1. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
     1.7. สาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะ
         1.7.2. ทักษะงานตรวจสอบและทดสอบวัสดุงานเชื่อม ระดับ ปวช. ประเภท ทีม
         กติกา / เอกสารที่เกี่ยวข้อง
              -ไม่มีข้อมูล-
         สอบถามข้อมูลการแข่งขัน
              -ไม่มีข้อมูล-
         กรรมการจัดการแข่งขัน
              นาย ภูวดล ดำละเอียด    กรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยเทคนิคบางนรา
              นายซาการียา บินมะเยาะ    ประธานกรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยเทคนิคบางนรา
         กรรมการตัดสิน
              นาย ภูวดล ดำละเอียด    ประธานกรรมการตัดสิน    วิทยาลัยเทคนิคบางนรา
         สถานที่จัดการแข่งขัน
              -ไม่มีข้อมูล-
         เวลาจัดการแข่งขัน
              -ไม่มีข้อมูล-
         ผู้เข้าร่วมการแข่งขัน
   1. อศจ.นราธิวาส    วิทยาลัยเทคนิคบางนรา
   นักศึกษา    1. นายมัฆก์ฟิรต์ สะมะแอ
   นักศึกษา    2. นายอิลฮัม ประไพพิศ
   ครูผู้ควบคุม    3. นายภูวดล ดำละเอียด