9. ประเภททักษะพื้นฐาน
     9.1. การแข่งขันทักษะพื้นฐาน
         9.1.19. การประกวดการพูดสาธิตเป็นภาษาอังกฤษ (English Demonstration Contest) ระดับ ปวช./ปวส. ประเภท เดี่ยว
         กติกา / เอกสารที่เกี่ยวข้อง
              -ไม่มีข้อมูล-
         สอบถามข้อมูลการแข่งขัน
              -ไม่มีข้อมูล-
         กรรมการจัดการแข่งขัน
              -ไม่มีข้อมูล-
         กรรมการตัดสิน
              นางสาวรอกีเย๊าะ บินสะมะแอ    กรรมการตัดสิน    วิทยาลัยการอาชีพสุไหงโกลก
              Miss Marichu Reta    กรรมการตัดสิน    วิทยาลัยเทคนิคบางนรา
              นางสาวธัญญรัตน์ แนนดี    กรรมการตัดสิน    วิทยาลัยการอาชีพสุไหงโกลก
         สถานที่จัดการแข่งขัน
              -ไม่มีข้อมูล-
         เวลาจัดการแข่งขัน
              -ไม่มีข้อมูล-
         ผู้เข้าร่วมการแข่งขัน
   1. อศจ.นราธิวาส    วิทยาลัยเทคนิคบางนรา
   นักศึกษา    1. นางสาวสีตีมัสอาญ วาโด
   ครูผู้ควบคุม    2. นางสาวรุสนีรา การี
   2. อศจ.นราธิวาส    วิทยาลัยการอาชีพสุไหงโก-ลก
   นักศึกษา    1. นายอณุรุต คิ้วดำ
   ครูผู้ควบคุม    2. นางสาวรอกีเยาะ บินสะมะแอ