3. ประเภทวิชาพาณิชยกรรม/ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ
     3.6. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ/สาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล
         3.6.1. ทักษะพัฒนาสื่อประชาสัมพันธ์ โมชันกราฟิก ระดับ ปวช. ประเภท ทีม
         กติกา / เอกสารที่เกี่ยวข้อง
              -ไม่มีข้อมูล-
         สอบถามข้อมูลการแข่งขัน
              -ไม่มีข้อมูล-
         กรรมการจัดการแข่งขัน
              นายสุกานต์ ทองศรี    ประธานกรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยเทคนิคน่าน
              นายเอกรินทร์ ไชยวุฒิ    รองประธานกรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยเทคนิคน่าน
              นายมานิตย์ มุลาลินน์    กรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยเทคนิคน่าน
              นางสาวภัททิรา ชานันท์โท    กรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยเทคนิคน่าน
              นายศราวุฒิ แช่มช้อย    กรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยเทคนิคน่าน
              นางสาวธนาภรณ์ กุนดี    กรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยการอาชีพเวียงสา
              นางสาวภัทรพร ลัมวุฒิ    กรรมการและเลขานุการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยเทคนิคน่าน
         กรรมการตัดสิน
              นายเอกรินทร์ ไชยวุฒิ    รองประธานกรรมการตัดสิน    วิทยาลัยเทคนิคน่าน
              นายศราวุฒิ แช่มช้อย    กรรมการตัดสิน    วิทยาลัยเทคนิคน่าน
              นางสาวธนาภรณ์ กุนดี    กรรมการตัดสิน    วิทยาลัยการอาชีพเวียงสา
              นางสาวภัทรพร ลัมวุฒิ    กรรมการและเลขานุการตัดสิน    วิทยาลัยเทคนิคน่าน
         สถานที่จัดการแข่งขัน
              -ไม่มีข้อมูล-
         เวลาจัดการแข่งขัน
              -ไม่มีข้อมูล-
         ผู้เข้าร่วมการแข่งขัน
   1. อศจ.น่าน    วิทยาลัยเทคนิคน่าน
   นักศึกษา    1. นายหนึ่ง สินเสถียรสุข
   นักศึกษา    2. นางสาวอังคณา อาริยะ
   นักศึกษา    3. นายธาดา กำธรเดชะ
   ครูผู้ควบคุม    4. นางสาวภัทรพร ลัมวุฒิ
   2. อศจ.น่าน    วิทยาลัยการอาชีพเวียงสา
   นักศึกษา    1. นางสาวขวัญจิรา แป้นนวล
   นักศึกษา    2. นางสาวสุพรรษา อุ่นเรือน
   ครูผู้ควบคุม    3. นางสาวธนาภรณ์ กุนดี