8. หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
     8.1. ทักษะการตัดแต่งทรงผมสุภาพสตรี
         8.1.1. ทักษะการตัดผมบ๊อบเท-ทุยสไตล์แฟชั่น ระดับ วิชาชีพระยะสั้น ประเภท เดี่ยว
         กติกา / เอกสารที่เกี่ยวข้อง
              -ไม่มีข้อมูล-
         สอบถามข้อมูลการแข่งขัน
              -ไม่มีข้อมูล-
         กรรมการจัดการแข่งขัน
              นางสาวบุษราภรณ์ เพชรมั่ง    ประธานกรรมการจัดการแข่งขัน   
              นางกาญจนา ยังอยู่    รองประธานกรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยสารพัดช่างน่าน
              นางพรรณี ศรีทิพย์    กรรมการและเลขานุการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยสารพัดช่างน่าน
         กรรมการตัดสิน
              นางสาวบุษราภรณ์ เพชรมั่ง    ประธานกรรมการตัดสิน    วิทยาลัยสารพัดช่างน่าน
              นางกาญจนา ยังอยู่    รองประธานกรรมการตัดสิน    วิทยาลัยสารพัดช่างน่าน
              นางพรรณี ศรีทิพย์    กรรมการและเลขานุการตัดสิน    วิทยาลัยสารพัดช่างน่าน
         สถานที่จัดการแข่งขัน
              -ไม่มีข้อมูล-
         เวลาจัดการแข่งขัน
              -ไม่มีข้อมูล-
         ผู้เข้าร่วมการแข่งขัน
              -ไม่มีข้อมูล-