกสารที่เกี่ยวข้อง
              -ไม่มีข้อมูล-
         สอบถามข้อมูลการแข่งขัน
              -ไม่มีข้อมูล-
         กรรมการจัดการแข่งขัน
              -ไม่มีข้อมูล-
         กรรมการตัดสิน
              นายมูฮามัดอัสรี ยุโซะ    กรรมการตัดสิน    วิทยาลัยเทคนิคบางนรา
              นายสุรชัย สาและ    กรรมการตัดสิน    วิทยาลัยการอาชีอาชีพสุไหงโกลก
              นายมงคล ดินแดง    กรรมการตัดสิน    วิทยาลัยการอาชีพสุไหงโกลก
         สถานที่จัดการแข่งขัน
              -ไม่มีข้อมูล-
         เวลาจัดการแข่งขัน
              -ไม่มีข้อมูล-
         ผู้เข้าร่วมการแข่งขัน
   1. อศจ.นราธิวาส    วิทยาลัยเทคนิคบางนรา
   นักศึกษา    1. นางสาวฟาตีม๊ะ บุญจันทร์
   นักศึกษา    2. นางสาวนริศรา บุญเรือง
   ครูผู้ควบคุม    3. นายอารูฟัน ดีแม
   2. อศจ.นราธิวาส    วิทยาลัยการอาชีพสุไหงโก-ลก
   นักศึกษา    1. นายราฟี มามะมักตา
   นักศึกษา    2. นายชานนท์ โพธิ์ดำ
   นักศึกษา    3. นายอุสมาน รับไทรทอง
   ครูผู้ควบคุม    4. นางสาวช่อลัดดา ทองคุป