1. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
     1.2. สาขาวิชาเทคนิคเครื่องกล
         1.2.1. ทักษะงานยานยนต์แก๊สโซลีน ระดับ ปวส. ประเภท ทีม
         กติกา / เอกสารที่เกี่ยวข้อง
              -ไม่มีข้อมูล-
         สอบถามข้อมูลการแข่งขัน
              -ไม่มีข้อมูล-
         กรรมการจัดการแข่งขัน
              -ไม่มีข้อมูล-
         กรรมการตัดสิน
              นายณาวาวี สะอิ    กรรมการตัดสิน    วิทยาลัยเทคนิคบางนรา
              นายสมพร จวบบุญ    กรรมการตัดสิน    วิทยาลัยเทคนิคบางนรา
              นายกูฟิตรี ประกอบการคดี    กรรมการตัดสิน    วิทยาลัยเทคนิคบางนรา
         สถานที่จัดการแข่งขัน
              -ไม่มีข้อมูล-
         เวลาจัดการแข่งขัน
              -ไม่มีข้อมูล-
         ผู้เข้าร่วมการแข่งขัน
   1. อศจ.นราธิวาส    วิทยาลัยเทคนิคบางนรา
   นักศึกษา    1. นายอัยมัน เจะนิ
   นักศึกษา    2. นายมูฮัมหมัดฮาฟีซี มามะ
   นักศึกษา    3. นายอามานัส มือลี
   ครูผู้ควบคุม    4. นายต่วนฟาอีส สุหลง