3. ประเภทวิชาพาณิชยกรรม/ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ
     3.4. สาขาวิชาการตลาด/ทุกสาขาวิชา
         3.4.1. ทักษะการเขียนแผนธุรกิจ ระดับ ปวส. ประเภท ทีม
         กติกา / เอกสารที่เกี่ยวข้อง
              -ไม่มีข้อมูล-
         สอบถามข้อมูลการแข่งขัน
              -ไม่มีข้อมูล-
         กรรมการจัดการแข่งขัน
              นางจิราภรณ์ เหลี่ยมโสภณ    ประธานกรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยสารพัดช่างน่าน
              นางจงจินต์ ค่ายบุรี    กรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยเทคนิคน่าน
              นายจักรพงค์ กันขาว    กรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยเทคนิคน่าน
              นางณพัชติมนท์ อนันท์อัครเดชา    กรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยเทคนิคน่าน
              นางสาวนวพร สีขวา    กรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยเทคนิคปัว
              นางสาวมัทนา ยาปัน    กรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยเทคนิคปัว
              นางอติกานต์ วิมลเกษม    กรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยสารพัดช่างน่าน
              นายอนุชา บุปผาพ่วง    กรรมการและเลขานุการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยเทคนิคน่าน
         กรรมการตัดสิน
              นางจิราภรณ์ เหลี่ยมโสภณ    ประธานกรรมการตัดสิน    วิทยาลัยสารพัดช่างน่าน
              นายอนุชา บุปผาพ่วง    กรรมการตัดสิน    วิทยาลัยเทคนิคน่าน
              นางสาวนวพร สีขวา    กรรมการและเลขานุการตัดสิน    วิทยาลัยเทคนิคปัว
         สถานที่จัดการแข่งขัน
              -ไม่มีข้อมูล-
         เวลาจัดการแข่งขัน
              -ไม่มีข้อมูล-
         ผู้เข้าร่วมการแข่งขัน
   1. อศจ.น่าน    วิทยาลัยเทคนิคน่าน
   นักศึกษา    1. นางสาวตรีรัตน์ อุปจักร์
   นักศึกษา    2. นางสาวธีริศรา นันตา
   นักศึกษา    3. นางสาวสารินท์ ไชยวงศ์
   นักศึกษา    4. นางสาววาสนา ถาวงศ์
   นักศึกษา    5. นางสาวรัตนพร จันต๊ะ
   นักศึกษา    6. นางสาวสุพรรณิกา คำหลาน
   ครูผู้ควบคุม    7. นายอนุชา บุปผาพ่วง
   2. อศจ.น่าน    วิทยาลัยสารพัดช่างน่าน
   นักศึกษา    1. นางสาวรัตนาวดี บุรวัตรนุกุล
   นักศึกษา    2. นางสาวศศิประภา รุ่งเจริญ
   นักศึกษา    3. นางสาวเพ็ญนภา ศิริคาม
   นักศึกษา    4. นางสาวสุธิมนต์ หาญยุทธ
   นักศึกษา    5. นางสาวญาณิศา วันต๊ะ
   นักศึกษา    6. นางสาวบุษบา คำดี
   ครูผู้ควบคุม    7. นางจิราภรณ์ เหลี่ยมโสภณ
   3. อศจ.น่าน    วิทยาลัยเทคนิคปัว
   นักศึกษา    1. นางสาวจิราภรณ์ วัชรศิริการณ์
   นักศึกษา    2. นางสาวนรินทิพย์ ดิลกนิธิพันธ์
   นักศึกษา    3. นางสาวชุติกาญจน์ รัตนวงศ์
   นักศึกษา    4. นางสาววรินธร อุ่นถิ่น
   นักศึกษา    5. นางสาวกันตยา รกไพร
   ครูผู้ควบคุม    6. นางสาวมัทนา ยาปัน