1. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
     1.2. สาขาวิชาเทคนิคเครื่องกล
         1.2.1. ทักษะงานยานยนต์แก๊สโซลีน ระดับ ปวส. ประเภท ทีม
         กติกา / เอกสารที่เกี่ยวข้อง
              -ไม่มีข้อมูล-
         สอบถามข้อมูลการแข่งขัน
              -ไม่มีข้อมูล-
         กรรมการจัดการแข่งขัน
              นายรัฐพงษ์ สงคราม    ประธานกรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยสารพัดช่างน่าน
              นายสุริยา ชูศรี    รองประธานกรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยเทคนิคน่าน
              นายคมสันต์ แดงดั้น    กรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยเทคนิคน่าน
              นายยุทธิษเฐียร จันทร์ตา    กรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยเทคนิคน่าน
              นายอิทธิพงศ์ คมเพชรสง่า    กรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยเทคนิคน่าน
              นายกษิดิ์เดช กันอินทร์    กรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยเทคนิคปัว
              นายธวัชชัย พิพิธภัณฑ์    กรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยเทคนิคปัว
              นายอัศวิน มีเดช    กรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยการอาชีพเวียงสา
              นายพิพัฒน์ สีมา    กรรมการและเลขานุการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยสารพัดช่างน่าน
              นายไกรสิทธิ์ อิ่นคำ    ประธานกรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยเทคนิคปัว
         กรรมการตัดสิน
              นายสุริยา ชูศรี    ประธานกรรมการตัดสิน    วิทยาลัยเทคนิคน่าน
              นายอัศวิน มีเดช    กรรมการตัดสิน    วิทยาลัยการอาชีพเวียงสา
              นายเสกสรรค์ ไชยศิลป์    กรรมการตัดสิน    วิทยาลัยเทคนิคปัว
              นายพิพัฒน์ สีมา    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการตัดสิน    วิทยาลัยสารพัดช่างน่าน
         สถานที่จัดการแข่งขัน
              -ไม่มีข้อมูล-
         เวลาจัดการแข่งขัน
              -ไม่มีข้อมูล-
         ผู้เข้าร่วมการแข่งขัน
   1. อศจ.น่าน    วิทยาลัยเทคนิคน่าน
   นักศึกษา    1. นายชูเกียรติ ศิริวัฒนโยธิน
   นักศึกษา    2. นายอภิรัฐ ขำเหมือน
   นักศึกษา    3. นายธนกฤต สุทธิแสน
   ครูผู้ควบคุม    4. นายคมสันต์ แดงดั้น
   2. อศจ.น่าน    วิทยาลัยสารพัดช่างน่าน
   นักศึกษา    1. นายนที พันธุมาตย์
   นักศึกษา    2. นายทิชากรณ์ นันต๊ะปิน
   ครูผู้ควบคุม    3. นายธนากร ทะลายา