9. ประเภททักษะพื้นฐาน
     9.1. การแข่งขันทักษะพื้นฐาน
         9.1.6. การประกวดร้องเพลงสากล หญิง ระดับ ปวช./ปวส. ประเภท เดี่ยว
         กติกา / เอกสารที่เกี่ยวข้อง
              -ไม่มีข้อมูล-
         สอบถามข้อมูลการแข่งขัน
              -ไม่มีข้อมูล-
         กรรมการจัดการแข่งขัน
              นายอิทธิกร บุญชูภักดิ์    ประธานกรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยเทคนิคน่าน
              นายธีรศักดิ์ อุ่นละชัย    กรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยเทคนิคน่าน
              นายวรพล มะริน    กรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยเทคนิคน่าน
              นางสาวเจนนภา ขระสุ    กรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยเทคนิคน่าน
              นางสาวชนาภา สุโรพันธ์    กรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยเทคนิคน่าน
              นายชลิต จิตอารี    กรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยสารพัดช่างน่าน
              นายวิชาญ ศรีสุขคำ    กรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยสารพัดช่างน่าน
              นายไกรภพ อานัน    กรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยเทคนิคปัว
              นายเอกพล อุตชน    กรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยเทคนิคปัว
              นางสาวเกศแก้ว ใจซื่อดี    กรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยเทคนิคปัว
              นางสาวทรัพย์อนันต์ อันถามล    กรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยการอาชีพเวียงสา
              นางสาวภัณฑิรา บุญเรือง    กรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยการอาชีพเวียงสา
              นางสาวปพิชญา ขึมจันทร์    กรรมการและเลขานุการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยเทคนิคน่าน
              นางสาวณัฐกมล แผ่นทอง    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยเทคนิคน่าน
         กรรมการตัดสิน
              นายอิทธิกร บุญชูภักดิ์    ประธานกรรมการตัดสิน    วิทยาลัยเทคนิคน่าน
              นายวิชาญ ศรีสุขคำ    กรรมการตัดสิน    วิทยาลัยสารพัดช่างน่าน
              นายไกรภพ อานัน    กรรมการตัดสิน    วิทยาลัยเทคนิคปัว
              นายเอกพล อุตชน    กรรมการและเลขานุการตัดสิน    วิทยาลัยเทคนิคปัว
              นางสาวณัฐกมล แผ่นทอง    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการตัดสิน    วิทยาลัยเทคนิคน่าน
         สถานที่จัดการแข่งขัน
              -ไม่มีข้อมูล-
         เวลาจัดการแข่งขัน
              -ไม่มีข้อมูล-
         ผู้เข้าร่วมการแข่งขัน
              -ไม่มีข้อมูล-