1. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
     1.9. สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
         1.9.2. ทักษะการติดตั้งเครื่องปรับอากาศ ระดับ ปวช. ประเภท เดี่ยว
         กติกา / เอกสารที่เกี่ยวข้อง
              -ไม่มีข้อมูล-
         สอบถามข้อมูลการแข่งขัน
              -ไม่มีข้อมูล-
         กรรมการจัดการแข่งขัน
              นายพิทักษ์ ธรรมา    ประธานกรรมการจัดการแข่งขัน    ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคบางนรา
         กรรมการตัดสิน
              นายสุกรีย์ ดือราแม    ประธานกรรมการตัดสิน    วิทยาลัยเทคนิคบางนรา
              นายสาเหะอันวา ดะแซ    กรรมการตัดสิน    วิทยาลัยการอาชีพสุไหงโก-ลก
              นายโอฬาร ไชยดี    กรรมการตัดสิน    วิทยาลัยการอาชีพสุไหงโก-ลก
              นายเสถียร เพ็ชรรัตน์    ประธานกรรมการตัดสิน    วิทยาลัยเทคนิคบางนรา
              นายบุสตามัน กามะ    รองประธานกรรมการตัดสิน    วิทยาลัยการอาชีพสุไหงโก-ลก
         สถานที่จัดการแข่งขัน
              -ไม่มีข้อมูล-
         เวลาจัดการแข่งขัน
              -ไม่มีข้อมูล-
         ผู้เข้าร่วมการแข่งขัน
   1. อศจ.นราธิวาส    วิทยาลัยเทคนิคบางนรา
   นักศึกษา    1. นายฟาอีส บือราเฮง
   ครูผู้ควบคุม    2. นายพีรพงศ์ นกน้อย
   2. อศจ.นราธิวาส    วิทยาลัยการอาชีพสุไหงโก-ลก
   นักศึกษา    1. นายสหภาพ วินประเวศ
   นักศึกษา    2. นายต่วนฮารีฟีน ต่วนดือราแม
   ครูผู้ควบคุม    3. นายโอฬาร ไชยดี