2. วิชาเทคนิคพื้นฐาน
     2.1. ทักษะงานฝึกฝีมือ
         2.1.1. ทักษะงานฝึกฝีมือ ระดับ ปวช. ประเภท เดี่ยว
         กติกา / เอกสารที่เกี่ยวข้อง
              -ไม่มีข้อมูล-
         สอบถามข้อมูลการแข่งขัน
              -ไม่มีข้อมูล-
         กรรมการจัดการแข่งขัน
              นายรุ่งวิทย์ เปรมจิตร์    ประธานกรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยเทคนิคบางนรา
              นายสุทัศน์ เสาร์พูล    เลขานุการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยเการอาชีพสุไหงโกลก
              นายภูวดล ดำละเอียด    รองเลขานุการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยเทคนิคบางนรา
              นางสาวศรสวรรค์ ณ.พัทลุง    กรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยเทคนิคบางนรา
              นายนูรูดดีน สะดี    กรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยเการอาชีพสุไหงโกลก
         กรรมการตัดสิน
              นายรุ่งวิทย์ เปรมจิตร์    ประธานกรรมการตัดสิน    วิทยาลัยเทคนิคบางนรา
              นายภูวดล ดำละเอียด    กรรมการตัดสิน    วิทยาลัยเทคนิคบางนรา
              นายสุทัศน์ เสาร์พูล    กรรมการตัดสิน    วิทยาลัยเการอาชีพสุไหงโกลก
              นางสาวศรสวรรค์ ณ.พัทลุง    กรรมการตัดสิน    วิทยาลัยเทคนิคบางนรา
              นายนูรูดดีน สะดี    กรรมการตัดสิน    วิทยาลัยเการอาชีพสุไหงโกลก
         สถานที่จัดการแข่งขัน
              -ไม่มีข้อมูล-
         เวลาจัดการแข่งขัน
              -ไม่มีข้อมูล-
         ผู้เข้าร่วมการแข่งขัน
   1. อศจ.นราธิวาส    วิทยาลัยเทคนิคบางนรา
   นักศึกษา    1. นายฮาบีบูลเลาะ เจ๊ะแม
   ครูผู้ควบคุม    2. นางสาวศรสวรรค์ ณ.พัทลุง
   2. อศจ.นราธิวาส    วิทยาลัยการอาชีพสุไหงโก-ลก
   นักศึกษา    1. นายอูมูรอานัส ซาแม
   ครูผู้ควบคุม    2. นายนูรูดดีน สะดี