4. ประเภทวิชาคหกรรม
     4.1. สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ
         4.1.1. ทักษะการประกอบอาหารไทยเชิงธุรกิจ ประเภท ชุดอาหารว่างบรรจุกล่อง(Food Box set) ระดับ ปวช. ประเภท ทีม
         กติกา / เอกสารที่เกี่ยวข้อง
              -ไม่มีข้อมูล-
         สอบถามข้อมูลการแข่งขัน
              นางสาวฉัตรกมล เดชดวงจันทร์     0879670705
         กรรมการจัดการแข่งขัน
              นางสาวฉัตรกมล เดชดวงจันทร์    ประธานกรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยกรอาชีพสุไหงโก-ลก
              นางสาวอัญชรี แซ่ภู่    กรรมการและเลขานุการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยกรอาชีพสุไหงโก-ลก
              นางสาวสุดารักษ์ บุญรักษ์    กรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยกรอาชีพสุไหงโก-ลก
         กรรมการตัดสิน
              นางสาวฉัตรกมล เดชดวงจันทร์    ประธานกรรมการตัดสิน    วิทยาลัยกรอาชีพสุไหงโก-ลก
              นางสาวอัญชรี แซ่ภู่    รองประธานกรรมการตัดสิน    วิทยาลัยกรอาชีพสุไหงโก-ลก
              นางสาวสุดารักษ์ บุญรักษ์    กรรมการและเลขานุการตัดสิน    วิทยาลัยกรอาชีพสุไหงโก-ลก
         สถานที่จัดการแข่งขัน
              -ไม่มีข้อมูล-
         เวลาจัดการแข่งขัน
              -ไม่มีข้อมูล-
         ผู้เข้าร่วมการแข่งขัน
   1. อศจ.นราธิวาส    วิทยาลัยการอาชีพสุไหงโก-ลก
   นักศึกษา    1. นางสาวนุสรา นามวงษ์
   นักศึกษา    2. นางสาวแวนูรอัคมา แวสาเหาะ
   นักศึกษา    3. นางสาวโชติมา ปลื้มสำราญ
   นักศึกษา    4. นางสาวซูรีตา มะรอนี
   ครูผู้ควบคุม    5. นางสาวฉัตรกมล เดชดวงจันทร์