9. ประเภททักษะพื้นฐาน
     9.1. การแข่งขันทักษะพื้นฐาน
         9.1.16. การประกวดสุนทรพจน์ภาษาจีนกลาง ระดับ ปวช./ปวส. ประเภท เดี่ยว
         กติกา / เอกสารที่เกี่ยวข้อง
              -ไม่มีข้อมูล-
         สอบถามข้อมูลการแข่งขัน
              -ไม่มีข้อมูล-
         กรรมการจัดการแข่งขัน
              นางเนาวรัตน์ เนตรวีระ    ประธานกรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยเทคนิคน่าน
              นางอัชฎาภรณ์ แดงดั้น    รองประธานกรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยเทคนิคน่าน
              นางปพิชญา ขึมจันทร์ วิทยาลัยเทคนิคน่าน    กรรมการและเลขานุการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยเทคนิคน่าน
         กรรมการตัดสิน
              . นางเนาวรัตน์ เนตรวีระ    ประธานกรรมการตัดสิน    วิทยาลัยเทคนิคน่าน
              นางอัชฎาภรณ์ แดงดั้น    กรรมการตัดสิน    วิทยาลัยเทคนิคน่าน
              นางปพิชญา ขึมจันทร์    กรรมการและเลขานุการตัดสิน    วิทยาลัยเทคนิคน่าน
         สถานที่จัดการแข่งขัน
              -ไม่มีข้อมูล-
         เวลาจัดการแข่งขัน
              -ไม่มีข้อมูล-
         ผู้เข้าร่วมการแข่งขัน
   1. อศจ.น่าน    วิทยาลัยเทคนิคน่าน
   นักศึกษา    1. นางสาวนันทิดา แซ่จ๋าว
   ครูผู้ควบคุม    2. นางธีรารัตน์ สิงห์จานุสงค์