3. ประเภทวิชาพาณิชยกรรม/ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ
     3.1. สาขาวิชาการบัญชี
         3.1.2. ทักษะโปรแกรมสำเร็จรูปเพื่องานบัญชี ระดับ ปวส. ประเภท ทีม
         กติกา / เอกสารที่เกี่ยวข้อง
              -ไม่มีข้อมูล-
         สอบถามข้อมูลการแข่งขัน
              นางสาวจุฑาภรณ์ จาดอินทร์     0862018747
         กรรมการจัดการแข่งขัน
              -ไม่มีข้อมูล-
         กรรมการตัดสิน
              นางสาวเมธิศา ทองรมย์    กรรมการตัดสิน    วิทยาลัยเทคนิคบางนรา
              นางปาอีซา เจ๊ะแว    กรรมการตัดสิน    วิทยาลัยการอาชีพสุไหงโก-ลก
              นางสาวนาวัลย์ ทิลา    กรรมการตัดสิน    วิทยาลัยการอาชีพสุไหงโก-ลก
         สถานที่จัดการแข่งขัน
              -ไม่มีข้อมูล-
         เวลาจัดการแข่งขัน
              -ไม่มีข้อมูล-
         ผู้เข้าร่วมการแข่งขัน
   1. อศจ.นราธิวาส    วิทยาลัยเทคนิคบางนรา
   นักศึกษา    1. นางสาวรุสมีนี ดอเลาะ
   นักศึกษา    2. นางสาวมัซวิณย์ อุเซ็ง
   ครูผู้ควบคุม    3. นางสาวจุฑาภรณ์ จาดอินทร์
   2. อศจ.นราธิวาส    วิทยาลัยการอาชีพสุไหงโก-ลก
   นักศึกษา    1. นางสาวอาภาวีย์ ศรีนอก
   นักศึกษา    2. นางสาวอัสมะ มะยาซิง
   ครูผู้ควบคุม    3. นางสาวจรรยาภรณ์ พหรมสกุล