8. หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
     8.4. ทักษะการประกอบอาหารจานเดียว
         8.4.1. ทักษะการประกอบอาหารจานเดียว ผัดไทยกุ้งสด ระดับ วิชาชีพระยะสั้น ประเภท ทีม
         กติกา / เอกสารที่เกี่ยวข้อง
              -ไม่มีข้อมูล-
         สอบถามข้อมูลการแข่งขัน
              -ไม่มีข้อมูล-
         กรรมการจัดการแข่งขัน
              1. นางวัฒนาพร ไชยวงค์    ประธานกรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยสารพัดช่างน่าน
              นางกฤตพร อดิศรศุภพงษ์    รองประธานกรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยสารพัดช่างน่าน
              นายตรัณ ชำนาญชาติ    กรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยสารพัดช่างน่าน
              นางกุลปรียา นำพล    กรรมการและเลขานุการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยสารพัดช่างน่าน
         กรรมการตัดสิน
              นางจิตตรา ขันทะสีมา    ประธานกรรมการตัดสิน    วิทยาลัยสารพัดช่างน่าน
              นางสาวทิพวรรณ ทนุ    รองประธานกรรมการตัดสิน    วิทยาลัยสารพัดช่างน่าน
              นางสาวณิชกานต์ ใจปิง    กรรมการตัดสิน    วิทยาลัยสารพัดช่างน่าน
              นายตรัณ ชำนาญชาติ    กรรมการตัดสิน    วิทยาลัยสารพัดช่างน่าน
              นางกฤตพร อดิศรศุภพงษ์    กรรมการและเลขานุการตัดสิน    วิทยาลัยสารพัดช่างน่าน
         สถานที่จัดการแข่งขัน
              -ไม่มีข้อมูล-
         เวลาจัดการแข่งขัน
              -ไม่มีข้อมูล-
         ผู้เข้าร่วมการแข่งขัน
   1. อศจ.น่าน    วิทยาลัยสารพัดช่างน่าน
   นักศึกษา    1. นางสาวรุ้งตะวัน หล้าเรือน
   นักศึกษา    2. นายชนินทร์ สีก๊ะ
   นักศึกษา    3. นายวรพงษ์ รังสีโอภาส
   ครูผู้ควบคุม    4. นางกฤตพร อดิศรศุภพงษ์