9. ประเภททักษะพื้นฐาน
     9.1. การแข่งขันทักษะพื้นฐาน
         9.1.19. การประกวดการพูดสาธิตเป็นภาษาอังกฤษ (English Demonstration Contest) ระดับ ปวช./ปวส. ประเภท เดี่ยว
         กติกา / เอกสารที่เกี่ยวข้อง
              -ไม่มีข้อมูล-
         สอบถามข้อมูลการแข่งขัน
              -ไม่มีข้อมูล-
         กรรมการจัดการแข่งขัน
              นางระวีวรรณ กุณาวงค์    ประธานกรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยเทคนิคน่าน
              นางธีรารัตน์ สิงห์จานุสงค์    รองประธานกรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยเทคนิคน่าน
              นางสาวอรทัย แรกเรียง    กรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยเทคนิคปัว
              นางสาวมนภัสสร แสงทอง    กรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยเทคนิคปัว
              นางจุฑารัตน์ หน่อแก้ว    กรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยเทคนิคน่าน
              MISS KIRSI – MARJA AIJALA    กรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยเทคนิคน่าน
              นางสาวชญานิศ ศรีทิพย์    กรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยเทคนิคน่าน
              นางสาวภัณฑิรา บุญเรือง    กรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยการอาชีพเวียงสา
              นายจารุวิทย์ ยินดี    กรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยการอาชีพเวียงสา
              นางสาวอัมพิกา วังกาวรรณ    กรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยสารพัดช่างน่าน
              นางปวีณา วงศาระ    กรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยสารพัดช่างน่าน
              นางสาวศิริเพ็ญ ทองปั้น    กรรมการและเลขานุการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยสารพัดช่างน่าน
         กรรมการตัดสิน
              Miss KIRSI-MARJA AIJALA    ประธานกรรมการตัดสิน    วิทยาลัยเทคนิคน่าน
              นางสาวอรทัย แรกเรียง    กรรมการตัดสิน    วิทยาลัยเทคนิคปัว
              นางสาวภัณฑิรา บุญเรือง    กรรมการตัดสิน    วิทยาลัยการอาชีพเวียงสา
              นางสาวอัมพิกา วังกาวรรณ    กรรมการและเลขานุการตัดสิน    วิทยาลัยสารพัดช่างน่าน
         สถานที่จัดการแข่งขัน
              -ไม่มีข้อมูล-
         เวลาจัดการแข่งขัน
              -ไม่มีข้อมูล-
         ผู้เข้าร่วมการแข่งขัน
   1. อศจ.น่าน    วิทยาลัยเทคนิคน่าน
   นักศึกษา    1. นางสาวปิยธิดา จันทร์ตา
   ครูผู้ควบคุม    2. นางระวีวรรณ กุณาวงค์
   2. อศจ.น่าน    วิทยาลัยเทคนิคปัว
   นักศึกษา    1. นายชิษณุพงษ์ เนตรทิพย์
   ครูผู้ควบคุม    2. นางสาวอรทัย แรกเรียง
   3. อศจ.น่าน    วิทยาลัยการอาชีพเวียงสา
   นักศึกษา    1. นางสาวจิราภรณ์ ศิริคาม
   ครูผู้ควบคุม    2. นายจารุวิทย์ ยินดี