9. ประเภททักษะพื้นฐาน
     9.1. การแข่งขันทักษะพื้นฐาน
         9.1.2. การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ระดับ ปวช./ปวส. ประเภท เดี่ยว
         กติกา / เอกสารที่เกี่ยวข้อง
              -ไม่มีข้อมูล-
         สอบถามข้อมูลการแข่งขัน
              -ไม่มีข้อมูล-
         กรรมการจัดการแข่งขัน
              นายพิทักษ์ ธรรมา    ประธานกรรมการจัดการแข่งขัน    ผู้อำนวยการ วิทยาลัยเทคนิคบางนรา
              ว่าที่ร้อยตรีธานี ศรีทอง    รองประธานกรรมการจัดการแข่งขัน    ผู้อำนวยการ วิทยาลัยการอาชีพสุไหงโกลก
         กรรมการตัดสิน
              นางสาววิจิตรา แสงนิล    ประธานกรรมการตัดสิน    วิทยาลัยการอาชีพสุไหงโกลก
              นายมูฮำมัดไฟซา มือเยาะ    รองประธานกรรมการตัดสิน    วิทยาลัยการอาชีพสุไหงโกลก
              นางสาวพรธิดา นพวงศ์    กรรมการตัดสิน    วิทยาลัยเทคนิคบางนรา
         สถานที่จัดการแข่งขัน
              -ไม่มีข้อมูล-
         เวลาจัดการแข่งขัน
              -ไม่มีข้อมูล-
         ผู้เข้าร่วมการแข่งขัน
   1. อศจ.นราธิวาส    วิทยาลัยการอาชีพสุไหงโก-ลก
   นักศึกษา    1. นางสาวนูรีฮัน กละ
   ครูผู้ควบคุม    2. นายมูฮำหมัดไพซา มือเยาะ