7. ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
     7.1. สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
         7.1.2. ทักษะเทคโนโลยีเครือข่าย ระดับ ปวส. ประเภท ทีม
         กติกา / เอกสารที่เกี่ยวข้อง
              -ไม่มีข้อมูล-
         สอบถามข้อมูลการแข่งขัน
              -ไม่มีข้อมูล-
         กรรมการจัดการแข่งขัน
              นางสาวจันทิรา สุทธหลวง    ประธานกรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยเทคนิคปัว
              นางสาวกัญญานัฐ เหล่าอาภากุล    รองประธานกรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยสารพัดช่างน่าน
              นายกิตติ ไชยวงศ์    กรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยเทคนิคปัว
              นางสาวอาทิชา มหายศนันท์    กรรมการและเลขานุการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยสารพัดช่างน่าน
         กรรมการตัดสิน
              นางสาวชัญญานุช ชมภูมิ่ง    ประธานกรรมการตัดสิน    วิทยาลัยสารพัดช่างน่าน
              นายณัฐพัชร์ ไชยศิลป์    กรรมการตัดสิน    วิทยาลัยเทคนิคปัว
              นายวีระพงษ์ อุ่มมี    กรรมการตัดสิน    วิทยาลัยเทคนิคปัว
              นางสาวฉัตรนภา อิ่นมีกุล    กรรมการและเลขานุการตัดสิน    วิทยาลัยสารพัดช่างน่าน
         สถานที่จัดการแข่งขัน
              -ไม่มีข้อมูล-
         เวลาจัดการแข่งขัน
              -ไม่มีข้อมูล-
         ผู้เข้าร่วมการแข่งขัน
   1. อศจ.น่าน    วิทยาลัยสารพัดช่างน่าน
   นักศึกษา    1. นางสาวนิศาชล เทียมตา
   นักศึกษา    2. นางสาวรักชนก ปัญญาพรนิธิ
   ครูผู้ควบคุม    3. นางสาวกัญญานัฐ เหล่าอาภากุล
   2. อศจ.น่าน    วิทยาลัยเทคนิคปัว
   นักศึกษา    1. นายโสภณวิชญ์ ชมพูวุฒิกุล
   นักศึกษา    2. นายภูวนาท สิทธิ
   นักศึกษา    3. นายบรรณภพ เทพอาจ
   ครูผู้ควบคุม    4. นายกิตติ ไชยวงศ์