9. ประเภททักษะพื้นฐาน
     9.1. การแข่งขันทักษะพื้นฐาน
         9.1.23. การประกวดผลงานสะเต็มศึกษา (STEM Education) ระดับ ปวช. ประเภท ทีม
         กติกา / เอกสารที่เกี่ยวข้อง
              -ไม่มีข้อมูล-
         สอบถามข้อมูลการแข่งขัน
              -ไม่มีข้อมูล-
         กรรมการจัดการแข่งขัน
              ว่าที่ร้อยตรีประสิทธิ สุภชาติ    ประธานกรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยเทคนิคน่าน
              นางพิมลพรรณ ไชยติมะ    รองประธานกรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยเทคนิคน่าน
              นางเนาวรัตน์ เนตรวีระ    กรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยเทคนิคน่าน
              นางสาวทรัพย์อนันต์ อันถามล    กรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยการอาชีพเวียงสา
              นายวิทยา ปันโน    กรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยสารพัดช่างน่าน
              นางสาวดวงดาว ไชยเขียว    กรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยสารพัดช่างน่าน
              นางสาวทิพาพร ปัญญาภู    กรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยเทคนิคปัว
              นางสาวชัญญานาถ โชติพัฒนภูมิ    กรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยเทคนิคปัว
              นางสุกัญญา ณ น่าน    กรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยเทคนิคน่าน
              นางสาวกุลภัสส์ สิงห์ตะนะ    กรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยเทคนิคน่าน
              นายมานพ ดีหนองไชย    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยเทคนิคน่าน
              นายกิติกุล ทะนันไชย    กรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยเทคนิคปัว
         กรรมการตัดสิน
              นายวิทยา ปันโน    ประธานกรรมการตัดสิน    วิทยาลัยสารพัดช่างน่าน
              นางสาวกุลภัสส์ สิงห์ตะนะ    รองประธานกรรมการตัดสิน    วิทยาลัยเทคนิคน่าน
              นางสาวทรัพย์อนันต์ อันถามล    กรรมการตัดสิน    วิทยาลัยการอาชีพเวียงสา
              นายมานพ ดีหนองไชย    กรรมการตัดสิน    วิทยาลัยเทคนิคน่าน
              นางสาวดวงดาว ไชยเขียว    กรรมการตัดสิน    วิทยาลัยสารพัดช่างน่าน
              นางสาวชัญญานาถ โชติพัฒนภูมิ    กรรมการตัดสิน    วิทยาลัยเทคนิคปัว
              นายกิติกุล ทะนันไชย    กรรมการและเลขานุการตัดสิน    วิทยาลัยเทคนิคปัว
         สถานที่จัดการแข่งขัน
              -ไม่มีข้อมูล-
         เวลาจัดการแข่งขัน
              -ไม่มีข้อมูล-
         ผู้เข้าร่วมการแข่งขัน
   1. อศจ.น่าน    วิทยาลัยเทคนิคน่าน
   นักศึกษา    1. นายเกียรติประวุฒิ ท่าประสาร
   นักศึกษา    2. นางสาวบงกช บุญมี
   นักศึกษา    3. นายธนธรณ์ ศรีมาเหล็ก
   นักศึกษา    4. นายชัยเดช แซ่เล้า
   นักศึกษา    5. นางสาวอรวินท์ คำยา
   นักศึกษา    6. นางสาวภูมิวนารักษ์ เรืองศักดิ์
   ครูผู้ควบคุม    7. นางพิมลพรรณ ไชยติฆะ
   2. อศจ.น่าน    วิทยาลัยเทคนิคปัว
   นักศึกษา    1. นายณัฐกรณ์ เนตรทิพย์
   นักศึกษา    2. นายพีรภัทร แซ่เฮ่อ
   นักศึกษา    3. นายมั้ง กิตติชนะกุล
   นักศึกษา    4. นายวิทวัส คำเขื่อน
   นักศึกษา    5. นายวีระพัฒธกรณ์ วิพาพรรณ์
   ครูผู้ควบคุม    6. นางสาวชัญญานาถ โชติพัฒนภูมิ