8. หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
     8.2. ทักษะการตัดแต่งทรงผมสุภาพบุรุษ
         8.2.1. ทักษะการตัดผมสุภาพบุรุษ (ทรงรองทรงสูงมาตรฐาน) ระดับ วิชาชีพระยะสั้น ประเภท บุคคล
         กติกา / เอกสารที่เกี่ยวข้อง
              -ไม่มีข้อมูล-
         สอบถามข้อมูลการแข่งขัน
              -ไม่มีข้อมูล-
         กรรมการจัดการแข่งขัน
              นางสมคิด ศรีงาม    ประธานกรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยสารพัดช่างน่าน
              นายปกรณ์ คำอ้าย    รองประธานกรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยสารพัดช่างน่าน
              นายปวริศ คำดี    กรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยสารพัดช่างน่าน
              นายตรัณ ชำนาญชาติ    กรรมการและเลขานุการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยสารพัดช่างน่าน
         กรรมการตัดสิน
              นางสมคิด ศรีงาม    ประธานกรรมการตัดสิน    วิทยาลัยสารพัดช่างน่าน
              นายปกรณ์ คำอ้าย    รองประธานกรรมการตัดสิน    วิทยาลัยสารพัดช่างน่าน
              นายปวริศ คำดี    กรรมการตัดสิน    วิทยาลัยสารพัดช่างน่าน
              นายตรัณ ชำนาญชาติ    กรรมการและเลขานุการตัดสิน    วิทยาลัยสารพัดช่างน่าน
         สถานที่จัดการแข่งขัน
              -ไม่มีข้อมูล-
         เวลาจัดการแข่งขัน
              -ไม่มีข้อมูล-
         ผู้เข้าร่วมการแข่งขัน
   1. อศจ.น่าน    วิทยาลัยสารพัดช่างน่าน
   นักศึกษา    1. นายณภัทร ไชยจริม
   ครูผู้ควบคุม    2. นางสมคิด ศรีงาม