9. ประเภททักษะพื้นฐาน
     9.1. การแข่งขันทักษะพื้นฐาน
         9.1.20. การแข่งขันตอบปัญหาวิชาหน้าที่พลเมือง และ ประวัติศาสตร์ชาติไทย ระดับ ปวช. ประเภท ทีม
         กติกา / เอกสารที่เกี่ยวข้อง
              -ไม่มีข้อมูล-
         สอบถามข้อมูลการแข่งขัน
              -ไม่มีข้อมูล-
         กรรมการจัดการแข่งขัน
              นางเนาวรัตน์ เนตรวีระ    ประธานกรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยเทคนิคน่าน
              นายตรัน บัณฑิต    รองประธานกรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยเทคนิคปัว
              นายธวัชชัย เมืองพรหม    กรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยการอาชีพเวียงสา
              นางสาวอัมพิกา วังกาวรรณ    กรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยสารพัดช่างน่าน
              นางสุนทรี เรียนสอน    กรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยเทคนิคน่าน
              นางจิราพร เชียงทอง    กรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยเทคนิคน่าน
              นางสาวจิราวรรณ ยอดยา    กรรมการและเลขานุการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยเทคนิคน่าน
         กรรมการตัดสิน
              นายตรัน บัณฑิต    รองประธานกรรมการตัดสิน    วิทยาลัยเทคนิคปัว
              นางสาวอัมพิกา วังกาวรรณ    กรรมการตัดสิน    วิทยาลัยสารพัดช่างน่าน
              นางสุนทรี เรียนสอน    กรรมการและเลขานุการตัดสิน    วิทยาลัยเทคนิคน่าน
         สถานที่จัดการแข่งขัน
              -ไม่มีข้อมูล-
         เวลาจัดการแข่งขัน
              -ไม่มีข้อมูล-
         ผู้เข้าร่วมการแข่งขัน
   1. อศจ.น่าน    วิทยาลัยเทคนิคน่าน
   นักศึกษา    1. นายนิพิฐพนธ์ ไชยทะมาตร
   นักศึกษา    2. นายตุลยวัต สำเร็จรัมย์
   ครูผู้ควบคุม    3. นางจิราวรรณ ยอดยา
   2. อศจ.น่าน    วิทยาลัยสารพัดช่างน่าน
   นักศึกษา    1. นางสาวพิชนาฏ สลางสิงห์
   นักศึกษา    2. นางสาวณัฎฐภัสสร ใจปิง
   ครูผู้ควบคุม    3. นางสาวอัมพิกา วังกาวรรณ
   3. อศจ.น่าน    วิทยาลัยเทคนิคปัว
   นักศึกษา    1. นางสาวกมลลักษณ์ จิณะไชย
   นักศึกษา    2. นางสาวภัทรธิดา เตชนันท์
   ครูผู้ควบคุม    3. นายตรัณ บัณฑิต
   4. อศจ.น่าน    วิทยาลัยการอาชีพเวียงสา
   นักศึกษา    1. นายวีรพล แซ่โซ้ง
   นักศึกษา    2. นางสาวชาลิสา บุณอิน
   ครูผู้ควบคุม    3. นายธวัชชัย เมืองพรหม