1. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
     1.10. สาขาวิชาไฟฟ้า
         1.10.1. ทักษะการออกแบบระบบไฟฟ้าและเขียนแบบไฟฟ้าด้วยคอมพิวเตอร์ ระดับ ปวส. ประเภท ทีม
         กติกา / เอกสารที่เกี่ยวข้อง
              -ไม่มีข้อมูล-
         สอบถามข้อมูลการแข่งขัน
              -ไม่มีข้อมูล-
         กรรมการจัดการแข่งขัน
              -ไม่มีข้อมูล-
         กรรมการตัดสิน
              นายสุกรีย์ ดือราแม    ประธานกรรมการตัดสิน    วิทยาลัยเทคนิคบางนรา
              นางสาวยลนภัส ทองรมย์    กรรมการและเลขานุการตัดสิน    วิทยาลัยเทคนิคบางนรา
              นายพีรพงศ์ นกน้อย    กรรมการตัดสิน    วิทยาลัยเทคนิคบางนรา
         สถานที่จัดการแข่งขัน
              -ไม่มีข้อมูล-
         เวลาจัดการแข่งขัน
              -ไม่มีข้อมูล-
         ผู้เข้าร่วมการแข่งขัน
   1. อศจ.นราธิวาส    วิทยาลัยเทคนิคบางนรา
   นักศึกษา    1. นายมูซัมมีน ดาโอะ
   นักศึกษา    2. นายซูลฮากีม ลาเต๊ะ
   นักศึกษา    3. นายฟิตรี เซ็ง
   ครูผู้ควบคุม    4. นางสาวกรกมล จารุกรโกศล