1. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
     1.17. สาขาวิชาช่างก่อสร้าง
         1.17.3. ทักษะประมาณราคางานก่อสร้าง ระดับ ปวช.และปวส ประเภท ทีม
         กติกา / เอกสารที่เกี่ยวข้อง
              -ไม่มีข้อมูล-
         สอบถามข้อมูลการแข่งขัน
              -ไม่มีข้อมูล-
         กรรมการจัดการแข่งขัน
              นายชัยวุฒิ สุธรรม    ประธานกรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยเทคนิคน่าน
              นายสุภัค จะนะพรม    รองประธานกรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยเทคนิคน่าน
              นายอภิสิทธิ์ พรมรังฤทธิ์    กรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยเทคนิคน่าน
              นายภัทรวิชญ์ กำหนดศรี    กรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยเทคนิคปัว
              นางสาวอรปรีญา วงศ์ชาลี    กรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยเทคนิคน่าน
              นายปรัชญา ทะพงศ์    กรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยเทคนิคน่าน
         กรรมการตัดสิน
              นายชัยพล พาโพธิ์    ประธานกรรมการตัดสิน    วิทยาลัยเทคนิคน่าน
              นางสาวอรปรีญา วงศ์ชาลี    กรรมการตัดสิน    วิทยาลัยเทคนิคน่าน
              นายปรัชญา ทะพงศ์    กรรมการตัดสิน    วิทยาลัยเทคนิคน่าน
              นางสาวปรีญาภรณ์ อุตเรือน    กรรมการตัดสิน    วิทยาลัยเทคนิคปัว
              ๕. นายวิทยพงศ์ กุลณาวงค์    กรรมการและเลขานุการตัดสิน    วิทยาลัยเทคนิคน่าน
         สถานที่จัดการแข่งขัน
              -ไม่มีข้อมูล-
         เวลาจัดการแข่งขัน
              -ไม่มีข้อมูล-
         ผู้เข้าร่วมการแข่งขัน
   1. อศจ.น่าน    วิทยาลัยเทคนิคน่าน
   นักศึกษา    1. นายณัฐพงศ์ อินปาว
   นักศึกษา    2. นายนันทิพัฒน์ ขาเหล็ก
   นักศึกษา    3. นางสาวจิดาภา ชูสังข์
   นักศึกษา    4. นายนภัสดล เบ้าพรม
   ครูผู้ควบคุม    5. นางสาวแพรวพรรณ ไชยยงค์
   ครูผู้ควบคุม    6. นายอภิสิทธิ์ พรมรังฤทธิ์
   2. อศจ.น่าน    วิทยาลัยเทคนิคปัว
   นักศึกษา    1. นายธีระพัฒน์ เจตมงคล
   นักศึกษา    2. นายวีรภาพ นันศิริ
   นักศึกษา    3. นายนภัสกร ไชยวิชู
   นักศึกษา    4. นายกวินภพ ไชยหาญ
   ครูผู้ควบคุม    5. นายภัทรวิชญ์ กำหนดศรี
   ครูผู้ควบคุม    6. นายศุภกร เชื้อหมอ