1. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
     1.14. สาขาวิชาเมคคาทรอนิกส์/ สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์/ สาขาวิชาเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์
         1.14.1. ทักษะเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ ระดับ ปวช. ประเภท ทีม
         กติกา / เอกสารที่เกี่ยวข้อง
              -ไม่มีข้อมูล-
         สอบถามข้อมูลการแข่งขัน
              นายสันติชัย เฟื่องกาญจน์     0834219316
         กรรมการจัดการแข่งขัน
              นายสันติชัย เฟื่องกาญจน์    ประธานกรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยกรอาชีพสุไหงโก-ลก
              นายกำพล การุโณ    กรรมการและเลขานุการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยการอาชีพสุไหงโก-ลก
              นายสาฟีรี อับดุลเลาะ    กรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยกรอาชีพสุไหงโก-ลก
         กรรมการตัดสิน
              นายสันติชัย เฟื่องกาญจน์    ประธานกรรมการตัดสิน    วิทยาลัยกรอาชีพสุไหงโก-ลก
              นายโอฬาร ไชยดี    รองประธานกรรมการตัดสิน    วิทยาลัยกรอาชีพสุไหงโก-ลก
              นายธีรพงศ์ พรหมชาติ    กรรมการและเลขานุการตัดสิน    วิทยาลัยกรอาชีพสุไหงโก-ลก
         สถานที่จัดการแข่งขัน
              -ไม่มีข้อมูล-
         เวลาจัดการแข่งขัน
              -ไม่มีข้อมูล-
         ผู้เข้าร่วมการแข่งขัน
   1. อศจ.นราธิวาส    วิทยาลัยการอาชีพสุไหงโก-ลก
   นักศึกษา    1. นายธีรโชติ พหรมสกุล
   นักศึกษา    2. นายเศรษฐวิชญ์ หมีเงิน
   ครูผู้ควบคุม    3. นายสันติชัย เฟื่องกาญจน์