1. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
     1.2. สาขาวิชาเทคนิคเครื่องกล
         1.2.3. ทักษะงานจักรยานยนต์ไฟฟ้า ระดับ ปวช./ปวส. ประเภท ทีม
         กติกา / เอกสารที่เกี่ยวข้อง
              -ไม่มีข้อมูล-
         สอบถามข้อมูลการแข่งขัน
              -ไม่มีข้อมูล-
         กรรมการจัดการแข่งขัน
              นายไกรสิทธิ์ อิ่นคำ    ประธานกรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยเทคนิคปัว
              นายคมสันต์ แดงดั้น    รองประธานกรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยเทคนิคน่าน
              ว่าที่ ร.ท. ไพรัช ชัยวรรณ์    กรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยเทคนิคน่าน
              นายเฉลิมพงษ์ ตั้งเจียมศรี    กรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยเทคนิคน่าน
              นายอิทธิพงษ์ คมเพชรสง่า    กรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยเทคนิคน่าน
              นายสุพจน์ อินทะรังษี    กรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยเทคนิคปัว
              นายศุภวัฒน์ ชราพก    กรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยเทคนิคปัว
              นายรัฐพงษ์ สงคราม    กรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยสารพัดช่างน่าน
              นายพิพัฒน์ สีมา    กรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยสารพัดช่างน่าน
              นายปริยะ ดอกแก้ว    กรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยการอาชีพเวียงสา
              นายประสพโชค ทวิชาชาติ    กรรมการและเลขานุการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยเทคนิคปัว
         กรรมการตัดสิน
              นายเฉลิมพงษ์ ตั้งเจียมศรี    ประธานกรรมการตัดสิน    วิทยาลัยเทคนิคน่าน
              นายไกรสิทธิ์ อิ่นคำ    กรรมการตัดสิน    วิทยาลัยเทคนิคปัว
              นายคมสันต์ แดงดั้น    กรรมการตัดสิน    วิทยาลัยเทคนิคน่าน
              นายประสพโชค ทวิชาชาติ    กรรมการตัดสิน    วิทยาลัยเทคนิคปัว
              นายสุพจน์ อินทะรังษี    กรรมการตัดสิน    วิทยาลัยเทคนิคปัว
              นายรัฐพงษ์ สงคราม    กรรมการและเลขานุการตัดสิน    วิทยาลัยสารพัดช่างน่าน
         สถานที่จัดการแข่งขัน
              -ไม่มีข้อมูล-
         เวลาจัดการแข่งขัน
              -ไม่มีข้อมูล-
         ผู้เข้าร่วมการแข่งขัน
   1. อศจ.น่าน    วิทยาลัยเทคนิคน่าน
   นักศึกษา    1. นางสาวกนกวรรณ กันทรนิคม
   นักศึกษา    2. นายชัยพัทธ์ อุปชัย
   นักศึกษา    3. นายรัฐภูมิ กาฬภักดี
   ครูผู้ควบคุม    4. ว่าที่ร.ท.ไพรัช ชัยวรรณ์
   2. อศจ.น่าน    วิทยาลัยสารพัดช่างน่าน
   นักศึกษา    1. นายสุวัฒน์ ขัดโน
   นักศึกษา    2. นายวัชรพงศ์ กาแก้ว
   ครูผู้ควบคุม    3. นายรัฐพงษ์ สงคราม
   3. อศจ.น่าน    วิทยาลัยเทคนิคปัว
   นักศึกษา    1. นายชนาธิป รกไพร
   นักศึกษา    2. นายชาคร โยธินธรรม
   นักศึกษา    3. นายภูริศนันท์ จันต๊ะราช
   ครูผู้ควบคุม    4. นายศุภวัฒน์ ชราพก