1. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
     1.5. สาขาวิชาช่างกลโรงงาน/สาขาวิชาช่างซ่อมบำรุง/สาขาวิชาเขียนแบบเครื่องกล
         1.5.1. ทักษะงานกลึงชิ้นงาน ระดับ ปวช. ประเภท เดี่ยว
         กติกา / เอกสารที่เกี่ยวข้อง
              -ไม่มีข้อมูล-
         สอบถามข้อมูลการแข่งขัน
              -ไม่มีข้อมูล-
         กรรมการจัดการแข่งขัน
              นายสุชาติ วังตา    ประธานกรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยเทคนิคน่าน
              นายมานะ อินอื่น    รองประธานกรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยเทคนิคน่าน
              นายอุทิศ ศรีตั้ง    กรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยเทคนิคน่าน
              นายศรายุธ คำไทย    กรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยเทคนิคน่าน
              นายทศพล จุมปา    กรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยเทคนิคน่าน
              นายฉัตรชัย ขระเขื่อน    กรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยการอาชีพเวียงสา
              นายจักรพันธ์ ขึมจันทร์    กรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยเทคนิคน่าน
              นายชนะภัย จมพงษ์    กรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยการอาชีพเวียงสา
              นายไกรภพ อานัน    กรรมการและเลขานุการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยเทคนิคปัว
         กรรมการตัดสิน
              นายสมควร อุปจักร์    ประธานกรรมการตัดสิน    วิทยาลัยการอาชีพเวียงสา
              นายอุทิศ ศรีตั้ง    กรรมการตัดสิน    วิทยาลัยเทคนิคน่าน
              นายไกรภพ อานัน    กรรมการและเลขานุการตัดสิน    วิทยาลัยเทคนิคปัว
         สถานที่จัดการแข่งขัน
              -ไม่มีข้อมูล-
         เวลาจัดการแข่งขัน
              -ไม่มีข้อมูล-
         ผู้เข้าร่วมการแข่งขัน
   1. อศจ.น่าน    วิทยาลัยเทคนิคน่าน
   นักศึกษา    1. นายศิริวิชญ์ ค่าคาม
   ครูผู้ควบคุม    2. นายศรายุธ คำไทย
   2. อศจ.น่าน    วิทยาลัยเทคนิคปัว
   นักศึกษา    1. นายสุเทพ แซ่เฮ้อ
   ครูผู้ควบคุม    2. นายไกรภพ อานันท์
   3. อศจ.น่าน    วิทยาลัยการอาชีพเวียงสา
   นักศึกษา    1. นายธันวา แซ่ก๊วย
   ครูผู้ควบคุม    2. นายฉัตรชัย ขระเขื่อน