8. หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
     8.3. ทักษะการแต่งหน้าและเกล้าผมเจ้าสาว
         8.3.1. ทักษะการแต่งหน้าและเกล้าผมเจ้าสาว ระดับ วิชาชีพระยะสั้น ประเภท เดี่ยว
         กติกา / เอกสารที่เกี่ยวข้อง
              -ไม่มีข้อมูล-
         สอบถามข้อมูลการแข่งขัน
              -ไม่มีข้อมูล-
         กรรมการจัดการแข่งขัน
              นางกุลปรียา นำพล    ประธานกรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยสารพัดช่างน่าน
              นายตรัณ ชำนาญชาติ    รองประธานกรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยสารพัดช่างน่าน
              นางกาญจนา ยังอยู่    กรรมการและเลขานุการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยสารพัดช่างน่าน
         กรรมการตัดสิน
              นางกุลปรียา นำพล    ประธานกรรมการตัดสิน    วิทยาลัยสารพัดช่างน่าน
              นายตรัณ ชำนาญชาติ    รองประธานกรรมการตัดสิน    วิทยาลัยสารพัดช่างน่าน
              นางกาญจนา ยังอยู่    กรรมการและเลขานุการตัดสิน    วิทยาลัยสารพัดช่างน่าน
         สถานที่จัดการแข่งขัน
              -ไม่มีข้อมูล-
         เวลาจัดการแข่งขัน
              -ไม่มีข้อมูล-
         ผู้เข้าร่วมการแข่งขัน
   1. อศจ.น่าน    วิทยาลัยสารพัดช่างน่าน
   นักศึกษา    1. นายฐาภัส ยศฐาธภัส
   ครูผู้ควบคุม    2. นางบุษราภรณ์ เพชรมั่ง