3. ประเภทวิชาพาณิชยกรรม/ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ
     3.3. สาขาวิชาการตลาด
         3.3.2. ทักษะกลยุทธ์การตลาดเชิงสร้างสรรค์ (Creative Marketing Strategy) ระดับ ปวส. ประเภท ทีม
         กติกา / เอกสารที่เกี่ยวข้อง
              -ไม่มีข้อมูล-
         สอบถามข้อมูลการแข่งขัน
              -ไม่มีข้อมูล-
         กรรมการจัดการแข่งขัน
              นายจักรพงค์ กันขาว    ประธานกรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยเทคนิคน่าน
              นางณพัชติมนท์ อนันท์อัครเดชา    รองประธานกรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยเทคนิคน่าน
              นางจงจินต์ ค่ายบุรี    กรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยเทคนิคน่าน
              นายอนุชา บุปผาพ่วง    กรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยเทคนิคน่าน
              นางอติกานต์ วิมลเกษม    กรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยสารพัดช่างน่าน
              นางจิราภรณ์ เหลี่ยมโสภณ    กรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยสารพัดช่างน่าน
              นางสาวทิชานุช เหล่าใหญ่    กรรมการและเลขานุการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยเทคนิคปัว
         กรรมการตัดสิน
              นายจักรพงค์ กันขาว    ประธานกรรมการตัดสิน    วิทยาลัยเทคนิคน่าน
              นางอติกานต์ วิมลเกษม    รองประธานกรรมการตัดสิน    วิทยาลัยสารพัดช่างน่าน
              นางสาวทิชานุช เหล่าใหญ่    กรรมการและเลขานุการตัดสิน    วิทยาลัยเทคนิคปัว
         สถานที่จัดการแข่งขัน
              -ไม่มีข้อมูล-
         เวลาจัดการแข่งขัน
              -ไม่มีข้อมูล-
         ผู้เข้าร่วมการแข่งขัน
   1. อศจ.น่าน    วิทยาลัยเทคนิคน่าน
   นักศึกษา    1. นายรัตนชาต สมบูรณ์
   นักศึกษา    2. นางสาวอนิศรา แซ่เฮ้อ
   นักศึกษา    3. นางสาวสุรีรัตน์ แซ่โฟ้ง
   นักศึกษา    4. นางสาวกาญจนา แซ่เติ๋น
   ครูผู้ควบคุม    5. นายจักรพงค์ กันขาว