3. ประเภทวิชาพาณิชยกรรม/ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ
     3.3. สาขาวิชาการตลาด
         3.3.2. ทักษะกลยุทธ์การตลาดเชิงสร้างสรรค์ (Creative Marketing Strategy) ระดับ ปวส. ประเภท ทีม
         กติกา / เอกสารที่เกี่ยวข้อง
              -ไม่มีข้อมูล-
         สอบถามข้อมูลการแข่งขัน
              นายพัชนก กาญจนันต์     0971134680
         กรรมการจัดการแข่งขัน
              นายพัชนก กาญจนันต์    ประธานกรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยกรอาชีพสุไหงโก-ลก
              นางสาวซาร่า เจ๊ะมะ    กรรมการและเลขานุการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยกรอาชีพสุไหงโก-ลก
         กรรมการตัดสิน
              นายพัชนก กาญจนันต์    ประธานกรรมการตัดสิน    วิทยาลัยกรอาชีพสุไหงโก-ลก
              นางสาวดวงสมร ราโอบ    กรรมการตัดสิน    วิทยาลัยกรอาชีพสุไหงโก-ลก
              นางสาซาร่า เจ๊ะมะ    กรรมการและเลขานุการตัดสิน    วิทยาลัยกรอาชีพสุไหงโก-ลก
         สถานที่จัดการแข่งขัน
              -ไม่มีข้อมูล-
         เวลาจัดการแข่งขัน
   9 พฤศจิกายน 2566
09:00น. - 15:55น.    การแข่งขันทักษะกลยุทธ์การตลาดเชิงสร้างสรรค์
         ผู้เข้าร่วมการแข่งขัน
   1. อศจ.นราธิวาส    วิทยาลัยการอาชีพสุไหงโก-ลก
   นักศึกษา    1. นางสาวศุภรัตน์ มะรอเซะ
   นักศึกษา    2. นางสาวรูวัยดา มะหะมะนอ
   นักศึกษา    3. นายวรเมธ ผลสระ
   นักศึกษา    4. นางสาวนราทิพย์ นามวงษ์
   ครูผู้ควบคุม    5. นายพัชนก กาญจนันต์