9. ประเภททักษะพื้นฐาน
     9.1. การแข่งขันทักษะพื้นฐาน
         9.1.23. การประกวดผลงานสะเต็มศึกษา (STEM Education) ระดับ ปวช. ประเภท ทีม
         กติกา / เอกสารที่เกี่ยวข้อง
              -ไม่มีข้อมูล-
         สอบถามข้อมูลการแข่งขัน
              -ไม่มีข้อมูล-
         กรรมการจัดการแข่งขัน
              นายสันติชัย เฟื่องกาญจน์    ประธานกรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยการอาชีพสุไหงโก-ลก
              นางสาววิจิตรา แสงนิล    กรรมการและเลขานุการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยการอาชีพสุไหงโก-ลก
              นางสาวฟาดีละห์ ดะแซ    กรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยการอาชีพสุไหงโก-ลก
         กรรมการตัดสิน
              นายสันติชัย เฟื่องกาญจน์    ประธานกรรมการตัดสิน    วิทยาลัยการอาชีพสุไหงโก-ลก
              นางสาวเต็มดวง เสรีศรีรัตน์    กรรมการและเลขานุการตัดสิน    วิทยาลัยการอาชีพสุไหงโก-ลก
              นางสาวฟาดีละห์ ดะแซ    กรรมการตัดสิน    วิทยาลัยการอาชีพสุไหงโก-ลก
         สถานที่จัดการแข่งขัน
              -ไม่มีข้อมูล-
         เวลาจัดการแข่งขัน
              -ไม่มีข้อมูล-
         ผู้เข้าร่วมการแข่งขัน
   1. อศจ.นราธิวาส    วิทยาลัยการอาชีพสุไหงโก-ลก
   นักศึกษา    1. นายอักมัล บินมือลี
   นักศึกษา    2. นายนวกร พาหุมันโต
   นักศึกษา    3. นายซอลีฮีน อาแวกาแฉะ
   นักศึกษา    4. นายมูฮัมหมัดไคโร มือลี
   ครูผู้ควบคุม    5. นายสันติชัย เฟื่องกาญจน์