3. ประเภทวิชาพาณิชยกรรม/ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ
     3.1. สาขาวิชาการบัญชี
         3.1.1. ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ในงานบัญชี ระดับ ปวช. ประเภท ทีม
         กติกา / เอกสารที่เกี่ยวข้อง
              -ไม่มีข้อมูล-
         สอบถามข้อมูลการแข่งขัน
              นางสาวนูรมา ลาเด็ง     0879902441
         กรรมการจัดการแข่งขัน
              -ไม่มีข้อมูล-
         กรรมการตัดสิน
              นางสาวรุ่งทิพย์ สุขภาคกุล    กรรมการตัดสิน    วิทยาลัยเทคนิคบางนรา
              นางสาวชนนาท นราประสิทธิ์    กรรมการตัดสิน    วิทยาลัยการอาชีพสุไหงโก-ลก
              นางสาวโซเฟีย สือแม    กรรมการตัดสิน    วิทยาลัยการอาชีพสุไหงโก-ลก
         สถานที่จัดการแข่งขัน
              -ไม่มีข้อมูล-
         เวลาจัดการแข่งขัน
              -ไม่มีข้อมูล-
         ผู้เข้าร่วมการแข่งขัน
   1. อศจ.นราธิวาส    วิทยาลัยเทคนิคบางนรา
   นักศึกษา    1. นางสาวนาดียา ตอพา
   นักศึกษา    2. นางสาวนูรซาร์ฟีกะห์ ดือเ๊ะ
   ครูผู้ควบคุม    3. นางสาวนูรมา ลาเด็ง
   2. อศจ.นราธิวาส    วิทยาลัยการอาชีพสุไหงโก-ลก
   นักศึกษา    1. นางสาวนูรูอัยซะ ยือนิกายี
   นักศึกษา    2. นางสาวนาตาชา เจ๊ะมามะ
   ครูผู้ควบคุม    3. นางสาววนาวัลย์ ทิลา