9. ประเภททักษะพื้นฐาน
     9.1. การแข่งขันทักษะพื้นฐาน
         9.1.18. การประกวดรักการอ่านภาษาไทย ระดับ ปวช./ปวส. ประเภท เดี่ยว
         กติกา / เอกสารที่เกี่ยวข้อง
              -ไม่มีข้อมูล-
         สอบถามข้อมูลการแข่งขัน
              -ไม่มีข้อมูล-
         กรรมการจัดการแข่งขัน
              นางเนาวรัตน์ เนตรวีระ    ประธานกรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยเทคนิคน่าน
              นายอิสรินทร์ สิวรากรณ์    รองประธานกรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยการอาชีพเวียงสา
              นางปวีณา วงศาระ    กรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยสารพัดช่างน่าน
              นางสาวอรทัย สีนวล    กรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยเทคนิคน่าน
              นางสาวณัฐธิกา กองเกิด    กรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยเทคนิคน่าน
              นางสาวรุ่งทิวา ธนะขว้าง    กรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยเทคนิคปัว
              นายจำนงค์ ไชยปรุง    กรรมการและเลขานุการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยเทคนิคปัว
         กรรมการตัดสิน
              นางปวีณา วงศาระ    ประธานกรรมการตัดสิน    วิทยาลัยสารพัดช่างน่าน
              นางสาวณัฐธิกา กองเกิด    กรรมการตัดสิน    วิทยาลัยเทคนิคน่าน
              นางสาวรุ่งทิวา ธนะขว้าง    กรรมการและเลขานุการตัดสิน    วิทยาลัยเทคนิคปัว
         สถานที่จัดการแข่งขัน
              -ไม่มีข้อมูล-
         เวลาจัดการแข่งขัน
              -ไม่มีข้อมูล-
         ผู้เข้าร่วมการแข่งขัน
   1. อศจ.น่าน    วิทยาลัยเทคนิคน่าน
   นักศึกษา    1. นางสาวพิชญ์สินี พลพิชัย
   ครูผู้ควบคุม    2. นางสาวณัฐธิกา กองเกิด
   2. อศจ.น่าน    วิทยาลัยสารพัดช่างน่าน
   นักศึกษา    1. นางสาวชนกนันท์ แซ่ย่าง
   ครูผู้ควบคุม    2. นายวิทยา ปันโน
   3. อศจ.น่าน    วิทยาลัยเทคนิคปัว
   นักศึกษา    1. นายสรายุทธ์ อัคธรรม
   ครูผู้ควบคุม    2. นางสาวรุ่งทิวา ธนะขว้าง
   4. อศจ.น่าน    วิทยาลัยการอาชีพเวียงสา
   นักศึกษา    1. นางสาวฐิติพร ฝั่งซ้าย
   ครูผู้ควบคุม    2. นายอิสรินทร์ สิวรากรณ์