1. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
     1.11. สาขาวิชาไฟฟ้า/ สาขาวิชาเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์
         1.11.1. ทักษะช่างควบคุมด้วยระบบโปรแกรมเมเบิ้ลลอจิกคอนโทรลเลอร์(PLC) ระดับ ปวส. ประเภท ทีม
         กติกา / เอกสารที่เกี่ยวข้อง
              -ไม่มีข้อมูล-
         สอบถามข้อมูลการแข่งขัน
              นายสาเหะอันวา ดะแซ     0810932012
         กรรมการจัดการแข่งขัน
              ว่าที่ร้อยตรีธานี ศรีทอง    ประธานกรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยกรอาชีพสุไหงโก-ลก
              นายบุสตามัน กามะ    รองประธานกรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยกรอาชีพสุไหงโก-ลก
              นางผวา อินทรัตน์    กรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยกรอาชีพสุไหงโก-ลก
              นายธีรพงศ์ พรหมชาติ    กรรมการและเลขานุการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยกรอาชีพสุไหงโก-ลก
              นายโอฬาร ไชยดี    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยกรอาชีพสุไหงโก-ลก
         กรรมการตัดสิน
              นายธีรพงศ์ พรหมชาติ    ประธานกรรมการตัดสิน    วิทยาลัยกรอาชีพสุไหงโก-ลก
              นางผวา อินทรัตน์    รองประธานกรรมการตัดสิน    วิทยาลัยกรอาชีพสุไหงโก-ลก
              นายมูฮำมัดไพซา มือเยาะ    กรรมการตัดสิน    วิทยาลัยกรอาชีพสุไหงโก-ลก
              นายกำพล การุโณ    กรรมการและเลขานุการตัดสิน    วิทยาลัยกรอาชีพสุไหงโก-ลก
              นายโชติรีตน์ ปลื้มสำราญ    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการตัดสิน    วิทยาลัยกรอาชีพสุไหงโก-ลก
         สถานที่จัดการแข่งขัน
              -ไม่มีข้อมูล-
         เวลาจัดการแข่งขัน
              -ไม่มีข้อมูล-
         ผู้เข้าร่วมการแข่งขัน
   1. อศจ.นราธิวาส    วิทยาลัยการอาชีพสุไหงโก-ลก
   นักศึกษา    1. นายอีรฟาน สาเร๊ะนุ
   นักศึกษา    2. นายมูฮำหมัดสัมฮูรี ตูแวสือนิ
   ครูผู้ควบคุม    3. นายสาเหะอันวา ดะแซ