9. ประเภททักษะพื้นฐาน
     9.1. การแข่งขันทักษะพื้นฐาน
         9.1.4. การประกวดร้องเพลงไทยสากล หญิง ระดับ ปวช./ปวส. ประเภท เดี่ยว
         กติกา / เอกสารที่เกี่ยวข้อง
              -ไม่มีข้อมูล-
         สอบถามข้อมูลการแข่งขัน
              -ไม่มีข้อมูล-
         กรรมการจัดการแข่งขัน
              -ไม่มีข้อมูล-
         กรรมการตัดสิน
              นางสาวณัฐนิชา ชูศรี    กรรมการตัดสิน    วิทยาลัยเทคนิคบางนรา
              นายสมพร จวบบุญ    กรรมการตัดสิน    วิทยาลัยเทคนิคบางนรา
              นายกำพล การุโณ    กรรมการตัดสิน    วิทยาลัยการอาชีพสุไหงโกลก
              นายมูฮำมัดไฟซา มือเยาะ    กรรมการตัดสิน    วิทยาลัยการอาชีพสุไหงโกลก
         สถานที่จัดการแข่งขัน
              -ไม่มีข้อมูล-
         เวลาจัดการแข่งขัน
              -ไม่มีข้อมูล-
         ผู้เข้าร่วมการแข่งขัน
   1. อศจ.นราธิวาส    วิทยาลัยเทคนิคบางนรา
   นักศึกษา    1. นางสาวสีตีมัสอาญ วาโด
   ครูผู้ควบคุม    2. นางสาวพรธิดา นพวงศ์
   2. อศจ.นราธิวาส    วิทยาลัยการอาชีพสุไหงโก-ลก
   นักศึกษา    1. นางสาวสุนิสา แย้มซี
   ครูผู้ควบคุม    2. นาย มูฮำมัดไพซา มือเยาะ